Liturgjia e Orëve – 11 mars – e dielë – Java IV e Kreshmeve

Written by on March 9, 2018

Java e katërt Kreshmeve – e dielë
 
Mbrëmësorja I
 
D   Hyj, më eja në ndihmë!
C   O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Himni
 
  Dëgjo, o Krijues dashamirës,
  me lot po të lutemi,
  ndër agjërime të shenjta
  ke themeluar kreshmët.
 
  Gjurmues hyjnor i zemrave,
  që njeh dobësitë e forcave;
  atyre që kah ti kthehen
  jepu hirin e faljes.
 
  Vërtet kemi bërë shumë mëkate,
  të penduarve jepu mëshirimin,
  e me lavd të emrit tënd
  të dobëtve jepu shërimin.
 
  Kështu trupin jashtë dërrmoje
  nënshtroja agjërimeve,
  dhe mendja e përkorë
  t’i shmanget njollës së fajeve.
 
  Ndihmo, Trini e lume,
  na lejo, Njëni e vetme,
  për të tutë të jenë të frytshme
  këto dhunti frenimi. Amen.
 
Ant. 1 Të shkojmë me gëzim në Shtëpinë e Zotit.
 
Psalmi 122 /121/   (1-9) 
  Përshëndetje Jerusalemit, qytetit të shenjtë
 
  I jeni afruar malit Sion, qytetit të Hyjit të gjallë (Heb 12, 22).
 
Seç u gëzova kur më thanë: *
  »Eja të shkojmë në Shtëpinë e Zotit!«
Ja, tashmë këmbët tona shkelën *
  në dyert e tua, o Jerusalem!
 
O Jerusalem, qytet i ndërtuar me mjeshtëri, *
  thuaj se i tëri një cope të vetme je!
 
Atje ngjiten fiset, fiset e Zotit, †
  sipas rregullores në Izrael *
  për të kremtuar Emrin e Zotit.
 
Atje janë selitë e gjykatores së drejtësisë, *
  selitë e shtëpisë së Davidit!
 
Lutuni për paqen e Izraelit: *
  »U priftë e mbara atyre që të duan ty!
Mbretëroftë paqja në muret e tua *
  dhe qetësia në pirgjet e tua!«
 
Për dashuri ndaj vëllezërve e miqve të mi *
  do të them: »Paqja me ty!«
Për dashuri ndaj Shtëpisë së Zotit, Hyjit tonë, *
  do të lutem t’i kesh të gjitha të mirat!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Të shkojmë me gëzim në Shtëpinë e Zotit.
 
 
Ant. 2 Zgjohu, o ti që fle,
  ngrihu nga të vdekurit:
  Krishti do të të ndriçojë.
 
Psalmi 130 /129/   (1-8)  Nga humnera të thërras
 
  Ai do ta shëlbojë popullin e vet prej mëkateve të tija (Mt 1, 21).
 
Prej humnerës klitha tek ti, o Zot, *
  o Zot, dëgjoje britmën time!
Le ta dëgjojnë veshët e tu, *
  zërin e lutjes sime.
 
Nëse do t’i mbash mend paudhësitë, o Zot, *
  O Zot, e kush do të qëndrojë para teje?
Por tek ti gjendet falja *
  që të dimë të të druajmë.
 
Shpresoj në ty, o Zot, *
  shpirti im shpreson në premtimin e tij.
E pret shpirti im Zotin *
  më tepër se rojtarët agimin.
Më tepër se rojtarët agimin *
  le të shpresojë Izraeli në Zotin,
sepse te Zoti është mëshira *
  dhe i madh është tek Ai shpërblimi.
 
Ai do ta nxjerrë Izraelin *
  prej të gjitha paudhësive të tija.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Zgjohu, o ti që fle,
  ngrihu nga të vdekurit:
  Krishti do të të ndriçojë.
 
Ant. 3 E pakufi është dashuria jote, o Zot:
  i vdekur për shkak të mëkateve tona
  ti bëre që ta rifitojmë jetën në Krishtin.
 
Kënga  Fil 2, 6-11  Krishti, shërbëtor i Hyjit
 
Krishti Jezus, edhe pse me natyrë Hyj, *
  barazinë e vet me Të
    nuk e çmoi si një visar që s’mundet pa të,
 
por ia mohoi vetvetes *
  e mori natyrën e shërbëtorit
    dhe u bë i ngjashëm me njerëz
 
dhe, për kah pamja e jashtme, *
  dukej vetëm njeri.
 
E përuli vetveten
    duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje,*
  mu deri në vdekje në kryq.
 
Prandaj edhe Hyji e lartësoi tesve *
  dhe i dha Emrin që është mbi çdo emër
 
që në Emër të Jezusit të përkulet çdo gju *
  i atyre që janë në qiell, në tokë e në nëntokë
 
dhe çdo gjuhë të dëshmojë: *
  ‘Jezu Krishti është Zot!’
    Në nder të Hyjit Atë.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 E pakufi është dashuria jote, o Zot:
  të vdekur për shkak të mëkateve tona
  ti bëre që ta rifitojmë jetën në Krishtin.
 
  Leximi i shkurtër  Rom 2, 1-2
  Prandaj, nuk do të kesh si të arsyetohesh, o njeri ‑ kushdo të jesh ‑ që gjykon tjetrin! Sepse duke gjykuar tjetrin, dënon vetveten, mbasi ti që gjykon i bën të njëjtat gjëra. Dhe ne mirë e dimë: gjykimi i Hyjit zbatohet sipas të vërtetës kundër atyre që bëjnë vepra të tilla.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C Ai që e do vëllain e vet * mbetet në dritë.
  Ai që e do vëllain e vet mbetet në dritë.
  D Nuk ka në të asgjë të errët,
  mbetet në dritë.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  Ai që e do vëllain e vet mbetet në dritë.
 
 
  Kënga ungjillore (Magnificat  Lk 1, 46-55)
  Viti A:
  Ant. Dikur ishim errësirë,
  tani jemi dritë për Zotin.
 
  Viti B:
  Ant. Hyji aq fort e deshi botën
  sa që dha një të vetmin Birin e vet
  kështu që, secili që beson në të, të mos birret,
  por të ketë jetën e pasosur.
 
  Viti C:
  Ant. Hyji nëpër Krishtin e pajtoi botën me vetvete,
  dhe bëri prej nesh krijesa të reja.
 
Shpirti im e madhëron Zotin, *
  shpirti im me hare i brohorit Hyjit, Shëlbuesit tim,
 
sepse shikoi me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvujtë: *
  qe se, që tani të gjitha breznitë do të më quajnë të lumtur,
 
sepse punë të mëdha bëri për mua Hyji i gjithëpushtetshëm *
  ‑ i shenjtë është Emri i tij!
 
Mëshira e tij brezni më brezni *
  për ata që e druajnë.
 
E tregoi fuqinë e krahut të vet: *
   hodhi poshtë qëllimet e krenarëve,
 
i rrëzoi princat prej froneve të tyre *
   i lartësoi të përvujtët.
 
Me të mira i mbushi ata që s’kishin ç’të hanë
   të pasurit i nisi duarthatë.
 
I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet,
  duke e sjellë në mend mëshirën
 
‑ si ua pati premtuar etërve tanë *
  në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Viti A:
  Ant. Dikur ishim errësirë,
  tani jemi dritë për Zotin.
 
  Viti B:
  Ant. Hyji aq fort e deshi botën
  sa që dha një të vetmin Birin e vet
  kështu që, secili që beson në të, të mos birret,
  por të ketë jetën e pasosur.
 
  Viti C:
  Ant. Hyji nëpër Krishtin e pajtoi botën me vetvete,
  dhe bëri prej nesh krijesa të reja.
 
  Lutjet e besimtarëve
Ta madhërojmë Zotin i cili kujdeset për të gjitha krijesat. Atë ta thërrasim me fjalët:
 
  O Zot, jepua shëlbimin tënd bijve të tu.
 
O Zot, ndarës i dhuratave dhe burim i së vërtetës, dhuroje kolegjiumin e ipeshkvijve me dhuntitë e tua
  ndërsa besimtarët e tyre ruaj në mësimin e apostujve.
Derdhe dashurinë tënde mbi të gjithë ata që ushqehen nga e vetmja bukë e jetës
  dhe me këtë gosti hyjnore në mënyrë edhe më intensive të bashkohen me Trupin e Birit tënd.
Na mundëso që nga vetja ta zhveshim njeriun e vjetër me veprat e tija
  dhe të vishemi me Krishtin, Birin tënd, njeriun e ri.
Bëj që të gjithë ata që rrëfejnë mëkatet, të fitojnë faljen e tyre
  dhe të bëhen pjesëmarrës të pajtimit të cilin na e ka mundësuar Biri yt, Jezu Krishti.
Bëj që të ndjerët pandërprerë të të lavdërojnë në lumturinë tënde
  ku shpresojmë se edhe ne do të mund të arrijmë.
 
  Lutja
  O Hyj, ti që me anën e Fjalës sate e pajton mrekullisht gjininë njerëzore, bëj, po të lutemi, që populli i krishterë të përgatitet me nxitim, me përshpirtëri të gatshme dhe me fe të flakët për të kremtet e ardhshme. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e Katërt e kreshmëve
 
PASMBRËMËSORJA
Pas Mbrëmësores I të së dielës dhe të kremteve
 
D   Hyj, më eja në ndihmë!
C   O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Në këtë moment është mirë të bëhet përqendrimi në heshtje për të bërë shqyrtimin e ndërgjegjes. Në kremtimet e bashkësive mund të përdoret apo të përshtatet një nga formulat e pendesës që përdoren gjatë meshës.
 
O Zoti im, po më vjen keq me gjithë zemër për të gjitha mëkatet që i kam bërë. Se kam bjerrë parrizin dhe kam merituar ferrin. Por më fort se të kam fyer Ty, o E mira e pambaruar, që kaq fort më ke dashur. Mëshirë, o Zot! Më fal, o Zot! Po të jap fjalën, me ndihmën tënde, që mos të fyej më kurrë. Amen.
 
Himni: njëri prej këtyre që vijon, sipas dëshirës
 
  Himni
 
  Para fundit të dritës,
  ty duam, krijuesi i sendeve,
  me mirësinë e zakontë,
  të na kryesosh në roje.
 
  Ty ëndërrofshin zemrat tona,
  në gjumë të rëndë Ty ndjefshin,
  dhe gjithmonë lavdinë tënde
  këndofshin në ag të dritës.
 
  Na jep jetë të shëndetshme,
  ngrohtësinë tonë përtërije,
  mjegullën e zezë të natës
  ta sqarojë drita jote.
 
  Na jep, Atë fuqiplotë,
  me anë t’Hyjit Jezu Krisht,
  që me ty në amshim
  mbretëron me Shpirtin Shenjt. Amen.
 
Ose:
 
  O Krisht, që tërë shkëlqim e dritë
  zbulon errësitë e natës,
  e ndriçim drite quhesh
  kur dritë u flet të lumëve.
 
  O Hy i Shenjtë të lutemi
  Ti në këtë natë na ruaj;
  në ty të gjejmë pushimin,
  na i bëj të qeta orët.
 
  Nëse sytë i zë gjumi,
  për ty zemra t’rrijë zgjuar;
  të mbrosh me dorën tënde
  besnikët që të duan.
 
  Shiko, o mbrojtësi ynë,
  na ruaj ndër prita e kurthe,
  sundo shërbëtorët tu
  që me gjak tënd shpërbleve.
 
  O Krisht, mbret shumë i drejtë,
  Ty e Atit iu qoftë lavdia,
  me Shpirtin Ngushëllimtar
  ndër shekujt e përhershëm. Amen.
 
 
Ant. 1 Ki mëshirë për mua, o Zot:
  dëgjoje lutjen time.
Ose:
  Në ty shpresoj, o Zot,
  dhe më zë gjumi në paqe.
 
 Psalmi 4   (2-9)  Uratë falënderimi
 
  Hyji tha: “Prej errësirës le të shndrisë drita!”, ai ndriti në zemrat tona, që të shkëlqejë njohuria e lavdisë së Hyjit në fytyrën e Krishtit (2Kor 4, 6).
Kur të të thërras në ndihmë, më dëgjo,
    o Hyj, drejtësia ime! †
  Ti që më shpëtove në vështirësi: *
  ki mëshirë për mua e ma dëgjo uratën!
 
Deri kur, o njerëz, do të jeni zemërgurë? *
  Përse e doni kotësinë e ndiqni rrenën?
 
Dijeni: Zoti bën mrekulli për shenjtin e vet, *
  Zoti më dëgjon kur unë e thërras në ndihmë.
 
Zemërohuni e mos mëkatoni, †
  përsiatni në zemrat tuaja, *
  në shtrojat tuaja e qetësohuni.
 
Flijoni fli drejtësie *
  e shpresën kijeni në Zotin!
 
Shumë thonë:
    »Kush do të na bëjë ta shohim fatbardhësinë?« *
  Le të ndritë mbi ne, o Zot, drita e fytyrës sate!
 
Ti ndikove në zemrën time më shumë gëzim *
  sesa kur të tjerëve u bëhet grurë e verë me shumicë!
 
Posa bie në shtrojë
    gjumi menjëherë më merr në qetësi, *
  sepse vetëm ti, o Zot, ma jep pushimin e qetë.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
 Ant. 1 Ki mëshirë për mua, o Zot:
  dëgjoje lutjen time.
Ose:
  Në ty shpresoj, o Zot,
  dhe më zë gjumi në paqe.
 
Ant. 2 Bekojeni Zotin, gjatë natës.
 
Psalmi 134 /133/   (1-3)  Lutje nate në tempull
 
  Lavdërojeni Hyjin tonë, të gjithë shërbëtorët e tij! (Zb 19, 5).
 
Tani bekojeni Zotin †
  të gjithë ju, shërbëtorët e Zotit, *
  që qëndroni natën në Shtëpinë e Zotit.
 
Ngritin duart tuaja drejt Shenjtërores *
  e bekojeni Zotin!
 
Prej Sionit të bekoftë Zoti *
  që krijoi qiellin e tokën!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Bekojeni Zotin, gjatë natës.
 
  Leximi i shkurtër  Lp 6, 4-7
  Dëgjo, Izrael! Zoti, Hyji ynë, është një Zot i vetëm! Duaje Zotin, Hyjin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd e me gjithë fuqinë tënde! Këto urdhërime që po t’i jap sot unë, mbaji gjithmonë në zemrën tënde! Ua përsërit fëmijëve të tu! Fol për to kur të jesh në shtëpi e kur të jesh duke udhëtuar, kur të biesh në shtrojë e kur të ngrihesh nga shtroja.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C O Zot, * në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  D O Hyj i së vërtetës, ti më ke shëlbuar:
  në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
 
Ant. Na shpëto, o Zot,  derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe.
 
  Kënga e Simonit  Lk 2, 29-32
  Krishti, drita e popujve dhe lavdia e Izraelit.
 
Tani, o Zot, mund të lejosh të vdesë *
  shërbëtori yt në paqe sikurse the ti vetë,
 
sepse me sytë e mi e pashë shëlbimin *
  që ti e bëre gati në sy të të gjithë popujve:
 
Dritën që bën të njohin Ty paganët *
  e që i jep nder popullit tënd, Izraelit.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Na shpëto, o Zot, derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe.
 
  Të dielave dhe gjatë tetëditëshit të Pashkëve:
  Lutja
  O Hyj, i gjithëpushtetshëm, kujdesu për ne këtë natë: dora jote le të na zgjojë në ditën e re që të mund ta kremtojmë me gëzim ngjalljen e Birit tënd. Ai që është Zot
 
  Në të kremte:
  Lutja
  Vizito, o Atë, shtëpinë tonë dhe na mbro prej sulmeve të armikut; le të vijnë engjëjt e shenjtë që të na ruajnë në paqe, e bekimi yt le të jetë gjithmonë me ne. Nëpër Zotin
 
  Edhe kur Pasmbrëmësorja thuhet personalisht, vijon bekimi:
  Zoti i gjithëpushtetshëm na dhuroftë një natë të qetë
  dhe një mbarim të mirë.
  C Amen.
 
  Antifona drejtuar Virgjrës Mari
 
  Të falemi Mbretëreshë, Nëna e mëshirës, jeta, ëmbëlsimi e shpresa jonë, të falemi! Ty të thërrasim ne të shkretët, bijtë e Evës, që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë në këtë shekull plot me lot. Deh pra, pajtorja jonë, ata sy të mëshirshëm të tu silli prej nesh! E Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie na e kallxo. O e dhimbshmja, o e buta, o e ëmbla Virgjëra  Mari! Amen.
 
  Nën mbrojtjen tënde po ngasim, o shenjta Nëna e Hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevoja tona, por, o virgjëra e lume dhe e bekuar, na shpëto përherë prej të gjithë rreziqesh, Zoja jonë, dhe ndërmjetëse e jona. Me Birin tënd na pajto, Birit tënd na porosit ndër duar të Birit tënd na lësho.
 
Java e katërt kreshmëve – E Diel
 
Ftesa
 
D   O Zot, hapi buzët e mia.
C   Dhe goja ime do t’i kumtojë lavdet e tua.
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
  Psalmi 95 /94/  Grishje për të lavdëruar Hyjin
 
  Nxitni njëri-tjetrin dita-ditës deri sa të zgjasë kjo “Sot” (Heb 3, 13).
 
Ejani t’i këndojmë Zotit, *
  t’i brohorasim Hyjit, Shëlbuesit tonë.
T’i dalim para me falënderje, *
  t’i këndojmë këngë hareje! .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Sepse Hyj i madhërishëm është Zoti, *
  Mbret i madhërueshëm mbi të gjithë  zotat!
Sepse në dorën e tij janë thellësitë e tokës, *
  të tijat janë edhe majat e maleve,
i tiji është deti ‑ ai e krijoi, *
  duart e tija e formuan tokën. .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Ejani ta adhurojmë, të biem përmbys para tij, *
  të biem në gjunjë para Zotit që na krijoi!
Sepse ai është Hyji ynë,
    ne jemi populli i kullosës së tij, *
  grigja që ai ruan. .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Oh sikur ta ndienit sot zërin e tij: *
  “Mos e bëni zemrën tuaj gur porsi në Meribë,
porsi në ditë të Masës në shkretëtirë,
  kur etërit tuaj më vunë në sprovë: *
  më provuan megjithëse i kishin parë veprat e mia. .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Dyzet vjet më mërziti ajo brezni
  e thashë: ‘Popull zemërluhatshëm është ky, *
  që s’i njeh udhët e mia.’
Prandaj u përbetova në hidhërimin tim: *
  ‘Askurrë s’do të hyjnë në prehjen time!’” .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Java e katërt kreshmëve – E Diel
 
Shërbesa e leximeve
 
      
D   Hyj, më eja në ndihmë!
C   O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Himni
 
  Sipas dokes mistike
  të mësuar të agjërojmë,
  dhe agjërimin e dhjetë ditëve
  katër herë ta shumëfishojmë.
 
  Ligji e profetët të parët
  parapëlqyen këtë numër,
  pastaj e shenjtëroi vetë Krishti,
  mbreti e krijuesi i gjithë kohëve.
 
  Me masë ta përdorim
  ndër fjalë, ushqime e pije,
  në gjumë e lojëra më shtrëngueshëm
  të qëndrojmë për ta ruajtur.
 
  Të dëbojmë më të ligat,
  që shembin mendje të brishta,
  aspak vend më mos t’i japim
  tiranisë së armikut djall.
 
  Na ndihmo, Trini e lume,
  Na lejo, Njëni e vetme,
  për të tutë të jenë të frytshme
  këto dhunti të përmbajtjes. Amen.
 
Ant. 1 Kush do të ngjitet mbi malin e Zotit
  e kush do të qëndrojë në vendin e tij të shenjtë?
 
Psalmi 24 /23/   (1-10)  Zoti hyn në Shenjtëroren e vet
 
  Dyert e qiellit i janë hapur Krishtit Zot, kur u ngjit në qiell (Shën Ireneu).
 
E Zotit është toka dhe gjithçka ajo ka, *
  rruzulli mbarë e të gjithë banorët e tij.
Ai vetë e themeloi mbi dete, *
  dhe e bëri të qëndrueshme mbi lumenj.
 
Kush do të ngjitet mbi malin e Zotit *
  e kush do të qëndrojë në vendin e tij të shenjtë?
 
Ai që duart i ka të pafajshme e zemrën të pastër, †
  ai që nuk e drejtoi shpirtin e vet në kotësi, *
  ai që nuk përbehet në rrenë.
 
Ky do ta marrë bekimin prej Zotit, *
  shfajësimin e Hyjit, Shëlbuesit të vet.
E tillë është breznia e atyre që kërkojnë Zotin, *
  e atyre që kërkojnë fytyrën e Hyjit të Jakobit.
 
»Lartësoni, o dyer, ballnikët tuaj! †
  Lartësohuni, o dyer të amshueshme, *
  që të hyjë Mbreti i lavdisë!«
 
Kush është ky Mbreti i lavdisë? †
  Zoti, i Forti, Ngadhënjyesi! *
  Zoti, Ngadhënjyes në luftë!
 
Lartësoni, o dyer, ballnikët tuaj, †
  lartësohuni, o dyer të amshueshme, *
  që të hyjë Mbreti i lavdisë!
 
»E kush është ky Mbreti i lavdisë? *
  Ai, Zoti i Ushtrive,
    ai vetë është Mbreti i lavdisë!«
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Kush do të ngjitet mbi malin e Zotit
  e kush do të qëndrojë në vendin e tij të shenjtë?
 
Ant. 2 Bekojeni, o popuj, Hyjin tonë,
  është ai që i dha shpirtit tonë jetën.
 
Psalmi 66 /65/   Himn falënderimi në rast të flijimit
 
  Në lidhje me ringjalljen e Zotit dhe kthimin e paganëve (Esichio).
 
  I (1-12)
 
Mbarë toka le t’i brohorasë Hyjit, †
  këndoni lavdisë së Emrit të tij, *
  lartësojeni lavdinë e tij të pamasë!
 
Gjuajini Hyjit: »Sa të mrekullueshme janë veprat e tua! *
  Pse je tejet i fuqishëm,
    armiqtë e tu të përkëdhelin.
 
Le të të adhurojë mbarë toka e le të të këndojë, *
  le t’ia thotë këngës për nder të Emrit tënd!«
Ejani e shikoni veprat e Hyjit: *
  bëri mrekulli shtanguese mes bijve të njerëzve!
Ai e shndërroi detin në terik, †
  këmbë e kaluan lumin *
  për këtë galdojmë me gëzim.
 
Ai sundon për amshim me pushtetin e vet, †
  sytë e tij vërejnë përmbi popuj *
  që të mos çojnë krye njerëzit kryengritës.
 
Bekojeni, o popuj, Hyjin tonë *
  dhe shpalleni lavdinë e tij!
Ai i dha shpirtit tonë jetën, *
  këmbët na i ruan nga hapat e gabuar.
 
Ti vetë, o Hyj, na vure në provë, *
  porsi argjendin nëpër zjarr na kalove.
Ti vetë na qite në leqe, *
  barrë të rëndë na ngarkove mbi shpinë.
 
Ti lejove të na hipin në qafë njerëzit, †
  na përshkove nëpër zjarr e ujë, *
  por më vonë na dhe pushim.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Bekojeni, o popuj, Hyjin tonë,
  është ai që i dha shpirtit tonë jetën.
 
Ant. 3 Dëgjoni të gjithë ju që e keni frikën e Zotit,
  sa shumë bëri Hyji për mua.
 
  II (13-20)
 
Me fli shkrumbimi në Shtëpinë tënde do të hyj, *
  para teje do t’i çoj në vend kushtet,
që i premtova me buzët e mia, *
  që i thashë me gojë kur isha në rrezik.
Do të kushtoj fli shkrumbimi të majme, †
  bashkë me dhjamë të erëndshëm deshësh, *
  do të të kushtoj qe edhe cjep!
 
Ejani, dëgjoni, të gjithë ju që e druani Hyjin, *
  do t’ju tregoj çfarë i bëri shpirtit tim.
 
Me gojën time e thirra në ndihmë, *
  dhe me gjuhën time e madhërova.
Po të mendoja të keqen në zemrën time, *
  Zoti nuk do të ma dëgjonte uratën.
 
Prandaj Hyji ma dëgjoi uratën, *
  i vuri vesh zërit të lutjes sime.
Qoftë bekuar Hyji
    që s’ma hodhi poshtë lutjen time *
  e nuk ma mohoi mëshirën e vet!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Dëgjoni të gjithë ju që e keni frikën e Zotit,
  sa shumë bëri Hyji për mua.
 
  D Fjala jote, o Zot, është shpirt dhe jetë:
  C ti i ke fjalët e jetës së pasosur.
 
  Leximi i parë
  Prej librit të Levitikut     8, 1-17; 9, 22-24
 
  Shugurimi i priftërinjve
 
  Një ditë Zoti foli me Moisiun e i tha: »Merre Aronin me bijtë e tij, petkat e tyre dhe vajin e shugurimit, mëzatin për fli të mëkatimit, dy desh, shportën me bukë të pambruara, dhe mblidhe mbarë bashkësinë te hyrja e Tendës së takimit.« Moisiu veproi ashtu si i kishte urdhëruar Zoti. Si u mblodh mbarë bashkësia te dera e Tendës së takimit, Moisiu tha: »Ja çka urdhëroi Zoti të bëhet.«
  Dhe menjëherë bëri të afrohet Aroni e bijtë e tij. Pasi i lau me ujë, e veshi Aronin si prift me këmishë të linjtë, e ngjeshi me brez, ia veshi gunën vjollcë dhe përmbi atë ia vuri shpinoren. Këtë e shtrëngoi mirë me brezin e shpinores. Atëherë e vuri parzmoren, në të cilën vuri Urim dhe Tumim. Kryet ia mbuloi me kësulë e mbi të në ballë i vuri paftën e artë, kezën e shenjtë, sikurse i kishte urdhëruar Zoti Moisiut.
  Mandej Moisiu mori vajin e shugurimit e me të leu Banesën me të gjitha pjesët përkatëse të sajat dhe i shuguroi. Pasi e stërpiku me të lterin shtatë herë, e leu atë dhe të gjitha enët e tija, po ashtu edhe legenin me fundësorin e tij e shuguroi me vaj. I qiti Aronit mbi krye vajin e shugurimit, e leu dhe e shuguroi. Po ashtu i afroi edhe bijtë e Aronit, i veshi me këmisha të linjta dhe i ngjeshi me brez. Në krye u vuri kësulat si i kishte urdhëruar Zoti Moisiut.
  Atëherë e afroi edhe mëzatin për fli të mëkatimit dhe, pasi i vunë duart mbi krye të tij Aroni e bijtë e tij, e theri. Atëherë Moisiu mori me gisht të vet ca prej gjakut të tij dhe vuri mbi brirët e lterit rreth e rreth dhe kështu e pastroi. Pjesën tjetër të gjakut e ndikoi në themelet e tija dhe e shenjtëroi duke kryer ritin e zgjidhjes. Atëherë Moisiu mori tërë dhjamin që i mbështillte zorrët, rizën e mëlçisë, dy veshkat me dhjamin e tyre dhe i dogj mbi lter, kurse mëzatin me lëkurë, me mish e me ut i dogji jashtë tëbanishtës, sikurse i kishte urdhëruar Zoti Moisiut.
  Atëherë Aroni i lartësoi duart mbi popull dhe e bekoi. Kështu zbriti pasi e kishte kryer së flijuari flinë e mëkatimit, flinë e shkrumbimit e flinë e pajtimit. Atëherë Moisiu e Aroni hynë në Tendën e takimit. Kur dolën e bekuan popullin. Mbarë popullit iu dëftua lavdia e Zotit. Dhe, ja, prej pranisë së Zotit doli një zjarr dhe e përpiu flinë e shkrumbimit dhe dhjamin që ishin përmbi lter. Kur e pa këtë gjë turma, brohoriti prej gëzimit e ra me fytyrë për dhe në adhurim.
 
  Përgjigjja  Krh. Heb 7, 23, 24; Sir 45, 6. 7
  C Në Besëlidhjen e vjetër qenë shumë priftërinj, sepse vdekja nuk i linte të qëndronin për gjithmonë. * Kurse Krishti, mbasi mbetet për gjithmonë, ka priftërinë që nuk kalon kurrë.
  D Hyji e ngriti Aronin, dhe ia dhuroi priftërinë e popullit, e bëri të lum me lavdi.
  C Kurse Krishti, mbasi mbetet për gjithmonë, ka priftërinë që nuk kalon kurrë.
 
      Leximi i dytë
  Nga “Traktatet mbi Gjonin” e shën Augustinit, ipeshkëv
  (Trakt. 34, 8-9; CCL 36, 315-316)
 
  Krishti është udha kah drita, e vërteta dhe jeta
 
  Zoti tha shkurtimisht: “Unë jam drita e botës; kush vjen pas meje nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës” (Gjn 8, 12), e me këto fjalë ai urdhëron një gjë dhe premton një tjetër. Të mundohemi, pra, të zbatojmë çka urdhëron, sepse përndryshe do të jemi paturp e të pafytyrë nëse do të lypim atë që premtoi, pa thënë se, në gjyq, do ta dëgjojmë qortimin: A e kreve çka të urdhërova, që të mundesh tani të kërkosh çka të premtova? Por çka, pra, urdhërove, o Zot, Hyji ynë? Do të përgjigjet: Që të vish pas meje.
  Ke kërkuar një këshillë për jetën. Për cilën jetë në mos për atë për të cilën qe thënë: “Te ti është burimi i jetës”? (Ps 36 /35/, 10).
  Pra, ta nisim menjëherë veprën, të shkojmë pas Zotit: t’i këpusim zinxhirët që na pengojnë ta ndjekim. Por kush do të mund t’i këpusë zinxhirë të tillë, në mos të na vijë në ndihmë ai të cilit i qe thënë: “Ti i këpute hekurat e mi?” (Ps 116 /115/, 16). Për të, një psalm tjetër thotë: “Zoti i çliron robërit, Zoti i ndreq të kërrusurit” (Ps 146 /145/, 8).
  Çka ndjekin ata që qenë çliruar dhe ndrequr, në mos dritën nga e cila dëgjojnë se u thuhet: “Unë jam drita e botës; kush vjen pas meje nuk do të ecë në errësirë”? (Gjn 8, 12). Po, sepse Zoti i ndriçon të verbrit. O vëllezër, tani sytë tanë shërohen me kolirin e fesë. Vërtet, përpara e përzjeu pështymën e vet me dhè, për ta lyer atë që kishte lindur i verbër. Edhe ne kemi lindur të verbër prej Adamit dhe kemi nevojë të ndriçohemi prej tij. Ai e përzjeu pështymën me dhe: “Fjala u bë njeri dhe banoi ndër ne” (Gjn 1, 14). E përzjeu pështymën me dhe, sepse qe paralajmëruar: “E vërteta do të mbijë prej dheut” (Ps 85 /84/, 12) dhe ai thotë: “Unë jam udha, e vërteta dhe jeta” (Gjn 14, 6).
  Do t’i gëzohemi së vërtetës kur do ta shohim faqe-faqas, mbasi edhe kjo na është premtuar. Dhe njëmend, kush do të guxonte ta shpresojë atë që Hyji nuk u denjua të premtojë ose të japë?
  Do ta shohim faqe-faqas. Apostulli thotë: Tani njohuria jonë është e kufizuar; tani shikojmë si në pasqyrë e në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe-faqas! (Krh. 1 Kor 13, 12). E Gjoni apostull në letrën e vet shton: “Të dashur, tani jemi fëmijët e Hyjit, por çka do të jemi ende nuk u zbulua. Kaq dimë: kur të shfaqet ai, do të bëhemi të ngjashëm me të, sepse do ta shohim ashtu siç është” (1 Gjn 3, 2). Ky është premtimi i madh.
  Në qoftë se e do, ndiqe. Ti thua: e dua, por nëpër cilën udhë duhet ta ndjek? Po të kishte thënë Zoti Hyji yt: ‘Unë jam e vërteta dhe jeta’, ti, duke dëshiruar të vërtetën dhe duke qenë i etur për jetën, me siguri do të kërkoje udhën për të shkuar tek njëra dhe tjetra. Do t’i thoshe vetvetes: gjë e madhe qenka e vërteta, e mirë e madhe qenka jeta: oh! Po të mundte shpirti im ta gjejë mjetin për t’i arritur!
  Po e kërkon udhën? Dëgjoje Zotin që të thotë më së pari: Unë jam udha. Para se të thotë ku duhet të shkosh, të tregon rrugës që duhet ta kalosh: “Unë jam – tha – udha!” Udha për të shkuar ku? Tek e vërteta dhe jeta. Më së pari të tregon udhën që duhet të marrësh, e pastaj qëllimin që do ta arrish. “Unë jam udha, unë jam e vërteta, unë jam jeta”. Duke qëndruar tek Ati, ishte e vërteta dhe jeta; duke u shfaqur në mishin tonë, u bë udha.
  Nuk po të thuhet: duhet të lodhesh duke kërkuar udhën për ta arritur të vërtetën dhe jetën; jo, s’të thuhet kështu. Çohu, përtac! Vetë udha erdhi te ti dhe të zgjoi prej gjumit, në qoftë se përnjëmend të zgjoi. Çohu dhe ec! Ndoshta ti përpiqesh të ecësh por s’mundesh, sepse të dhembin këmbët. E për ç’arsye të dhembin? Sepse iu desh t’i përshkonin shtigjet e vrazhda në të cilat të shtrëngoi egoizmi yt lakmues. Por Fjala e Zotit i shëroi edhe të çalët. Po përgjigjesh: Po, këmbët i kam të shëndosha, por nuk e shoh rrugën. Mirëpo, dije mirë se ai i ndriçoi edhe të verbrit.
 
  Përgjigjja  Krh. Ps 118 /119/, 104-105; Gjn 6, 68
  C Urrej çdo udhë gënjeshtre * Fjala jote është dritëz për këmbët e mia, dritë për udhët e mia.
  D Te kush të shkojmë, o Zot? Ti ke fjalët e jetës së pasosur.
  C Fjala jote është dritëz për këmbët e mia, dritë për udhët e mia.
 
  Lutja
  O Hyj, ti që me anën e Fjalës sate e pajton mrekullisht gjininë njerëzore, bëj, po të lutemi, që populli i krishterë të përgatitet me nxitim, me përshpirtëri të gatshme dhe me fe të flakët për të kremtet e ardhshme. Nëpër Zotin.
 
 
  Përfundimi i Orës sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
Java e katërt kreshmëve – E Diel
 
Lavdet e mëngjesit
 
D   Hyj, më eja në ndihmë!
C   O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Kjo hyrje nuk përdoret kur Shërbesa e lutjes fillon me Ftesë.
 
  Himni
 
  Me fytyrë përdhe të lutemi,
  të gjithë ne sot të thërrasim,
  të qajmë para Gjykatësit,
  të ulim flakën hakmarrëse.
 
  Me të zezat tona, o Zot
  shpirtmirësinë tënde fyejmë;
  nga lart na jep mëshirën
  ti që fajet tona shlyen.
 
  Mendo: bijtë e tu ne jemi,
  ndonëse nga balta e mraztë,
  lutemi mos t’i japësh tjetrit
  nderin e emrit tënd.
 
  Pakëso të keqen që bëmë,
  shto të mirën që të lypim,
  me çka mund të pëlqejmë ty
  qysh tash e përgjithnjë.
 
  Na ndihmo, Trini e lume,
  na lejo, Njëni e vetme,
  për të tutë të jenë të frytshme
  këto dhunti të përkora. Amen.
 
Ant. 1Ti je Hyji im e të falënderoj
  Ti je Hyji im e të madhëroj.
 
Psalmi 118 /117/    (1-29)  Këngë gëzimi dhe fitoreje
 
  Jezusi është ‘guri që ju, ndërtues, e qitët jashtë përdorimit, por që u bë gur i këndit’ (Vap 4, 11).
 
Lavdërojeni Zotin, sepse është i mirë, *
  sepse e amshuar është dashuria e tij!
 
Le të thotë tashti Izraeli, se Ai është i mirë, *
  e amshuar është dashuria e tij!
 
Le të thotë tani shtëpia e Aronit, *
  e amshuar është dashuria e tij!
 
Le të thonë tani ata që e druajnë Zotin, *
  e amshuar është dashuria e tij!
 
Në vështirësi e thirra në ndihmë Zotin, *
  Zoti më dëgjoi edhe më shpëtoi.
 
Zoti është me mua, *
  s’druaj se ka ç’më bën njeriu.
Me mua është Zoti, ndihmëtari im, *
  për asgjë i bëj armiqtë e mi.
 
Më mirë është të strehohesh te Zoti *
  se të kesh besim në njerëz.
Më mirë është të strehohesh te Zoti, *
  se të kesh besim në princa.
 
Më rrethuan të gjithë paganët, *
  i shfarosa me fuqi të Emrit të Zotit.
Rreth e përqark më rrethuan, *
  por i shfarosa në fuqi të Emrit të Zotit.
 
Më rrethuan porsi bletët, †
  porsi zjarr që merr flakë ndër ferra, *
  por i shfarosa në fuqi të Emrit të Zotit.
 
Më shtynë, më dhanë shtytje për të më rrëzuar, *
  Por Zoti qe ndihma ime.
Fuqia ime e lavdia ime është Zoti, *
  ai është shpëtimtari im.
 
Ja, britma gëzimi e ngadhënjimi, *
  në tendat e të drejtëve:
 
»E djathta e Zotit u madhërua! †
  E djathta e Zotit më lartësoi! *
  E djathta e Zotit u madhërua!«
 
S’do të vdes, të jetoj dua, *
  do t’i kumtoj veprat e Zotit!
Me ndëshkim të rëndë Zoti më ndëshkoi, *
  por nuk më lëshoi në duar të vdekjes.
 
M’i hapni dyert e drejtësisë, *
  dua të hyj e t’i thur lavde Zotit.
Ja, këtu është dera e Zotit; *
  nëpër të do të hyjnë të drejtët.
 
Do të të falënderoj, sepse më ke vështruar, *
  dhe u bëre Shpëtimtari im.
 
Guri, që e qitën jashtë përdorimit ndërtuesit, *
  erdhi e u bë guri i këndit;
Zoti e bëri këtë gjë: *
  sa mrekulli për sytë tanë!
 
Kjo është dita që na e dhuroi Zoti: *
  të galdojmë e të gëzojmë në të!
 
Ma jep, o Zot, shpëtimin tënd, *
  deh, o Zot, jep të mbarën!
 
Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit! *
  Po ju bekojmë nga shtëpia e Zotit.
 
Hyji është Zot, ai na ndriçoi: †
  rendituni të gëzuar në reshtin kremtor *
  me rrema në dorë deri në ballë të altarit!
 
Ti je Hyji im, ty të falënderoj, *
  Ti je Hyji im, unë të madhëroj!
 
Lavdërojeni Zotin, sepse është i mirë, *
  sepse e amshuar është dashuria e tij!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Ti je Hyji im e të falënderoj
  Ti je Hyji im e të madhëroj.
 
Ant. 2 Ti, o Zot, mund të na shkëputësh
  nga duart e dhunuesve:
  na shpëto, o Zot, Hyji ynë.
 
Kënga Dan 3, 52-57  Çdo krijesë le ta lavdërojë Zotin
 
  Krijuesi… është i bekuar në amshim (Rom 1, 25).
 
I bekuar je, o Zot, Hyji i etërve tanë, *
  i lavdishëm e tesve i lartësishëm në shekuj!
 
I bekuar emri shenjt i lavdisë sate, *
  tesve i lavdishëm e tesve i madhërueshëm në shekuj!
 
I bekuar je në Tempullin e lavdisë sate të shenjtë, *
  tesve i lavdishëm e tesve i madhërueshëm në shekuj!
 
I bekuar je në fronin e mbretërisë sate, *
  tesve i lavdishëm e tesve i madhërueshëm në shekuj!
 
I bekuar je, ti që shqyrton humnerat
    e që rri mbi kerubinë, *
  i lavdishëm e tesve i madhërueshëm në shekuj!
 
I bekuar je në kupën qiellore, *
  i lavdishëm e i madhërueshëm në shekuj!
 
Bekojeni, të gjitha veprat e Zotit, Zotin, *
  lëvdojeni dhe madhërojeni në shekuj!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Ti, o Zot, mund të na shkëputësh
  nga duart e dhunuesve:
  na shpëto, o Zot, Hyji ynë.
 
Ant. 3 Lavdërojeni Zotin:
  sepse Zoti bëri mrekulli.
 
Psalmi 150   (1-5)  Çdo krijesë le ta lavdërojë Zotin
 
  Hyjit i qoftë Lavdia në Kishë e në Jezu Krishtin (Krh. Ef 3, 21).
 
Lavdërojeni Hyjin në Shenjtëroren e tij, *
  madhërojeni në hapësirën e kupës qiellore!
Lavdërojeni për veprat e madhërueshme të tija, *
  lavdërojeni për madhërinë e madhe të tijën!
 
Lavdërojeni me zë të borisë, *
  lavdërojeni me harpë e me citarë,
lavdërojeni me tupan e valle, *
  lavdërojeni me korda e me fyej!
Lavdërojeni me cimbale tingëlluese, †
  lavdërojeni me cimbale brohorie! *
  Gjithçka që merr frymë le ta lavdërojë Zotin!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Lavdërojeni Zotin:
  sepse Zoti bëri mrekulli.
 
  Leximi i shkurtër  Is 58, 9cd-11
  Nëse do ta zhdukësh prej mesit tënd zgjedhën, gishtin paditës dhe fjalën e keqe, nëse do t’ia japësh kafshatën tënde të uriturit, nëse do ta ngish të uriturin, atëherë në errësirë do të shndritë drita jote, terri yt do të jetë porsi mesdita. E Zoti do të të prijë gjithmonë, do të të ngijë në vende të thata. Ai do t’i forcojë eshtrat e tu, do të jesh porsi kopshti i ujitur, porsi burimi i ujërave të gjalla që kurrë s’i mungojnë ujërat.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C Atë ditë Krishti ka për të thënë:
  * Ejani, të bekuarit e Atit tim.
  Atë ditë Krishti ka për të thënë:
  Ejani, të bekuarit e Atit tim.
  D Pata uri, dhe më dhatë për të ngrënë:
  Ejani, të bekuarit e Atit tim.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  Atë ditë Krishti ka për të thënë:
  Ejani, të bekuarit e Atit tim.
 
  Kënga ungjillore (Benedictus)   Lk 1, 68-79
  Viti A:
  Ant. Askush askurrë nuk i ktheu dritën e syve
  një të linduri të verbër,
  përveçse Krishti, Biri i Hyjit.
 
  Viti B:
  Ant. Në saje të dashurisë së madhe
  me të cilën na deshi,
  ne që ishim të vdekur për shkak të fajeve,
  Hyji na ngjalli bashkë me Krishtin.
 
  Viti C:
  Ant. O atë, rashë në mëkat kundër teje:
  nuk jam i denjë të quhem yt bir!
 
Qoftë bekuar Zoti, Hyji i Izraelit, *
  që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet!
 
Ai e ngriti Shpëtimtarin tonë *
  në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet,
 
sikurse premtoi kaherë *
  me gojë të profetëve të tij të shenjtë:
 
se do të na shpëtojë prej armiqve tanë *
  dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë;
 
se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tanë *
  e do t’i bjerë në mend Besëlidhja e tij e shenjtë
 
e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, atit tonë *
  se do të na e bëjë të mundshme t’i shërbejmë pa frikë,
 
të çliruar nga duart e armikut *
  në shenjtëri e drejtësi para tij
    për çdo ditë të jetës sonë.
 
E ti, o djalosh, do të quhesh profet i të Tejetlartit, *
  sepse do të shkosh përpara Zotit
    për t’ia përgatitur udhët,
 
për ta vënë në dijeni popullin e tij *
  se Hyji do ta shëlbojë duke ia falur mëkatet e tija,
 
në saje të zemrës së dashur të Hyjit tonë *
  që do të na e dërgojë në pasi prej qiellit Diellin,
 
për të shndritur ata që gjenden në errësirë
    dhe në hijen e vdekjes, *
  për t’i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes.“
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Viti A:
  Ant. Askush askurrë nuk i ktheu dritën e syve
  një të linduri të verbër,
  përveçse Krishti, Biri i Hyjit.
 
  Viti B:
  Ant. Në saje të dashurisë së madhe
  me të cilën na deshi,
  ne që ishim të vdekur për shkak të fajeve,
  Hyji na ngjalli bashkë me Krishtin.
 
  Viti C:
  Ant. O atë, rashë në mëkat kundër teje:
  nuk jam i denjë të quhem yt bir!
 
  Lutjet e besimtarëve
Mirësia e Zotit është visar i pakufishëm. Ta lavdërojmë pra Zotin tonë edhe përmes Jezu Krishtit, i cili gjithnjë jeton dhe ndërmjetëson për ne, t’ia drejtojmë lutjen tonë duke thënë:
 
  Ndize në ne zjarrin e dashurisë sate.
 
O Atë i mëshirës, bëj që sot të bëjmë shumë vepra përshpirtërie
  që të gjithë njerëzit ta ndiejnë bujarinë tonë.
Ti në kohën e përmbytjes në ujë e ke shpëtuar Noehin në barkë
  shpëtoji edhe katekumenët në ujin e pagëzimit.
Bëj që të mos kërkojmë të ngihemi vetëm me bukë
  por edhe me çdo fjalë që del nga goja jote.
Na ndihmo t’i largojmë të gjitha mosmarrëveshjet
  por të përshkohemi gëzueshëm me dhuratat e paqes dhe të dashurisë sate.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroftë emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
  Lutja
  O Hyj, ti që me anën e Fjalës sate e pajton mrekullisht gjininë njerëzore, bëj, po të lutemi, që populli i krishterë të përgatitet me nxitim, me përshpirtëri të gatshme dhe me fe të flakët për të kremtet e ardhshme. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e katërt kreshmëve – E Diel
 
Ora e mesme
 
D   Hyj, më eja në ndihmë!
C   O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës.
 
  Ora e tretë
 
  Himni
 
  Me fe të Hyjit ne jetojmë,
  me atë shpresë që prore besojmë,
  nëpër hir të dashurisë
  Krishtit lavde t’i këndojmë.
 
  I çuar në orën e tretë
  në flijimin e mundimeve,
  mbi atë kryq që mbarti u var,
  tërhoqi delen e humbur.
 
  Të nënshtruar po të lutemi,
  të lirë me anë të shëlbimit,
  që të shkëpusë nga shekulli
  ata që iu falën mëkatet.
 
  Krishtin dhe Atin t’i lusim,
  Shpirtin e Krishtit e të Atit,
  një e vetme e gjithpushtetshme,
  Trini, ndihmo ata që luten. Amen.
 
Ora e gjashtë
 
  Himni
 
  Kur Krishti pati etje,
  në atë orë që n’kryq e ngjitën,
  kush psalterin di të lexojë
  etjes së drejtësisë t’i këndojë.
 
  Bashkë me etje qoftë uri,
  për atë që vdiq për ne,
  edhe mëkati neveri,
  e virtyti qoftë dëshirë.
 
  Bagmi i Shpirtit Shenjt
  sot mbi këngë e qeste ndikoftë,
  që zjarrin e trupit ta ngrijë,
  acarin e shpirtit ngrohtë.
 
  Krishtin dhe Atin t’i lusim,
  Shpirtin e Krishtit e të Atit;
  një e vetme e gjithpushtetshme
  Trini, përkrah ata që luten. Amen.
 
Ora e nëntë
 
  Himni
 
  Tri herë çdo tri orë për ne
  numri i shenjtë përhapet,
  n’emrin e shenjtë të Jezusit
  t’i lypim dhuntitë e faljes.
 
  Ja rrëfimi i hajdutit
  hirin e Krishtit fiton,
  lavdi ynë dhe përkushtimi,
  mëshirën meriton.
 
  Me anë t’kryqit humbet vdekja,
  e pas territ kthehet drita:
  si çahet terri i kobeve,
  lulëzoftë mendja e ndritur.
 
  Krishtin dhe Atin lusim,
  të Krishtit e të Atit Shpirtin:
  një e vetme e gjithëpushtetshme
  Trini, përkrahi ata që luten. Amen.
 
Ant. Ja ditët e pendesës,
  koha e faljes dhe e shpëtimit.
 
Psalmi 23 /22/   (1-6)  Bariu i mirë
 
  Qengji do t’i kullosë dhe do t’i çojë në burimet e ujërave të jetës (Zb 7, 17).
Zoti është bariu im, *
  asgjë nuk më mungon.
Më mballon kullotave të gjelbra,
    më prin në ujëra të qeta, *
  shpirtin ma përtërin.
 
Ai më prin shtigjeve të drejta *
  në saje të dashurisë së Emrit të vet.
 
Po edhe në kalofsha nëpër luginën e hijes së vdekjes, †
  s’trembem nga e keqja *
  sepse ti je me mua:
 
thupra jote dhe kërraba *
  për mua janë ngushëllim.
 
Ti ma shtron tryezën përpara *
  ndër sy të armiqve të mi,
me vaj erëmirë kryet ma lyen, *
  gotën ma mbush plot e përplot.
 
Hiri dhe mirësia do të më përcjellin *
  në të gjitha ditët e jetës sime,
do të banoj në shtëpinë e Zotit *
  derisa të jem gjallë.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Ja ditët e pendesës,
  koha e faljes dhe e shpëtimit.
 
Ant. Unë jam i Gjalli, thotë Zoti,
  nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit
  por që ai të kthehet dhe të jetojë.
 
Psalmi 76 /75/   Këngë ngadhënjimi pas fitores
 
  I (2-7)
 
I njohur është Hyji në Jude, *
  i madh është Emri i tij në Izrael.
Në Salem është tenda e tij, *
  vendbanimi i tij në Sion.
 
Atje ai i theu shigjetat e harkut, *
  shqytin, shpatën e luftën.
 
Shkëlqen, o i Madhërishëm, *
  mbi malet e presë!
 
Qenë rrëmbyer të fortët, gjumi i kapi, *
  asnjë trim s’diti t’i përdorë duart e veta
nga kërcënimi yt, Hyji i Jakobit, *
  shtang mbetën qerre e kalë!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Unë jam i Gjalli, thotë Zoti,
  nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit
  por që ai të kthehet dhe të jetojë.
 
Ant. Ne jemi të qëndrueshëm në provë:
  fuqia jonë është drejtësia e Hyjit.
 
II (8-13)
 
Ti je i tmerrshëm e kush mund të të bëjë ballë? *
  Atëherë kur shfrenohet felgrimi yt!
Nga qielli e jep vendimin gjykatës; *
  Toka u trand dhe heshti,
 
kur të ngrihet Hyji në gjyq *
  për t’i shpëtuar të përvujtët e dheut.
 
Të goditurit nga felgrimi yt të lavdërojnë, *
  të shpëtuarit nga felgrimi do të të bëjnë festë.
 
Bëni kushte dhe plotësojani Zotit, Hyjit tuaj, *
  të gjithë ju përreth tij jepni dhurata të Tmerrshmit,
Atij që ua merr frymën princave, *
  që është tmerr për mbretërit e tokës.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Ne jemi të qëndrueshëm në provë:
  fuqia jonë është drejtësia e Hyjit.
 
  Në orët tjera përdoren psalmet tjera plotësuese (fq. 1354).
 
Ora e tretë
 
  Leximi i shkurtër  1 Sel 4, 1. 7
  Vëllezër, ju lutemi ngrohtësisht dhe ju përbejmë në Zotin Jezus që, sikurse mësuat prej nesh si duhet të jetoni për t’i pëlqyer Hyjit, ashtu edhe jetoni që të përparoni edhe më tepër. Jo po, Hyji nuk na ka grishur për të bërë fëlligështi, por për të jetuar në shenjtëri.
 
  D Krijo në mua, o Zot, një zemër të pastër,
  C përtërije në mua një shpirt të qëndrueshëm.
 
  Lutja
  O Hyj, ti që me anën e Fjalës sate e pajton mrekullisht gjininë njerëzore, bëj, po të lutemi, që populli i krishterë të përgatitet me nxitim, me përshpirtëri të gatshme dhe me fe të flakët për të kremtet e ardhshme. Nëpër Zotin.
 
Ora e gjashtë
 
  Leximi i shkurtër  Is 30, 15. 18
  Kështu tha Zoti Hyj, Shenjti i Izraelit: “Në kthim e në paqe është shpëtimi juaj, në kthjelltësi e në shpresë është forca juaj.” Zoti pret t’ju përdëllejë, prandaj ngritet për t’ju bërë mëshirë, sepse Zoti është Hyj drejtësie: lum ata që shpresojnë në të.
 
  D Largoje shikimin prej mëkateve të mia,
  C shlyej të gjitha fajet e mia.
 
  Lutja
  O Hyj, ti që me anën e Fjalës sate e pajton mrekullisht gjininë njerëzore, bëj, po të lutemi, që populli i krishterë të përgatitet me nxitim, me përshpirtëri të gatshme dhe me fe të flakët për të kremtet e ardhshme. Nëpër Zotin.
 
Ora e nëntë
 
  Leximi i shkurtër  Lp 4, 29-31
  Do ta kërkosh Zotin, Hyjin tënd; do ta gjesh nëse do ta kërkosh me gjithë zemër e me gjithë shpirt. Pasi në vështirësinë tënde të kanë ndodhur të gjitha këto që janë parathënë, dikur do të kthehesh te Zoti, Hyji yt, dhe atëherë do ta dëgjosh zërin e tij, sepse Zoti, Hyji yt, është Hyj i mëshirshëm. Ai nuk do të heqë dorë prej teje, as nuk do të të shfarosë krejtësisht, as nuk do ta qesë në harresë besëlidhjen, në të cilën iu përbetua etërve të tu.
 
  D Shpirti i penduar të pëlqen, o Zot,
  C ti nuk e përbuz zemrën e penduar, të thërrmuar.
 
  Lutja
  O Hyj, ti që me anën e Fjalës sate e pajton mrekullisht gjininë njerëzore, bëj, po të lutemi, që populli i krishterë të përgatitet me nxitim, me përshpirtëri të gatshme dhe me fe të flakët për të kremtet e ardhshme. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e katërt kreshmëve – E Diel
 
Mbrëmësorja II
 
D   Hyj, më eja në ndihmë!
C   O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Himni
 
  Dëgjo, o Krijues dashamirës,
  me lot po të lutemi,
  ndër agjërime të shenjta
  ke themeluar kreshmët.
 
  Gjurmues hyjnor i zemrave,
  që njeh dobësitë e forcave;
  atyre që kah ti kthehen
  jepu hirin e faljes.
 
  Vërtet kemi bërë shumë mëkate,
  të penduarve jepu mëshirimin,
  e me lavd të emrit tënd
  të dobëtve jepu shërimin.
 
  Kështu trupin jashtë dërrmoje
  nënshtroja agjërimeve,
  dhe mendja e përkorë
  t’i shmanget njollës së fajeve.
 
  Ndihmo, Trini e lume,
  na lejo, Njëni e vetme,
  për të tutë të jenë të frytshme
  këto dhunti frenimi. Amen.
 
Ant. 1 Ky është ai që është i njohur nga Zoti
  gjyqtar i të gjallëve e i të vdekurve.
 
Psalmi 110 /109/   (1-5. 7)  Mesia, mbret dhe meshtar
 
  Duhet që Ai të mbretërojë derisa t’i vërë nën këmbët e tija të gjithë armiqtë e tij (1 Kor 15, 25).
 
I tha Zoti Zotit tim: *
  »Rri në të djathtën time,
derisa t’i vë armiqtë e tu *
  shtrojë për këmbët e tua!«
 
Skeptrin e pushtetit tënd Zoti do ta shtrijë nga Sioni: *
  sundo midis armiqve të tu!
 
Ty të përket më i larti pushtet *
  në ditën e fuqisë sate
në shkëlqime të shenjta *
  nga kraharori para Yllit të Dritës
    unë të linda.
 
Zoti u përbetua, assesi s’do të pendohet: *
  Ti je prift për amshim
    në mënyrën e Melkizedekut.«
 
Zoti është në të djathtën tënde, *
  i dërrmon mbretërit ditën e zemërimit të vet.
 
Në udhëtim ujë do të pijë prej përroit, *
  prandaj lart do ta ngrejë kokën.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Ky është ai që është i njohur nga Zoti
  gjyqtar i të gjallëve e i të vdekurve.
 
Ant. 2 Lum njeriu që e bën të mirën për dashuri ndaj Hyjit:
  ai është i sigurt përgjithmonë.
 
Psalmi 112 /111/   (1-10)  Lumturia e njeriut të drejtë
 
  Jetoni porsi bij të dritës. Fryti i dritës është: mirësia, drejtësia, e vërteta (Ef 5, 8-9).
 
Lum ai njeri që e druan Zotin, *
  që kënaqet në urdhërimet e tija.
Fara e tij do të jetë e fortë mbi tokë, *
  do të bekohet breznia e të drejtëve.
 
Pasuri e mirëqenie në shtëpinë e tij, *
  drejtësia e tij qëndron në shekuj të shekujve.
Ka lindur për të drejtët një dritë në errësirë: *
  i butë e i mëshirshëm është njeriu i drejtë.
 
I ëmbël është njeriu që përdëllen e huajon, †
  punët e veta i kryen me ndërgjegje, *
  ai askurrë nuk do të bjerë poshtë.
 
Në kujtim të përhershëm mbetet i drejti, *
  nuk i trembet lajmit të keq.
E patrandshme është zemra e tij me shpresë në Zotin, †
  të fortë e ka zemrën, nuk do të trembet *
  armiqtë e vet i bën asgjë.
 
Është dorëdhënë, u fal skamnorëve; †
  drejtësia e tij qëndron në shekuj të shekujve, *
  balli i tij ngallit për nder.
 
E sheh bakeqi dhe hidhërohet, †
  me dhëmbë kërcëllon e vyshket. *
  Dëshira e mëkatarëve shkon huq.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Lum njeriu që e bën të mirën për dashuri ndaj Hyjit:
  ai është i sigurt përgjithmonë.
 
Ant. 3 Hyji e çoi në vend lajmin e profetëve
  në vuajtjen e Krishtit.
 
Kënga Krh. 1 Pjt 2, 21-24
  Vuajtja e vullnetshme e Krishtit, shërbëtorit të Hyjit
 
Krishti pësoi për ju
    duke ju lënë shembullin *
  që edhe ju t’i ndiqni gjurmët e tija:
 
Ai që mëkat nuk bëri
  dhe në buzët e tija nuk u gjet gënjim *
 
Ai që, i fyer, nuk hakmerrej me fyerje *
  dhe, i salvuar, nuk kërcënohej,
 
por ia lëshonte çështjen e vet *
  Atij që gjykon me drejtësi.
 
Ai në trupin e vet
  i mori mbi drurin e kryqit mëkatet tona, *
 
që, të vdekur për mëkate,
    të jetojmë për drejtësi: *
  me vërragët e të cilit jeni shëruar.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Hyji e çoi në vend lajmin e profetëve
  në vuajtjen e Krishtit.
 
  Leximi i shkurtër  Rom 6, 6-11
  Le ta kemi parasysh këtë gjë: njeriu ynë i vjetër është kryqëzuar bashkë me Të që të shkatërrohet ky trup i mëkatit, kështu që mos të jemi rob të mëkatit, sepse i vdekuri është i lirë nga mëkati.
  E në qoftë se vdiqëm bashkë me Krishtin, besojmë se edhe do të jetojmë bashkë me Të, mbasi e dimë se Krishti i ngjallur nga të vdekurit, nuk vdes më: vdekja nuk ka më pushtet mbi Të. Vdekja e tij qe vdekje njëherë e përgjithmonë për mëkatin, kurse jeta e Tij është jetë për Hyjin. Po kështu edhe ju: mbani veten [se jeni] të vdekur për kah mëkati, e të gjallë për Hyjin në Jezu Krishtin!
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C O Krisht, Biri i Hyjit të gjallë, * ki mëshirë për ne.
  O Krisht, Biri i Hyjit të gjallë, ki mëshirë për ne.
  D Ti, që vuajte për mëkatet tona,
  ki mëshirë për ne.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  O Krisht, Biri i Hyjit të gjallë, ki mëshirë për ne.
 
  Kënga ungjillore (Magnificat  Lk 1, 46-55)
  Viti A:
  Ant. I lava sytë e mi në banjë:
  tani shoh, o Zot, dhe besoj në ty.
 
  Viti B:
  Ant. Do të lartësohet Biri i njeriut,
  që kushdo të besojë në të
  të ketë jetën e pasosur.
 
  Viti C:
  Ant. Vëllai yt pati vdekur e u ngjall,
  pati humbur e u gjet:
  të gëzohemi e të ngazëllohemi.
 
Shpirti im e madhëron Zotin, *
  shpirti im me hare i brohorit Hyjit, Shëlbuesit tim,
 
sepse shikoi me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvujtë: *
  qe se, që tani të gjitha breznitë do të më quajnë të lumtur,
 
sepse punë të mëdha bëri për mua Hyji i gjithëpushtetshëm *
  ‑ i shenjtë është Emri i tij!
 
Mëshira e tij brezni më brezni *
  për ata që e druajnë.
 
E tregoi fuqinë e krahut të vet: *
   hodhi poshtë qëllimet e krenarëve,
 
i rrëzoi princat prej froneve të tyre *
   i lartësoi të përvujtët.
 
Me të mira i mbushi ata që s’kishin ç’të hanë
   të pasurit i nisi duarthatë.
 
I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet,
  duke e sjellë në mend mëshirën
 
‑ si ua pati premtuar etërve tanë *
  në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Viti A:
  Ant. I lava sytë e mi në banjë:
  tani shoh, o Zot, dhe besoj në ty.
 
  Viti B:
  Ant. Do të lartësohet Biri i njeriut,
  që kushdo të besojë në të
  të ketë jetën e pasosur.
 
  Viti C:
  Ant. Vëllai yt pati vdekur e u ngjall,
  pati humbur e u gjet:
  të gëzohemi e të ngazëllohemi.
 
  Lutjet e besimtarëve
Jezu Krishti është kryet tonë dhe mësuesi ynë. Ai ka ardhur t’iu shërbejë dhe t’iu bëjë mirë të gjithëve. Atij, Zotit tonë, t’i japim lavdi dhe të përshkuar me fe të fortë, ta lusim me guxim:
 
  O Zot, vizitoje familjen tënde.
 
O Hyj, ndihmoju ipeshkvijve dhe meshtarëve të Kishës sate të cilët marrin pjesë në shërbimet e tua si udhëheqës dhe barinj
  që nëpërmjet Teje të gjithë njerëzit t’i sjellin tek Ati.
Engjëlli yt le t’i përcjellë të gjithë njerëzit gjatë udhëtimeve
  që t’ju shmangen të gjitha rreziqeve.
Na mëso t’u shërbejmë njerëzve
  që të mund të ndjekim Ty që ke ardhur jo për të qenë i shërbyer, por për t’u shërbyer të tjerëve.
Bëj që në cilëndo bashkësi njerëzit t’i ndihmojnë njëri-tjetrit
  dhe kështu me ndihmën tënde të formohet një shoqëri e fortë dhe e qëndrueshme.
Bëju i mëshirshëm me të gjithë të vdekurit
  dhe afroji te drita e fytyrës sate.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroftë emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
  Lutja
  O Hyj, ti që me anën e Fjalës sate e pajton mrekullisht gjininë njerëzore, bëj, po të lutemi, që populli i krishterë të përgatitet me nxitim, me përshpirtëri të gatshme dhe me fe të flakët për të kremtet e ardhshme. Nëpër Zotin.
 
Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e Katërt e kreshmëve – E premte
 
PASMBRËMËSORJA
Pas Mbrëmësores II të së dielës dhe të kremteve
 
D   Hyj, më eja në ndihmë!
C   O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Në këtë moment është mirë të bëhet përqendrimi në heshtje për të bërë shqyrtimin e ndërgjegjes. Në kremtimet e bashkësive mund të përdoret apo të përshtatet një nga formulat e pendesës që përdoren gjatë meshës.
 
O Zoti im, po më vjen keq me gjithë zemër për të gjitha mëkatet që i kam bërë. Se kam bjerrë parrizin dhe kam merituar ferrin. Por më fort se të kam fyer Ty, o E mira e pambaruar, që kaq fort më ke dashur. Mëshirë, o Zot! Më fal, o Zot! Po të jap fjalën, me ndihmën tënde, që mos të fyej më kurrë. Amen.
 
Himni: njëri prej këtyre që vijon, sipas dëshirës
 
  Himni
 
  Para fundit të dritës,
  ty duam, krijuesi i sendeve,
  me mirësinë e zakontë,
  të na kryesosh në roje.
 
  Ty ëndërrofshin zemrat tona,
  në gjumë të rëndë Ty ndjefshin,
  dhe gjithmonë lavdinë tënde
  këndofshin në ag të dritës.
 
  Na jep jetë të shëndetshme,
  ngrohtësinë tonë përtërije,
  mjegullën e zezë të natës
  ta sqarojë drita jote.
 
  Na jep, Atë fuqiplotë,
  me anë t’Hyjit Jezu Krisht,
  që me ty në amshim
  mbretëron me Shpirtin Shenjt. Amen.
 
Ose:
 
  O Krisht, që tërë shkëlqim e dritë
  zbulon errësitë e natës,
  e ndriçim drite quhesh
  kur dritë u flet të lumëve.
 
  O Hy i Shenjtë të lutemi
  Ti në këtë natë na ruaj;
  në ty të gjejmë pushimin,
  na i bëj të qeta orët.
 
  Nëse sytë i zë gjumi,
  për ty zemra t’rrijë zgjuar;
  të mbrosh me dorën tënde
  besnikët që të duan.
 
  Shiko, o mbrojtësi ynë,
  na ruaj ndër prita e kurthe,
  sundo shërbëtorët tu
  që me gjak tënd shpërbleve.
 
  O Krisht, mbret shumë i drejtë,
  Ty e Atit iu qoftë lavdia,
  me Shpirtin Ngushëllimtar
  ndër shekujt e përhershëm. Amen.
 
Ant. 1 Bano nën hijen e të Gjithëpushtetshmit:
  dhe do të gjesh strehim
  prej ngashënjimeve të së keqes.
 
Psalmi 91 /90/   (1-16) 
  Lum njeriu që është nën mbrojtjen e të Tejetlartit
 
  Qe, ju dhashë pushtet të shkelni përmbi gjarpërinj e përmbi akrep (Lk 10, 19).
 
Kush banon nën mbrojtjen e të Tejetlartit, *
  do të qëndrojë nën hijen e të Gjithëpushtetshmit.
Do t’i thotë Zotit: »Strehimi im, *
  kështjella ime, Hyji im, do të shpresoj në të.«
 
Sepse Ai do të të çlirojë ty nga laku i gjahtarëve *
  dhe nga fjala dijekeqe.
Do të të bëjë hije me krahët e vet *
  do të strehohesh nën fletët e tija,
 
shqyt e pancir e vërteta e tij. *
  Nuk do të tutesh prej tmerrit të natës,
 
as prej shigjete që fluturon ditën, †
  as prej murtaje që shëtit në errësirë, *
  as prej shfarosjes që shkretëron në mesditë.
 
Le të bien me mijëra rreth teje, †
  dhjetëra mijëra në të djathtën tënde, *
  ty nuk do të të ndodhë asgjë!
 
Porsa ti me sy të vetëtish, *
  shpagimin e mëkatarit do ta shikosh!
Pasi Zoti është mburoja jote *
  dhe e zgjodhe të Tejetlartin për strehimin tënd,
 
e keqe nuk do të të gjejë, *
  dhe frushkull s’do t’i afrohet tendës sate:
sepse engjëjve të vet urdhër u dha *
  të të ruajnë në të gjitha udhët e tua.
Do të të mbartin para duarsh *
  që gand të mos e ndeshësh këmbën tënde për gur.
Do të shkelësh mbi shlligë e kapastrec, *
  do të kalosh mbi luanë e gjarpërinj.
 
»Do ta shpëtoj sepse më do, *
  do ta marr ndore sepse e njeh Emrin tim.
 
Ai do të më thërrasë e unë do t’i ndihmoj, †
  në vështirësi do të jem me të, *
  do ta shpëtoj dhe do ta madhëroj.
 
Do t’i dhuroj jetë të gjatë, *
  do t’ia tregoj shëlbimin tim.«
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Bano nën hijen e të Gjithëpushtetshmit:
  dhe do të gjesh strehim
  prej ngashënjimeve të së keqes.
 
  Leximi i shkurtër  Zb 22, 4-5
  Shërbëtorët e Hyjit do ta shikojnë fytyrën e tij. Emri i tij do të jetë në ballë të tyre. Nuk do të ketë natë as drita e llambës më nuk do të duhet as drita e diellit, sepse Zoti Hyj do të shndrisë mbi ta dhe ata do të mbretërojnë në shekuj të shekujve.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C O Zot, * në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  D O Hyj i së vërtetës, ti më ke shëlbuar:
  në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
 
Ant. Na shpëto, o Zot,  derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe.
 
  Kënga e Simonit  Lk 2, 29-32
  Krishti, drita e popujve dhe lavdia e Izraelit.
 
Tani, o Zot, mund të lejosh të vdesë *
  shërbëtori yt në paqe sikurse the ti vetë,
 
sepse me sytë e mi e pashë shëlbimin *
  që ti e bëre gati në sy të të gjithë popujve:
Dritën që bën të njohin Ty paganët *
  e që i jep nder popullit tënd, Izraelit.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Na shpëto, o Zot, derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe.
 
  Lutja
  Le të ngritet para teje, o Atë, lutja jonë në fund të kësaj dite, përkujtimore të ringjalljes së Zotit: bëj me hirin tënd që të pushojmë në paqe, të sigurt prej çdo së keqeje, dhe të zgjohemi në gëzim për ta kënduar làvdin tënd. Nëpër Zotin
 
  Në të kremte:
  Lutja
  Vizito, o Atë, shtëpinë tonë dhe na mbro prej sulmeve të armikut; le të vijnë engjëjt e shenjtë që të na ruajnë në paqe, e bekimi yt le të jetë gjithmonë me ne. Nëpër Zotin
 
  Edhe kur Pasmbrëmësorja thuhet personalisht, vijon bekimi:
  Zoti i gjithëpushtetshëm na dhuroftë një natë të qetë
  dhe një mbarim të mirë.
  C Amen.
 
  Antifona drejtuar Virgjrës Mari
 
  Të falemi Mbretëreshë, Nëna e mëshirës, jeta, ëmbëlsimi e shpresa jonë, të falemi! Ty të thërrasim ne të shkretët, bijtë e Evës, që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë në këtë shekull plot me lot. Deh pra, pajtorja jonë, ata sy të mëshirshëm të tu silli prej nesh! E Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie na e kallxo. O e dhimbshmja, o e buta, o e ëmbla Virgjëra  Mari! Amen.
 
  Nën mbrojtjen tënde po ngasim, o shenjta Nëna e Hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevoja tona, por, o virgjëra e lume dhe e bekuar, na shpëto përherë prej të gjithë rreziqesh, Zoja jonë, dhe ndërmjetëse e jona. Me Birin tënd na pajto, Birit tënd na porosit ndër duar të Birit tënd na lësho.
 
 
 

Radio Maria Albania

Current track
TITLE
ARTIST