Liturgjia e Orëve – 14 mars – e mërkurë – Java IV e Kreshmeve

Written by on March 12, 2018

JAVA E KATËRT KRESHMËVE – E MËRKURË
 
Ftesa
 
D   O Zot, hapi buzët e mia.
C   Dhe goja ime do t’i kumtojë lavdet e tua.
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
  Psalmi 95 /94/  Grishje për të lavdëruar Hyjin
 
  Nxitni njëri-tjetrin dita-ditës deri sa të zgjasë kjo “Sot” (Heb 3, 13).
 
Ejani t’i këndojmë Zotit, *
  t’i brohorasim Hyjit, Shëlbuesit tonë.
T’i dalim para me falënderje, *
  t’i këndojmë këngë hareje! .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Sepse Hyj i madhërishëm është Zoti, *
  Mbret i madhërueshëm mbi të gjithë  zotat!
Sepse në dorën e tij janë thellësitë e tokës, *
  të tijat janë edhe majat e maleve,
i tiji është deti ‑ ai e krijoi, *
  duart e tija e formuan tokën. .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Ejani ta adhurojmë, të biem përmbys para tij, *
  të biem në gjunjë para Zotit që na krijoi!
Sepse ai është Hyji ynë,
    ne jemi populli i kullosës së tij, *
  grigja që ai ruan. .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Oh sikur ta ndienit sot zërin e tij: *
  “Mos e bëni zemrën tuaj gur porsi në Meribë,
porsi në ditë të Masës në shkretëtirë, †
  kur etërit tuaj më vunë në sprovë: *
  më provuan megjithëse i kishin parë veprat e mia. .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Dyzet vjet më mërziti ajo brezni †
  e thashë: ‘Popull zemërluhatshëm është ky, *
  që s’i njeh udhët e mia.’
Prandaj u përbetova në hidhërimin tim: *
  ‘Askurrë s’do të hyjnë në prehjen time!’” .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
 
JAVA E KATËRT KRESHMËVEE MËRKURË
 
SHËRBESA E LEXIMEVE
 
      
D   Hyj, më eja në ndihmë!
C   O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Himni
 
  Tash koha e duhur
  shkëlqen dhuruar nga Hyji,
  të shërojë botën e mekur
  me shërimin e kursimit.
 
  Me dritë të hijshme të Krishtit
  ndriçon dita e shpëtimit,
  ndërsa zemrat plasur fajesh
  përtërihen agjërimit.
 
  Ne këtë me trup e mendje
  ta shtiem n’dorë, Zot, na ndihmo,
  që me kalim fatbardhë
  Pashkës së amshuar t’i afrohemi.
 
  Ty gjithësia e sendeve
  t’adhuroftë, Trini e mëshirshme.
  Të përtërirë me anë të faljes,
  të këndojmë një këngë të re. Amen.
 
Ant. 1 Bekoje, shpirti im, Zotin,
  e mos i harro bamirësitë e tija.
 
Psalmi 103 /102/   Himn mëshirës së Zotit
 
  Në saje të zemrës së dashur të Hyjit tonë që do të na e dërgojë në pasi prej qiellit Diellin (Krh. Lk 1, 78).
 
  I (1-7)
 
Bekoje, shpirti im Zotin, *
  dhe krejt qenia ime Emrin e tij të shenjtë.
Bekoje, shpirti im Zotin, *
  e mos i harro bamirësitë e tija.
 
Ai i fal të gjitha fajësitë e tua, *
  Ai i shëron të gjitha sëmundjet e tua;
Ai ta shpëton jetën prej varrit, *
  ai të kurorëzon me mirësi e dashuri,
 
me të mira t’i mbush vitet e tua: *
  do të përtërihet si e shqiponjës rinia jote.
 
Zoti bën veç vepra të mira, *
  u jep të drejtën atyre që pësojnë padrejtësi.
Synimet e veta ia zbuloi Moisiut, *
  bijve të Izraelit veprat e veta.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Bekoje, shpirti im, Zotin,
  e mos i harro bamirësitë e tija.
 
Ant. 2 Sikurse baba ka dhembje për fëmijët e vet,
  ashtu Zoti ka dhembje për ata që e druajnë.
 
 
  II (8-16)
 
Zoti është i mirë e i mëshirshëm, *
  i ngadalshëm në zemërim e shumë i dashur.
Nuk zemërohet gjithherë *
  as s’e mban hidhërimin për jetë të jetës.
 
Nuk sillet me ne sipas mëkateve tona *
  as nuk na shpaguan sipas të këqijave tona.
 
Sepse sa është lartësia e qiellit mbi tokë, *
  aq e madhe është mëshira e tij ndaj atyre që e druajnë.
 
Sa është lindja larg perëndimit *
  aq larg i tret prej nesh fajet tona.
Sikurse baba ka dhembje për fëmijët e vet, *
  ashtu Zoti ka dhembje për ata që e druajnë.
 
Sepse mirë e di si jemi të përbërë, *
  s’e harron se ne jemi pluhur.
Njeriu! Ditët e tija janë porsi bari: *
  porsi lulja e fushës lulëzon,
 
sa e prek era e më s’është, *
  më s’e kujton as vendi i vet.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Sikurse baba ka dhembje për fëmijët e vet,
  ashtu Zoti ka dhembje për ata që e druajnë.
 
 
Ant. 3 Të gjitha veprat e Zotit, bekojeni Zotin.
 
 
  III (17-22)
 
Vetëm dashuria e Zotit është prej amshimit *
  e në amshim mbi ata që e druajnë
 
dhe drejtësia e tij mbi bijtë e njerëzve, †
  mbi ata që e mbajnë besëlidhjen e tij *
  dhe i kujtojnë urdhërimet e tija për t’i zbatuar.
 
Zoti e forcoi fronin e vet në qiell, *
  mbretëria e tij mbizotëron të gjithë.
 
Bekojeni Zotin, të gjithë engjëjt e tij, †
  ju të fortët nga fuqia, që kryeni urdhrat e tij, *
  duke i dëgjuar urdhrat e tij.
 
Bekojeni Zotin, të gjitha ushtritë e tija, *
  shërbëtorët e tij që zbatoni vullnetin e tij.
 
Bekojeni Zotin, të gjitha veprat e Zotit, †
  në çdo vend të sundimit të tij! *
  Shpirti im, bekoje Zotin!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Të gjitha veprat e Zotit, bekojeni Zotin.
 
  D Kthehuni dhe bëni pendesë,
  C bëhuni të ri në zemër dhe në shpirt.
 
  Leximi i parë
  Prej librit të Daljes   33, 7-11. 18-23; 34, 5. 29-35
 
  Zoti i tregon lavdinë e vet Moisiut
  Në ato ditë, Moisiu e merrte për çdo çojë Tendën dhe e ngrehte për Të jashtë tëbanishtës, mjaft larg tëbanishtës. E quajti: Tenda e takimit. Kushdo që donte të marrë ndonjë këshillë prej Zotit, i duhej të dalë jashtë tëbanishtës për të shkuar te Tenda e takimit.
  Kur Moisiu dilte për të shkuar te Tenda, mbarë populli ngritej në këmbë e qëndronte në derë të çadrës së vet e shikonte pas Moisiut deri sa ky hynte në Tendë. Kur Moisiu hynte në Tendë, zbriste shtylla e resë në derën e Tendës e aty qëndronte. Atëherë Zoti fliste me Moisiun.
  Mbarë populli e shihte shtyllën e resë që qëndronte në hyrjen e Tendës, e të gjithë ngriteshin në këmbë e përkuleshin thellë në adhurim në derë të tendës së vet. E Zoti fliste me Moisiun fytyrë për fytyrë, siç flet njeriu me mikun e vet. Mandej Moisiu kthehej në tëbanishtë, kurse ndihmësi i tij, djaloshi Jozueh, biri i Nunit, nuk dilte jashtë Tendës.
  Moisiu i tha: »Ma dëfto lavdinë tënde.«
  Zoti iu përgjigj: »Unë do ta kaloj para teje tërë shkëlqimin tim, do ta kumtoj para teje emrin tim: Zot; i jap përkrahjen time kujt dua t’ia jap, e mëshiroj atë, për të cilin dua t’i bëjë mëshirë.« E shtoi përsëri: »Por nuk do të mund ta shikosh fytyrën time, sepse njeriu nuk mund të më shohë mua e të mbetet në jetë.« Zoti shtoi edhe: »Qe, tha, ka vend këtu përngjat meje. Qëndro mbi shkëmb! Kur të kalojë lavdia ime, do të të fus në plasën e shkëmbit e do të të mbroj me të djathtën time derisa të kaloj; do ta heq dorën time e do të ma shikosh shpinën; porse fytyra ime nuk mund të shihet.«
  Atëherë Zoti zbriti në re, u ndal aty, përngjat tij dhe e shpalli emrin e Zotit.
  Kur Moisiu zbriti nga mali Sinai i mbante dy rrasat e Dëshmisë dhe nuk e dinte se fytyra e tij lëshonte rreze për shkak të bisedimit të tij me Zotin. Kur Aroni e bijtë e Izraelit panë se prej lëkurës së fytyrës së tij dilnin rreze, patën frikë t’i afrohen. Atëherë Moisiu i thirri Aronin e të gjithë krerët e bashkësisë e shkuan tek ai. E pasi bisedoi me ta, erdhën edhe të gjithë izraelitët tek ai, dhe Moisiu u tregoi gjithçka i kishte urdhëruar Zoti në malin Sinai. Kur Moisiu e kreu bisedën me ta, ia qiti fytyrës një mbulesë, të cilën e hiqte kur hynte te Zoti e ndërsa bisedonte me Të, derisa dilte jashtë. Kur dilte për t’u treguar izraelitëve çfarë i ishte urdhëruar, izraelitët shihnin se prej lëkurës së fytyrës së Moisiut dilte dritë, por ai e mbulonte përsëri fytyrën e vet derisa nuk hynte të fliste përsëri me Zotin.
 
  Përgjigjja  Krh. 2 Kor 3, 13. 14. 16. 18
  C Moisiu vinte vel përmbi fytyrë, në mënyrë që izraelitët të mos e shihnin mbarimin e një shkëlqimi të kalueshëm: * vetëm kur të kthehet Izraeli te Zoti do të hiqet veli.
  D Ne të gjithë, të cilët, me fytyrë të zbuluar, bredhim lavdinë e Zotit, me anë të Shpirtit të Zotit, shndërrohemi në të njëjtën trajtë, nga lavdia në lavdi, sipas veprës së Shpirtit të Zotit;
  C vetëm kur të kthehet Izraeli te Zoti do të hiqet veli.
 
  Leximi i dytë
  Nga “Libri i Antolikut” i shën Teofilit nga Antiokia, ipeshkëv
  (Lib. I, 1.7; PG 6, 1026-1027. 1035)
 
  Lum ata që janë të pastër në zemër sepse do ta shohin Hyjin
 
  Në qoftë se ti thua: ma dëfto Hyjin tënd, unë do të të them: ma dëfto njeriun që është në ty dhe unë do ta dëftoj Hyjin tim. Më trego pastaj nëse sytë e shpirtit tënd shohin dhe veshët e zemrës sate dëgjojnë.
  Vërtet, ata që shohin me sytë e trupit vërejnë se çka ndodhet në këtë jetë tokësore dhe dallojnë gjërat e ndryshme: dritë e errësirë, të bardhë e të zezë, çka është e pahijshme e çka është e bukur, çka është harmonike e çka është e çrregullt, çka është e çka s’është e matur, çka tepron në pjesë përbërëse e çka mungon. E njëjta gjë mund të thuhet për sa u përket veshëve, d.m.th. tinguj të hollë, të ulët e të ëmbël.
  Të njëjtin funksion e kanë edhe veshët e zemrës dhe sytë e shpirtit në lidhje me pamjen e Hyjit. Pra, Hyji shihet nga ata që mund ta shohin, d.m.th. nga ata që i kanë sytë. Por disa i kanë të mjegullt dhe nuk e shohin dritën e diellit. Prapëseprapë, megjithëse të verbrit nuk shohin, kjo nuk domethënë se dielli nuk shkëlqen. Me të drejtë, pra, ata kujtojnë se shkakun e errësirës e kanë në vetvete dhe në sy të vet.
  Ti i ke sytë e shpirtit tënd të mjegullt për shkak të mëkateve të tua dhe të punëve të tua të këqija.
  Porsi pasqyrë e kthjellët, kështu duhet të jetë i pastër shpirti i njeriut. Por nëse pasqyra ndryshket, fytyra e njeriut nuk mund të shihet më në të. Po ashtu, kur mëkati e pushton njeriun, ky s’mund më ta shohë Hyjin.
  Kallëzoje, pra, vetveten. Trego a mos je ndoshta keqbërës, vjedhës, shpifës, plot hidhërim dhe smirë, mendjemadh, koprrac, vrazhdët me prindërit e tu. Hyji nuk u dëftohet atyre që bëjnë këto gjëra, nëse përpara nuk pastrohen nga çdo njollë. Këto gjëra të errësojnë, sikur bebet e tua të kishin ndonjë diafragmë që t’i pengojë për t’u ngulur në diell.
  Por, nëse do, mund të shërohesh. Besoji mjekut dhe ai do t’i operojë sytë e shpirtit tënd dhe të zemrës sate. Kush është ky mjek? Është Hyji, i cili me anë të Fjalës e të urtisë shëron dhe jep jetë. Hyji, me anë të Fjalës e të urtisë, ka krijuar të gjitha sendet: “Prej fjalës së Zotit u krijuan qiejt, prej frymës së gojës së tij çdo trup qiellor” (Ps 32 /33/, 6). Urtia e tij është e pakufi. Me dijeni, Hyji i vuri themelet e tokës; me urtinë, i përftoi qiejt. Në saje të diturisë së tij, hapen humnerat dhe nga retë cirkon vesa.
  Nëse i kupton këto gjëra, o njeri, e nëse jeton në pastërti, në shenjtëri e në drejtësi, mund ta shohësh Hyjin. Por, më së pari, le të vendosen në zemrën tënde feja e frika e Hyjit, atëherë do t’i marrësh vesh të gjitha këto. Kur do ta kesh zhveshur vdekshmërinë tënde dhe do të jesh veshur me pavdekshmërinë, atëherë do ta shohësh Hyjin sipas meritave të tua. Ai, bashkë me shpirtin tënd, e ringjall edhe mishin tënd, duke e bërë të pavdekshëm e atëherë, nëse tani beson në të, je bërë edhe ti i pavdekshëm, do ta shohësh të Pavdekshmin.
 
  Përgjigjja    Krh. 2 Kor 6, 2. 4. 7. 5. 6
  C Ja, tani, koha e volitshme, ja dita e shpëtimit. Ta dëftojmë veten si mbarështues të Hyjit. * Me armë të drejtësisë dhe me fuqi të Hyjit.
  D Me qëndresë të madhe në përgjime dhe në agjërime, në pastërti e dije, me fjalë të vërtetë.
  C Me armë të drejtësisë dhe me fuqi të Hyjit.
 
  Lutja
  Bëj, po të lutemi, o Zot, që, të mësuar nga veprat pendestare, të Kreshmëve dhe të ushqyer me fjalën tënde, të jepemi me gjithë zemër pas dashurisë sate dhe të jemi gjithmonë të bashkuar në lutjen tënde. Nëpër Zotin.
 
 
  Përfundimi i Orës sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
Java e katërt kreshmëvee mërkurë
 
Lavdet e mëngjesit
 
D   Hyj, më eja në ndihmë!
C   O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Kjo hyrje nuk përdoret kur Shërbesa e lutjes fillon me Ftesë.
 
  Himni
 
  Tashmë, Krisht, diell drejtësie,
  të çahet errësira e mendjes,
  të kthejë drita e virtytshme,
  që mbi tokë përtërin ditën.
 
  Duke dhënë kohën e duhur,
  jepi zemrës ti pendimin,
  pasi mirësia jote
  i dhuron edhe mëshirimin.
 
 
  Një farë pendese jepna,
  të durojmë për zbutje fajesh,
  sado që janë të mëdhaja,
  më e madhe është mëshira jote.
 
  Po afrohet dita jote,
  me të cilën ndrit çdo gjë,
  me hirin tënd hyjnor
  të gëzohemi të përtërirë.
 
  Ty gjithësia e sendeve,
  t’adhuroftë, Trini e mëshirshme.
  Të përtërirë me anë të faljes,
  të këndojmë një këngë të re. Amen.
 
Ant. 1 E gatshme është zemra ime për ty, për ty Hyji im.
 
Psalmi 108 /107/ (2-14)  Lavdi Zotit dhe thirrje në ndihmë
 
  Pasi që Biri i Hyjit u ngrit përmbi qiej, lavdia e tij shpallet në mbarë boten (Arnobi).
 
E gatshme është zemra ime, o Hyj, †
  e gatshme është zemra ime: *
  do të këndoj e do të luaj në harpë!
 
Ja, lavdia ime! †
  Zgjohu, harpë e cetër, *
  agimin dua ta zgjoj!
 
Do të të lavdëroj ty, o Zot, midis popujve, *
  për ty do të luaj me harpë midis kombeve,
sepse e madhërueshme është deri në qiell mëshira jote, *
  deri në re e vërteta jote!
 
Lartësohu, o Hyj, lart përmbi qiell, *
  përmbi mbarë dheun le të shndritë lavdia jote!
Që të çlirohen të dashurit e tu, *
  le të më shpëtojë e djathta jote e më dëgjo!
Hyji u përbetua në Shenjtëroren e vet: †
  »Do të kënaqem, dua ta ndaj Sikimën, *
  masën do t’ia vë luginës Sukot.
 
Imi është Galaadi, imi është Manaseu, †
  Efraimi është përkrenarja ime, *
  Juda skeptri im!
 
Moabi legeni ku unë lahem; †
  mbi Idumé do ta hedh këpucën time, *
  mbi Filisté do të këndoj fitoren.«
 
Kush do të më prijë deri në qytet – fortesë? *
  Kush do të më prijë deri në Idumé?
Vallë, a jo ti, o Hyj, që na braktise? *
  Pse a s’do të dalësh, o Hyj, me ushtritë tona?
 
Na ndihmo, deh, kundër armiqve *
  sepse i kotë është shpëtimi që vjen prej njerëzve.
Me ndihmën e Hyjit do të bëjmë trimëri të madhe, *
  Ai do t’i shkelë armiqtë tanë!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 E gatshme është zemra ime për ty, për ty Hyji im.
 
Ant. 2 Si me mbulesë më mbështolle
  me shëlbim e me drejtësi.
 
Kënga Is 61, 10 – 62, 5
  Gëzimi i profetit për Jerusalemin e ri
 
  Pashë Jerusalemin e ri: i stolisur porsi nusja e përgatitur për fatin e vet (Zb 21, 2).
 
Me gëzim të madh gëzohem në Zotin, *
  shpirti im galdon në Hyjin tim,
sepse më veshi me petkat e gëzimit, *
  ai më mbuloi me leshnik të drejtësisë,
porsi dhëndër të stolisur me kezë, *
  porsi nuse me argjendari e stolisur.
 
Po, porsi toka që bën të mbijë gjelbërimi, *
  porsi kopshti që bën të mbijë fara e tij,
kështu Zoti Hyj do të bëjë të mbijë drejtësia *
  edhe lavdi në sy të të gjithë popujve.
 
Për shkak të Sionit unë nuk do të hesht, *
  për shkak të Jerusalemit s’do t’i jap vetes pushim
deri që drejtësia e tij të dalë porsi drita, *
  e shpëtimi i tij të mos ndizet si llamba!
 
Të gjithë popujt do ta shohin drejtësinë tënde, *
  të gjithë mbretërit lavdinë tënde;
do të quhesh me një emër të ri, *
  që do ta caktojë goja e Zotit.
 
Do të jesh kurorë nderi në dorën e Zotit, *
  kezë mbretërie në shuplakë të Hyjit tënd.
 
Nuk do të quhesh më »E lëna«, *
  toka jote më s’do të quhet »E shkretuar«,
por do të quhesh »Kënaqësia ime« *
  e toka jote »E martuara«,
 
sepse ti i pëlqeve Zotit *
  e toka jote do të jetë e martuar.
 
E njëmend, sikurse i riu që martohet me të fejuarën, *
  kështu me ty do të martohet ndërtuesi yt
sikurse dhëndri që i gëzohet nuses, *
  kështu do të  të gëzohet ty Hyji yt.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Si me mbulesë më mbështolle
  me shëlbim e me drejtësi.
 
Ant. 3 Do ta lavdëroj Zotin gjithë jetën time.
 
Psalmi 146 /145/  (1-10)  Lum ai që shpreson në Zotin
 
  Shkoni e tregoni Gjonit çfarë po dëgjoni e çfarë po shihni: Të verbrit po shohin, të shqepëtit po ecin, të gërbulurit po pastrohen, të shurdhët po dëgjojnë, të vdekurit po ngjallen, të varfërve po u predikohet Ungjilli (Mt 11, 4-5).
 
Lavdëroje, shpirti im, Zotin! †
  Do ta lavdëroj Zotin gjithë jetën time, *
  derisa të jem, Hyjit tim do t’i këndoj.
 
Mos e vini shpresën tuaj në princa, *
  në njeri që s’është i zoti të të shpëtojë.
Njeriu jep shpirt e kthehet në dheun e vet, *
  brenda një dite humbasin synimet e tija.
 
I lumi ai që e ka ndihmën e Hyjit të Jakobit, *
  që e ka shpresën në Zotin, Hyjin e vet,
i cili krijoi qiellin e Tokën, *
  detin e gjithçka është në ta,
 
që e mban besnikërinë për amshim, †
  që u jep të drejtën të nëpërkëmburve, *
  u jep ushqimin të uriturve.
 
Zoti i çliron robërit, *
  Zoti u jep dritën e syve të verbërve,
Zoti i ndreq të kërrusurit, *
  Zoti i do të drejtët,
 
Zoti i mbron ardhacakët, †
  u ndihmon bonjakëve e të vejave, *
  ndërsa mëkatarëve ua pështjellon udhët.
 
Zoti do të mbretërojë për jetë, †
  Hyji yt, o Sion, nga breznia në brezni.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Do ta lavdëroj Zotin gjithë jetën time.
 
  Leximi i shkurtër  Is 33, 15-16
  Ai që ecën me drejtësi, ai që flet çka është e drejtë, që s’kërkon fitim në cubni, që shkund duart të mos marrë ryshfet, që mbyll veshët të mos dëgjojë vrasje, që mbyll sytë të mos shikojë të keqen, i tilli do të banojë në lartësi, strehimi i tij në qytezë të pathyeshme, bukë ka mjaft, uji s’i mungon.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C Lum ai që të kërkon me gjithë zemër
  * dhe ecën në ligjet e tua.
  Lum ai që të kërkon me gjithë zemër
  dhe ecën në ligjet e tua.
  D Është besnik ndaj mësimeve të tua
  dhe ecën në ligjet e tua.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  Lum ai që të kërkon me gjithë zemër
  dhe ecën në ligjet e tua.
 
  Kënga ungjillore (Benedictus)   Lk 1, 68-79
Ant. Nuk erdha për ta shlyer Ligjin ose Profetët,
  por të përkryej, thotë Zoti.
 
Qoftë bekuar Zoti, Hyji i Izraelit, *
  që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet!
 
Ai e ngriti Shpëtimtarin tonë *
  në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet,
 
sikurse premtoi kaherë *
  me gojë të profetëve të tij të shenjtë:
 
se do të na shpëtojë prej armiqve tanë *
  dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë;
 
se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tanë *
  e do t’i bjerë në mend Besëlidhja e tij e shenjtë
 
e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, atit tonë *
  se do të na e bëjë të mundshme t’i shërbejmë pa frikë,
 
të çliruar nga duart e armikut *
  në shenjtëri e drejtësi para tij
    për çdo ditë të jetës sonë.
 
E ti, o djalosh, do të quhesh profet i të Tejetlartit, *
  sepse do të shkosh përpara Zotit
    për t’ia përgatitur udhët,
 
për ta vënë në dijeni popullin e tij *
  se Hyji do ta shëlbojë duke ia falur mëkatet e tija,
 
në saje të zemrës së dashur të Hyjit tonë *
  që do të na e dërgojë në pasi prej qiellit Diellin,
 
për të shndritur ata që gjenden në errësirë
    dhe në hijen e vdekjes, *
  për t’i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes.“
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Nuk erdha për ta shlyer Ligjin ose Profetët,
  por të përkryej, thotë Zoti.
 
  Lutjet e besimtarëve
I bekuar qoftë Krijuesi i shëlbimit tonë. Ai ka dëshiruar që njerëzit në të të bëhen krijesa të reja dhe në Të të ripërtërihet gjithçka. Prandaj edhe ne, të përshkuar me shpresë, ta lusim kështu:
 
  Na përtërij, o Zot, me shpirtin tënd.
 
O Zot, Ti ke premtuar tokën e re dhe qiellin e ri. Na përtërij gjithnjë me Shpirtin tënd
  që të mund të gëzohemi me Ty përgjithmonë në Jerusalemin qiellor.
Bëj që të bashkëpunojmë gjithmonë me Ty për ta përshkuar këtë botë me Shpirtin tënd
  që kjo shoqëri tokësore të mund ta arrijë sa më me sukses qëllimin e vet në drejtësi, në dashuri dhe në paqe.
Na ndihmo ta largojmë indiferencën dhe pakujdesinë nga jeta jonë
  dhe me gëzime të përhershme të marrim pjesë në dhuratat e shëlbimit.
Na liro nga e keqja
  dhe mos lejo të na zhgënjejë mendjelehtësia e cila errëson të mirën.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroftë emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
  Lutja
  Bëj, po të lutemi, o Zot, që, të mësuar nga veprat pendestare, të Kreshmëve dhe të ushqyer me fjalën tënde, të jepemi me gjithë zemër pas dashurisë sate dhe të jemi gjithmonë të bashkuar në lutjen tënde. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e katërt kreshmëvee mërkurë
 
Ora e mesme
 
D   Hyj, më eja në ndihmë!
C   O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ora e tretë
 
  Himni
 
  Me fe të Hyjit ne jetojmë,
  me atë shpresë që prore besojmë,
  nëpër hir të dashurisë
  Krishtit lavde t’i këndojmë.
 
  I çuar në orën e tretë
  në flijimin e mundimeve,
  mbi atë kryq që mbarti u var,
  tërhoqi delen e humbur.
 
  Të nënshtruar po të lutemi,
  të lirë me anë të shëlbimit,
  që të shkëpusë nga shekulli
  ata që iu falën mëkatet.
 
  Krishtin dhe Atin t’i lusim,
  Shpirtin e Krishtit e të Atit,
  një e vetme e gjithpushtetshme,
  Trini, ndihmo ata që luten. Amen.
 
Ora e gjashtë
 
  Himni
 
  Kur Krishti pati etje,
  në atë orë që n’kryq e ngjitën,
  kush psalterin di të lexojë
  etjes së drejtësisë t’i këndojë.
 
  Bashkë me etje qoftë uri,
  për atë që vdiq për ne,
  edhe mëkati neveri,
  e virtyti qoftë dëshirë.
 
  Bagmi i Shpirtit Shenjt
  sot mbi këngë e qeste ndikoftë,
  që zjarrin e trupit ta ngrijë,
  acarin e shpirtit ngrohtë.
 
  Krishtin dhe Atin t’i lusim,
  Shpirtin e Krishtit e të Atit;
  një e vetme e gjithpushtetshme
  Trini, përkrah ata që luten. Amen.
 
Ora e nëntë
 
  Himni
 
  Tri herë çdo tri orë për ne
  numri i shenjtë përhapet,
  n’emrin e shenjtë të Jezusit
  t’i lypim dhuntitë e faljes.
 
  Ja rrëfimi i hajdutit
  hirin e Krishtit fiton,
  lavdi ynë dhe përkushtimi,
  mëshirën meriton.
 
  Me anë t’kryqit humbet vdekja,
  e pas territ kthehet drita:
  si çahet terri i kobeve,
  lulëzoftë mendja e ndritur.
 
  Krishtin dhe Atin lusim,
  të Krishtit e të Atit Shpirtin:
  një e vetme e gjithëpushtetshme
  Trini, përkrahi ata që luten. Amen.
 
Ant. Ja ditët e pendesës,
  koha e faljes dhe e shpëtimit.
 
Psalmi 119 /118/   XIX (145-152)
 
Me gjithë zemër të thërras, o Zot, më dëgjo, *
  dhe do t’i mbaj urdhërimet e tua.
Klitha drejt teje, më shpëto, *
  që t’i ruaj dëshmitë e tua.
 
Para agimit zgjohem e të thërras në ndihmë, *
  shpresoj në fjalën tënde.
Sytë e mi zgjohen para rojës së natës *
  për të përsiatur fjalët e tua.
Ma dëgjo zërin sipas mëshirës sate, o Zot, *
  e bëj të jetoj sipas gjyqit tënd.
U afruan ata që më salvojnë dijekeqas, *
  janë larg nga Ligji yt.
 
Por ti, o Zot, je afër, *
  besnike janë të gjitha urdhërimet e tua.
Që moti di për urdhërimet e tua, *
  se i themelove për amshim.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Ja ditët e pendesës,
  koha e faljes dhe e shpëtimit.
 
Ant. Unë jam i Gjalli, thotë Zoti,
  nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit
  por që ai të kthehet dhe të jetojë.
 
Psalmi 94 /93/   Hyji u jep të drejtën shenjtërve
 
  Fëlligështarët nuk do të kenë pjesë në Mbretërinë e Hyjit… Zoti është hakmarrës për të gjitha këto… Hyji nuk na ka grishur për të bërë fëlligështi, por për të jetuar në shenjtëri (Krh. 1 Kor 6, 9; 1Sel 4, 6-7).
 
  I (1-11)
 
O Zot, Hyji shpagues, *
  dëftohu, o Hyji shpagues!
Çohu, Gjykatësi i dheut, *
  shpaguaji madhështorët!
 
Deri kur mëkatarët, o Zot, *
  deri kur do të galdojnë mëkatarët?
Do të shpotisin e do të flasin me përbuzje, *
  do të krenohen ata që bëjnë paudhësi?
 
E poshtërojnë popullin tënd, o Zot, *
  e shtypin pronën tënde,
vrasin vejushën e ardhacakun, *
  mbytin bonjakët
 
e thonë: »Zoti nuk sheh, *
  s’di gjë Hyji i Jakobit!«
 
Merrni vesh, o marrashët e popullit, *
  ju, o të marrë, kur do të zini mend?
Ai që krijoi veshin nuk do të dëgjojë? *
  Ai që përftoi syrin nuk do të shohë?
 
Ai që qorton popujt nuk do të ndëshkojë, *
  ai që ia mëson njeriut dijen?
Zoti i di mendimet e njerëzve: *
  ato janë të zbrazëta!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Unë jam i Gjalli, thotë Zoti,
  nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit
  por që ai të kthehet dhe të jetojë.
 
Ant. Ne jemi të qëndrueshëm në provë:
  fuqia jonë është drejtësia e Hyjit.
 
  II (12-23)
 
Lum ai njeri që ti e mëson, o Zot, *
  të cilit ti ia mëson Ligjin tënd,
për t’i dhënë paqe në ditë fatzeza *
  ndërkohë që bakeqit t’i hapet gropa.
 
Sepse Zoti nuk e përbuz popullin e vet, *
  as s’do të heqë dorë nga prona e vet,
sepse e drejta do t’i jepet drejtësisë *
  e pas saj do të shkojnë të gjithë zemërmirët.
 
Kush do të ngrihet për mua kundër keqbërësve? *
  Kush do të qëndrojë bashkë me mua kundër të paudhëve?
Po të mos e kisha pasur në ndihmë Zotin, *
  për pak shpirti im do të banonte në vendin e Heshtjes!
 
Kur unë kujtoja: »Më rrëshqiti këmba!«, *
  dashuria jote, o Zot, ma ngjiti dorën!
Kur në shpirtin tim grumbullohen vështirësitë, *
  ngushëllimet e tua ma gëzojnë zemrën.
 
A mund të shoqërohet me ty selia e paudhësisë *
  që stërhollon ligjin për të krijuar mjerim?
 
Sulen kundër jetës së të drejtit *
  e dënojnë gjakun e pafajshëm.
 
Por Hyji u bë kështjella ime, *
  Hyji është Qeta ku unë strehohem,
 
do t’i shpaguajë sipas paudhësisë së tyre, †
  me të keqen e tyre ai do t’i zhbijë, *
  farën do t’ua tretë Zoti, Hyji ynë.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Ne jemi të qëndrueshëm në provë:
  fuqia jonë është drejtësia e Hyjit.
 
  Në orët tjera përdoren psalmet tjera plotësuese (fq. 1354).
 
  Ora e tretë
 
  Leximi i shkurtër  Ez 18, 30b-32
  Kthehuni dhe ndrequni nga të gjitha paudhësitë tuaja dhe paudhësia s’do të jetë më shkak për rënien tuaj. Flakni larg jush të gjitha pabesitë tuaja, me të cilat u bëtë të pabesë e përtëriteni zemrën e shpirtin tuaj! Përse të vdisni, shtëpia e Izraelit? Unë nuk i kënaqem vdekjes së mëkatarit ‑ thotë Zoti Hyj. Kthehuni e jetoni!
  D Krijo në mua, o Zot, një zemër të pastër,
  C përtërije në mua një shpirt të qëndrueshëm.
 
  Lutja
  Bëj, po të lutemi, o Zot, që, të mësuar nga veprat pendestare, të Kreshmëve dhe të ushqyer me fjalën tënde, të jepemi me gjithë zemër pas dashurisë sate dhe të jemi gjithmonë të bashkuar në lutjen tënde. Nëpër Zotin.
 
Ora e gjashtë
 
  Leximi i shkurtër  Zak 1, 3b-4
  Kthehuni kah unë – thotë Zoti i Ushtrive, e edhe unë vetë do të kthehem kah ju – është fjala e Zotit të Ushtrive. – Mos u bëni si etërit tuaj, të cilëve u thoshin profetët e mëparshëm: ‘Kështu thotë Zoti i Ushtrive: Kthehuni nga udhët tuaja të këqija e nga synimet tuaja të këqija.’ Por, ata s’dëgjuan as s’qenë në kujdes për mua, thotë Zoti.
 
  D Largoje shikimin prej mëkateve të mia,
  C shlyeji të gjitha fajet e mia.
 
  Lutja
  Bëj, po të lutemi, o Zot, që, të mësuar nga veprat pendestare, të Kreshmëve dhe të ushqyer me fjalën tënde, të jepemi me gjithë zemër pas dashurisë sate dhe të jemi gjithmonë të bashkuar në lutjen tënde. Nëpër Zotin.
 
Ora e nëntë
 
  Leximi i shkurtër  Krh. Dan 4, 24b
  Shpërblej mëkatet e tua me lëmoshë e paudhësitë e tua me mëshirë ndaj skamnorëve, e Zoti do t’i falë mëkatet tua.
 
  D Shpirti i penduar të pëlqen, o Zot,
  C ti nuk e përbuz zemrën e penduar, të thërrmuar.
 
  Lutja
  Bëj, po të lutemi, o Zot, që, të mësuar nga veprat pendestare, të Kreshmëve dhe të ushqyer me fjalën tënde, të jepemi me gjithë zemër pas dashurisë sate dhe të jemi gjithmonë të bashkuar në lutjen tënde. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e katërt kreshmëvee mërkurë
 
Mbrëmësorja
 
D   Hyj, më eja në ndihmë!
C   O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Himni
 
  O Jezus, je themeluesi
  i agjërimit të kreshmëve,
  mëngjillet na i mësove
  për shërim të mendjeve.
 
  Bëju tashti krah Kishës,
  pendesës qëndroji pranë,
  shtrirë përdhe të lutemi
  të falësh mëkatet tanë.
 
  Ti fajet e ribëra
  shlyeji me hirin tënd,
  e rojën kah e ardhmja
  me shumë butësi përdore.
 
  Të shpërblyer nga veprat
  vjetore të pendimit,
  të shkojmë në gëzimet e Pashkëve
  të denja për kremtimin.
 
  Ty gjithësia e sendeve
  t’adhuroftë, Trini e mëshirshme,
  Me faljen tënde të përtërirë,
  të këndojmë një këngë të re. Amen.
 
Ant. 1 Sa e mrekullueshme është dija jote për mua, o Zot.
 
Psalmi 139 /138/   I (1-12)  Zoti sheh gjithçka
 
  Kush e njohu mendimin e Zotit? Kush iu bë Atij këshilltar? (Rom 11, 34).
 
O Zot, ti më shqyrton e më njeh, *
  ti di kur rri e kur ngrihem,
prej së largu i njeh mendimet e mia. *
  Si në shtegtoj si në pushoj, ti më vëren,
 
ti i di të gjitha udhët e mia. †
  Pa më ardhur ende fjala në majë të gjuhës, *
  dhe, ja, ti, o Zot, i njeh të gjitha!
 
Përpara e pas ti, o Zot, më rrethon, *
  ti e ke vënë mbi mua dorën tënde.
E mrekullueshme është dija jote për mua, *
  tepër e lartë, s’jam në gjendje t’ia arrij.
 
Ku mund të shkoj larg prej shpirtit tënd, *
  ku të iki larg prej pranisë sate?
Nëse ngjitem në qiell, ti atje je, *
  nëse zbres në Nëntokë, edhe aty je.
 
Po t’i marr krahët e agimit *
  e të shkoj të banoj në skajin e detit,
edhe atje dora jote do të më përcjellë *
  e do të më mbajë e djathta jote.
 
Në thënça: »Le të më mbulojë së paku errësira *
  edhe drita natë le të bëhet mbi mua!«,
 
por as terri s’është aspak terr për ty †
  edhe nata është si dritë e ndritshme *
  – për ty errësira është porsi drita!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Sa e mrekullueshme është dija jote për mua, o Zot.
 
Ant. 2 Ti më njeh në thellësi të zemrës, o Zot,
  dhe i jep çdonjërit sipas veprave të tija.
 
Psalmi 139 /138/   II (13-18. 23-24) 
  O Zot, ti më shqyrton dhe më njeh
 
  Hyji nuk është larg asnjërit prej nesh… në Të jetojmë, lëvizim e jemi (Vap 17, 27. 28).
 
Ti je ai që m’i krijove veshkat, *
  ti më ke endur në kraharorin e nënës!
 
Të lavdëroj pse më krijove kaq mrekullisht, †
  të mrekullueshme janë veprat e tua, *
  po, shpirti im mirë e di!
 
Eshtrat e mi nuk të mbetën të fshehur †
  kur unë po trajtohesha në fshehtësi *
  i endur në thellësinë e tokës.
 
Ende të patrajtuar më panë sytë e tu, †
  në librin tënd ishin të shkruara të gjitha ditët: *
  ishin të njehura megjithëse asnjë s’ishte ende prej tyre.
 
Tepër të çmueshme janë për mua, e Hyj, mendimet e tua, *
  e panumërueshme është shuma e tyre!
Po t’i numëroja, janë më shumë se rëra! *
  Po t’iu dilja në skaj, më mbeteshe prapë ti!
 
Më shqyrto, o Hyj, dhe njihe zemrën time, *
  më sprovo e njihi shtigjet e mia
e shiko në mos ka në mua udhë kotësie *
  dhe më kthe në udhën e amshueshme.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Ti më njeh në thellësi të zemrës, o Zot,
  dhe i jep çdonjërit sipas veprave të tija.
 
Ant. 3 Nëpër Krishtin gjithësia u krijua
  dhe çdo gjë qëndron në të.
 
Kënga Krh. Kol 1, 3. 12-20   
  Krishti, i Parëlinduri i çdo krijese,
  është i Parëlinduri
  i atyre që ngjallen prej të vdekurve.
 
E falënderojmë Hyjin, *
  Atin e Zotit tonë Jezu Krishtit,
sepse na bëri të aftë të kemi pjesë *
  në trashëgimin e shenjtërve në dritë.
 
Ai na nxori nga pushteti i errësirës *
  dhe na kaloi në Mbretërinë e Birit të vet të dashur,
në të cilin kemi shpërblimin *
  – faljen e mëkateve.
 
Ai është shëmbëllesa e Hyjit të papashëm, *
  i Parëlinduri – para çdo krijese.
Ai është para çdo gjëje *
  dhe çdo gjë qëndron në Të.
 
Gjithçka u krijua nëpër Të dhe për Të *
  në qiell e në dhe,
    çka shihet e çka nuk shihet.
 
Ai është Kryet e Trupit – Kishës; *
  Ai është Fillimi,
i Parëlinduri ndër të vdekurit *
  – që të jetë në gjithçka i Pari.
 
Sepse Hyjit i pëlqeu
    të banojë në Të e tërë Plotësia *
  dhe, me anë të Tij, gjithçka të pajtohet me të.
 
Në saje të Gjakut të kryqit të Tij, †
  Hyji vendosi paqen me krijesat e veta *
  qoftë në tokë qoftë në qiell.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Nëpër Krishtin gjithësia u krijua
  dhe çdo gjë qëndron në të.
 
  Leximi i shkurtër  Vap 2, 38-39
  Atëherë Pjetri tha: “Kthehuni dhe secili prej jush le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit që t’ju falen mëkatet e atëherë do ta merrni dhuratë ‑ Shpirtin Shenjt. Sepse ky premtim u bë për ju, për fëmijët tuaj e për të gjithë ata prej së largu, të gjithë ata që Zotëria, Hyji ynë, do t’i thërrasë.”
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C Kam mëkatuar kundër teje: * më shëro, o Zot.
  Kam mëkatuar kundër teje: më shëro, o Zot.
  D Unë thërras: Ki mëshirë për mua,
  më shëro, o Zot.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  Kam mëkatuar kundër teje: më shëro, o Zot.
 
  Kënga ungjillore (Magnificat  Lk 1, 46-55)
  Ant. Ai që do t’i mbajë dhe do t’i mësojë ligjet e Zotit,
  do të jetë i madh në Mbretërinë e qiellit.
 
Shpirti im e madhëron Zotin, *
  shpirti im me hare i brohorit Hyjit, Shëlbuesit tim,
 
sepse shikoi me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvujtë: *
  qe se, që tani të gjitha breznitë do të më quajnë të lumtur,
 
sepse punë të mëdha bëri për mua Hyji i gjithëpushtetshëm *
  ‑ i shenjtë është Emri i tij!
 
Mëshira e tij brezni më brezni *
  për ata që e druajnë.
 
E tregoi fuqinë e krahut të vet: *
   hodhi poshtë qëllimet e krenarëve,
 
i rrëzoi princat prej froneve të tyre *
   i lartësoi të përvujtët.
 
Me të mira i mbushi ata që s’kishin ç’të hanë
   të pasurit i nisi duarthatë.
 
I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet,
  duke e sjellë në mend mëshirën
 
‑ si ua pati premtuar etërve tanë *
  në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Ai që do t’i mbajë dhe do t’i mësojë ligjet e Zotit,
  do të jetë i madh në Mbretërinë e qiellit.
 
  Lutjet e besimtarëve
Ta madhërojmë dhe ta lavdërojmë Zotin e gjithëpushtetshëm. Ai di për çka ka nevojë populli i tij, mirëpo para së gjithash dëshiron të kujdesemi për Mbretërinë e tij. Prandaj t’i brohorisim:
 
  Ardhtë mbretëria jote dhe drejtësia e saj
 
O Atë i mirë, Ti e ke dërguar Krishtin, Birin tënd, që të bëhet bari i mirë i shpirtrave tanë, ndihmoju barinjve dhe popullit i cili iu është besuar, në mënyrë që populli të mos mbetet pa barinj
  dhe populli t’i dëgjojë barinjtë e vet.
Nxiti të krishterët që me dashuri vëllazërore t’iu ndihmojnë të sëmurëve
  dhe në këtë mënyrë t’i ndihmojnë vetë Birit tënd.
Bëj që edhe ata që ende nuk kanë besuar në Ungjillin tënd, të hyjnë në Kishën tënde
  dhe ta ndërtojnë gjithnjë dashurinë e ndërsjelltë.
Neve mëkatarëve na e jep hirin tënd me të cilin mund të kërkojmë ndjesë për mëkatet tona
  dhe të pajtohemi me Kishën tënde.
Bëj që të vdekurit të kalojnë në jetën e amshuar
  dhe të banojnë përherë me Ty.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroftë emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
  Lutja
  Bëj, po të lutemi, o Zot, që, të mësuar nga veprat pendestare, të Kreshmëve dhe të ushqyer me fjalën tënde, të jepemi me gjithë zemër pas dashurisë sate dhe të jemi gjithmonë të bashkuar në lutjen tënde. Nëpër Zotin.
 
Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
JAVA E katërt E kreshmëve – E mërkurë
 
PASMBRËMËSORJA
 
D   Hyj, më eja në ndihmë!
C   O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Në këtë moment është mirë të bëhet përqendrimi në heshtje për të bërë shqyrtimin e ndërgjegjes. Në kremtimet e bashkësive mund të përdoret apo të përshtatet një nga formulat e pendesës që përdoren gjatë meshës.
 
O Zoti im, po më vjen keq me gjithë zemër për të gjitha mëkatet që i kam bërë. Se kam bjerrë parrizin dhe kam merituar ferrin. Por më fort se të kam fyer Ty, o E mira e pambaruar, që kaq fort më ke dashur. Mëshirë, o Zot! Më fal, o Zot! Po të jap fjalën, me ndihmën tënde, që mos të fyej më kurrë. Amen.
 
Himni: njëri prej këtyre që vijon, sipas dëshirës
 
  Himni
 
  Para fundit të dritës,
  ty duam, krijuesi i sendeve,
  me mirësinë e zakontë,
  të na kryesosh në roje.
 
  Ty ëndërrofshin zemrat tona,
  në gjumë të rëndë Ty ndjefshin,
  dhe gjithmonë lavdinë tënde
  këndofshin në ag të dritës.
 
  Na jep jetë të shëndetshme,
  ngrohtësinë tonë përtërije,
  mjegullën e zezë të natës
  ta sqarojë drita jote.
 
  Na jep, Atë fuqiplotë,
  me anë t’Hyjit Jezu Krisht,
  që me ty në amshim
  mbretëron me Shpirtin Shenjt. Amen.
 
Ose:
 
  O Krisht, që tërë shkëlqim e dritë
  zbulon errësitë e natës,
  e ndriçim drite quhesh
  kur dritë u flet të lumëve.
 
  O Hy i Shenjtë të lutemi
  Ti në këtë natë na ruaj;
  në ty të gjejmë pushimin,
  na i bëj të qeta orët.
 
  Nëse sytë i zë gjumi,
  për ty zemra t’rrijë zgjuar;
  të mbrosh me dorën tënde
  besnikët që të duan.
 
  Shiko, o mbrojtësi ynë,
  na ruaj ndër prita e kurthe,
  sundo shërbëtorët tu
  që me gjak tënd shpërbleve.
 
  O Krisht, mbret shumë i drejtë,
  Ty e Atit iu qoftë lavdia,
  me Shpirtin Ngushëllimtar
  ndër shekujt e përhershëm. Amen.
 
Ant. 1 Ti, o Zot, je mburoja ime
  dhe strehimi im.
 
Psalmi 31 /30/   (2-6)
 
  O Atë: në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim (Lk 23, 46).
 
Në ty, o Zot, shpresoj: †
  mos lejo të turpërohem për amshim, *
  më liro me drejtësinë tënde.
 
Prire drejt meje veshin tënd, *
  nxito të më shpëtosh!
Ji për mua qetë shpëtimi, *
  kështjellë mbrojtjeje!
 
Sepse forca ime e strehimi im ti je: *
  pashë Emrin tënd më pri e më sundo.
Më nxirr nga rrjeta që fshehtazi ma vunë, *
  sepse ti je fuqia ime.
 
Në duar të tua po e porosis shpirtin tim, *
  më shpërble, o Zot, Hyji besnik.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Ti, o Zot, je mburoja ime
  dhe strehimi im.
 
Ant. 2 Prej humnerës klitha tek ti,o Zot.
 
Psalmi 130 /129/   (1-8)  Nga thellësia ty të thërras
 
  Ai do ta shëlbojë popullin e vet prej mëkateve të tija (Mt 1, 21).
 
Prej humnerës klitha tek ti, o Zot, *
  o Zot, dëgjoje britmën time!
Le ta dëgjojnë veshët e tu, *
  zërin e lutjes sime.
Nëse do t’i mbash mend paudhësitë, o Zot, *
  O Zot, e kush do të qëndrojë para teje?
Por tek ti gjendet falja *
  që të dimë të të druajmë.
 
Shpresoj në ty, o Zot, *
  shpirti im shpreson në premtimin e tij.
E pret shpirti im Zotin *
  më tepër se rojtarët agimin.
 
Më tepër se rojtarët agimin *
  le të shpresojë Izraeli në Zotin,
sepse te Zoti është mëshira *
  dhe i madh është tek Ai shpërblimi.
 
Ai do ta nxjerrë Izraelin *
  prej të gjitha paudhësive të tija.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Prej humnerës klitha tek ti, o Zot.
 
Leximi i shkurtër   Ef 4, 26-27. 31-32
  Mos mëkatoni! Dielli të mos perëndojë mbi hidhërimin tuaj! Mos i lini asnjë anë kah t’ju kapë djalli. Le të flaket larg jush çdo pikëllim, zemërim, hidhërim, britmë, sharje me çdo lloj ligësie. Përkundrazi, jini njëri për tjetrin të mirë, zemërdhimbshëm; falni njëri-tjetrin sikurse edhe Hyji ju fali ju në Krishtin.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C O Zot, * në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  D O Hyj i së vërtetës, ti më ke shëlbuar:
  në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
 
Ant. Na shpëto, o Zot,  derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe.
 
  Kënga e Simonit  Lk 2, 29-32
  Krishti, drita e popujve dhe lavdia e Izraelit.
 
Tani, o Zot, mund të lejosh të vdesë *
  shërbëtori yt në paqe sikurse the ti vetë,
 
sepse me sytë e mi e pashë shëlbimin *
  që ti e bëre gati në sy të të gjithë popujve:
 
Dritën që bën të njohin Ty paganët *
  e që i jep nder popullit tënd, Izraelit.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Na shpëto, o Zot, derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe.
 
  Lutja
  O Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar, shikoje me mirësi ligështinë tonë, shtrije të djathtën e madhërisë sate dhe na mbro. Nëpër Zotin tonë
 
  Edhe kur Pasmbrëmësorja thuhet personalisht, vijon bekimi:
  Zoti i gjithëpushtetshëm na dhuroftë një natë të qetë
  dhe një mbarim të mirë.
  C Amen.
 
  Antifona drejtuar Virgjrës Mari
 
  Të falemi Mbretëreshë, Nëna e mëshirës, jeta, ëmbëlsimi e shpresa jonë, të falemi! Ty të thërrasim ne të shkretët, bijtë e Evës, që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë në këtë shekull plot me lot. Deh pra, pajtorja jonë, ata sy të mëshirshëm të tu silli prej nesh! E Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie na e kallxo. O e dhimbshmja, o e buta, o e ëmbla Virgjëra  Mari! Amen.
 
  Nën mbrojtjen tënde po ngasim, o shenjta Nëna e Hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevoja tona, por, o virgjëra e lume dhe e bekuar, na shpëto përherë prej të gjithë rreziqesh, Zoja jonë, dhe ndërmjetëse e jona. Me Birin tënd na pajto, Birit tënd na porosit ndër duar të Birit tënd na lësho.
 

Radio Maria Albania

Current track
TITLE
ARTIST