Liturgjia e Orëve – 13 mars – e martë – Java IV e Kreshmeve

Written by on March 11, 2018

JAVA E KATËRT KRESHMËVE – E MARTË
 
Ftesa
 
D   O Zot, hapi buzët e mia.
C   Dhe goja ime do t’i kumtojë lavdet e tua.
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
  Psalmi 95 /94/  Grishje për të lavdëruar Hyjin
 
  Nxitni njëri-tjetrin dita-ditës deri sa të zgjasë kjo “Sot” (Heb 3, 13).
 
Ejani t’i këndojmë Zotit, *
  t’i brohorasim Hyjit, Shëlbuesit tonë.
T’i dalim para me falënderje, *
  t’i këndojmë këngë hareje! .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Sepse Hyj i madhërishëm është Zoti, *
  Mbret i madhërueshëm mbi të gjithë  zotat!
Sepse në dorën e tij janë thellësitë e tokës, *
  të tijat janë edhe majat e maleve,
i tiji është deti ‑ ai e krijoi, *
  duart e tija e formuan tokën. .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Ejani ta adhurojmë, të biem përmbys para tij, *
  të biem në gjunjë para Zotit që na krijoi!
Sepse ai është Hyji ynë,
    ne jemi populli i kullosës së tij, *
  grigja që ai ruan. .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Oh sikur ta ndienit sot zërin e tij: *
  “Mos e bëni zemrën tuaj gur porsi në Meribë,
porsi në ditë të Masës në shkretëtirë,
  kur etërit tuaj më vunë në sprovë: *
  më provuan megjithëse i kishin parë veprat e mia. .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Dyzet vjet më mërziti ajo brezni
  e thashë: ‘Popull zemërluhatshëm është ky, *
  që s’i njeh udhët e mia.’
Prandaj u përbetova në hidhërimin tim: *
  ‘Askurrë s’do të hyjnë në prehjen time!’” .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
 
Java e katërt kreshmëve – E martë
Shërbesa e leximeve
 
      
D   Hyj, më eja në ndihmë!
C   O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Himni
 
  Tash koha e duhur
  shkëlqen dhuruar nga Hyji,
  të shërojë botën e mekur
  me shërimin e kursimit.
 
  Me dritë të hijshme të Krishtit
  ndriçon dita e shpëtimit,
  ndërsa zemrat plasur fajesh
  përtërihen agjërimit.
 
  Ne këtë me trup e mendje
  ta shtiem n’dorë, Zot, na ndihmo,
  që me kalim fatbardhë
  Pashkës së amshuar t’i afrohemi.
 
  Ty gjithësia e sendeve
  t’adhuroftë, Trini e mëshirshme.
  Të përtërirë me anë të faljes,
  të këndojmë një këngë të re. Amen.
 
Ant. 1 Britma ime le të mbërrijë tek ti, o Zot,
  mos e fsheh fytyrën tënde para meje.
 
Psalmi 102 /101/   Lutja në fatkeqësi
 
  Qoftë bekuar Hyji… që na ngushëllon në të gjitha vështirësitë tona (2 Kor 1, 4).
 
  I (2-12)
 
O Zot, dëgjoje lutjen time *
  e britma ime le të mbërrijë tek ti.
 
Mos e fsheh fytyrën tënde para meje *
  në ditën time të vështirë,
prire veshin tënd drejt meje: *
  kurdo të të thërras, më dëgjo shpejt!
 
Sepse ditët e mia po zhduken si tymi, *
  e eshtrat e mi po digjen si zjarri.
Zemra po më thahet si bari i kositur *
  e po harroj të ha edhe bukën time.
 
Prej gjëmave të mia të mëdha *
  u bëra asht e lëkurë.
U bëra i ngjashëm me pelikanin në shkretëtirë, *
  u bëra porsi kukuvajka në rrënoja.
 
Rri zgjuar e rënkoj *
  porsi trumcaku qyqevetëm mbi pullaz.
Gjithë ditën më fyejnë armiqtë e mi, *
  kur më zemërohen, e nëmin emrin tim.
 
Ha hi porsi bukë, *
  e pijen time e përziej me lot.
Për shkak të zemërimit të felgrimit tënd, *
  sepse më lartësove e më mposhte.
Ditët e mia janë porsi hija e zgjatur *
  e unë u thava porsi bari.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Britma ime le të mbërrijë tek ti, o Zot,
  mos e fsheh fytyrën tënde para meje.
 
Ant. 2 Kthehu, o Zot,
  drejt lutjes së të varfrit.
 
  II (13-23)
 
Por ti, o Zot, qëndron për amshim, *
  prej breznie në brezni Emri yt.
 
Ngrihu, ki dhembje për Sionin: †
  ka ardhur koha të kesh mëshirë për të *
  – shi tani është koha!
 
Sepse shërbëtorët e tu i duan gurët e tij *
  e u dhembet edhe pluhuri i tij.
 
Paganët do ta druajnë Emrin tënd, o Zot, *
  të gjithë mbretërit e tokës lavdinë tënde.
Sepse Zoti e ndërtoi Sionin, *
  u dëftua në lavdinë e vet.
 
E mori parasysh lutjen e të vobektëve *
  dhe nuk e përbuzi uratën e tyre.
 
Le të shënohet kjo për brezninë e ardhshme *
  dhe populli që do të vijë le ta lavdërojë Zotin.
 
Sepse Zoti shikon nga Shenjtërorja e vet e lartë, *
  nga qielli ai vrojton mbi tokë,
për t’i dëgjuar ofshamat e robërve, *
  për t’i shpëtuar të dënuarit me vdekje,
 
që në Sion të shpallet Emri i Zotit *
  e lavdia e tij në Jerusalem,
kur të mblidhen së bashku popujt e mbretëritë *
  për t’u vënë në shërbimin e Zotit.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Kthehu, o Zot,
  drejt lutjes së të varfrit.
 
Ant. 3 Qysh në fillim e themelove Tokën,
  edhe qielli është latim i duarve të tua.
 
III (24-29)
 
Udhës m’i shpenzove fuqitë e mia, *
  ditët m’i shkurtove.
 
Do të them: »Hyji im, †
  mos më rrëmbe në gjysmën e ditëve të mia, *
  vitet e tua zgjasin nga breznia në brezni.
 
Qysh në fillim themelove Tokën *
  edhe qielli është latim i duarve të tua.
 
Këto do të mbarojnë ndërsa ti mbetesh për amshim, †
  gjithçka do të vjetrohet si petku. *
  Ti i shndërron porsi të veshmet e zhduken,
 
kurse ti i vetmi je gjithmonë i njëjtë, *
  – vitet e tua kurrë nuk kanë të sosur.
Fëmijët e shërbëtorëve të tu do të jetojnë në paqe, *
  pasardhësit e tyre do të qëndrojnë para teje.«
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Qysh në fillim e themelove Tokën,
  edhe qielli është latim i duarve të tua.
 
  D Ja, kjo është koha e mëshirës,
  C këto janë ditët e shëlbimit.
 
  Leximi i parë
  Prej librit të Daljes   32, 1-20
 
  Viçi i artë
 
  Një ditë, kur populli pa se Moisiu po vononte të zbresë nga mali, u bashkua te Aroni e i tha: »Ngritu e na i puno disa hyjni që të na prijnë! Nuk dimë se çfarë i ka ndodhur atij njeriu, Moisiut, që na nxori nga dheu i Egjiptit.« Aroni iu përgjigj: »Ua hiqni vathët e artë prej veshëve grave të bijve tuaj, e të bijave tuaja, e bini tek unë.« Mbarë populli bëri siç i urdhëroi Aroni dhe ia solli vathët. Pasi i mori këta dha të punohet me daltë trajta e viçit dhe me ta e punoi viçin e metaltë. Ata thanë: »Ja, hyjnitë e tua, o Izrael, që të nxorën nga dheu i Egjiptit.« Kur pa Aroni dha të punohet një altar para trupores dhe me zë të zëdhënësit shpalli: »Nesër do të festojmë në nder të Zotit.«
  Të nesërmen, mëkuan herët, kushtuan fli shkrumbimi dhe fli pajtimi. Atëherë populli u ul të hajë e të pijë. Pastaj u ngrit të dëfrehej.
  Por Zoti i tha Moisiut: »Mos vono e zbrit poshtë, sepse populli yt që e nxore nga dheu i Egjiptit, u prish. E lanë me të shpejtë rrugën që ua kam caktuar. Punuan një viç të metaltë e adhuruan dhe i kushtuan fli e thanë: »Këta janë zotat e tu, o Izrael, që të nxorën nga dheu i Egjiptit!«
  Mandej Zoti i tha Moisiut: »Po shoh se ky popull është popull zverkngurrtë. Më lësho të ndizet flakë hidhërimi im kundër tij e ta shfaros e pastaj prej teje do të bëj një popull të madh.«
  Porse Moisiu i lutej Zotit, Hyjit të vet, e i thoshte: »Përse, o Zot, do të ndizet flakë hidhërimi yt kundër popullit tënd, të cilin e nxore nga dheu i Egjiptit me fuqi të madhe e dorë të fortë? Jo, të lutem, që të mos thonë egjiptianët: ‘I nxori me dredhi që t’i vrasë në male e t’i zhbijë nga toka. ‘Le të qetësohet hidhërimi yt dhe dëftohu i mëshirshëm mbi të keqen e popullit tënd. Të bie ndër mend Abrahami, Izaku e Izraeli, shërbëtorët e tu, të cilëve u përbetove me vetvete, kur u the: ‘Do ta shtoj farën tuaj si yjet e qiellit dhe tërë këtë tokë, për të cilën ju fola, do t’ia jap farës suaj; e do të jetë juaja përgjithmonë.’«
  Zoti pati mëshirë dhe nuk ia çoi të keqen me të cilën i ishte kërcënuar popullit të vet.
  Moisiu u kthye dhe zbriti prej malit me dy rrasat e Dëshmisë në dorë, të shkruara në të dy anët, vepër e Hyjit; edhe shkrimi ishte i Hyjit, i gdhendur në rrasa.
  Jozuehi dëgjoi zhurmën e popullit që bërtiste e i tha Moisiut: »Kushtrim lufte në tëbanishtë!«
  Moisiu iu përgjigj: »S’ është brohori ngadhënjyesish, as vaj i të vënëve në ikje: britmë këngëtarësh unë dëgjoj!«
  Kur iu afrua tëbanishtës pa viçin e vallet. Moisiu, i hidhëruar për së tepërmi, i hodhi prej dorës rrasat dhe i copëtoi në rrëzë të malit. E kapi viçin që ata kishin punuar, e dogji në zjarr dhe e thërrmoi dhe e bëri pluhur, pluhurin e qiti në ujë dhe i shtrëngoi izraelitët ta pinë.
 
  Përgjigjja  Krh. Ps 106 /105/, 20. 21; Rom 1, 21. 23
  C E ndërruan Hyjin e tyre me truporen e një kau që ha sanë, * harruan Hyjin që i shpëtoi, që bëri mrekulli në Egjipt.
  D U errësua zemra e tyre e pakuptim, e ndërruan lavdinë e Hyjit të pashkatërrueshëm me piktura që paraqesin njeriun e shkatërrueshëm;
  C harruan Hyjin që i shpëtoi, që bëri mrekulli në Egjipt.
 
  Leximi i dytë
  Nga “Ligjëratat” e shën Pjetër Krizologut, ipeshkëv
  (Ligj. 43; PL 52, 320.322)
 
  Urata kërkon, agjërimi fiton, lëmosha merr
 
  Tri gjëra janë, o vëllezër, tri me anë të të cilave feja mbetet e sigurt, përshpirtëria përparon, virtyti qëndron: urata, agjërimi, lëmosha. Çka urata kërkon, agjërimi fiton, dhe lëmosha e merr. Këto tri gjëra: urata, agjërimi, lëmosha, janë një gjë e vetme, dhe ia japin frymën njëra-tjetrës.
  Agjërimi është shpirti i uratës dhe lëmosha është jeta e agjërimit. Askush mos t’i ndajë, sepse nuk mund të rrinë të ndarë. Kush e ka vetëm njërën, ose nuk i ka të tria bashkë, s’ka asgjë. Pra, kush lutet le të agjërojë. Kush agjëron le të japë lëmoshë. Ai që dëshiron të t’i dëgjohet kërkesa, le ta dëgjojë atë që lyp diçka prej tij. Kush dëshiron ta gjejë zemrën e Hyjit të hapur për veten, mos ta mbyllë të veten për atë që lyp prej tij.
  Kush agjëron le ta kuptojë mirë se çka do të thotë për të tjerë mos ta kenë bukën e gojës. Le ta dëgjojë të uriturin, nëse do që agjërimi i tij t’i pëlqejë Hyjit. Le të ketë dhembshuri, kush shpreson të gjejë dhembshuri. Kush kërkon mëshirë, le ta ushtrojë atë. Kush do që t’i jepet një dhuratë, le ta hapë dorën e vet ndaj të tjerëve. Lyp keq ai që përton t’ia japë tjetërkujt atë çka lyp për veten.
  O njeri, ji ti vetë për veten rregulla e mëshirës. Siç dëshiron që të tjerët të kenë mëshirë për ty, po ashtu ki ti mëshirë për të tjerët. Dhurojua të tjerëve atë mëshirë të gatshme që kërkon për veten.
  Pra, urata, agjërimi, lëmosha le të jenë për ne një forcë e vetme ndërmjetëse tek Hyji, le të jenë për ne një mbrojtje e vetme, një lutje e vetme në tri aspekte.
  Çka humbëm me përçmim, le ta fitojmë përsëri me agjërim. T’i kushtojmë shpirtrat tanë me agjërim, sepse nuk ka asnjë gjë më të pëlqyeshme që të mund t’i dhurojmë Hyjit, si na dëfton profeti kur thotë: “Flija e vërtetë për Hyjin: shpirti i penduar; ti, o Hyj, nuk e përbuz zemrën e penduar, të thërrmuar” (Ps 52 /51/, 19).
  O njeri, dhuroja Hyjit shpirtin tënd dhe kushtoje flinë e agjërimit, që kushti yt të jetë i pastër, flija e shenjtë, viktima e gjallë, që ty të mbesë dhe Hyjit t’i dhurohet. Kush nuk ia jep Hyjit këtë gjë, nuk do të falet, sepse nuk mund të mos ketë vetveten për ta dhuruar. Por që kjo dhuratë të jetë e pëlqyeshme, le të shoqërohet me mëshirë. Agjërimi nuk mbin nëse nuk ujitet me mëshirë. Thahet agjërimi nëse thahet mëshira. Çka është shiu për tokën, ajo është mëshira për agjërimin.
  Megjithëse e zbut zemrën, e pastron mishin, i çrrënjos veset, i mbjell virtytet, agjëruesi s’do të korrë fryte nëse nuk bën që të rrjedhin lumenj mëshire. 
  O ti, që po agjëron, le ta dish se ara jote do të mbesë esëll nëse e esëllt do t’jetë mëshira. Ndërsa çka do të kesh dhënë lëmoshë do të kthehet me begati në drithnikun tënd. Pra, o njeri, që të mos humbësh atë që do të mbash për veten, ndajua të tjerëve e atëherë do të korrësh. Jepi vetes duke i dhënë të varfrit, sepse çka do të lësh në trashëgim për dikë tjetër, ti nuk do ta kesh.
 
  Përgjigjja      Krh. Tob 12, 8-9
  C E mirë urata me agjërim dhe lëmoshë. * Lëmosha shpëton nga vdekja, ajo pastron nga çdo mëkat.
  D Ata që bëjnë lëmoshë do të jenë jetëgjatë.
  C Lëmosha shpëton nga vdekja, ajo pastron nga çdo mëkat.
 
  Lutja
  Mos na mungoftë kurrë, o Zot, hiri yt, por gjithmonë na e sjelltë ndihmën tënde për t’u kushtuar plotësisht shërbesës sate. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
Java e katërt kreshmëve – E martë
 
Lavdet e mëngjesit
 
D   Hyj, më eja në ndihmë!
C   O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Kjo hyrje nuk përdoret kur Shërbesa e lutjes fillon me Ftesë.
 
  Himni
 
  Tashmë, Krisht, diell drejtësie,
  të çahet errësira e mendjes,
  të kthejë drita e virtytshme,
  që mbi tokë përtërin ditën.
 
  Duke dhënë kohën e duhur,
  jepi zemrës ti pendimin,
  pasi mirësia jote
  i dhuron edhe mëshirimin.
 
 
  Një farë pendese jepna,
  të durojmë për zbutje fajesh,
  sado që janë të mëdhaja,
  më e madhe është mëshira jote.
 
  Po afrohet dita jote,
  me të cilën ndrit çdo gjë,
  me hirin tënd hyjnor
  të gëzohemi të përtërirë.
 
  Ty gjithësia e sendeve,
  t’adhuroftë, Trini e mëshirshme.
  Të përtërirë me anë të faljes,
  të këndojmë një këngë të re. Amen.
 
Ant. 1 Ty, o Zot, do të të këndoj himne
  dhe do ta ndjek udhën e përsosmërisë.
 
Psalmi 101 /100/ (1-8)  Programi i mbretit besnik ndaj Zotit
 
  Nëse më doni, do t’i mbani urdhërimet e mia (Gjn 14, 15).
 
Dua të këndoj dashurinë e drejtësinë, *
  për nderin tënd, o Zot, do t’i bie muzikës!
Do të përparoj në udhën e pafajësisë: *
  kur do të vish ti tek unë?
 
Do të jetoj në pastërtinë e zemrës sime, *
  brenda shtëpisë sime.
 
S’do të vë para syve të mi asnjë padrejtësi, †
  e urrej njeriun që vepron keq: *
  nuk do të qëndrojë ngjat meje.
 
Zemra e keqe do të jetë larg meje, *
  bakeqin s’dua ta njoh.
 
Atë që fshehtas i shpifet të afërmit të vet
    unë do ta zhbij. *
  Mendjemadhin dhe krenarin
    nuk do ta duroj.
 
I kam sytë mbi të drejtët e vendit *
  që të banojnë bashkë me mua,
ai që ecën udhës së pafajësisë, *
  do të jetë shërbëtori im.
 
Nuk do të banojë brenda shtëpisë sime
    ai që gënjen, *
  ai që flet rrena nuk do të qëndrojë para syve të mi.
Çdo mëngjes do të shfaros keqbërësit e vendit, †
  do t’i zhbij prej qytetit të Zotit *
  të gjithë ata që bëjnë paudhësi.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Ty, o Zot, do të të këndoj himne
  dhe do ta ndjek udhën e përsosmërisë.
 
Ant. 2 Mos e largo prej nesh mëshirën tënde, o Zot.
 
Kënga Dan 3, 26. 27. 29. 34-41  Kënga e Azarisë në furrë
 
  Pendohuni, pra, e kthehuni, që t’ju shlyhen mëkatet (Vap 3, 19).
 
I bekuar je, o Zot, Hyji i etërve tanë, *
  i madhërueshëm, emri yt i lavdishëm në shekuj,
 
sepse je i drejtë *
  në gjithçka na bëre,
 
të gjitha veprat e tua e udhët e tua janë të drejta, *
  të gjitha gjyqet e tua e vërteta.
 
Vërtet mëkatuam e vepruam paudhërisht
  duke u larguar prej teje, *
  porse tepër shumë mëkatuam!
 
Oh, mos na lësho për përgjithmonë
  ‑ pashë emrin tënd ‑ *
  e mos e shpërndaj besëlidhjen tënde;
 
as mos e tërhiq mëshirën tënde prej nesh, *
  pashë Abrahamin, të dashurin tënd,
pashë Izakun, shërbëtorin tënd, *
  e pashë Izraelin, shenjtin tënd,
 
të cilëve u zotove se do t’ua shumosh farën
  porsi yjet e qiellit e porsi rërën *
  që është në bregun e detit,
 
sepse, o Zot, *
  jemi pakuar më shumë se të gjithë popujt,
 
të përvujtëruar kudo mbi mbarë tokën *
  në ditën e sotme për shkak të mëkateve tona!
 
Ne në këtë kohë nuk kemi
  princ as profet as prijës, *
  fli shkrumbimi, therore, as kushtime as kem,
as vend ku të kushtojmë ty flitë e fryteve të para *
  që të mund të gjejmë mëshirë.
 
Por na prano me shpirt të përgrirë *
  e të përvujtëruar në shpirt,
porsi fli shkrumbimi deshësh e mëzetërish *
  porsi mijëra qengjash të majmë
 
e tillë le të jetë flija jonë para teje sot *
  e përsosna ne që të vemi pas teje
sepse s’do të turpërohen *
  ata që shpresën e kanë vënë në ty.
 
Tash do të vemi pas teje me gjithë zemër, *
  ty do të të nderojmë, fytyrën tënde do të kërkojmë.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Mos e largo prej nesh mëshirën tënde, o Zot.
 
Ant. 3 Do të të këndoj një këngë të re,
  ty o Hyj, që jep fitoren.
 
Psalmi 144 /143/   (1-10) 
  Lutja e Mbretit për fitore dhe për paqe
 
  Gjithçka mundem me ndihmën e Atij që më jep fuqi (Fil 4, 13).
 
Qoftë bekuar Zoti, ndihmëtari im †
  që m’i mëson duart për luftim *
  e gishtërinjtë për luftë.
 
Mëshira ime dhe kështjella ime, *
  strehimi im dhe çlirimtari im,
shqyti im pas të cilit fshihem, *
  ai që popullin tim e vë nën sundimin tim.
O Zot, e ç’është njeriu që t’i japësh rëndësi, *
  biri i njeriut që të kujdesesh për të?
Njeriu i përngjan avullit, *
  ditët e tija si hija që kalon.
 
O Zot, priri qiejt e tu e zbrit, *
  preki malet e ato le të tymojnë.
Gjuaj rrufe e shpërndaji armiqtë, *
  flakëro shigjetat dhe shpartalloji!
 
Shtrije dorën tënde prej së larti †
  më shpëto e më nxirr prej ujërave të mëdha, *
  prej kthetrave të bijve të huaj,
 
goja e të cilëve gënjeshtra veç flet, *
  e djathta e të cilëve ngrihet për t’u betuar në rrenë.
 
O Zot, për ty do ta këndoj një këngë të re, *
  për ty do të luaj në harpën dhjetë kordash,
sepse mbretërve ti u jep fitoren, *
  e shpëton Davidin, shërbëtorin tënd,
    prej shpatës vrastare.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Do të të këndoj një këngë të re,
  ty o Hyj, që jep fitoren.
 
  Leximi i shkurtër  Jl 2, 12-13
  Kthehuni me gjithë zemër kah unë, me agjërim, me vaj e dënesë! Shqyeni zemrat e jo petkat, kthehuni kah Zoti Hyji i juaj, sepse është i butë dhe i mëshirshëm, i durueshëm e shumë i dhimbshëm, ndjen keqardhje për fatkeqësi.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C Më pastro prej çdo faji * në mëshirën tënde.
  Më pastro prej çdo faji në mëshirën tënde.
  D Shlyeje, o Zot, mëkatin tim
  në mëshirën tënde.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  Më pastro prej çdo faji në mëshirën tënde.
 
  Kënga ungjillore (Benedictus)   Lk 1, 68-79
  Ant. Nuk të them të falësh deri në shtatë herë,
  por deri në shtatëdhjetë herë shtatë herë.
 
Qoftë bekuar Zoti, Hyji i Izraelit, *
  që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet!
 
Ai e ngriti Shpëtimtarin tonë *
  në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet,
 
sikurse premtoi kaherë *
  me gojë të profetëve të tij të shenjtë:
 
se do të na shpëtojë prej armiqve tanë *
  dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë;
 
se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tanë *
  e do t’i bjerë në mend Besëlidhja e tij e shenjtë
 
e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, atit tonë *
  se do të na e bëjë të mundshme t’i shërbejmë pa frikë,
 
të çliruar nga duart e armikut *
  në shenjtëri e drejtësi para tij
    për çdo ditë të jetës sonë.
 
E ti, o djalosh, do të quhesh profet i të Tejetlartit, *
  sepse do të shkosh përpara Zotit
    për t’ia përgatitur udhët,
 
për ta vënë në dijeni popullin e tij *
  se Hyji do ta shëlbojë duke ia falur mëkatet e tija,
 
në saje të zemrës së dashur të Hyjit tonë *
  që do të na e dërgojë në pasi prej qiellit Diellin,
 
për të shndritur ata që gjenden në errësirë
    dhe në hijen e vdekjes, *
  për t’i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes.“
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Nuk të them të falësh deri në shtatë herë,
  por deri në shtatëdhjetë herë shtatë herë.
 
  Lutjet e besimtarëve
I bekuar qoftë Jezu Krishti, i cili na u dha si bukë që zbret nga qielli. Atij t’ia drejtojmë lutjet tona:
 
  O Jezu, bukë dhe shëndet i shpirtit, na forco
 
O Hyj, bëj që të ushqyer në tryezën eukaristike
  të marrim pjesë edhe në dhuratat e flisë së Pashkëve.
Bëj që fjalën tënde ta ruajmë në zemrën e mirë dhe të ndershme
  dhe të sjellim fryte me durim dhe qëndresë.
Na ndihmo që të mund të bashkëpunojmë me gëzim me Ty në përparimin e një bote të re
  në mënyrë që nëpërmjet Kishës sate të mund të përhapet lajmi i paqes.
O Zot, bëmë mëkat, kundër Teje kemi mëkatuar
  me hirin tënd shpëtimprurës na i shlyej fajet tona.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroftë emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
  Lutja
  Mos na mungoftë kurrë, o Zot, hiri yt, por gjithmonë na e sjelltë ndihmën tënde për t’u kushtuar plotësisht shërbesës sate. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e katërt kreshmëve – E martë
 
Ora e mesme
 
D   Hyj, më eja në ndihmë!
C   O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ora e tretë
 
  Himni
 
  Me fe të Hyjit ne jetojmë,
  me atë shpresë që prore besojmë,
  nëpër hir të dashurisë
  Krishtit lavde t’i këndojmë.
 
  I çuar në orën e tretë
  në flijimin e mundimeve,
  mbi atë kryq që mbarti u var,
  tërhoqi delen e humbur.
 
  Të nënshtruar po të lutemi,
  të lirë me anë të shëlbimit,
  që të shkëpusë nga shekulli
  ata që iu falën mëkatet.
 
  Krishtin dhe Atin t’i lusim,
  Shpirtin e Krishtit e të Atit,
  një e vetme e gjithpushtetshme,
  Trini, ndihmo ata që luten. Amen.
 
Ora e gjashtë
 
  Himni
 
  Kur Krishti pati etje,
  në atë orë që n’kryq e ngjitën,
  kush psalterin di të lexojë
  etjes së drejtësisë t’i këndojë.
 
  Bashkë me etje qoftë uri,
  për atë që vdiq për ne,
  edhe mëkati neveri,
  e virtyti qoftë dëshirë.
 
  Bagmi i Shpirtit Shenjt
  sot mbi këngë e qeste ndikoftë,
  që zjarrin e trupit ta ngrijë,
  acarin e shpirtit ngrohtë.
 
  Krishtin dhe Atin t’i lusim,
  Shpirtin e Krishtit e të Atit;
  një e vetme e gjithpushtetshme
  Trini, përkrah ata që luten. Amen.
 
Ora e nëntë
 
  Himni
 
  Tri herë çdo tri orë për ne
  numri i shenjtë përhapet,
  n’emrin e shenjtë të Jezusit
  t’i lypim dhuntitë e faljes.
 
  Ja rrëfimi i hajdutit
  hirin e Krishtit fiton,
  lavdi ynë dhe përkushtimi,
  mëshirën meriton.
 
  Me anë t’kryqit humbet vdekja,
  e pas territ kthehet drita:
  si çahet terri i kobeve,
  lulëzoftë mendja e ndritur.
 
  Krishtin dhe Atin lusim,
  të Krishtit e të Atit Shpirtin:
  një e vetme e gjithëpushtetshme
  Trini, përkrahi ata që luten. Amen.
 
Ant. Ja ditët e pendesës,
  koha e faljes dhe e shpëtimit.
 
Psalmi 119 /118/   XVIII (137-144)
 
I drejtë je, o Zot, *
  edhe gjyqet e tua janë të drejta.
Ti e ke dhënë Ligjin tënd të drejtë *
  dhe shumë besnik.
 
Zelli im po më shkrin *
  kur shoh se armiqtë e mi i kanë harruar fjalët e tua.
Fjalët e tua janë me zjarr të sprovuara, *
  prandaj shërbëtori yt i do ato.
 
Jam i ri edhe i përbuzur, *
  por nuk i kam harruar urdhërimet e tua.
Drejtësia jote, drejtësi e përhershme, *
  Ligji yt është i vërtetë.
 
Vuajta shumë dhe pata vështirësi, *
  urdhërimet e tua janë kënaqja ime.
Dëshmitë e tua janë drejtësi e amshueshme, *
  më bëj të kuptoj e do të kem jetë.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
Ant. Ja ditët e pendesës,
  koha e faljes dhe e shpëtimit.
 
Ant. Unë jam i Gjalli, thotë Zoti,
  nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit
  por që ai të kthehet dhe të jetojë.
 
Psalmi 88 /87/   Urata e një njeriu të sëmurë rëndë
 
  Porse kjo është ora juaj dhe pushteti i territ (Lk 22, 53).
 
  I (2-8)
 
O Zot, Hyji i shpëtimit tim, *
  ditë e natë hedh kushtrim para teje.
Le të mbërrijë tek ti urata ime, *
  vëru vesh dënesave të mia.
 
Sepse shpirti im është plot me vuajtje, *
  jeta ime është në grykën e varrit;
po më mbajnë me ata që zbresin në gropë, *
  jam porsi ai për të cilin s’ka më ndihmë:
 
i lirë si ata që vdiqën, *
  porsi të vrarët që pushojnë në varre,
të cilët ti më nuk i kujton, *
  që janë shkëputur nga dora jote.
 
Më plandose në shpellë pa fund, *
  në errësirë e në hijen e vdekjes.
Felgrimi yt rëndon mbi mua, *
  valët e tua i hodhe mbi mua.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Unë jam i Gjalli, thotë Zoti,
  nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit
  por që ai të kthehet dhe të jetojë.
 
Ant. Ne jemi të qëndrueshëm në provë:
  fuqia jonë është drejtësia e Hyjit.
 
  II (9-19)
 
Prej meje i largove të njohurit e mi, *
  për ta më bëre të jem i neveritshëm,
jam i mbyllur, jashtë s’mund të dal, *
  prej mjerimit sytë e mi po shteren.
 
Gjithë ditën në ndihmë të thërras, o Zot, *
  duart e mia drejt teje i shtrij.
Vallë për të vdekur bën ti mrekulli? *
  A thua hijet ngrihen për të lëvduar?
Flet ndokush për mirësinë tënde në varr, *
  për besën tënde në vendin e shkatërrimit?
Në errësirë njihen mrekullitë e tua, *
  në vend të harresës drejtësia jote?
 
E unë, o Zot, prej teje kërkoj ndihmë, *
  urata ime në mëngjes mbërrin para teje.
Pse, o Zot, e përbuz shpirtin tim? *
  Përse fytyrën tënde e fsheh para meje?
 
I mjerë jam dhe vdes që prej fëmijërisë sime, *
  më këputi barra e tmerrimeve të tua.
Përmbi mua kaluan hidhërimet e tua, *
  përdhe më shtruan provat e tua!
 
Më kanë rrethuar pa pushim si uji, *
  grumbullohen mbi mua njëherësh.
M’i largove mik e të afërm, *
  bëj shoqëri veç me errësirën.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Ne jemi të qëndrueshëm në provë:
  fuqia jonë është drejtësia e Hyjit.
 
  Në orët tjera përdoren psalmet tjera plotësuese (fq. 1354).
  Ora e tretë
 
  Leximi i shkurtër  Jl 2, 17
  Ndërmjet tremes e të lterit le të qajnë priftërinjtë shërbëtorët e Zotit e le të thonë: Fale, o Zot, popullin tënd, mos lejo të turpërohet prona jote e të sundojnë mbi të paganët!
 
  D Krijo në mua, o Zot, një zemër të pastër,
  C përtërije në mua një shpirt të qëndrueshëm.
 
  Lutja
  Mos na mungoftë kurrë, o Zot, hiri yt, por gjithmonë na e sjelltë ndihmën tënde për t’u kushtuar plotësisht shërbesës sate. Nëpër Zotin.
 
Ora e gjashtë
 
  Leximi i shkurtër  Jer 3, 25b
  Mëkatuam kundër Zotit, Hyjit tonë, ne edhe etërit tanë prej rinisë e deri më sot e s’e dëgjuam zërin e Zotit, Hyjit tonë!
 
  D Largoje shikimin prej mëkateve të mia,
  C shlyej të gjitha fajet e mia.
 
  Lutja
  Mos na mungoftë kurrë, o Zot, hiri yt, por gjithmonë na e sjelltë ndihmën tënde për t’u kushtuar plotësisht shërbesës sate. Nëpër Zotin.
 
Ora e nëntë
 
  Leximi i shkurtër  Is 58, 1-2
  Bërtit me zë të lartë e mos pusho, porsi bori lartësoje zërin tënd! Shpallja popullit tim fajet e tija, shtëpisë së Jakobit mëkatet e tija. Sepse ata më kërkojnë ditë për ditë dhe dëshirojnë t’i njohin udhët e mia, porsi populli që vepron drejtësinë që nuk e harron të drejtën e Hyjit të vet. Kërkojnë prej meje gjyq të drejtë, dëshirojnë të jenë afër Hyjit
 
  D Shpirti i penduar të pëlqen, o Zot,
  C ti nuk e përbuz zemrën e penduar, të thërrmuar.
 
  Lutja
  Mos na mungoftë kurrë, o Zot, hiri yt, por gjithmonë na e sjelltë ndihmën tënde për t’u kushtuar plotësisht shërbesës sate. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e katërt kreshmëve – E martë
 
Mbrëmësorja
 
D   Hyj, më eja në ndihmë!
C   O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Himni
 
  O Jezus, je themeluesi
  i agjërimit të kreshmëve,
  mëngjillet na i mësove
  për shërim të mendjeve.
 
  Bëju tashti krah Kishës,
  pendesës qëndroji pranë,
  shtrirë përdhe të lutemi
  të falësh mëkatet tanë.
 
  Ti fajet e ribëra
  shlyeji me hirin tënd,
  e rojën kah e ardhmja
  me shumë butësi përdore.
 
  Të shpërblyer nga veprat
  vjetore të pendimit,
  të shkojmë në gëzimet e Pashkëve
  të denja për kremtimin.
 
  Ty gjithësia e sendeve
  t’adhuroftë, Trini e mëshirshme,
  Me faljen tënde të përtërirë,
  të këndojmë një këngë të re. Amen.
 
Ant. 1 Po si mundim t’i këndojmë këngët e Zotit
  në dhe të huaj?
 
Psalmi 137 /136/   (1-6)  Mbi lumenjtë e Babilonisë
 
  Deri të banojmë në këtë trup, jemi të mërguar, larg Zotit; sepse jetojmë në fe e jo në pamje të Zotit (2Kor 5, 6. 7).
 
Mbi lumenj të Babilonit,
    atje rrinim e lotonim *
  e nëpër mend shkonim Sionin.
Në shelgje, në mes të tij, *
  qestet tona në gem i varëm.
 
Shi atje shpërngulësit tanë *
  t’u këndojmë prej nesh kërkuan,
të gëzohemi shtypësit urdhëronin: *
  »Na i këndoni këngët e Sionit!«
 
Po si mundim t’i këndojmë *
  këngët e Zotit në dhe të huaj?
Oh, m’u thaftë-o krahu mua, *
  Jerusalem për në të harrofsha,
 
për qiellzë gjuha m’u kaptë mua, *
  të të kujtoj ty nëse unë pushofsha,
në mos e vënça Jerusalemin *
  mbi të gjitha gëzimet e mia!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Po si mundim t’i këndojmë këngët e Zotit në
  dhe të huaj?
 
Ant. 2 Ty do të të këndoj, o Zot, në praninë e engjëjve.
 
 
Psalmi 138 /137/   (1-8)  Himn falënderimi
 
  Mbretërit e dheut në të do ta sjellin lavdinë e vet (Zb 21, 24).
 
Me gjithë shpirt të falënderoj, o Zot, *
  sepse i dëgjove fjalët e gojës sime.
Të këndoj në praninë e engjëjve, *
  adhuroj në drejtim të Tempullit tënd të shenjtë.
 
E lavdëroj Emrin tënd †
  për dashurinë e besnikërinë tënde, *
  sepse e madhërove tesve premtimin tënd.
 
Sa herë të thirra në ndihmë, ti më vështrove, *
  shpirtit tim ia kërthndeze fuqitë.
Do të të lavdërojnë, o Zot, të gjithë mbretërit e tokës *
  sepse i dëgjuan premtimet e gojës sate.
 
Do t’i këndojnë udhët e Zotit, *
  sepse e madhe është lavdia e Zotit;
sepse i Lartë është Zoti e i shikon të përvujtët *
  e prej së largu i dallon krenarët.
 
Kur të më duhet të eci në mes të vështirësive, *
  ti ma ruaj jetën,
shtrije dorën kundër zemërimit të armiqve të mi *
  e më shpëto me të djathtën tënde.
 
Çka kam filluar, Zoti do ta kryejë për mua. †
  E amshueshme është, o Zot, mirësia jote: *
  mos e përbuz veprën e duarve të tua!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Ty do të të këndoj, o Zot, në praninë e engjëjve.
 
Ant. 3 Lavdi ty, Qengj i prerë,
  ty nderi dhe pushteti në shekuj.
 
Kënga Krh. Zb 4, 11; 5, 9. 10. 12.   Himni i të shëlbuarve
 
I denjë je, o Zot, Hyji ynë, *
  të marrësh lavdinë, nderin dhe pushtetin,
 
sepse ti krijove gjithçka, †
  dhe me vullnetin tënd *
  gjithçka u bë dhe u krijua!
 
Ti je i denjë, o Zot,
    të marrësh librin *
  dhe t’ia zgjidhësh vulat,
 
sepse qe prerë †
  dhe me gjakun tënd i shpërbleve për Hyjin *
  njerëzit e çdo fisi, gjuhe, populli dhe kombësie,
 
dhe i bëre për Hyjin tonë
    mbretëri dhe priftërinj *
  dhe ata do të mbretërojnë përmbi tokë.
 
I denjë është Qengji i prerë †
  të marrë pushtetin, pasurinë, dijen, *
  fuqinë, nderin, lumturinë dhe lavdinë!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Lavdi ty, Qengj i prerë,
  ty nderi dhe pushteti në shekuj.
 
  Leximi i shkurtër  Jak 2, 14. 17. 18b
  Ç’dobi, o vëllezërit e mi, nëse ndokush thotë se ka fe, në qoftë se nuk i ka veprat? A thua mund ta shpëtojë vetëm feja? Feja: në qoftë se nuk i ka veprat, është e vdekur në vetvete. Ma trego ti fenë tënde pa vepra, kurse unë do të tregoj prej veprave të mia fenë.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C Jo ai që thotë: O Zot, o Zot,
  * do të hyjë në Mbretërinë e qiellit.
  Jo ai që thotë: O Zot, o Zot,
  do të hyjë në Mbretërinë e qiellit.
  D Por ai që e kryen vullnetin e Atit tim
  do të hyjë në Mbretërinë e qiellit.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  Jo ai që thotë: O Zot, o Zot,
  do të hyjë në Mbretërinë e qiellit.
 
  Kënga ungjillore (Magnificat  Lk 1, 46-55)
  Ant. Nëse nuk e falni me gjithë zemër
  secili vëllain tuaj,
  as Ati juaj që është në qiell nuk do t’ju falë.
 
Shpirti im e madhëron Zotin, *
  shpirti im me hare i brohorit Hyjit, Shëlbuesit tim,
 
sepse shikoi me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvujtë: *
  qe se, që tani të gjitha breznitë do të më quajnë të lumtur,
 
sepse punë të mëdha bëri për mua Hyji i gjithëpushtetshëm *
  ‑ i shenjtë është Emri i tij!
 
Mëshira e tij brezni më brezni *
  për ata që e druajnë.
 
E tregoi fuqinë e krahut të vet: *
   hodhi poshtë qëllimet e krenarëve,
 
i rrëzoi princat prej froneve të tyre *
   i lartësoi të përvujtët.
 
Me të mira i mbushi ata që s’kishin ç’të hanë
   të pasurit i nisi duarthatë.
 
I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet,
  duke e sjellë në mend mëshirën
 
‑ si ua pati premtuar etërve tanë *
  në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Nëse nuk e falni me gjithë zemër
  secili vëllain tuaj,
  as Ati juaj që është në qiell nuk do t’ju falë.
 
  Lutjet e besimtarëve
Zoti ynë Jezu Krishti na ka urdhëruar që të jetojmë në syçeltësi dhe të lutemi pandërprerë, që të mund t’u kundërvihemi tundimeve. Atij duhet t’i drejtohemi me lutjen e sinqertë:
 
  Shiko, o Zot, dhe ki mëshirë.
 
O Zot, Jezu Krisht, Ti na ke premtuar se do të jesh i pranishëm në mesin e atyre që do të mblidhen në emrin tënd
  bëj që gjithmonë lutjet tona t’ia drejtojmë Atit nëpër Shpirtin Shenjt.
I fejuari qiellor, fshij njollat nga fytyra e Kishës sate
  mundësoja që përherë të udhëtojë e gërshetuar me shpresën dhe me fuqinë e Shpirtit Shenjt.
Dashamir i njerëzve, bëj që të brengosemi për fatin e të afërmit siç na ke urdhëruar Ti
  në mënyrë që drita jote shpëtimprurës t’i ndriçojë sa më shumë të gjithë njerëzit.
Mbret paqedashës, bëj që fjala jote ta mbizotërojë botën
  ashtu që prania jote shpëtimprurës të vërehet gjithkund.
Të gjithë të vdekurve mundësoju hyrjen në lumturinë e amshuar
  ndriçoi me dritën e qëndrueshmërisë së lumtur.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroftë emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
  Lutja
  Mos na mungoftë kurrë, o Zot, hiri yt, por gjithmonë na e sjelltë ndihmën tënde për t’u kushtuar plotësisht shërbesës sate. Nëpër Zotin.
 
Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
Java e katërt kreshmëve – E martë
 
 
PASMBRËMËSORJA
 
D   Hyj, më eja në ndihmë!
C   O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Në këtë moment është mirë të bëhet përqendrimi në heshtje për të bërë shqyrtimin e ndërgjegjes. Në kremtimet e bashkësive mund të përdoret apo të përshtatet një nga formulat e pendesës që përdoren gjatë meshës.
 
O Zoti im, po më vjen keq me gjithë zemër për të gjitha mëkatet që i kam bërë. Se kam bjerrë parrizin dhe kam merituar ferrin. Por më fort se të kam fyer Ty, o E mira e pambaruar, që kaq fort më ke dashur. Mëshirë, o Zot! Më fal, o Zot! Po të jap fjalën, me ndihmën tënde, që mos të fyej më kurrë. Amen.
 
  Himni: njëri prej këtyre që vijon, sipas dëshirës
 
  Himni
 
  Para fundit të dritës,
  ty duam, krijuesi i sendeve,
  me mirësinë e zakontë,
  të na kryesosh në roje.
 
  Ty ëndërrofshin zemrat tona,
  në gjumë të rëndë Ty ndjefshin,
  dhe gjithmonë lavdinë tënde
  këndofshin në ag të dritës.
 
  Na jep jetë të shëndetshme,
  ngrohtësinë tonë përtërije,
  mjegullën e zezë të natës
  ta sqarojë drita jote.
 
  Na jep, Atë fuqiplotë,
  me anë t’Hyjit Jezu Krisht,
  që me ty në amshim
  mbretëron me Shpirtin Shenjt. Amen.
 
Ose:
 
  O Krisht, që tërë shkëlqim e dritë
  zbulon errësitë e natës,
  e ndriçim drite quhesh
  kur dritë u flet të lumëve.
 
  O Hy i Shenjtë të lutemi
  Ti në këtë natë na ruaj;
  në ty të gjejmë pushimin,
  na i bëj të qeta orët.
 
  Nëse sytë i zë gjumi,
  për ty zemra t’rrijë zgjuar;
  të mbrosh me dorën tënde
  besnikët që të duan.
 
  Shiko, o mbrojtësi ynë,
  na ruaj ndër prita e kurthe,
  sundo shërbëtorët tu
  që me gjak tënd shpërbleve.
 
  O Krisht, mbret shumë i drejtë,
  Ty e Atit iu qoftë lavdia,
  me Shpirtin Ngushëllimtar
  ndër shekujt e përhershëm. Amen.
 
Ant. 1 Mos ma fsheh fytyrën tënde,
  sepse në ty shpresoj, o Zot.
 
Psalmi 143 /142/   (1-11)  Lutja në vuajtje
 
  Nuk jemi shfajësuar në saje të veprave të Ligjit, por vetëm në saje të fesë në Jezu Krishtin (Gal 2, 16).
 
O Zot, dëgjoje lutjen time, †
  vëri vesh sipas besnikërisë sate lutjes sime, *
  më dëgjo në saje të drejtësisë sate.
 
Mos hyr në gjyq me shërbëtorin tënd, *
  se asnjë i gjallë nuk mund të dalë i drejtë përpara teje.
Armiku e salvon shpirtin tim, *
  përdhe e shtroi jetën time,
më ka lidhur në errësirë *
  porsi të vdekurit e kahershëm,
 
shpirti im po rënkon në mua, *
  të mpitë e kam zemrën në kraharor.
 
Më kujtohen ditët e shkuara, †
  i kujtoj të gjitha veprat e tua, *
  i peshoj veprat që ti i kreve.
 
I ngre drejt teje duart e mia, *
  shpirti im si toka pa ujë ka etje për ty.
Mu përgjigj pa vonesë, o Zot, *
  se mbeta pa frymë,
 
mos e fsheh fytyrën tënde prej meje *
  të mos bëhem si ata që zbresin në varr.
Bëj ta dëgjoj mëshirën tënde në mëngjes, *
  sepse shpresën e kam vënë në ty.
 
Ma mëso udhën së cilës duhet të eci, *
  sepse tek ti e kam lartësuar shpirtin.
Më shpëto prej armiqve të mi, *
  o Zot, jam ndore tënde!
 
Më mëso ta kryej vullnesën tënde, †
  sepse ti je Hyji im. *
  Shpirti yt i mirë le të më prijë në vend të drejtë,
më përtërij në jetë, o Zot, pashë Emrin tënd. *
  Pashë drejtësinë tënde nxirre shpirtin tim nga shtrëngimi.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Mos ma fsheh fytyrën tënde,
  sepse në ty shpresoj, o Zot.
 
  Leximi i shkurtër  1 Pjt 5, 8-9
  Jini të përkormë dhe rrini zgjuar! Armiku juaj, djalli, porsi luan ulëritës, endet këndej dhe andej duke kërkuar kë të përpijë. Kundërshtoni të fortë në fe.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  D O Hyj i së vërtetës, ti më ke shëlbuar:
  në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
 
Ant. Na shpëto, o Zot,  derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe.
 
  Kënga e Simonit  Lk 2, 29-32
  Krishti, drita e popujve dhe lavdia e Izraelit.
 
Tani, o Zot, mund të lejosh të vdesë *
  shërbëtori yt në paqe sikurse the ti vetë,
 
sepse me sytë e mi e pashë shëlbimin *
  që ti e bëre gati në sy të të gjithë popujve:
 
Dritën që bën të njohin Ty paganët *
  e që i jep nder popullit tënd, Izraelit.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Na shpëto, o Zot, derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe.
 
  Lutja
  O Hyj, i gjithëpushtetshëm dhe i mëshirshëm, dëboji prej nesh të gjitha vështirësitë e jetës, që me qetësi të shpirtit dhe të trupit, të mund t’i kushtohemi lirisht shërbesës sate. Nëpër Zotin tonë
 
  Edhe kur Pasmbrëmësorja thuhet personalisht, vijon bekimi:
  Zoti i gjithëpushtetshëm na dhuroftë një natë të qetë
  dhe një mbarim të mirë.
  C Amen.
 
  Antifona drejtuar Virgjrës Mari
 
  Të falemi Mbretëreshë, Nëna e mëshirës, jeta, ëmbëlsimi e shpresa jonë, të falemi! Ty të thërrasim ne të shkretët, bijtë e Evës, që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë në këtë shekull plot me lot. Deh pra, pajtorja jonë, ata sy të mëshirshëm të tu silli prej nesh! E Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie na e kallxo. O e dhimbshmja, o e buta, o e ëmbla Virgjëra  Mari! Amen.
 
  Nën mbrojtjen tënde po ngasim, o shenjta Nëna e Hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevoja tona, por, o virgjëra e lume dhe e bekuar, na shpëto përherë prej të gjithë rreziqesh, Zoja jonë, dhe ndërmjetëse e jona. Me Birin tënd na pajto, Birit tënd na porosit ndër duar të Birit tënd na lësho.
 
 

Radio Maria Albania

Current track
TITLE
ARTIST