Liturgjia e Fjalës – 14 mars – e mërkurë – Java IV e Kreshmeve

Written by on March 12, 2018

KRESHMET
 
JAVA E KATËRT E KRESHMEVE
 
E MËRKURË
 
Antifona e hyrjes  Ps 68, 14
Unë ty të lutem, o Zot,
në kohën e përshtatshme, o Hyj, 
më vështro pash dashurinë tënde,
pash të vërtetën e shpëtimit tënd.
 
Kolekta
O Hyj, ti të drejtëve u jep çmimin e meritave
dhe mëkatarëve pendesë për faljen,
ki mëshirë për ne, të lutemi,
që rrëfimi i fajeve tona ta fitojë faljen e mëkateve.
Nëpër Zotin tonë Jezu Krishtin, Birin tënd,
që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjt, Hyj,
për të gjithë shekujt e shekujve.
 
  Leximi i parë  (Is 49, 8-15)
 
  Të ruajta e të caktova të jesh besëlidhja e popullit që ta ripërtërish vendin.
 
  Lexim prej librit të Isaisë profet
 
8 Kështu thotë Zoti: Në kohën e volitshme të kam vështruar, të ndihmova ditën e shpëtimit; të ruajta e të caktova të jesh besëlidhja e popullit, që ta ripërtëritësh vendin e t’i rindash trashëgimet e shkretuara, 9 që t’u thuash të burgosurve: “Dilni!” e atyre që janë në terr: “Ejani në dritë!” Do të kullotin afër udhëve, kullota e tyre mbi çdo kodër të shogët. 10 S’do të sprovojnë uri as etje, s’do t’i mundojë vapa as dielli, pse do t’u prijë Ai që ka mëshirë për ta dhe do t’i mrizojë ndër gurra të freskëta. 11 Të gjitha malet e mia udhë unë do t’i bëj, rrugët e mia do të lartësohen.12 Ja, këta po vijnë prej së largu, kurse këta nga veriu e përendimi, këta të tjerët prej dheut të Sinimit. 13 Gëzo, o qiell, galdo, o tokë, lavde, o male, ju këndoni, sepse Zoti po e ngushëllon popullin e vet, po ka mëshirë për varfanjakët e vet! 14 Tha Sioni: “Zoti më la, më harroi Zoti!” 15 E harron ‑ thua ‑ gruaja foshnjën e vet, që të mos ketë dhimbje për bamin e barkut të vet? Po edhe nëse ndonjëra do të harronte, unë ty kurrë nuk të harroj!
 
  Fjala e Zotit
 
  Psalmi 145 (144)
 
Ref.  LE TË KUJTOHET, O ZOT, DASHURIA JOTE.
 
8 Zoti është vetë butësia e mëshira,
i ngadalshëm në zemërim dhe plot dashuri.
9 Zoti është i mirë për të gjithë,
i dhimbshëm për të gjitha krijesat e veta.
 
14 Zoti ua jep dorën atyre që u merren këmbët,
i çon ata që rrëzohen.
15 Sytë e të gjithëve shpresojnë në ty,
ti u jep ushqim në kohën e duhur.
 
Besnik është Zoti në të gjitha premtimet e veta,
i shenjtë në të gjitha veprat e veta.
18 Zoti është afër të gjithë atyre që e thërrasin,
të gjithë atyre që e thërrasin me çiltërsi.
 
  Lavdi ty, o Krisht, Mbret i lavdisë së amshuar!
Unë jam Ringjallja dhe Jeta, thotë Zoti, kush beson në mua edhe nëse vdes, do të jetojë. (Gjn 11, 25.26)
  Lavdi ty, o Krisht, Mbret i lavdisë së amshuar!
 
  Ungjilli  (Gjn 5, 17-30)
 
  Sikurse Ati i ngjall të vdekurit e i bën të jetojnë, ashtu edhe Biri i bën të jetojnë ata që do.
 
  Leximi i ungjillit shenjt sipas Gjonit
 
Në atë kohë, 17 Jezusi u përgjigji Judenjve: “Im Atë vepron gjithmonë e edhe unë veproj.”
18 Për këtë arsye judenjtë kërkonin edhe më tepër ta vritnin Jezusin, pse, jo vetëm se e prishte të shtunën, por edhe Hyjin e quante Atë të vetin, duke e barazuar veten me Hyjin.
19 Atëherë Jezusi u tha: “Përnjëmend, përnjëmend po ju them: Biri s’mund të bëjë asgjë prej vetvetes, përveç çka sheh se bën Ati; çka bën ai, po atë gjë bën edhe Biri. 20 Sepse Ati e do Birin dhe i zbulon gjithçka bën ai. Do t’i zbulojë edhe vepra më të mëdha se këto që të mbeteni të habitur. 21 Dhe, sikurse Ati i ngjall të vdekurit e i bën të jetojnë, ashtu edhe Biri i bën të jetojnë ata që do. 22 Ati në të vërtetë nuk gjykon askënd, pse krejt gjykimin ia la në dorë Birit, 23 që të gjithë të nderojnë Birin siç e nderojnë Atin. Kush nuk e nderon Birin, nuk e nderon as Atin që e dërgoi. 24 Përnjëmend, përnjëmend po ju them: kush e dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më dërgoi, ka jetën e pasosur dhe ai nuk del në gjyq, por tashmë kaloi prej vdekjes në jetë.
25 Përnjëmend, përnjëmend po ju them: po vjen koha ‑ tani është ‑ kur të vdekurit do ta dëgjojnë zërin e Birit të Hyjit dhe ata që ta dëgjojnë, do të jetojnë. 26 Dhe, sikurse Ati e ka jetën në vetvete,  po ashtu i dha zotësinë edhe Birit ta ketë jetën në vetvete. 27 Atij ia dha edhe pushtetin të gjykojë, sepse është Biri i njeriut.
28 E mos u çuditni: po vjen koha,
kur të gjithë ata që pushojnë në varre do ta dëgjojnë zërin e tij 29 dhe do të dalin: ata që bënë mirë ‑ do të ngjallen për të jetuar,  ata që bënë keq,  ‑ do të ngjallen për t’u dënuar.” 30 “Unë asgjë s’mund të bëj prej vetvetes; si dëgjoj, ashtu gjykoj, dhe gjykimi im është i drejtë, sepse nuk kërkoj vullnetin tim, por vullnetin e atij që më dërgoi.
 
  Fjala e Zotit
 
Lutja mbi dhurata
Po të lutemi, o Zot,
që fuqia e kësaj flie
të fshijë bakeqësinë tonë të vjetër
e të forcojë në ne jetën e re dhe shpëtimin.
Nëpër Krishtin Zotin tonë.
 
PREFACIONI I KRESHMËVE – III
 
Frytet e pendesës
 
41. Ky prefacion thuhet në Meshët e ditëve të lira të Kreshmëve dhe në ditë agjërimi.
 
M. Zoti qoftë me ju.
P. Dhe me shpirtin tënd.
M. T’i lartësojmë zemrat.
P. I kemi te Zoti.
M. Të falënderojmë Zotin, Hyjin tonë.
P. Është punë e denjë dhe e drejtë.
 
Përnjëmend është punë e denjë dhe e drejtë,
është detyra jonë dhe burim shpëtimi
të të falënderojmë gjithmonë e gjithkund ty,
o Zot, Atë i shenjtë, Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar.
Ti deshe që ne të të falënderojmë
me anën e mbajtjes së Kreshmëve
që neve mëkatarëve na e zbut krenarinë
dhe duke na nxitur t’i ndihmojmë skamnorët
na bën t’i përngjajmë dashamirësisë sate.
Dhe prandaj, po të madhërojmë bashkë me engjëjt e panumërt
duke kënduar këngën e lavdit:
Shenjt, Shenjt, Shenjt…
 
PREFACIONI I KRESHMËVE – IV
 
Frytet e agjërimit
 
42. Ky prefacion thuhet në Meshët e ditëve të lira të Kreshmëve dhe në ditë agjërimi.
 
M. Zoti qoftë me ju.
P. Dhe me shpirtin tënd.
M. T’i lartësojmë zemrat.
P. I kemi te Zoti.
M. Të falënderojmë Zotin, Hyjin tonë.
P. Është punë e denjë dhe e drejtë.
 
Përnjëmend është punë e denjë dhe e drejtë,
është detyra jonë dhe burim shpëtimi
të të falënderojmë gjithmonë e gjithkund ty,
o Zot, Atë i shenjtë, Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar.
Ti me agjërim trupor i ndrydh veset, e lartëson mendjen
dhe jep virtytet e shpërblimet,
nëpër Krishtin, Zotin tonë.
Nëpër të engjëjt e lavdërojnë madhërinë tënde,
zotëruesit të adhurojnë e dridhen pushtetet.
Qiejt e fuqitë qiellore e serafinët e lumtur
bashkohen për të brohoritur me galdim.
Me ta, po të lutemi, bëj të marrin pjesë edhe zërat tanë
ndërsa përvujtërisht po themi:
Shenjt, Shenjt, Shenjt…
 
Antifona e kungimit  Gjn 3, 17
Hyji nuk e dërgoi Birin që ta dënojë botën,
por që bota të shpëtojë nëpër të.
 
Lutja pas kungimit
I morëm, o Zot, dhuratat e tua qiellore.
Mos lejo të jetë shkak dënimi
Sakramenti që e themelove për shërimin tonë.
Nëpër Krishtin Zotin tonë.
 
Lutja mbi popull (mund të përdoret sipas dëshirës)
Ruaji besimtarët e tu, o Zot,
me mbrojtjen e dashurisë sate,
që duke u angazhuar për vepra të mira në këtë botë,
të përparojnë drejt teje, tejet i Miri.
Nëpër Krishtin Zotin tonë.
 
 
 
 
 
 

Radio Maria Albania

Current track
TITLE
ARTIST