Liturgjia e Fjalës – 11 mars – e dielë – Java IV e Kreshmeve

Written by on March 9, 2018

KRESHMET
 
JAVA E KATËRT E KRESHMEVE
 
E DIEL – B
 
Në këtë meshë përdoret ngjyra vjollcë ose rozë. Lejohet përdorimi i veglave muzikore dhe altari mund të zbukurohet me lule.
Në këtë të diel bëhet vlerësimi i dytë përgatitor për pagëzim, për katekumenët që do të pranohen për sakramentet e fillimit të jetës së krishterë në Vigjiljen e Pashkëve, duke përdorur lutjet rituale dhe lutjet ndërmjetësuese të veçanta, fq. 816.
 
Antifona e hyrjes  Krh. Is 66, 10-11
Gëzohu, Jerusalem, gëzohuni edhe ju që e doni;
galdoni me të, të gjithë ju që qatë mbi të,
që të kënaqeni dhe të ngiheni
prej parzmave të ngushëllimit të tij.
 
Nuk thuhet Lavdi.
 
Kolekta
O Hyj, ti që me anën e Fjalës sate
e pajton mrekullisht gjininë njerëzore.
Bëj, po të lutemi, që populli i krishterë të përgatitet
me nxitim, me përshpirtëri të gatshme
dhe me fe të flaktë për të kremtet e ardhshme.
Nëpër Zotin tonë Jezu Krishtin, Birin tënd,
që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjt, Hyj,
për të gjithë shekujt e shekujve.
 
  Leximi i parë  (2 Kro 36, 14-16.19-23)
 
  Me mërgimin dhe me lirimin e popullit u tregua zemërimi dhe mëshira e Zotit.
 
  Lexim prej librit të dytë të Kronikave
 
Në ato ditë, 14 të gjithë krerët e priftërinjve si dhe populli mbarë i shumuan pabesnikëritë e veta duke i ndjekur fëlliqësitë e paganëve e duke e dhunuar Shtëpinë e Zotit që vetë Zoti e kishte shuguruar në Jerusalem.
15 E pra, Zoti, Hyji i etërve të tyre, ua dërgonte me kujdes e ditë për ditë lajmëtarët e vet për t’i qortuar, sepse i dhimbsej populli i vet dhe banesa e vet. 16 Por ata i përqeshnin lajmëtarët e Hyjit, i merrnin për asgjë fjalët e tija dhe i vinin në lojë profetët derisa mbërriti në kulm hidhërimi i Zotit kundër popullit të tij e më s’kishte shërim. 19 Atëherë armiqtë e dogjën Shtëpinë e Hyjit, e rrënuan murin e Jerusalemit, i dogjën të gjitha pallatet, rrënuan gjithçka ishte me vlerë.
20 Mbreti i humbi në Babiloni ata që i shpëtuan shpatës dhe u bënë skllevër të mbretit e të bijve të tij derisa u vendos mbretëria persiane,  21 për t’u plotësuar fjala që Zoti e tha me gojën e Jeremisë: “Derisa toka të mos i zhdetyrojë të shtunat e veta, do të pushojë për tërë kohën djerr, deri që të mbushen shtatëdhjetë vjet”.
22 Në vitin e parë të Kirit, mbretit të Persisë, për të shkuar në vend fjala e Zotit, që e kishte thënë me gojën e Jeremisë, Zoti e zgjoi shpirtin e Kirit, mbretit të Persisë, i cili shpalli ‑ madje edhe me shkrim ‑ në mbarë mbretërinë e vet: 23 ”Kështu urdhëron Kiri, mbreti i Persisë: Zoti, Hyji i qiellit, m’i dhuroi të gjitha mbretëritë e dheut dhe Ai më urdhëroi t’ia ndërtoj Shtëpinë në Jerusalem, që është në Judé. Me cilindo prej jush që i përket popullit të tij, Zoti, Hyji i tij, qoftë me të; secili le të shkojë atje”.
 
  Fjala e Zotit
 
  Psalmi 137 (136)
 
Ref.  KUJTIMI NË TY, O ZOT, ËSHTË GËZIMI YNË.
 
1 Mbi lumenj të Babilonit,
atje rrinim e lotonim
e nëpër mend shkonim Sionin.
2 Në shelgje, në mes të tij,
qestet tona në degë i varëm.
 
3 Shi atje shpërngulësit tanë
t’u këndojmë prej nesh kërkuan,
të gëzohemi shtypësit urdhëronin:
“Na i këndoni këngët e Sionit!”
 
4 Po si mundim t’i këndojmë
këngët e Zotit në dhe të huaj?
5 Oh, m’u thaftë‑o krahu mua,
Jerusalem për në të harrofsha,
 
6 Për qiellzë gjuha m’u kaptë mua,
të të kujtoj ty nëse unë pushofsha,
në mos e vënça Jerusalemin
mbi të gjitha gëzimet e mia!
 
 
  Leximi i dytë  (Ef 2, 4-10)
 
  Të vdekur për shkak të fajeve, jemi të shëlbuar me anë të hirit.
 
  Lexim prej letrës së Shën Palit apostull drejtuar Efesianëve.
 
Vëllezër 4 Hyji, i pasur me mëshirë, në saje të dashurisë së madhe, me të cilën na deshi, 5 ne që ishim të vdekur për shkak të fajeve, na ngjalli bashkë me Krishtin ‑ ju jeni të shëlbuar me hir –
6 dhe, bashkë me të na ngjalli dhe na vendosi në qiell në Krishtin Jezus: 7 që me mirësinë e tij ndaj nesh në Jezu Krishtin ta tregojë në shekujt e ardhshëm pasurinë e vet të patregueshme. 8 Sepse me hir, në saje të fesë, jeni shëlbuar! Dhe kjo s’vjen prej jush, por është dhuratë e Hyjit! 9 E jo me anë të veprave që ndokush të mos lavdërohet. 10 Jemi vepër e tij, të krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira, që Hyji i përgatiti që më parë që të jetojmë në to.
 
  Fjala e Zotit
 
  Lavdi ty, o Krisht, Mbret i lavdisë së amshuar!
Hyji aq fort e deshi botën sa që e dha një të vetmin Birin e vet që secili që beson në të ta ketë jetën e pasosur! (Krh. Gjn 3, 16)
  Lavdi ty, o Krisht, Mbret i lavdisë së amshuar!
 
  Ungjilli  (Gjn 3, 14-21)
 
  Zoti e dërgoi Birin e vet që bota të shëlbohet nëpër të.
 
  Leximi i ungjillit shenjt sipas Gjonit
 
Në atë kohë, Jezusi i tha Nikodemit: 14 sikurse Moisiu e lartësoi  gjarprin në shkretëtirë,  po ashtu duhet të lartësohet edhe Biri i njeriut,  15 që kushdo të besojë në të ta ketë jetën e pasosur.
16 Vërtet, Hyji aq fort e deshi botën sa që dha një të vetmin Birin e vet kështu që, secili që beson në të, të mos birret, por të ketë jetën e pasosur. 17 Në të vërtetë Hyji nuk e dërgoi Birin që ta dënojë botën, por që bota të shpëtojë nëpër të. 18 Kush beson në të, nuk dënohet, ndërsa, kush nuk beson, ai është dënuar që tani, pse nuk besoi në Emrin e Njëlindurit, Birit të Hyjit.
19 E gjykimi është ky: Drita erdhi në botë, por njerëzit më tepër deshën errësirën se dritën,  sepse veprat i kishin të këqija. 20 Vërtet, kushdo që bën të keqen, e urren dritën dhe nuk del në dritë që të mos i zbulohen veprat e tij,  21 kurse ai që e vë në zbatim të vërtetën, ai del në dritë që të dalë ballafaqe se veprat e tij u bënë siç thotë Hyji.”
 
  Fjala e Zotit
 
Thuhet Besoj.
 
Besoj në një Hyj të vetëm,
Atin e gjithëpushtetshëm,
krijuesin e qiellit e të tokës,
të gjitha sendeve që shihen dhe që nuk shihen.
Besoj në një Zot të vetëm, Jezu Krishtin,
një të vetmin Birin e Hyjit,
të lindur prej Atit para të gjithë shekujve.
Hyj prej Hyjit, Dritë prej Dritës,
Hyj i vërtetë prej Hyjit të vërtetë.
I lindur, jo i krijuar, i njëqenshëm me Atin,
nëpërmjet të cilit janë krijuar të gjitha sendet.
Ai, për ne njerëzit dhe për shpëtimin tonë, zbriti prej qiellit.
  Në fjalët që vijojnë, deri në fjalët u bë njeri, të gjithë përkulen:
E u mishërua për virtyt të Shpirtit Shenjt
prej Virgjërës Mari dhe u bë njeri.
U kryqëzua për ne nën Poncin Pilat,
pësoi dhe u varros
dhe u ngjall të tretën ditë sipas Shkrimeve
e u ngjit në qiell dhe rri në të djathtën e Atit.
Dhe përsëri do të vijë me lavdi
për të gjykuar të gjallët e të vdekurit,
e mbretëria e tij nuk do të ketë mbarim.
Besoj në Shpirtin Shenjt, që është Zot dhe jetëdhënës,
që rrjedh prej Atit e prej Birit,
që me Atin e me Birin adhurohet e lavdërohet,
që foli me anë të profetëve.
Edhe një Kishë të vetme, të shenjtë, katolike dhe apostolike.
Dëshmoj një pagëzim të vetëm për faljen e mëkateve.
Pres ngjalljen e të vdekurve
dhe jetën e pasosur. Amen.
 
Lutja mbi dhurata
Duke t’u lutur me përvujtëri,
me gëzim po t’i kushtojmë, o Zot,
dhuratat e shërimit të amshuar
dhe bëj që t’i nderojmë besnikërisht
dhe të t’i kushtojmë si lypet për shpëtimin e botës.
Nëpër Krishtin Zotin tonë.
 
PREFACIONI I KRESHMËVE – I
 
Kuptimi shpirtëror i Kreshmëve
 
39. Ky prefacion thuhet në kohën e Kreshmëve, sidomos të dielave, kur nuk thuhet ndonjë prefacion tjetër më i veçantë.
 
M. Zoti qoftë me ju.
P. Dhe me shpirtin tënd.
M. T’i lartësojmë zemrat.
P. I kemi te Zoti.
M. Të falënderojmë Zotin, Hyjin tonë.
P. Është punë e denjë dhe e drejtë.
 
Përnjëmend është punë e denjë dhe e drejtë,
është detyra jonë dhe burim shpëtimi
të të falënderojmë gjithmonë e gjithkund ty,
o Zot, Atë i shenjtë, Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar,
nëpër Krishtin, Zotin tonë.
Ti çdo vit mirësisht bën që besimtarët e tu
t’i presin me gëzim dhe me shpirt të pastruar
misteret e Pashkëve,
kështu që, duke i kryer me zell
detyrat e përshpirtërisë dhe veprat e dashurisë,
me pjesëmarrje të shumtë në misteret me të cilat u rilindën,
të arrijnë plotësinë e hirit të bijësisë në shpirt.
Dhe prandaj, bashkë me engjëj dhe kryeengjëj,
me frone dhe zotërues,
dhe me të gjithë aradhën e ushtrisë qiellore,
po këndojmë himnin e lavdisë sate
duke thënë pa pushim:
Shenjt, Shenjt, Shenjt…
 
PREFACIONI I KRESHMËVE – II
 
Pendesa shpirtërore
 
40. Ky prefacion thuhet në kohën e Kreshmëve, sidomos të dielave, kur nuk thuhet ndonjë prefacion tjetër më i veçantë.
 
M. Zoti qoftë me ju.
P. Dhe me shpirtin tënd.
M. T’i lartësojmë zemrat.
P. I kemi te Zoti.
M. Të falënderojmë Zotin, Hyjin tonë.
P. Është punë e denjë dhe e drejtë.
 
Përnjëmend është punë e denjë dhe e drejtë,
është detyra jonë dhe burim shpëtimi
të të falënderojmë gjithmonë e gjithkund ty,
o Zot, Atë i shenjtë, Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar.
Ti ua caktove bijve të tu këtë kohë të veçantë
për të ripërtërirë pastërtinë e shpirtit
që me shpirt të lirë nga ndjenjat e çrregullta,
të angazhohen për vlerat e përkohshme
në mënyrë që t’i kërkojnë më shumë vlerat e përhershme.
Dhe prandaj, me shenjtërit dhe me të gjithë engjëjt,
të lavdërojmë duke thënë pa pushim:
Shenjt, Shenjt, Shenjt…
 
Antifona e kungimit
Kur lexohet Ungjilli i të verbërit:  Krh. Gjn 9, 11.38
Zoti i leu sytë e mi. Shkova, i lava, pashë dhe besova në Hyjin.
 
Kur lexohet Ungjilli i djalit të humbur:  Lk 15, 32
U desh të gëzohemi, biri im, sepse vëllai yt
pati vdekur e u ngjall, pati humbur e u gjet.
 
Kur lexohet një Ungjill tjetër:  Krh. Ps 121, 3-4
Jerusalem, o qytet i fortë, pothuajse i shkrirë në një.
Atje ngjiten fiset, fiset e Zotit, për të kremtuar emrin tënd, o Zot.
 
Lutja pas kungimit
O Hyj, ti që shndrit çdo njeri që vjen në këtë botë,
shndriti, po të lutemi, me shkëlqimin e hirit tënd, zemrat tona,
që të mund të mendojmë gjithmonë
çka është e denjë dhe e pëlqyeshme për madhërinë tënde
dhe të të duam me dashuri të sinqertë.
Nëpër Krishtin Zotin tonë.
 
Lutja mbi popull
Shikoji, o Zot, ata që të luten me përvujtëri.
Janë të dobët dhe ecin në errësirën e të vdekshmëve,
por ti ndriçoji gjithmonë me dritën tënde,
dhe pasi të lirohen, me mëshirën tënde, nga mëkatet,
bëj të fitojnë të mirat e amshuara.
Nëpër Krishtin Zotin tonë.
 
 
 
 
 
 

Radio Maria Albania

Current track
TITLE
ARTIST