Liturgjia e Orëve – 10 mars – e shtunë – Java III e Kreshmeve

Written by on March 8, 2018

JAVA E TRETË E KRESHMEVE – E SHTUNË
 
Ftesa
 
D   O Zot, hapi buzët e mia.
C   Dhe goja ime do t’i kumtojë lavdet e tua.
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
  Psalmi 95 /94/  Grishje për të lavdëruar Hyjin
 
  Nxitni njëri-tjetrin dita-ditës deri sa të zgjasë kjo “Sot” (Heb 3, 13).
 
Ejani t’i këndojmë Zotit, *
  t’i brohorasim Hyjit, Shëlbuesit tonë.
T’i dalim para me falënderje, *
  t’i këndojmë këngë hareje! .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Sepse Hyj i madhërishëm është Zoti, *
  Mbret i madhërueshëm mbi të gjithë  zotat!
Sepse në dorën e tij janë thellësitë e tokës, *
  të tijat janë edhe majat e maleve,
i tiji është deti ‑ ai e krijoi, *
  duart e tija e formuan tokën. .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Ejani ta adhurojmë, të biem përmbys para tij, *
  të biem në gjunjë para Zotit që na krijoi!
Sepse ai është Hyji ynë,
    ne jemi populli i kullosës së tij, *
  grigja që ai ruan. .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Oh sikur ta ndienit sot zërin e tij: *
  “Mos e bëni zemrën tuaj gur porsi në Meribë,
porsi në ditë të Masës në shkretëtirë,
  kur etërit tuaj më vunë në sprovë: *
  më provuan megjithëse i kishin parë veprat e mia. .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Dyzet vjet më mërziti ajo brezni
  e thashë: ‘Popull zemërluhatshëm është ky, *
  që s’i njeh udhët e mia.’
Prandaj u përbetova në hidhërimin tim: *
  ‘Askurrë s’do të hyjnë në prehjen time!’” .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
 
Java e tretë E kreshmëve – E shtunë
 
Shërbesa e leximeve
 
      
D   Hyj, më eja në ndihmë!
C   O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Himni
 
  Tash koha e duhur
  shkëlqen dhuruar nga Hyji,
  të shërojë botën e mekur
  me shërimin e kursimit.
 
  Me dritë të hijshme të Krishtit
  ndriçon dita e shpëtimit,
  ndërsa zemrat plasur fajesh
  përtërihen agjërimit.
 
  Ne këtë me trup e mendje
  ta shtiem n’dorë, Zot, na ndihmo,
  që me kalim fatbardhë
  Pashkës së amshuar t’i afrohemi.
 
  Ty gjithësia e sendeve
  t’adhuroftë, Trini e mëshirshme.
  Të përtërirë me anë të faljes,
  të këndojmë një këngë të re. Amen.
 
Ant. 1 Ta falënderojmë Zotin për mëshirën e tij:
  për mrekullitë që u bëri bijve të njerëzve.
 
Psalmi 107 /106/   Falënderim për lirim
 
  Kjo është Fjala që Hyji u dërgoi izraelitëve dhe ua shpalli Ungjillin e paqes përmes Jezu Krishtit që është Zotëria i të gjithëve (Vap 10, 36).
 
  I (1-16)
 
Lavdërojeni Zotin sepse është i mirë, *
  sepse e amshueshme është dashuria e tij.
Le të thonë të shpërblyerit prej Zotit, *
  që i çliroi nga kthetrat e armikut
dhe i bashkoi nga vendet e ndryshme †
  nga ku lind dielli e ku perëndon, *
  nga veriu e nga ana e detit.
 
U endën në shkretëtirë, në vend të thatë, *
  nuk e gjetën udhën drejt qytetit të banimit.
 
Të uritur e të etur *
  shpirti i tyre ishte mekur në ta!
 
Të ngushtuar i lëshuan kushtrimin Zotit *
  dhe Ai i shpëtoi nga vështirësitë e tyre.
 
Ai i qiti në udhën e drejtë *
  që të shkonin në qytetin e banimit.
 
Le t’ia dinë për nder Zotit për dashurinë e tij, *
  për mrekullitë që u bëri bijve të njerëzve,
 
që ngiu shpirtin e të eturit, *
  e mbushi me të mira shpirtin e të uriturit.
 
Banonin në errësirë e në hijen e vdekjes, *
  të lidhur në mjerim edhe në pranga,
sepse kishin kundërshtuar urdhrin e Hyjit *
  dhe kishin përbuzur këshillën e të Tejetlartit.
 
Prandaj zemrën ua mposhti me vuajtje, *
  rrëzoheshin e s’kishte kush t’u ndihmonte.
 
Të ngushtuar i lëshuan kushtrimin Zotit *
  dhe Ai i shpëtoi nga vështirësitë e tyre.
 
I nxori nga errësira dhe nga hija e vdekjes *
  e i këputi zinxhirët e tyre.
 
Le ta lëvdojnë Zotin për shkak të përdëllimit të tij, *
  për mrekullitë e tij ndaj bijve të njerëzve,
 
sepse i theu dyert e bronzta *
  dhe i këputi shulat e hekurt.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Ta falënderojmë Zotin për mëshirën e tij:
  për mrekullitë që u bëri bijve të njerëzve.
 
Ant. 2 I pamë, o Zot, veprat e tua,
  mrekullitë që ti bëre për ne.
 
  II (17-32)
 
Të marrë për shkak të jetës së paudhë, *
  të mjeruar pse ndoqën udhën e mëkatit,
shpirtit të tyre iu neverit çdo ushqim, *
  arritën në dyert e vdekjes.
 
Atëherë të ngushtuar e thirrën në ndihmë Zotin, *
  Ai i çliroi nga vështirësitë e tyre.
 
E dërgoi fjalën e vet dhe i shëroi, *
  i shpëtoi nga gropa e varrit.
 
Le ta lëvdojnë Zotin për shkak të mëshirës të tij, *
  për mrekullitë e tija ndaj bijve të njerëzve,
 
le t’i flijojnë flinë e lavdit, *
  me hare le t’i shpallin veprat e tija!
 
Ata që me anije lundruan deteve *
  që nëpër ujëra të mëdha të bënin tregti,
ata i panë veprat e Zotit, *
  mrekullitë e tija në thellësitë e detit.
 
Ai urdhëroi dhe u ngrit era e stuhisë, *
  lart u ngritën valët e stuhishme.
 
Ngrihen deri në qiell, †
  zbresin deri në pështjerrë: *
  shpirti i tyre mekej prej së keqes.
 
Çohu e rrëzohu si të ishin të dehur, *
  asgjë s’u ndihmonte mjeshtëria e tyre.
 
Atëherë të ngushtuar e thirrën në ndihmë Zotin, *
  Ai i çliroi nga vështirësitë e tyre.
 
Stuhinë e shndërroi në puhi *
  e valët e detit e shuan gjëmën e vet.
Iu gëzuan qetësimit të valëve, *
  ai i qiti në portin e dëshiruar.
 
Le ta lëvdojnë Zotin për shkak të përdëllimit të tij, *
  për mrekullitë e tija ndaj bijve të njerëzve,
le ta madhërojnë në kuvendin e popullit, *
  le ta lavdërojnë në kuvendin e pleqve.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 I pamë, o Zot, veprat e tua,
  mrekullitë që ti bëre për ne.
 
Ant. 3 Të drejtët le të shohin veprat e Hyjit,
  le të gëzohen e le ta kuptojnë dashurinë e tij.
 
  III (33-43)
 
Ai i shndërroi lumenjtë në shkretëtirë, *
  në vende të thata burimet e ujërave,
tokën e pëlleshme në këneta *
  për shkak të veprave të këqija të banorëve.
 
Shndërroi shkretëtirën në liqen me ujëra, *
  tokën e thatë e begatoi me burime të gjalla.
Aty i vendosi njerëzit e munduar nga uria, *
  dhe themeluan qytetin e banimit.
 
Mbollën arat e vunë vreshtat *
  dhe u prodhuan fruta me shumicë.
Zoti i bekoi e ata u shumuan fort, *
  as grigjat e tyre nuk u pakuan.
 
Mandej qenë dhjetuar e munduar *
  nga vuajtjet edhe nga dhembjet.
Ai që e shfryn përbuzjen mbi princa, *
  i la të enden rrugë pa rrugë në shkretëtirë.
 
I shpëtoi skamnorët nga mjerimi *
  dhe i shumoi si grigjat familjet.
 
Shohin të drejtët e le të gëzohen, *
  kurse mbrapshtia le ta mbyllë gojën e vet.
Kush është i mençur le t’i kujtojë këto, *
  do ta shohë mirësinë e Zotit.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Të drejtët le të shohin veprat e Hyjit,
  le të gëzohen e le ta kuptojnë dashurinë e tij.
 
  D Kush e bën të vërteten, është në dritë:
  C e veprat e tija do tu zbulohen të gjithëve.
 
  Leximi i parë
 
  Prej librit të Daljes   40, 16-38
 
  Ngritja e shenjtërores. Reja e Zotit.
 
  Në ato ditë: Moisiu i bëri të gjitha që i kishte urdhëruar Zoti: ashtu edhe bëri.
  Kështu, pra, të parën ditë të muajit të parë të vitit të dytë u ngre Banesa. Moisiu e ngriti atë, vendoi bazat, dërrasat e shtagat dhe i ngriti shtyllakët. Atëherë e shtriu tendën përmbi Banesë e mbi të vuri mbulesën e Tendës, po ashtu sikurse i kishte urdhëruar Zoti Moisiut. Mandej e mori Dëshminë dhe e futi në Arkë. Arkës i vuri shtagat e atëherë e vuri mbi Arkë Pajtimoren. Pasi e futi Arkën në Banesë, e vari para saj koltrinën, ashtu si i kishte urdhëruar Zoti Moisiut. E vendoi edhe tryezën në Tendën e takimit në anën e veriut të Banesës, jashtë koltrinës, dhe i renditi në të bukët e kushtimit sikurse i kishte urdhëruar Zoti Moisiut. E vendoi edhe shandanin në Tendën e takimit kundruall tryezës në anën e jugut të Banesës. I vuri dritëzat në vendet e caktuara ashtu si i kishte urdhëruar Zoti Moisiut. E vendoi edhe altarin e artë në Tendën e takimit, para koltrinës. Në të ndezi kemin e erëndshëm siç i kishte urdhëruar Zoti Moisiut. Vari edhe koltrinën në hyrje të Banesës, vendoi edhe altarin e flive të shkrumbimit te hyrja në Banesë, të Tendës së takimit. Në të e kushtoi flinë e shkrumbimit dhe flinë bimore, sikurse i kishte urdhëruar Zoti Moisiut.
  E vendoi edhe legenin ndërmjet Tendës së takimit e altarit dhe e mbushi me ujë. Moisiu, Aroni dhe bijtë e Aronit i lanë duart e këmbët. I lanin kur hynin në Tendën e takimit e kur u afronin te altari siç i kishte urdhëruar Zoti Moisiut. Atëherë Moisiu e ndërtoi edhe tremen për rreth Banesës e altarit dhe e vendoi koltrinën në derën e tremës.
  Kështu i dha fund punës.
  Atëherë reja e mbuloi Tendën e takimit dhe Lavdia e Zotit e mbushi Banesën. Moisiu nuk mundi të hyjë në Tendën e takimit, për shkak të resë që rrinte mbi të dhe të Lavdisë së Zotit që e kishte mbushur Banesën.
  Gjatë krejt kohës së shtegtimit, kurdo që reja ngritej prej Banesës, izraelitët çonin, e nëse reja nuk çohej, izraelitët nuk merrnin udhëtim deri atë ditë kur ngritej reja prej Banesës. Gjatë krejt kohës së shtegtimit të tyre reja e Zotit ditën e mbulonte Banesën, kurse natën dukej në të zjarri që e shihte mbarë shtëpia e Izraelit.
 
  Përgjigjja  Krh. 1 Kor 10, 1. 2; Dal 40, 34. 35
  C Etërit tanë të gjithë qenë nën re, të gjithë kaluan nëpër det, * të gjithë qenë pagëzuar në Moisiun me re e me det.
  D Reja e mbuloi Tendën e takimit dhe Lavdia e Zotit e mbushi Banesën.
  C Të gjithë qenë pagëzuar në Moisiun me re e me det.
 
  Leximi i dytë
 
  Nga “Ligjëratat” e shën Gregorit Nazianzenas, ipeshkëv
  (Ligj. 14 mbi dashurinë ndaj skamnorëve 38, 40; PG 37, 907. 910)
 
  T’i shërbejmë Krishtit në skamnorë
 
  Shkrimi Shenjt pohon: “Lum të mëshirshmit sepse do të gjejnë mëshirë” (Mt 5, 7). Mëshira nuk zë vendin e fundit në lumturitë. Vëreje përsëri: “I lumi ai që e kujton nevojtarin” (Ps 41 /40/, 2), e po ashtu: “I mirë është njeriu që përdëllen e huajon” (Ps 112 /111/, 5). Në një vend tjetër lexohet edhe “Gjithmonë i drejti ka mëshirë e huajon” (Ps 36, 26). Pra, ta fitojmë bekimin, të sillemi në mënyrë që të na quajnë të dhembshur, të mundohemi të jemi zemërmirë. As nata mos t’i ndalë detyrat tuaja të mëshirës. Mos thuaj: “Do të kthehem e nesër do të të ndihmoj”. Asnjë ndërkohë mos të ndërfutet mes vendimit dhe veprimit të bamirësisë. Vërtet, bamirësia nuk duron vonesë. Ndaje bukën tënde me të uriturin dhe shtjeri në shtëpinë tënde skamnorët e të pashtëpi (krh. Is 58, 7), e këtë bëje me shpirt të gëzueshëm e të gatshëm. Thotë apostulli: “Kush bën vepra mëshire le t’i bëjë me gëzim” (Rom 12, 8) dhe hiri i bamirësisë që kryen do të shumohet nga zelli e nga gatishmëria. Dhe njëmend, çka jepet me shpirt të trishtuar e me zor nuk del e pëlqyeshme dhe nuk është aspak simpatike.
  Kur i ushtrojmë veprat e mëshirës, duhet të jemi të gëzueshëm dhe të mos qajmë: “Nëse do ta zhdukësh prej mesit tënd zgjedhën, gishtin paditës e fjalën e keqe”, domethënë mendjengushtësinë dhe diskriminimin, si edhe përtesën dhe kritikat, shpërblimi yt do të jetë i madh. “Atëherë do të zbardhë porsi agimi drita jote, shërimi yt do të vijë më shpejt” (Is 58, 8). E kush nuk i dëshiron dritën e shëndetin?
  Pra, o shërbëtorët e Krishtit, vëllezërit e tij dhe bashkëtrashëgimtarët, nëse kujtoni se fjala ime e meriton vëmendjen, më dëgjoni: derisa na është dhënë kjo mundësi, të shkojmë ta shohim Krishtin, ta mjekojmë Krishtin, ta ushqejmë Krishtin, ta veshim Krishtin, ta mikpresim Krishtin, ta nderojmë Krishtin, jo vetëm me sofrën tonë, siç bënë disa, as vetëm me erëra të mira, porsi Maria nga Magdala, as vetëm me varr, si Jozefi prej Arimatesë, as me gjërat e nevojshme për varrimin, si Nikodemi, i cili e donte Krishtin veç pjesërisht, dhe më në fund as me ar, kem e mirrë, siç bënë, përpara këtyre të përmendurve, Dijetarët. Por, pasi Zoti i të gjithëve do mëshirë dhe jo fli, e pasi mëshira vlen më shumë se mijëra qengja të majmë, t’ia kushtojmë pikërisht atë në skamnorët dhe në ata që sot janë të përulur deri në dhe. Kështu, kur do të shkojmë prej këtej, do të na pranojnë në banesat e amshuara, në bashkësi me Krishtin Zot, të cilit i qoftë lavdi në shekuj. Amen.
 
  Përgjigjja  Krh. Mt 25, 35. 40; Gjn 15, 12
  C Pata uri e më dhatë të ha; pata etje e më dhatë të pi; isha shtegtar e më përbujtët. * Çkado bëtë për njërin ndër vëllezërit e mi më të vegjël, ma bëtë mua.
  D Ky është urdhri im: duani njëri-tjetrin sikurse unë ju desha ju!
  C Çkado bëtë për njërin ndër vëllezërit e mi më të vegjël, ma bëtë mua.
 
  Lutja
  Duke kremtuar me gëzim liturgjinë e këtyre Kreshmëve, po të lutemi, o Zot, Ati ynë: që të përshkuar me misteret e Pashkëve, t’i gëzojmë plotësisht frytet e tyre. Nëpër Zotin.
 
 
  Përfundimi i Orës sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e tretë E kreshmëve – E shtunë
 
Lavdet e mëngjesit
 
D   Hyj, më eja në ndihmë!
C   O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Kjo hyrje nuk përdoret kur Shërbesa e lutjes fillon me Ftesë.
 
  Himni
 
  Tashmë, Krisht, diell drejtësie,
  të çahet errësira e mendjes,
  të kthejë drita e virtytshme,
  që mbi tokë përtërin ditën.
 
  Duke dhënë kohën e duhur,
  jepi zemrës ti pendimin,
  pasi mirësia jote
  i dhuron edhe mëshirimin.
 
  Një farë pendese jepna,
  të durojmë për zbutje fajesh,
  sado që janë të mëdhaja,
  më e madhe është mëshira jote.
 
  Po afrohet dita jote,
  me të cilën ndrit çdo gjë,
  me hirin tënd hyjnor
  të gëzohemi të përtërirë.
 
  Ty gjithësia e sendeve,
  t’adhuroftë, Trini e mëshirshme.
  Të përtërirë me anë të faljes,
  të këndojmë një këngë të re. Amen.
 
Ant. 1 Ti je afër, o Zot,
  besnike janë të gjitha urdhërimet e tua.
 
Psalmi 119 /118/   XIX (145-152) 
  Premtimi për mbajtjen e ligjit të Zotit
 
  Dashuria ndaj Hyjit është kjo: që ne t’i zbatojmë urdhërimet e tija (1Gjn 5, 3).
 
Me gjithë zemër të thërras, o Zot, më dëgjo, *
  dhe do t’i mbaj urdhërimet e tua.
Klitha drejt teje, më shpëto, *
  që t’i ruaj dëshmitë e tua.
 
Para agimit zgjohem e të thërras në ndihmë, *
  shpresoj në fjalën tënde.
Sytë e mi zgjohen para rojës së natës *
  për të përsiatur fjalët e tua.
 
Ma dëgjo zërin sipas mëshirës sate, o Zot, *
  e bëj të jetoj sipas gjyqit tënd.
U afruan ata që më salvojnë dijekeqas, *
  janë larg nga Ligji yt.
Por ti, o Zot, je afër, *
  besnike janë të gjitha urdhërimet e tua.
Që moti di për urdhërimet e tua, *
  se i themelove për amshim.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Ti je afër, o Zot,
  besnike janë të gjitha urdhërimet e tua.
 
Ant. 2 Qoftë me mua urtia jote, o Zot,
  ajo më ndihmoftë në vështirësi të mia.
 
Kënga Urt 9, 1-6. 9-11  O Zot, më jep urtinë
 
  Unë do t’ju jap zotësinë e fjalës dhe urtinë, të cilën s’do të mund ta kundërshtojë as t’i bëjë ballë asnjë nga kundërshtarët tuaj (Lk 21, 15).
 
O Hyj i etërve të mi dhe Zoti i mëshirës, *
  ti që me anë të fjalës sate krijove rruzullin,
që njeriun e krijove me anë të urtisë sate *
  për të sunduar krijesat që ti i përftove,
 
për ta drejtuar botën me shenjtëri e drejtësi *
  dhe për të gjykuar gjyqin me shpirt të drejtë:
ma jep urtinë që rri në fron pranë teje *
  dhe mos më përjashto nga numri i fëmijëve të tu,
 
sepse jam shërbëtori yt, biri i skllaves sate,
  njeri i vogël e jetëshkurtër, *
  i paaftë për të kuptuar gjyq e ligj.
 
Sepse, edhe po t’u gjente ndër bijtë e njerëzve
    ndokush i përsosur, †
  por, në qoftë se i mungon urtia jote, *
  do të vlerësohej për asgjë.
Me ty është urtia që i njeh veprat e tua, *
  që ishte pranë edhe atëherë kur e krijove rruzullin,
dhe e dinte çfarë është e pëlqyeshme në sytë e tu *
  dhe çfarë është e drejtë në urdhërimet e tua.
 
Dërgoje prej qiejve të tu të shenjtë, *
  çoje prej selisë së madhërisë sate,
që të jetë me mua
    e të mundohet krah për krah me mua, *
  që të di çka është e pëlqyeshme para teje.
 
Sepse ajo di dhe gjithçka kupton,
  të më përcjellë me maturi në veprat e mia *
  e të më mbrojë me lavdinë e vet.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Qoftë me mua urtia jote, o Zot,
  ajo më ndihmoftë në vështirësi të mia.
 
Ant. 3 Besnikëria e Zotit qëndron për amshim!
 
Psalmi 117 /116/   (1-2) 
  Grishje për të lavdëruar Zotin për dashurinë e tij
 
  Këtë unë e them: Paganët e lavdërojnë Hyjin për mëshirën e tij (Krh. Rom 15, 8. 9).
 
Lavdërojeni Zotin, o kombe të gjitha, *
  madhërojeni së bashku, o popuj të gjithë!
 
Sepse e madhe është dashuria e tij ndaj nesh, *
  besnikëria e Zotit qëndron për amshim!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Besnikëria e Zotit qëndron për amshim!
 
  Leximi i shkurtër  Jer 7, 1-4
  Fjala e Zotit që i qe drejtuar Jeremisë: Qëndro para derës të shtëpisë së Zotit, shpalle aty këtë fjalë e thuaj: Dëgjojeni fjalën e Zotit, të gjithë ju o judenj, që hyni nëpër këtë derë, për ta adhuruar Zotin. Kështu thotë Zoti i Ushtrive, Hyji i Izraelit: Përmirësoni udhët tuaja dhe veprat tuaja e do t’jua mundësoj të banoni në këtë vend. Mos shpresoni në fjalët e rreme: ‘Tempulli i Zotit! Tempulli i Zotit! Tempulli i Zotit!’
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C Jo ai që thotë: O Zot, o Zot,
  * do të hyjë në Mbretërinë e qiellit.
  Jo ai që thotë: O Zot, o Zot,
  do të hyjë në Mbretërinë e qiellit.
  D Por ai që e kryen vullnetin e Atit tim
  do të hyjë në Mbretërinë e qiellit.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  Jo ai që thotë: O Zot, o Zot,
  do të hyjë në Mbretërinë e qiellit.
 
  Kënga ungjillore (Benedictus)   Lk 1, 68-79
  Ant. Në fund të tempullit, me sy të ulur poshtë,
  tagrambledhësi rrihte kraharorin e vet e thoshte:
  O Hyj, ki mëshirë për mua mëkatarin!
 
Qoftë bekuar Zoti, Hyji i Izraelit, *
  që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet!
 
Ai e ngriti Shpëtimtarin tonë *
  në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet,
 
sikurse premtoi kaherë *
  me gojë të profetëve të tij të shenjtë:
 
se do të na shpëtojë prej armiqve tanë *
  dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë;
 
se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tanë *
  e do t’i bjerë në mend Besëlidhja e tij e shenjtë
 
e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, atit tonë *
  se do të na e bëjë të mundshme t’i shërbejmë pa frikë,
 
të çliruar nga duart e armikut *
  në shenjtëri e drejtësi para tij
    për çdo ditë të jetës sonë.
 
E ti, o djalosh, do të quhesh profet i të Tejetlartit, *
  sepse do të shkosh përpara Zotit
    për t’ia përgatitur udhët,
 
për ta vënë në dijeni popullin e tij *
  se Hyji do ta shëlbojë duke ia falur mëkatet e tija,
 
në saje të zemrës së dashur të Hyjit tonë *
  që do të na e dërgojë në pasi prej qiellit Diellin,
 
për të shndritur ata që gjenden në errësirë
    dhe në hijen e vdekjes, *
  për t’i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes.“
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Në fund të tempullit, me sy të ulur poshtë,
  tagrambledhësi rrihte kraharorin e vet e thoshte:
  O Hyj, ki mëshirë për mua mëkatarin!
 
  Lutjet e besimtarëve
Jezu Krishti Zot, për ti bërë njerëzit krijesa të reja, ka përgatitur tryezën e Trupit dhe të Fjalës së vet. Atin, Hyjin tonë, ta lavdërojmë dhe me lutje T’i drejtohemi:
 
  O Hyj, na përtërij po të lutemi, me hirin tënd.
 
O Jezu Krisht, zemërbutë e i përvujtë, bëj që edhe ne të bëhemi të mëshirshëm, të butë dhe të përvuajtur
  dhe me të gjithë të mund të jemi të durueshëm.
Na mëso që vërtet të mund të jemi të afërt me të gjithë ata që janë në mjerim, në vështirësi, ose të shtrënguar nga pikëllimi.
  dhe kështu të ndjekim Ty, Samaritanin e mirë.
Zoja e Bekuar, Virgjëra Mari, Nëna jote, le të ndërmjetësojë për rregulltare
  që shugurimin, me të cilin të janë kushtuar Ty në Kishën tënde, ta kultivojnë sa më mirë.
Na e jep dhuratën e mëshirës sate
  dhe na i fal mëkatet dhe dënimet që i kemi merituar.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroftë emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
  Lutja
  Duke kremtuar me gëzim liturgjinë e këtyre Kreshmëve, po të lutemi, o Zot, Ati ynë: që të përshkuar me misteret e Pashkëve, t’i gëzojmë plotësisht frytet e tyre. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e tretë E kreshmëve – E shtunë
 
Ora e mesme
 
D   Hyj, më eja në ndihmë!
C   O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ora e tretë
 
  Himni
 
  Me fe të Hyjit ne jetojmë,
  me atë shpresë që prore besojmë,
  nëpër hir të dashurisë
  Krishtit lavde t’i këndojmë.
 
  I çuar në orën e tretë
  në flijimin e mundimeve,
  mbi atë kryq që mbarti u var,
  tërhoqi delen e humbur.
 
  Të nënshtruar po të lutemi,
  të lirë me anë të shëlbimit,
  që të shkëpusë nga shekulli
  ata që iu falën mëkatet.
 
  Krishtin dhe Atin t’i lusim,
  Shpirtin e Krishtit e të Atit,
  një e vetme e gjithpushtetshme,
  Trini, ndihmo ata që luten. Amen.
 
Ora e gjashtë
 
  Himni
 
  Kur Krishti pati etje,
  në atë orë që n’kryq e ngjitën,
  kush psalterin di të lexojë
  etjes së drejtësisë t’i këndojë.
 
  Bashkë me etje qoftë uri,
  për atë që vdiq për ne,
  edhe mëkati neveri,
  e virtyti qoftë dëshirë.
 
  Bagmi i Shpirtit Shenjt
  sot mbi këngë e qeste ndikoftë,
  që zjarrin e trupit ta ngrijë,
  acarin e shpirtit ngrohtë.
 
  Krishtin dhe Atin t’i lusim,
  Shpirtin e Krishtit e të Atit;
  një e vetme e gjithpushtetshme
  Trini, përkrah ata që luten. Amen.
 
Ora e nëntë
 
  Himni
 
  Tri herë çdo tri orë për ne
  numri i shenjtë përhapet,
  n’emrin e shenjtë të Jezusit
  t’i lypim dhuntitë e faljes.
 
  Ja rrëfimi i hajdutit
  hirin e Krishtit fiton,
  lavdi ynë dhe përkushtimi,
  mëshirën meriton.
 
  Me anë t’kryqit humbet vdekja,
  e pas territ kthehet drita:
  si çahet terri i kobeve,
  lulëzoftë mendja e ndritur.
 
  Krishtin dhe Atin lusim,
  të Krishtit e të Atit Shpirtin:
  një e vetme e gjithëpushtetshme
  Trini, përkrahi ata që luten. Amen.
 
Ant. Ja ditët e pendesës,
  koha e faljes dhe e shpëtimit.
 
Psalmi 119 /118/   XVI (121-128)
 
Veprova me drejtësi e me të drejtë, *
  mos më dorëzo te shpifësit e mi.
Hyr dorëzanë për të mirën e shërbëtorit tënd, *
  që të mos më shpifen krenarët.
 
Sytë po më shteren prej dëshirës së shëlbimit tënd *
  dhe të fjalës së drejtësisë sate.
Bëj me shërbëtorin tënd sipas dashurisë sate *
  dhe m’i mëso rregulloret e tua.
 
Unë jam shërbëtori yt, *
  më jep kuptim t’i njoh dëshmitë e tua.
Koha është të dëftohesh, o Zot, *
  se e prishën Ligjin tënd.
Oh, sa i dua urdhërimet e tua: *
  më tepër se arin, se gurin e çmueshëm.
Ndërgut i mbaj urdhërimet e tua të gjitha, *
  e urrej çdo udhë gënjeshtre.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Ja ditët e pendesës,
  koha e faljes dhe e shpëtimit.
 
Ant. Unë jam i Gjalli, thotë Zoti,
  nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit
  por që ai të kthehet dhe të jetojë.
 
Psalmi 34 /33/   Zoti është shpëtimi i të drejtëve
 
  E keni sprovuar se Zoti është i mirë (1Pjt 2, 3).
 
  I (2-11)
 
Përherë do ta bekoj Zotin, *
  në gojën time përherë lavdi i tij.
Shpirti im mburret në Zotin: *
  le të dëgjojnë të përvujtët e le të gëzohen.
 
Bashkë me mua jepni lavdi Zotit, *
  le ta lartësojmë së bashku Emrin e tij.
E kërkova Zotin e ai më dëgjoi *
  edhe më çliroi nga çdo frikë që pata.
 
Shikojeni atë e do të ndriçoheni *
  fytyra juaj nuk do të turpërohet.
 
Ja, ky skamnor e thirri në ndihmë e Zoti e dëgjoi *
  dhe e shpëtoi nga të gjitha vuajtjet e tija.
Engjëlli i Zotit ngreh llogore rreth atyre *
  që e kanë frikë dhe i shpëton.
 
Sprovoni e shihni sa i mirë është Zoti! *
  I lumi ai që shpreson në të!
Nderojeni Zotin, ju shenjtërit e tij, *
  s’u mungon gjë atyre që e druajnë.
 
Pasanikët u varfëruan dhe patën uri, *
  ata që kërkojnë Zotin do të kenë çdo të mirë.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Unë jam i Gjalli, thotë Zoti,
  nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit
  por që ai të kthehet dhe të jetojë.
 
Ant. Ne jemi të qëndrueshëm në provë:
  fuqia jonë është drejtësia e Hyjit.
 
  II (12-23)
 
Ejani, o bij, e më dëgjoni: *
  do t’jua mësoj frikën e Zotit.
A e dëshiron jetën, o njeri? *
  A dëshiron ditë të shumta për të gëzuar të mirat?
 
Rrudhe gjuhën tënde prej së keqes, *
  gojën tënde prej fjalëve gënjeshtare.
Ik prej së keqes e bëj të mirën, *
  kërkoje paqen e ndiqe atë!
 
Sytë e Zotit këqyrin të drejtët, *
  veshët e tij ua dëgjojnë ofshamat.
Fytyra e Zotit është kundër keqbërësve *
  për ta zhdukur prej dheut kujtimin e tyre.
 
Klithin të drejtët, Zoti i dëgjon, *
  i liron prej të gjitha vështirësive të tyre.
Zoti është ngjat atyre që pendohen me zemër, *
  i shpëton shpirtpërgrirët.
 
Sado të vështira të ketë i drejti, *
  prej të gjithave do ta shpëtojë Zoti.
Zoti i ruan eshtrat e tyre: *
  asnjë prej tyre nuk do t’u thyhet.
 
E keqja e vet do ta vrasë bakeqin, *
  e do ta paguajnë ata që e urrejnë të drejtin.
Zoti e shpaguan shpirtin e shërbëtorëve të vet, *
  nuk do të ndëshkohen ata që shpresojnë në të.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Ne jemi të qëndrueshëm në provë:
  fuqia jonë është drejtësia e Hyjit.
 
  Në orët tjera përdoren psalmet tjera plotësuese (fq. 1354).
 
Ora e tretë
 
  Leximi i shkurtër  Zb 3, 19-20
  Unë i qortoj dhe i ndëshkoj ata që i dua. Ji, pra, i zellshëm dhe kthehu! Ja, para derës qëndroj dhe trokas: kush e dëgjon zërin tim dhe e hap derën, do të hyj te ai dhe me të do të ha darkë dhe ai me mua.
 
  D Krijo në mua, o Zot, një zemër të pastër,
  C përtërije në mua një shpirt të qëndrueshëm.
 
  Lutja
  Duke kremtuar me gëzim liturgjinë e këtyre Kreshmëve, po të lutemi, o Zot, Ati ynë: që të përshkuar me misteret e Pashkëve, t’i gëzojmë plotësisht frytet e tyre. Nëpër Zotin.
 
Ora e gjashtë
 
  Leximi i shkurtër  Krh. Is 44, 21-22.
  Kujtoje këtë gjë, se je shërbëtori im! Unë të kam trajtuar, je shërbëtori im, o Izrael, ti nuk do të më gënjesh! I kam tretur porsi renë fajet e tua, porsi mjegullën mëkatet e tua, kthehu tek unë, sepse të kam shpërblyer.
 
  D Largoje shikimin prej mëkateve të mia,
  C shlyej të gjitha fajet e mia.
 
  Lutja
  Duke kremtuar me gëzim liturgjinë e këtyre Kreshmëve, po të lutemi, o Zot, Ati ynë: që të përshkuar me misteret e Pashkëve, t’i gëzojmë plotësisht frytet e tyre. Nëpër Zotin.
 
Ora e nëntë
 
  Leximi i shkurtër  Gal 6, 7b-8
  Hyji nuk lejon të vihet në lojë! Çka kush mbjell, atë edhe do të korrë! Kush mbjell në trup të vet, nga trupi do të korrë shkatërrimin, e kush mbjell në Shpirt, nga Shpirti do të korrë jetën e pasosur.
 
  D Shpirti i penduar të pëlqen, o Zot,
  C ti nuk e përbuz zemrën e penduar, të thërrmuar.
 
  Lutja
  Duke kremtuar me gëzim liturgjinë e këtyre Kreshmëve, po të lutemi, o Zot, Ati ynë: që të përshkuar me misteret e Pashkëve, t’i gëzojmë plotësisht frytet e tyre. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 

Radio Maria Albania

Current track
TITLE
ARTIST