Liturgjia e Orëve – 12 mars – e hënë – Java IV e Kreshmeve

Written by on March 10, 2018

JAVA E KATËRT KRESHMEVE – E HËNË
 
Ftesa
 
D   O Zot, hapi buzët e mia.
C   Dhe goja ime do t’i kumtojë lavdet e tua.
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
  Psalmi 95 /94/  Grishje për të lavdëruar Hyjin
 
  Nxitni njëri-tjetrin dita-ditës deri sa të zgjasë kjo “Sot” (Heb 3, 13).
 
Ejani t’i këndojmë Zotit, *
  t’i brohorasim Hyjit, Shëlbuesit tonë.
T’i dalim para me falënderje, *
  t’i këndojmë këngë hareje! .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Sepse Hyj i madhërishëm është Zoti, *
  Mbret i madhërueshëm mbi të gjithë  zotat!
Sepse në dorën e tij janë thellësitë e tokës, *
  të tijat janë edhe majat e maleve,
i tiji është deti ‑ ai e krijoi, *
  duart e tija e formuan tokën. .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Ejani ta adhurojmë, të biem përmbys para tij, *
  të biem në gjunjë para Zotit që na krijoi!
Sepse ai është Hyji ynë,
    ne jemi populli i kullosës së tij, *
  grigja që ai ruan. .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Oh sikur ta ndienit sot zërin e tij: *
  “Mos e bëni zemrën tuaj gur porsi në Meribë,
porsi në ditë të Masës në shkretëtirë,
  kur etërit tuaj më vunë në sprovë: *
  më provuan megjithëse i kishin parë veprat e mia. .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Dyzet vjet më mërziti ajo brezni
  e thashë: ‘Popull zemërluhatshëm është ky, *
  që s’i njeh udhët e mia.’
Prandaj u përbetova në hidhërimin tim: *
  ‘Askurrë s’do të hyjnë në prehjen time!’” .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
 
Java e katërt kreshmëve – E hënë
 
Shërbesa e leximeve
 
      
D   Hyj, më eja në ndihmë!
C   O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Himni
 
  Tash koha e duhur
  shkëlqen dhuruar nga Hyji,
  të shërojë botën e mekur
  me shërimin e kursimit.
 
  Me dritë të hijshme të Krishtit
  ndriçon dita e shpëtimit,
  ndërsa zemrat plasur fajesh
  përtërihen agjërimit.
 
  Ne këtë me trup e mendje
  ta shtiem n’dorë, Zot, na ndihmo,
  që me kalim fatbardhë
  Pashkës së amshuar t’i afrohemi.
 
  Ty gjithësia e sendeve
  t’adhuroftë, Trini e mëshirshme.
  Të përtërirë me anë të faljes,
  të këndojmë një këngë të re. Amen.
 
Ant. 1 I mirë është Zoti me ata që janë të drejtë
  dhe të pastër në zemër.
 
Psalmi 73 /72/   Përse vuan i drejti
 
  I lumi ai që nuk e bjerr besimin në mua (Mt 11, 6).
 
  I (1-12)
 
Sa i mirë është Hyji për njerëzit e drejtë, *
  Zotynë për ata që janë të pastër në zemër.
 
E mua veçse nuk më rrëshqitën këmbët, *
  për pak që nuk më lëshuan këmbët,
sepse ua pata lakmi krenarëve *
  duke parë mirëqenien e keqbërësve.
 
Sepse për ta vuajtje nuk ka, *
  shëndoshë e plot dhjamë është trupi i tyre.
Nuk jetojnë në vuajtje të vdekatarëve, *
  nuk i rreh frushkulli i vështirësive të njerëzve.
 
Prandaj edhe gjerdan për qafë e kanë madhështinë *
  e dhunën për petk që i mbulon.
Nga zemra e majme u kullon e keqja, *
  dhelpëritë u shpërthejnë nga zemra.
 
Përqeshin e dijekeqas flasin, *
  me dhunë kërcënohen krenarisht prej së larti.
 
Vënë gojë edhe kundër qiellit, *
  gjuha e tyre e përshkon dheun.
Prandaj lart e vendosin veten *
  dhe ujërat e shumta nuk arrijnë tek ata.
 
Kështu edhe thonë: »Si mund ta dijë Hyji? *
  A mund të dijë gjë i Tejetlarti?«
Ja, këta janë mëkatarët: *
  gjithmonë të qetë e grumbullojnë pasuri.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 I mirë është Zoti me ata që janë të drejtë
  dhe të pastër në zemër.
 
Ant. 2 Keqbërësit që sot qeshin,
  nesër do të qajnë.
 
  II (13-20)
 
Atëherë thashë:
  »Vallë kot e paskësh ruajtur të pastër zemrën time *
    dhe në pafajësi i lava duart e mia,
kot e frushkullova veten përditë *
  duke bërë pendesë që herët në mëngjes!«
 
Të kisha thënë: »Do të flas porsi ata«, *
  unë do ta tradhtoja fisin e bijve të tu.
 
U mundova ta kuptoja këtë gjë: *
  porse disi mjerisht sytë m’u morën.
Derisa disi hyra në shenjtëroren e Hyjit: *
  atëherë pashë mbarimin e tyre.
 
Vërtet i vë në vend rrëshqitës, *
  i lejon të shkojnë në rrënim.
 
Oh, sa me vrap mbaruan, *
  u zhdukën, mjerimi i përpiu!
Po, sikurse ëndrra e atij që zgjohet, o Zot, *
  kur të zgjohesh e bën asgjë fytyrën e tyre.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Keqbërësit që sot qeshin,
  nesër do të qajnë
 
Ant. 3 Kush largohet prej teje do të birret:
  kënaqësia ime është të qëndroj në praninë tënde,
  o Zot.
 
  III (21-28)
 
Kur shpirtin e kisha të trazuar, *
  mundohesha në brendinë e zemrës sime,
isha i marrë e nuk kuptoja, *
  isha bërë si bagëti para teje.
 
Por unë qysh tash gjithmonë do të jem me ty, *
  sepse më more për dorën time të djathtë.
Ti do të më prish me këshillën tënde *
  për të më marrë pastaj me lumturi.
 
Kë tjetër pos teje kam unë në qiell? *
  Edhe në tokë s’dua tjetërkënd veç teje!
 
Ligështuar më janë trupi dhe zemra: *
  ti je Hyji i zemrës sime, pjesa ime, Hyji i amshueshëm.
 
Po se do të sharrojnë të gjithë ata që largohen prej teje, *
  ti zhbin të gjithë ata që të tradhtojnë.
Kënaqësia ime është të qëndroj në praninë e Hyjit, *
  ta vë shpresën në Zotin, Hyjin tim,
që t’i shpall të gjitha veprat e tua *
  në dyert e Qytetit Sion.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Kush largohet prej teje do të birret:
  kënaqësia ime është të qëndroj në praninë tënde,
  o Zot.
 
  D Kthehuni e besoni Ungjillit:
  C Mbretëria e Zotit është afër.
 
  Leximi i parë
  Prej librit të Daljes   24, 1-18
 
  Lidhja e besëlidhjes mbi Sinaj
 
  Një ditë Zoti i tha Moisiut: »Ngjitu te Zoti ti e Aroni, Nadabi e Abihui dhe shtatëdhjetë pleq prej Izraelit e adhuroni prej së largu. Vetëm Moisiu le të ngjitet te Zoti, por këta të mos afrohen, dhe as populli të mos ngjitet me të.«
  Moisiu erdhi dhe i tregoi popullit të gjitha fjalët e Zotit dhe rregulloret. Mbarë populli u përgjigj njëzëri: »Do t’i zbatojmë të gjitha fjalët që i tha Zoti.«
  Moisiu i shkroi të gjitha fjalët e Zotit. Në mëngjes mëkoi dhe e ndërtoi një lter rrëzë malit, me dymbëdhjetë gurngulur për dymbëdhjetë fiset e Izraelit. Atëherë u urdhëroi të rinjve të Izraelit të flijojnë flitë e shkrumbimit. Flijuan edhe flitë e pajtimit viça në nder të Zotit. Moisiu mori gjysmën e gjakut dhe e qiti në disa enë, kurse gjysmën tjetër e derdhi mbi altar.
  Atëherë mori Librin e Besëlidhjes dhe ia lexoi me zë të lartë popullit e populli u përgjigj: »Gjithçka tha Zoti do të zbatojmë e do të jemi të dëgjueshëm.«
  Atëherë Moisiu e mori gjakun dhe e stërpiku popullin e tha: »Ky është gjaku i Besëlidhjes që Zoti e lidhi me ju në mbështetje të të gjitha këtyre fjalëve.«
  Atëherë Moisiu u ngjit me Aronin, Nadabin e Abihuin dhe me shtatëdhjetë pleqtë e Izraelit. Dhe e panë Hyjin e Izraelit: nën këmbët e tija thuajse shtroja prej gurëve të paçmueshëm të safirit e shkëlqyeshme pothuajse si vetë qielli kur është i kthjellët. As dorën e vet nuk e ngriti mbi të zgjedhurit e Izraelit: mundën ta shikojnë Hyjin. Hëngrën e pinë.
  Zoti i tha Moisiut: »Ngjitu tek unë në mal e qëndro aty. Do t’i jap rrasat e gurit, ligjin dhe urdhërimet që i kam shkruar për t’i mësuar.«
  U ngritën Moisiu dhe Jozuehi, përcjellësi i tij. Duke u filluar Moisiu për malin e Hyjit, u tha pleqve: »Pritni këtu deri që të kthehemi te ju. Me ju janë Aroni dhe Huri, nëse lind ndonjë çështje, drejtohuni atyre.«
  Moisiu u ngjit në mal dhe reja e mbuloi malin.
  Lavdia e Zotit erdhi të banojë në mal të Sinait dhe reja e mbuloi gjashtë ditë. Të shtatën ditë Hyji e thirri prej resë Moisiun.
  Lavdia e Zotit u dukej në sy të bijve të Izraelit në trajtë të zjarrit përpirës në majën e malit. Moisiu u fut në re dhe u ngjit në mal. Qëndroi atje dyzet ditë e dyzet net.
 
  Përgjigjja  Krh. Sir 45, 5. 6; Vap 7, 38
  C Hyji ia mundësoi Moisiut ta dëgjojë zërin e tij dhe e futi në re; personalisht ia dha urdhërimet, Ligjin e jetës e të dijes, * për t’ia mësuar Jakobit Besëlidhjen e vet e Izraelit urdhrat e vet.
  D Ky është ai, që, në kohën e Mbledhjes së popullit në shkreti ishte ndërmjetës në mes të Engjëllit që i fliste në malin Sinaj dhe etërve tanë,
  C për t’ia mësuar Jakobit Besëlidhjen e vet e Izraelit urdhrat e vet.
 
  Leximi i dytë
  Nga “Predikimet” e shën Bazilit të Madh, ipeshkëv
  (Pred. 20 Mbi përvujtërinë, k. 3; PG 31, 530-531)
 
  Kush mburret le të mburret në Zotin
 
  I urti mos të mburret në mençurinë e vet, as trimi në trimërinë e vet, as pasaniku në pasurinë e vet (krh. Jer 9, 22-23). Por atëherë cila është mburrja e vërtetë, dhe në çfarë është i madh njeriu? Thotë Shkrimi shenjt: Në këtë le të mburret ai që mburret: nëse ti e kupton se unë jam Zoti.
  Madhëria e njeriut, lavdia e tij dhe shkëlqimi i tij qëndrojnë në këtë: ta njohë atë çka është me të vërtetë e madhe, të bashkohet me të dhe ta kërkojë lavdinë prej Zotit të lavdisë. Thotë apostulli: “Kush mburret le të mburret në Zotin”, dhe e thotë në kontekst që pason: “Krishti Jezus u bë për ne dije, drejtësi, shenjtërim dhe shpërblim, që, siç thotë Shkrimi shenjtë, kush mburret le të mburret në Zotin” (1 Kor 1, 30).
  Mburrja e përkryer dhe e plotë në Hyjin gjendet atëherë kur një njeri nuk krenohet për drejtësinë e vet, por mirë e di se është zhveshur nga drejtësia e vërtetë dhe kupton se është bërë i drejtë vetëm me anë të fesë në Krishtin. Pikërisht në këtë gjë mburret Pali, i cili e përçmon drejtësinë e vet dhe e kërkon atë që vjen prej Hyjit nëpër Jezu Krishtin, d.m.th. drejtësinë në fe. E njeh Krishtin dhe fuqinë e ringjalljes së tij, merr pjesë në mundimin e tij, i përshtatet vdekjes së tij, që të mund ta arrijë ringjalljen nga të vdekurit.
  Bie poshtë çdo mendjemadhësi dhe çdo krenari. O njeri, asgjë s’të ka mbetur që të mund të krenohesh, sepse mburrja jote dhe shpresa jote janë të vendosura në të, që të mbarojë gjithçka është e jotja dhe ty të mund të jepet jeta e ardhshme në Krishtin. Qysh tani i kemi frytet e para të asaj jete, gjendemi në të dhe jetojmë tashmë krejtësisht në hirin dhe në dhuratën e Zotit. Hyji është ai që, sipas mirësisë së vet, “ndikon në ju që të doni e të veproni” (Fil 2, 13).
  Dhe përsëri është Hyji që, me anë të Shpirtit të tij, e zbulon urtinë e vet të paracaktuar për lavdinë tonë.
  Hyji na jep forcë e fuqi në lodhje. “U mundova të veproja më shumë se të gjithë ata – thotë Pali – njëmend, jo vetëm unë, por edhe hiri i Hyjit me mua” (1 Kor 15, 10).
  Hyji shpëton prej rreziqeve përtej çdo shprese njerëzore. “Ne – thotë – e pranuam vendimin e vdekjes, që shpresa jonë të mos themelohej më në ne, por vetëm në Hyjin që ngjall të vdekurit. Ai na shpëtoi prej aso vdekjeje dhe do të na shpëtojë; në të e kemi vënë shpresën, ai edhe më tutje do të na shpëtojë” (2 Kor 1, 9-10).
 
  Përgjigjja    Krh. Urt 15, 3; Gjn 17, 3
  C Njohja jote, o Hyj, është drejtësi e përsosur, * njohja e pushtetit tënd është rrënja e pavdekësisë.
  D Kjo është jeta e pasosur: që të njohim ty, një të vetmin Hyjin e vërtetë, dhe atë që dërgove, Jezu Krishtin:
  C Njohja e pushtetit tënd është rrënja e pavdekësisë.
 
  Lutja
  Kishën tënde, o Zot, pastroje dhe forcoje me dashurinë tënde të vazhdueshme, dhe pasi s’mund të qëndrojë pa ndihmën tënde, mos ia mungo kurrë drejtimin. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e katërt kreshmëve – E hënë
 
Lavdet e mëngjesit
 
D   Hyj, më eja në ndihmë!
C   O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Kjo hyrje nuk përdoret kur Shërbesa e lutjes fillon me Ftesë.
 
  Himni
 
  Tashmë, Krisht, diell drejtësie,
  të çahet errësira e mendjes,
  të kthejë drita e virtytshme,
  që mbi tokë përtërin ditën.
 
  Duke dhënë kohën e duhur,
  jepi zemrës ti pendimin,
  pasi mirësia jote
  i dhuron edhe mëshirimin.
 
 
  Një farë pendese jepna,
  të durojmë për zbutje fajesh,
  sado që janë të mëdhaja,
  më e madhe është mëshira jote.
 
  Po afrohet dita jote,
  me të cilën ndrit çdo gjë,
  me hirin tënd hyjnor
  të gëzohemi të përtërirë.
 
  Ty gjithësia e sendeve,
  t’adhuroftë, Trini e mëshirshme.
  Të përtërirë me anë të faljes,
  të këndojmë një këngë të re. Amen.
 
Ant. 1 Në mëngjes na ngij me mëshirën tënde,
  o Zot Hyji ynë.
 
Psalmi 90 /89/   (1-17)  Mirësia e Zotit qoftë mbi ne
 
  Te Zoti një ditë është si një mijë vjet, po edhe një mijë vjet janë si një ditë e vetme (2Pjt 3, 8).
 
O Zot, ti u bëre strehimi ynë *
  nga breznia në brezni.
Para se të lindnin malet, †
  para se të bëhej toka dhe rruzulli, *
  prej amshimit të amshimit ti je Hyj!
 
Ti e kthen njeriun në pluhur duke thënë: *
  »Kthehuni, bijtë e Adamit!«
 
Sepse mijëra vjet për sy të tu †
  janë si dita e djeshme që kaloi, *
  porsi ndërresa e rojës së natës!
 
Ti i zhbin në ngjasim të gjumit *
  që në mëngjes kalon si bari;
lulëzon në mëngjes edhe gjelbëron, *
  në mbrëmje korret edhe vyshket!
 
Sepse na shkatërroi felgrimi yt, *
  na tmerroi furia e zemërimit tënd.
Para vetes i vure fajet tona, *
  të fshehtat tona në dritë të fytyrës sate.
 
Ditët na shkuan në hidhërimin tënd, *
  si një ofshamë mbaruan vitet tona.
 
Jeta jonë zgjat shtatëdhjetë vjet, *
  po qemë të shëndoshë edhe tetëdhjetë,
por shumica me mundim e dhembje, *
  kalojnë shpejt e ne prej këndej fluturojmë.
 
Kush ia di fuqinë zemërimit tënd, *
  felgrimin tënd siç e lyp frika jote?
 
Na mëso ashtu t’i njehim ditët tona *
  që zemra jonë dijen ta mbërrijë.
 
Kthehu, o Zot! Deri kur kështu? *
  Deh, ki mëshirë për shërbëtorët e tu!
Na e diko në mëngjes mëshirën tënde *
  e do të gëzohemi e do të galdojmë
    të gjitha ditët e jetës sonë.
 
Gëzona për ditët që na mundove, *
  për vjetët që i kaluam në mjerim.
Vepra jote të shfaqet në shërbëtorë të tu, *
  shkëlqimi yt mbi bijtë e tyre!
Rëntë mbi ne mirësia e Zotit, Hyjit tonë, †
  bëj të shkojë mbarë vepra e duarve tona, *
  të përparojë vepra e duarve tona.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Në mëngjes na ngij me mëshirën tënde,
  o Zot Hyji ynë.
 
Ant. 2 Mbarë toka le ta lavdërojë Zotin.
 
Kënga Is 42, 10-16  Himn Zotit fitimtar dhe shpëtimtar
 
  Këndonin një këngë të re para fronit të qengjit (Krh. Zb 14, 3).
 
Këndoni Zotit një këngë të re, *
  lavdinë e tij prej skajeve të tokës,
le ta lavdërojë deti me gjithçka që mban brenda, *
  ishujt me banorët e tyre!
 
Le ta lartësojë zërin shkretëtira dhe qytetet e saja, *
  le të galdojnë fshatrat ku banojnë cedarët,
 
le të brohorisin banorët e Qetës, *
  le të klithin nga kreshtat e bjeshkëve!
Le t’i japin nder Zotit, *
  lavdinë e tij ta shpallin nëpër ishuj!
 
Marshon Zoti porsi trim mbi trima, *
  si luftëtar trim flakë e ndez zemërimin,
me britma lufte ushton zëri i tij, *
  ngadhënjyes del mbi armiqtë e vet.
 
»Për një kohë të gjatë unë heshta, shujta, *
  qeshë i durueshëm,
tashti do të bërtas si lindësja, *
  do të gjëmoj, njëherësh do të turfulloj!
Shkretëtirë do të bëj male e kodra, *
  do të përvëloj çdo blerim të tyre,
ishuj lumenjtë do t’i bëj, *
  kurse kënetat do t’i përthaj!
 
Do të bëj të verbëtit të ecin udhës që s’e njohin, *
  shtigjeve që s’i njohin t’i bëj të kalojnë,
errësirën para tyre në dritë unë do ta kthej, *
  udhët e shtrembra do t’i bëj të drejta.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Mbarë toka le ta lavdërojë Zotin.
 
Ant. 3 Lëvdojeni Emrin e Zotit,
  ju që qëndroni në Shtëpinë e Hyjit tonë.
 
Psalmi 135 /134/ I (1-12)  Lavdërojeni Zotin që bën mrekulli
 
  Populli që Hyji e fitoi për vete, i shpallë veprat e madhërueshme të Atij që ju thirri nga errësira në dritën e vet të mrekullueshme (Krh. 1Pjt 2, 9).
 
Lëvdojeni Emrin e Zotit, *
  lëvdojeni ju, o shërbëtorët e Zotit,
që qëndroni në Shtëpinë e Zotit, *
  në oborret e Shtëpisë së Hyjit tonë!
 
Lavdëroni Zotin sepse i mirë është Zoti, *
  këndoni Emrit të tij sepse është i ëmbël!
Sepse Zoti e zgjodhi Jakobin për vete, *
  Izraelin për pronën e vet.
 
Unë e di mirë se i madh është Zoti, *
  Hyji ynë është mbi gjithë hyjtë.
 
Gjithçka do Zoti bën në qiell e në tokë, *
  në det e në të gjitha humnerat.
 
Bën të mblidhen retë prej skajeve të tokës, †
  me vetëtima e prodhon shiun, *
  erën e nxjerr nga vendet e strehimit.
 
Ai Egjiptit ia mbyti të parëlindurit *
  si të njerëzve ashtu edhe të bagëtive.
Bëri shenja e mrekulli midis teje, o Egjipt, *
  kundër faraonit e të gjithë shërbëtorëve të tij.
 
Shfarosi një numër të madh paganësh, *
  vrau sa mbretër të fortë:
    Sehonin, mbretin e amorrenjve
e Ogun, mbretin e Basanit, *
  i rroposi të gjitha mbretëritë e Kanaanit,
 
e tokën, pronën e tyre, *
  ia dha Izraelit, popullit të vet, për trashëgim.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Lëvdojeni Emrin e Zotit,
  ju që qëndroni në Shtëpinë e Hyjit tonë.
 
  Leximi i shkurtër    Dal 19, 4-6a
  Ju vetë patë se çfarë u bëra egjiptianëve, se si juve ju kam bartur mbi krahët e shqiponjave e ju kam sjellë deri tek unë. Prandaj, nëse do të ma dëgjoni fjalën e do ta mbani Besëlidhjen time, ju do të jeni ndër të gjithë popujt prona ime, ‑ imja është mbarë toka. Ju do të jeni për mua një mbretëri priftërinjsh, e një popull i shenjtë.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C Paqe e madhe * për ata që e duan ligjin tënd.
  Paqe e madhe për ata që e duan ligjin tënd.
  D Të ndjekësh urdhërimet e tua është gëzim i vërtetë
  për ata që e duan ligjin tënd.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  Paqe e madhe për ata që e duan ligjin tënd.
 
  Kënga ungjillore (Benedictus)   Lk 1, 68-79
  Ant. Për të vërtetë po ju them:
  asnjë profet nuk është i mirëseardhur në vendin e vet.
 
Qoftë bekuar Zoti, Hyji i Izraelit, *
  që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet!
 
Ai e ngriti Shpëtimtarin tonë *
  në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet,
 
sikurse premtoi kaherë *
  me gojë të profetëve të tij të shenjtë:
 
se do të na shpëtojë prej armiqve tanë *
  dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë;
 
se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tanë *
  e do t’i bjerë në mend Besëlidhja e tij e shenjtë
 
e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, atit tonë *
  se do të na e bëjë të mundshme t’i shërbejmë pa frikë,
 
të çliruar nga duart e armikut *
  në shenjtëri e drejtësi para tij
    për çdo ditë të jetës sonë.
 
E ti, o djalosh, do të quhesh profet i të Tejetlartit, *
  sepse do të shkosh përpara Zotit
    për t’ia përgatitur udhët,
 
për ta vënë në dijeni popullin e tij *
  se Hyji do ta shëlbojë duke ia falur mëkatet e tija,
 
në saje të zemrës së dashur të Hyjit tonë *
  që do të na e dërgojë në pasi prej qiellit Diellin,
 
për të shndritur ata që gjenden në errësirë
    dhe në hijen e vdekjes, *
  për t’i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes.“
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Për të vërtetë po ju them:
  asnjë profet nuk është i mirëseardhur në vendin e vet.
 
  Lutjet e besimtarëve
Bekuar qoftë Jezu Krishti, Shëlbuesi ynë i cili me vdekjen e vet na hapi rrugën e shëlbimit. T’i lutemi”
 
  O Zot, udhëhiqe popullin tënd rrugës së drejtë.
 
O Zot, i mëshirshëm, me gëzim na e dhe një jetë të re,
  bëj që dita-ditës t’i ngjajmë sa më shumë fytyrës sate.
Bëj që ata që janë në vështirësi sot t’i gëzojmë me mirësinë tonë
  kështu që duke iu ndihmuar atyre, të të gjejmë Ty.
Na ndihmo që para Teje të veprojmë mirë, drejt dhe sinqerisht
  dhe gjithmonë të të kërkojmë me zemër të gatshme dhe bujare.
Na fal mirësisht për çdo gjë që kemi gabuar kundër unitetit të familjes sate
  dhe bëj që të jemi një shpirt dhe një zemër.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroftë emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
  Lutja
  Kishën tënde, o Zot, pastroje dhe forcoje me dashurinë tënde të vazhdueshme, dhe pasi s’mund të qëndrojë pa ndihmën tënde, mos ia mungo kurrë drejtimin. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e katërt kreshmëve – E hënë
 
Ora e mesme
 
D   Hyj, më eja në ndihmë!
C   O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ora e tretë
 
  Himni
 
  Me fe të Hyjit ne jetojmë,
  me atë shpresë që prore besojmë,
  nëpër hir të dashurisë
  Krishtit lavde t’i këndojmë.
 
  I çuar në orën e tretë
  në flijimin e mundimeve,
  mbi atë kryq që mbarti u var,
  tërhoqi delen e humbur.
 
  Të nënshtruar po të lutemi,
  të lirë me anë të shëlbimit,
  që të shkëpusë nga shekulli
  ata që iu falën mëkatet.
 
  Krishtin dhe Atin t’i lusim,
  Shpirtin e Krishtit e të Atit,
  një e vetme e gjithpushtetshme,
  Trini, ndihmo ata që luten. Amen.
 
Ora e gjashtë
 
  Himni
 
  Kur Krishti pati etje,
  në atë orë që n’kryq e ngjitën,
  kush psalterin di të lexojë
  etjes së drejtësisë t’i këndojë.
 
  Bashkë me etje qoftë uri,
  për atë që vdiq për ne,
  edhe mëkati neveri,
  e virtyti qoftë dëshirë.
 
  Bagmi i Shpirtit Shenjt
  sot mbi këngë e qeste ndikoftë,
  që zjarrin e trupit ta ngrijë,
  acarin e shpirtit ngrohtë.
 
  Krishtin dhe Atin t’i lusim,
  Shpirtin e Krishtit e të Atit;
  një e vetme e gjithpushtetshme
  Trini, përkrah ata që luten. Amen.
 
Ora e nëntë
 
  Himni
 
  Tri herë çdo tri orë për ne
  numri i shenjtë përhapet,
  n’emrin e shenjtë të Jezusit
  t’i lypim dhuntitë e faljes.
 
  Ja rrëfimi i hajdutit
  hirin e Krishtit fiton,
  lavdi ynë dhe përkushtimi,
  mëshirën meriton.
 
  Me anë t’kryqit humbet vdekja,
  e pas territ kthehet drita:
  si çahet terri i kobeve,
  lulëzoftë mendja e ndritur.
 
  Krishtin dhe Atin lusim,
  të Krishtit e të Atit Shpirtin:
  një e vetme e gjithëpushtetshme
  Trini, përkrahi ata që luten. Amen.
 
Ant. Ja ditët e pendesës,
  koha e faljes dhe e shpëtimit.
 
Psalmi 119 /118/   XVII (129-136) 
  Meditim i fjalës së Zotit në ligj
 
  Dashuria është zbatimi i përsosur i Ligjit (Rom 13, 10).
Të mrekullueshme janë dëshmitë e tua, *
  prandaj i mban shpirti im.
Zbulesa e fjalëve të tua ndriçon: *
  të miturit i bën të urtë.
 
Hap gojën e marr frymë *
  i mallëngjyer për porositë e tua.
Kthehu prej meje e ki mëshirë për mua *
  ti që je i drejtë për ata që e duan Emrin tënd.
 
Drejtoji hapat e mi sipas fjalës sate, *
  të mos më sundojë asnjë e keqe.
Më shpëto prej shpifjeve të njerëzve, *
  që t’i ruaj urdhërimet e tua.
 
Ndrite fytyrën tënde mbi shërbëtorin tënd *
  dhe m’i mëso urdhërimet e tua.
Sytë e mi derdhën rrëke lotësh, *
  sepse nuk mbahet Ligji yt.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Ja ditët e pendesës,
  koha e faljes dhe e shpëtimit.
 
Ant. Unë jam i Gjalli, thotë Zoti,
  nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit
  por që ai të kthehet dhe të jetojë.
 
Psalmi 82 /81/   (1-8)  Kundër gjyqtarëve të padrejtë
 
  Gjykatësi im është Zoti: prandaj, mos gjykoni para kohe, para se të vijë Zoti (1 Kor 4, 5).
 
Hyji u ngrit në kuvendin hyjnor, *
  po gjykon midis hyjnorëve.
»Deri kur do të gjykoni padrejtësisht *
  e krah do t’u mbani të paudhëve?
 
Dilni zot të ligshtit e të mjerit, *
  jepjani të drejtën të përvujtit e skamnorit!
Lironi të ndrydhurin e të vobektin, *
  shpëtojeni prej thonjve të të paudhit!«
 
Por ata s’kuptojnë, vesh nuk marrin, †
  ecin nëpër errësirë; *
  po lëkunden të gjitha themelet e tokës!
 
E pra, unë thashë: »Ju jeni zota, *
  bij të Tejetlartit të gjithë!«
Por të gjithë do të vdisni si njerëzit, *
  poshtë do të bini si një, ju, o princa!
Ngrihu, o Hyj, gjykoje tokën, *
  sepse me të drejtë je Pronari i të gjitha kombeve!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Unë jam i Gjalli, thotë Zoti,
  nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit
  por që ai të kthehet dhe të jetojë.
 
Ant. Ne jemi të qëndrueshëm në provë:
  fuqia jonë është drejtësia e Hyjit.
 
Psalmi 120 /119/   (1-7) 
  Dëshira për paqen e rrezikuar prej të paudhëve
 
  Ai është Paqja jonë, erdhi t’ju kumtojë paqen juve që ishit larg edhe atyre që ishin ngjat (Krh. Ef 2, 14. 17. 16).
 
Në ngushticë e thirra në ndihmë Zotin *
  dhe ai më dëgjoi.
 
Më shpëto, o Zot, prej buzëve gënjeshtare, *
  prej gjuhës qëllimisht gënjyese.
 
Vallë, ç’duhet të të jepet *
  ose si të shpaguhesh, o gjuhë qëllimisht gënjyese?
Shigjeta luftëtari të mprehta, *
  të skuqura me gaca pishash!
 
I mjeri unë që rri në Mosok *
  dhe banoj në tendat e Cedarit!
Tepër gjatë jetoi shpirti im me këta *
  që e urrejnë paqen!
 
Unë jam për paqe, por kur flas, *
  ata kërkojnë luftë.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Ne jemi të qëndrueshëm në provë:
  fuqia jonë është drejtësia e Hyjit.
 
  Në orët tjera përdoren psalmet tjera plotësuese (fq. 1354).
 
Ora e tretë
 
  Leximi i shkurtër  Urt 11, 23-24
  Ti, o Zot, ke dhimbje për gjithçka pse gjithçka mundesh, ti bën kinse s’i sheh mëkatet e njerëzve që ata të pendohen. Vërtet, ti do gjithçka është dhe s’urren asgjë që ke krijuar: sepse, po ta kishe urryer ndonjë send, nuk e kishe krijuar.
 
  D Krijo në mua, o Zot, një zemër të pastër,
  C përtërije në mua një shpirt të qëndrueshëm.
 
  Lutja
  Kishën tënde, o Zot, pastroje dhe forcoje me dashurinë tënde të vazhdueshme, dhe pasi s’mund të qëndrojë pa ndihmën tënde, mos ia mungo kurrë drejtimin. Nëpër Zotin.
 
Ora e gjashtë
 
  Leximi i shkurtër  Ez 18, 23
  Vallë, a thua i kënaqem vdekjes së mëkatarit ‑ është fjala e Zotit Hyj ‑ e jo që të kthehet nga sjellja e vet e të jetojë?
 
  D Largoje shikimin prej mëkateve të mia,
  C shlyej të gjitha fajet e mia.
 
  Lutja
  Kishën tënde, o Zot, pastroje dhe forcoje me dashurinë tënde të vazhdueshme, dhe pasi s’mund të qëndrojë pa ndihmën tënde, mos ia mungo kurrë drejtimin. Nëpër Zotin.
 
Ora e nëntë
 
  Leximi i shkurtër  Krh. Is 58, 7
  Ndaje bukën tënde me të uriturin, merri në shtëpinë tënde skamnorët e të pashtëpitë? Kur ta shohësh të zhveshurin, vishe dhe mos e përbuz farefisin tënd.
 
  D Shpirti i penduar të pëlqen, o Zot,
  C ti nuk e përbuz zemrën e penduar, të thërrmuar.
 
  Lutja
  Kishën tënde, o Zot, pastroje dhe forcoje me dashurinë tënde të vazhdueshme, dhe pasi s’mund të qëndrojë pa ndihmën tënde, mos ia mungo kurrë drejtimin. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e katërt kreshmëve – E hënë
 
Mbrëmësorja
 
D   Hyj, më eja në ndihmë!
C   O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Himni
 
  O Jezus, je themeluesi
  i agjërimit të kreshmëve,
  mëngjillet na i mësove
  për shërim të mendjeve.
 
  Bëju tashti krah Kishës,
  pendesës qëndroji pranë,
  shtrirë përdhe të lutemi
  të falësh mëkatet tanë.
 
  Ti fajet e ribëra
  shlyeji me hirin tënd,
  e rojën kah e ardhmja
  me shumë butësi përdore.
 
  Të shpërblyer nga veprat
  vjetore të pendimit,
  të shkojmë në gëzimet e Pashkëve
  të denja për kremtimin.
 
  Ty gjithësia e sendeve
  t’adhuroftë, Trini e mëshirshme,
  Me faljen tënde të përtërirë,
  të këndojmë një këngë të re. Amen.
 
Ant. 1 Ta lavdërojmë Zotin, Hyjin tonë,
  sepse e amshueshme është dashuria e tij.
 
Psalmi 136 /135/   I (1-9)   Himn i pashkëve
 
  Të tregohen veprat e Zotit do të thotë ta lavdërosh atë (Cassiani).
 
Lavdëroni Zotin, sepse është i mirë, *
  sepse e amshueshme është dashuria e tij!
 
Lavdëroni Hyjin e hyjnive, *
  sepse e amshueshme është dashuria e tij!
 
Lavdëroni Zotin e zotave, *
  sepse e amshueshme është dashuria e tij!
 
Ai i vetmi bëri mrekulli të mëdha, *
  sepse e amshueshme është dashuria e tij!
 
Me dije të madhe Ai e krijoi qiellin, *
  sepse e amshueshme është dashuria e tij!
 
Ai e forcoi tokën mbi ujëra, *
  sepse e amshueshme është dashuria e tij!
 
Ai i krijoi dritëdhënësit e mëdhenj, *
  sepse e amshueshme është dashuria e tij!
 
Diellin që ta sundojë ditën, *
  sepse e amshueshme është dashuria e tij!
 
Hënën dhe yjet që ta sundojnë natën, *
  sepse e amshueshme është dashuria e tij!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Ta lavdërojmë Zotin, Hyjin tonë,
  sepse e amshueshme është dashuria e tij.
 
Ant. 2 Të mëdha e të mrekullueshme
  janë veprat e tua, o Zot, Hyji i gjithëpushtetshëm.
 
Psalmi 136 /135/   II (10-26) 
  Falënderim Zotit për shëlbimin e tij
 
  Çdo gjë u bë nëpërmjet Fjalës dhe pa Të nuk u bë asgjë prej të gjithë atyre gjërave që janë (Krh. Gjn 1, 3).
 
Ai e goditi Egjiptin në të parëlindurit e tij, *
  sepse e amshueshme është dashuria e tij!
 
Ai e nxori Izraelin nga mesi i tyre, *
  sepse e amshueshme është dashuria e tij!
 
Me dorë të fortë e me krah të fuqishëm, *
  sepse e amshueshme është dashuria e tij!
Ai e ndau dysh Detin e Kuq, *
  sepse e amshueshme është dashuria e tij!
 
E kaloi Izraelin për mjedis të tij, *
  sepse e amshueshme është dashuria e tij!
 
E plandosi faraonin e ushtrinë e tij në Detin e Kuq, *
  sepse e amshueshme është dashuria e tij!
 
E udhëhoqi popullin e vet nëpër shkretëtirë, *
  sepse e amshueshme është dashuria e tij!
 
Ai i goditi mbretërit e mëdhenj, *
  sepse e amshueshme është dashuria e tij!
 
Vrau mbretër të fuqishëm, *
  sepse e amshueshme është dashuria e tij!
 
Sehonin, mbretin e amorrenjve, *
  sepse e amshueshme është dashuria e tij!
 
Edhe Ogun, mbretin e Basanit, *
  sepse e amshueshme është dashuria e tij!
 
Dhe i dhuroi tokën, pronën e tyre, *
  sepse e amshueshme është dashuria e tij!
 
për trashëgim Izraelit, popullit të vet, *
  sepse e amshueshme është dashuria e tij!
 
Ai na kujtoi në përvujtërimin tonë, *
  sepse e amshueshme është dashuria e tij!
 
Ai na shpëtoi nga armiqtë tanë, *
  sepse e amshueshme është dashuria e tij!
 
Ai u jep ushqim të gjitha gjallesave, *
  sepse e amshueshme është dashuria e tij!
 
Lavdërojeni Perëndinë e qiellit, *
  sepse e amshueshme është dashuria e tij!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Të mëdha e të mrekullueshme
  janë veprat e tua, o Zot, Hyji i gjithëpushtetshëm.
 
Ant. 3 Tani po përmbushet plani i Zotit:
  që Krishti të bëhet zemra e botës.
 
Kënga Krh. Ef 1, 3-10  Hyji shpëtimtar
 
Qoftë bekuar Hyji.*
  Ati i Zotit tonë Jezu Krishtit,
i cili na bekoi me çdo bekim shpirtëror *
  në qiell në Krishtin.
 
Në Të na zgjodhi *
  para krijimit të botës
që të jemi të shenjtë e të papërlyer *
  para Tij në dashuri.
 
Ai na parashënoi për vete *
  të jemi bij në shpirt
në saje të Jezu Krishtit *
  me pëlqimin e vullnetit të vet
 
për nderë të lavdisë së hirit të tij *
  me të cilin na pajisi me anë të të Dashurit:
në Të, në saje të gjakut të tij, *
  e fituam shpërblimin;
 
në Të na u falën fajet *
  me anë të begatisë së hirit të tij,
të cilin Hyji e ndikoi në ne *
  bashkë me çdo urti e kuptim.
 
Ai na vuri në dijeni *
  mbi misterin e vullnetit të vet
synim që lirisht kishte vendosur *
  qysh më parë ta kryente në Të
 
kur të plotësohej koha: *
  të vërë çdo gjë
    nën kryesinë e Krishtit,
të gjithë qenësitë *
  që janë në qiell e në tokë.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Tani po përmbushet plani i Zotit:
  që Krishti të bëhet zemra e botës.
 
  Leximi i shkurtër  Rom 12, 1-2
  Po ju përbej me mëshirën e Hyjit, o vëllezër, ta kushtoni trupin tuaj fli të gjallë, të shenjtë e të pëlqyeshme Hyjit ‑ porsi kultin tuaj shpirtëror. Mos ju përshtatni parimeve të shekullit, por shndërrojeni e ripërtërijeni mendjen tuaj, në mënyrë që ta dalloni vullnetin e Hyjit: çka është e mirë, çka i pëlqen Atij, çka është e përsosur.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C Do të paraqes fli drejtësie,
  * do ta shoh dritën e fytyrës sate.
  Do të paraqes fli drejtësie,
  do ta shoh dritën e fytyrës sate.
  D Shpresoj në ty, o Zot:
  do ta shoh dritën e fytyrës sate.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  Do të paraqes fli drejtësie,
  do ta shoh dritën e fytyrës sate.
 
  Kënga ungjillore (Magnificat  Lk 1, 46-55)
  Ant. Jezusi, i refuzuar prej të vetëve,
  kaloi përmes tyre dhe vijoi rrugën e vet.
 
Shpirti im e madhëron Zotin, *
  shpirti im me hare i brohorit Hyjit, Shëlbuesit tim,
 
sepse shikoi me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvujtë: *
  qe se, që tani të gjitha breznitë do të më quajnë të lumtur,
 
sepse punë të mëdha bëri për mua Hyji i gjithëpushtetshëm *
  ‑ i shenjtë është Emri i tij!
 
Mëshira e tij brezni më brezni *
  për ata që e druajnë.
 
E tregoi fuqinë e krahut të vet: *
   hodhi poshtë qëllimet e krenarëve,
 
i rrëzoi princat prej froneve të tyre *
   i lartësoi të përvujtët.
 
Me të mira i mbushi ata që s’kishin ç’të hanë
   të pasurit i nisi duarthatë.
 
I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet,
  duke e sjellë në mend mëshirën
 
‑ si ua pati premtuar etërve tanë *
  në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Jezusi, i refuzuar prej të vetëve,
  kaloi përmes tyre dhe vijoi rrugën e vet.
 
  Lutjet e besimtarëve
T’i drejtohemi me shpresë Jezu Krishtit, Zotit tonë, i cili neve, popullin e vet, na ka shëlbuar nga mëkatet tona:
 
  O Jezu Krisht, biri i Davidit, ki mëshirë për ne.
 
Të lutemi, o Zot, për Kishën tënde, për të cilën Ti je flijuar dhe të cilën e ke larë dhe shuguruar në ujin e fjalës së jetës
  përherë përtërije dhe pastroje me pendesë të qëndrueshme.
Mësues i mirë, tregojua të rinjve rrugën të cilën secilit ua ke caktuar
  që të shkojnë asaj rruge dhe në të të gjejnë shpëtimin.
Ti ke pasur mëshirë gjithmonë për të varfrit, zgjoje shpresën e të sëmurëve dhe shëroji nga sëmundjet e tyre
  por bëj që edhe ne të kemi më shumë kujdes për ta.
Bëj që të jemi të vetëdijshëm për dinjitetin tonë që na e ke dhënë me pagëzim
  që të jetojmë vetëm për Ty.
Jepua paqen dhe lumturinë të vdekurve
  dhe neve bashkë me ta na e bëj të mundshme të mbretërojmë në lumturi.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroftë emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
  Lutja
  Kishën tënde, o Zot, pastroje dhe forcoje me dashurinë tënde të vazhdueshme, dhe pasi s’mund të qëndrojë pa ndihmën tënde, mos ia mungo kurrë drejtimin. Nëpër Zotin.
 
Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e Katërt e kreshmëve – E hënë
 
PASMBRËMËSORJA
 
D   Hyj, më eja në ndihmë!
C   O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Në këtë moment është mirë të bëhet përqendrimi në heshtje për të bërë shqyrtimin e ndërgjegjes. Në kremtimet e bashkësive mund të përdoret apo të përshtatet një nga formulat e pendesës që përdoren gjatë meshës.
 
O Zoti im, po më vjen keq me gjithë zemër për të gjitha mëkatet që i kam bërë. Se kam bjerrë parrizin dhe kam merituar ferrin. Por më fort se të kam fyer Ty, o E mira e pambaruar, që kaq fort më ke dashur. Mëshirë, o Zot! Më fal, o Zot! Po të jap fjalën, me ndihmën tënde, që mos të fyej më kurrë. Amen.
 
Himni: njëri prej këtyre që vijon, sipas dëshirës
 
  Himni
 
  Para fundit të dritës,
  ty duam, krijuesi i sendeve,
  me mirësinë e zakontë,
  të na kryesosh në roje.
 
  Ty ëndërrofshin zemrat tona,
  në gjumë të rëndë Ty ndjefshin,
  dhe gjithmonë lavdinë tënde
  këndofshin në ag të dritës.
 
  Na jep jetë të shëndetshme,
  ngrohtësinë tonë përtërije,
  mjegullën e zezë të natës
  ta sqarojë drita jote.
 
  Na jep, Atë fuqiplotë,
  me anë t’Hyjit Jezu Krisht,
  që me ty në amshim
  mbretëron me Shpirtin Shenjt. Amen.
 
Ose:
 
  O Krisht, që tërë shkëlqim e dritë
  zbulon errësitë e natës,
  e ndriçim drite quhesh
  kur dritë u flet të lumëve.
 
  O Hy i Shenjtë të lutemi
  Ti në këtë natë na ruaj;
  në ty të gjejmë pushimin,
  na i bëj të qeta orët.
 
  Nëse sytë i zë gjumi,
  për ty zemra t’rrijë zgjuar;
  të mbrosh me dorën tënde
  besnikët që të duan.
 
  Shiko, o mbrojtësi ynë,
  na ruaj ndër prita e kurthe,
  sundo shërbëtorët tu
  që me gjak tënd shpërbleve.
 
  O Krisht, mbret shumë i drejtë,
  Ty e Atit iu qoftë lavdia,
  me Shpirtin Ngushëllimtar
  ndër shekujt e përhershëm. Amen.
 
Ant. 1 Ti, o Zot, je i mirë dhe i mëshirshëm,
  i ngadalshëm në zemërim dhe i madh në dashuri.
 
Psalmi 86 /85/   (1-17)  Urata në vështirësi
 
  Qoftë bekuar Hyj që jep çdo ngushëllim (2Kor 1, 3. 4).
 
Ma vër veshin, o Zot, e më dëgjo, *
  sepse jam i mjerë e skamnor.
Ma ruaj shpirtin se jam i devotshmi yt, *
  Hyji im, shpëtoje shërbëtorin tënd që shpreson në ty.
 
Ki mëshirë për mua, o Zot, *
  se gjithë ditën të thërras në ndihmë.
Gëzoje shpirtin e shërbëtorit tënd, *
  sepse tek ti, o Zot, e lartësoj shpirtin tim.
 
Sepse ti, o Zot, je i ëmbël e i butë, *
  plot mëshirë për ata që të thërrasin në ndihmë.
Dëgjoje, o Zot, uratën time, *
  vështroje zërin e lutjes sime.
 
Në ditë të vështirë klitha tek ti *
  pse e di se ti më dëgjon.
 
Nuk ka hyjni që të përngjet ty, o Zot, *
  asgjë s’mund të matet me veprat e tua.
 
Të gjithë paganët prej teje të krijuar, †
  do të vijnë e do të të adhurojnë, o Zot, *
  dhe do të madhërojnë Emrin tënd,
 
sepse ti je i madhërueshëm e bën mrekulli, *
  ti je i vetmi Hyj.
Ma mëso, o Zot, udhën tënde, †
  që të eci sipas drejtësisë sate, *
  mësoje zemrën time ta nderojë Emrin tënd.
 
Do të të falënderoj, o Zot, Hyji im,
    me gjithë zemrën time, *
  për amshim do ta madhëroj Emrin tënd.
Sepse e madhe është mëshira jote mbi mua, *
  ti e nxore shpirtin tim nga thellësia e Nëntokës.
 
O Hyj, krenarët u çuan peshë kundër meje, †
  një grumbull të marrësh ma helmuan jetën *
  e për ty nuk kanë kujdes.
 
Por ti, o Zot, Hyj i mëshirshëm e i dhimbshëm, *
  i ngadalshëm në zemërim, plot dashuri e duresë,
 
shiko mbi mua e ki mëshirë për mua, †
  jepi fuqi shërbëtorit tënd *
  dhe shpëtoje birin e shërbëtores sate.
 
Bëj për mua një shenjë mirësie, †
  që të shohin urryesit e mi e të turpërohen *
  se ti, o Zot, më ndihmon e më ngushëllon.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Ti, o Zot, je i mirë dhe i mëshirshëm,
  i ngadalshëm në zemërim dhe i madh në dashuri.
 
  Leximi i shkurtër  1 Sel 5, 9b-10
  Hyji na ka caktuar që ta fitojmë shpërblimin nëpër Zotin tonë Jezu Krishtin, i cili vdiq për ne që – ende të gjallë ose të vdekur – të jetojmë bashkë me Të.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C O Zot, * në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  D O Hyj i së vërtetës, ti më ke shëlbuar:
  në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
 
Ant. Na shpëto, o Zot,  derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe.
 
  Kënga e Simonit  Lk 2, 29-32
  Krishti, drita e popujve dhe lavdia e Izraelit.
 
Tani, o Zot, mund të lejosh të vdesë *
  shërbëtori yt në paqe sikurse the ti vetë,
 
sepse me sytë e mi e pashë shëlbimin *
  që ti e bëre gati në sy të të gjithë popujve:
 
Dritën që bën të njohin Ty paganët *
  e që i jep nder popullit tënd, Izraelit.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Na shpëto, o Zot, derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe.
 
  Lutja
  O Zot, ndërsa do të flemë në paqe, bëj të mbijë dhe të rritet deri në korrje fara e Mbretërisë së qiejve, të cilën e kemi hedhur në tokë me punën e kësaj dite. Nëpër Zotin
 
  Edhe kur Pasmbrëmësorja thuhet personalisht, vijon bekimi:
  Zoti i gjithëpushtetshëm na dhuroftë një natë të qetë
  dhe një mbarim të mirë.
  C Amen.
 
  Antifona drejtuar Virgjrës Mari
 
  Të falemi Mbretëreshë, Nëna e mëshirës, jeta, ëmbëlsimi e shpresa jonë, të falemi! Ty të thërrasim ne të shkretët, bijtë e Evës, që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë në këtë shekull plot me lot. Deh pra, pajtorja jonë, ata sy të mëshirshëm të tu silli prej nesh! E Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie na e kallxo. O e dhimbshmja, o e buta, o e ëmbla Virgjëra  Mari! Amen.
 
  Nën mbrojtjen tënde po ngasim, o shenjta Nëna e Hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevoja tona, por, o virgjëra e lume dhe e bekuar, na shpëto përherë prej të gjithë rreziqesh, Zoja jonë, dhe ndërmjetëse e jona. Me Birin tënd na pajto, Birit tënd na porosit ndër duar të Birit tënd na lësho.
 

Radio Maria Albania

Current track
TITLE
ARTIST