Liturgjia e Orëve – 15 mars – e enjte – Java IV e Kreshmeve

Written by on March 13, 2018

JAVA E KATËRT KRESHMËVEE ENJTE
 
Ftesa
 
D  O Zot, hapi buzët e mia.
C  Dhe goja ime do t’i kumtojë lavdet e tua.
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
  Psalmi 95 /94/  Grishje për të lavdëruar Hyjin
 
  Nxitni njëri-tjetrin dita-ditës deri sa të zgjasë kjo “Sot” (Heb 3, 13).
 
Ejani t’i këndojmë Zotit, *
  t’i brohorasim Hyjit, Shëlbuesit tonë.
T’i dalim para me falënderje, *
  t’i këndojmë këngë hareje! .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Sepse Hyj i madhërishëm është Zoti, *
  Mbret i madhërueshëm mbi të gjithë  zotat!
Sepse në dorën e tij janë thellësitë e tokës, *
  të tijat janë edhe majat e maleve,
i tiji është deti ‑ ai e krijoi, *
  duart e tija e formuan tokën.
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Ejani ta adhurojmë, të biem përmbys para tij, *
  të biem në gjunjë para Zotit që na krijoi!
Sepse ai është Hyji ynë,
  ne jemi populli i kullosës së tij, *
  grigja që ai ruan.
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Oh sikur ta ndienit sot zërin e tij: *
  “Mos e bëni zemrën tuaj gur porsi në Meribë,
porsi në ditë të Masës në shkretëtirë,
  kur etërit tuaj më vunë në sprovë: *
  më provuan megjithëse i kishin parë veprat e mia.
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Dyzet vjet më mërziti ajo brezni
  e thashë: ‘Popull zemërluhatshëm është ky, *
  që s’i njeh udhët e mia.’
Prandaj u përbetova në hidhërimin tim: *
  ‘Askurrë s’do të hyjnë në prehjen time!’” .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
JAVA E KATËRT KRESHMËVEE ENJTE
 
SHËRBESA E LEXIMEVE
 
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Himni
 
  Tash koha e duhur
  shkëlqen dhuruar nga Hyji,
  të shërojë botën e mekur
  me shërimin e kursimit.
 
  Me dritë të hijshme të Krishtit
  ndriçon dita e shpëtimit,
  ndërsa zemrat plasur fajesh
  përtërihen agjërimit.
 
  Ne këtë me trup e mendje
  ta shtiem n’dorë, Zot, na ndihmo,
  që me kalim fatbardhë
  Pashkës së amshuar t’i afrohemi.
 
  Ty gjithësia e sendeve
  t’adhuroftë, Trini e mëshirshme.
  Të përtërirë me anë të faljes,
  të këndojmë një këngë të re. Amen.
 
Ant. 1 E djathta jote dhe drita e fytyrës sate,
  i shpëtuan etërit tanë, o Zot.
 
Psalmi 44 /43/  Populli i Zotit në fatkeqësi
 
  E prapëseprapë, në të gjitha këto, jemi më tepër se ngadhënjyes, në saje të Atij që na ka dashur (Rom 8, 37).
 
  I (2-9)
 
O Hyj, e dëgjuam me veshët tanë, *
  etërit tanë na e treguan,
veprën e madhe që ke bërë në ditët e tyre, *
  në ditë të kahershme.
Me dorën tënde i çrrënjose paganët †
  e i vendose stërgjyshërit tanë në vend të tyre, *
  i zhbive popujt e stërgjyshërit i zgjerove.
 
Nuk e fituan tokën me shpatën e vet, *
  as krahu i tyre nuk ua solli fitoren,
 
por e djathta jote dhe krahu yt †
  e drita e fytyrës sate, *
  sepse i kishe për zemër.
 
Ti je mbreti im dhe Hyji im *
  që ia dhurove fitoren Jakobit!
 
Me fuqinë tënde i dëbuam armiqtë, †
  me fuqinë e Emrit tënd i shkelëm *
  ata që u çuan kundër nesh.
 
Shpresa ime nuk është në harkun tim, *
  as shpata ime nuk do të më sjellë fitoren,
por ti na shpëton nga armiqtë, *
  ti i turpëron ata që na urrejnë.
 
Në Hyjin do të galdojmë gjithmonë, *
  Emrin tënd do ta lavdërojmë përherë.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 E djathta jote dhe drita e fytyrës sate,
  i shpëtuan etërit tanë, o Zot.
 
Ant. 2 Zoti nuk do ta fshehë fytyrën e tij para jush,
  nëse ju ktheheni kah ai.
 
  II (10-17)
 
Por tani na lëshove dore dhe na le të turpërohemi, *
  Ti më s’del, o Hyj, me ushtritë tona.
Na bëre të ikim para armiqve tanë, *
  ata që na urrejnë, na e rrëmbyen pasurinë.
 
Na dhe mish për kërraba si të ishim dele *
  dhe na trete ndër paganë.
E shite popullin tënd me çmim fare të lirë, *
  as s’u bëre më i pasur me këtë tregti.
Na bëre përrallë ndër sytë e fqinjëve tanë, *
  përqeshje e lojë para atyre që na rrethojnë.
Na bëre përrallë për popuj: *
  përmbi ne paganët e tundin kokën!
 
Përditë turpin tim e kam para sysh, *
  marrja ma mbulon fytyrën
prej fjalëve të atij që më qorton e më shan, *
  prej pranisë së armikut e të hakmarrësit.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Zoti nuk do ta fshehë fytyrën e tij para jush,
  nëse ju ktheheni kah ai.
 
Ant. 3 Zgjohu, o Zot,
  mos hiq dorë prej nesh për amshim!
 
  III (18-27)
 
Të gjitha këto na gjetën edhe pse s’të kemi harruar *
  as s’e kemi prishur Besëlidhjen tënde,
 
as zemra jonë nuk u largua prej Teje, *
  as këmba jonë nuk iu shmang udhës sate,
e ti na ndrydhe në banesa të dhelprave, *
  na mbulove me hije të vdekjes.
 
Po ta kishim harruar Emrin e Hyjit tonë, *
  t’i kishim lartësuar duart tona drejt ndonjë hyji të huaj,
pse a Hyji, që i njeh fshehtësitë e zemrës, *
  nuk do ta kishte hetuar këtë?
 
E pra, për shkak tënd na vrasin për gjithë ditë, *
  të çmuar porsi delet për therore.
 
Zgjohu, përse po fle, o Zot? *
  Zgjohu, mos hiq dorë prej nesh për amshim!
Përse e fsheh fytyrën tënde prej nesh, *
  përse e harron mjerimin e vuajtjen tonë?
 
Se u poshtëruam e ramë përdhe, *
  zvarrë hiqet trupi ynë për tokë.
Çohu, na eja në ndihmë! *
  Na shpëto pashë dashurinë tënde!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Zgjohu, o Zot,
  mos hiq dorë prej nesh për amshim!
 
  D Ai që e mediton ligjin e Zotit,
  C do të sjellë fryte kur të vijë koha e tij.
 
  Leximi i parë
  Prej librit të Numrave  13, 1-3. 17-33
 
  Moisiu dërgon njerëz për të kontrolluar tokën e Kanaanit
 
  Zoti foli me Moisiun e tha: »Dërgoj njerëzit që ta vëzhgojnë dheun e Kanaanit që do t’ua jap bijve të Izraelit. Dërgo nga një prijës të secilit fis.«
  Moisiu bëri ashtu si i kishte urdhëruar Zoti. Prej shkretëtirës Paran i dërgoi këta krerë, emrat e të cilëve janë:
  Pra, Moisiu i dërgoi për ta vrojtuar dheun Kanaan dhe u tha: »Ngjituni nëpër Nageb. Kur të arrini në male, vështrojeni vendin çfarë është dhe popullin që banon në të a është i fortë apo i dobët, i pakët në numër apo i shumtë, vetë toka e mirë apo e keqe. Si janë qytetet: pa mure apo të fortifikuara. Toka a është pjellore apo jopjellore, pyllore apo pa lëndë. Kini guxim e na sillni fruta të asaj toke.«
  Ishte koha kur piqej rrushi i hershëm.
  Ata u ngjitën dhe i bënë vrojtimet vendit prej shkretëtirës Sin deri në Rohob, që është në hyrje të Ematit. U ngjitën në Nageb e arritën në Hebron ku ishin Ahimani, Sesaji dhe Tolmaji, bijtë e Enakut. Hebroni ishte themeluar shtatë vjet para Tanimit, qytet i Egjiptit. Kur arritën në Neheleskol e këputën një shermend me vilen e rrushit dhe e mbartën dy vetë në shtagë. Morën edhe shega dhe fiq të atij vendi, që u quajt Neheleskol, për shkak të viles që izraelitët sollën prej andej.
  Pas dyzet ditësh vëzhguesit, që e kishin përshkuar çdo anë të vendit, u kthyen dhe erdhën te Moisiu, Aroni e mbarë bashkësia e bijve të Izraelit në shkretëtirën Paran, që është në Kadesh. Pasi folën me ta e me mbarë bashkësinë, i dëftuan frutat. Dhanë këtë kumtim: »Qemë në dheun ku na patët dërguar. Në të rrjedh vërtet qumësht e mjaltë, gjë që mund të njihet edhe prej këtyre frutave. Por banorët e atij dheu janë shumë të fortë, qytetet e mëdha dhe të rrethuara me mure. Pamë atje edhe pasardhësit e Enakut. Amalekët jetojnë në Nageb, hetejtë, jebusejtë e amorrejtë në male, kurse kananejtë banojnë në breg të detit dhe gjatë rrjedhjes së Jordanit.
  Ndërkaq Kalebi bëri të heshtë populli që nynykaste kundër Moisiut e tha: »Të ngritemi e ta zotërojmë tokën, sepse jemi në gjendje ta fitojmë!« Porse të tjerët që kishin qenë me të, thoshin: »Assesi s’mund të shkojmë kundër atij populli, sepse është më i fortë se ne!«
  Nisën të flasin keq për atë vend e u thoshin izraelitëve: »Toka që ne e vrojtuam i përpin banorët e vet; populli që pamë ne është i madh me shtat; pamë atje viganët, pasardhësit e Enakut. të gjinisë së viganëve që, të krahasuar me ta, dukeshin si karkaleca.«
 
  Përgjigjja  Krh. Lp 1, 26. 31. 32
  C Ju nuk deshët të hynit; nuk i besuat fjalës së Zotit, Hyjit tuaj; * po edhe në shkretëtirë Zoti ju ka mbartur ngrykë, ashtu siç e mbart njeriu fëmijën e vet.
  D Megjithatë ju nuk patët besim në Zotin, Hyjin tuaj;
  C po edhe në shkretëtirë Zoti ju ka mbartur ngrykë, ashtu siç e mbart njeriu fëmijën e vet.
 
  Leximi i dytë
Nga “Ligjëratat” e shën Luanit të Madh, papë
  (Ligj. 15 mbi mundimin e Zotit, 3-4; PL 54, 366-367)
 
  Kundrimi i mundimit të Zotit
 
  Kush dëshiron ta nderojë me të vërtetë mundimin e Zotit, duhet ta vështrojë me sytë e zemrës Jezusin e kryqëzuar, në mënyrë që ta njohë në mishin e tij mishin e vet.
  Le të dridhet krijesa përballë mundimit të Shpërblyesit të vet. Le të thyhen gurët e zemrave të pafe, e le të dalin jashtë duke përmbytur çdo pengesë ata që pushonin në varr. Duken edhe tani në qytetin e shenjtë, d.m.th. në Kishën e Hyjit, shenjat e ringjalljes së ardhshme, dhe çka një ditë do të ndodhë në trupat le të bëhet tani në zemrat.
  Askush, edhe pse i dobët e i paaftë, nuk përjashtohet nga fitorja e kryqit, dhe nuk ka njeri që të mbesë pa ndihmë nga ndërmjetësimi i Krishtit. Në qoftë se i ndihmoi ata që bënin kërdi kundër tij, sa më tepër do t’u sjellë dobi atyre që shpresojnë në të!
  Padijenia e mosbesimit u shlye. U zvogëlua vështirësia e udhëtimit. Gjaku i shenjtë i Krishtit e fiku zjarrin e asaj shpate që pengonte hyrjen në mbretërinë e jetës. Terri i natës së lashtë ia lëshoi vendin dritës së vërtetë.
  Populli i krishterë është grishur te pasuritë e parajsës. Për të gjithë të pagëzuarit hapet rruga për kthimin në atdhe të humbur, në mos dashtë dikush ta përjashtojë veten prej asaj rruge, e cila u hap edhe para fesë së bakeqit.
  Të mundohemi që veprimtaria e jetës së tashme të mos shkaktojë në ne tepër ankth ose tepër mendjemadhësi, aq sa të asgjësohet angazhimi ynë për t’i përngjarë Shpërblyesit tonë, në imitimin e shembujve të tij. Vërtet, ai asgjë s’bëri as nuk pësoi në mos qoftë për shëlbimin tonë, që ai virtyt që ishte në Krye ta ketë edhe Trupi.
  “Fjala u bë njeri dhe banoi ndër ne” (Gjn 1, 14) duke mos e lënë askënd pa mëshirë, përveç atyre që nuk pranojnë të besojnë. E si do të mund të mbesë jashtë bashkësisë me Krishtin ai që e pranon atë që mori të njëjtën natyrë të tij dhe rilind prej të njëjtit Shpirt për virtyt të të cilit lindi Krishti? E kush nuk do të besojë se ai është i natyrës sonë njerëzore, duke ditur se në jetën e tij gjetën vend përdorimi i ushqimit, pushimi, gjumi, ankthi, trishtimi, dhembshuria dhe lotët?
  Pikërisht sepse kjo natyrë e jonë kishte për të qenë shëruar nga plagët e lashta dhe pastruar nga llomi i mëkatit, i Njëlinduri Bir i Hyjit u bë edhe Bir i njeriut dhe i bashkoi në vetvete natyrën e vërtetë njerëzore dhe plotësinë e hyjnisë.
  Është gjë e jonë ajo që pushoi e pafrymë në varr, që u ngjall të tretën ditë, që u ngrit përtej çdo lartësie në të djathtën e madhërisë së Atit. Prandaj, nëse ecim udhës së urdhërimeve të tija e nuk turpërohemi ta dëshmojmë çka bëri ai, në përvujtërinë e mishit, për shëlbimin tonë, edhe ne do të marrim pjesë në lavdinë e tij. Atëherë, me siguri, do të plotësohet çka ai lajmëroi: “Kushdo pranon para njerëzve se është imi, edhe unë do të pranoj para Atit tim që është në qiell se jam i tij.”
 
  Përgjigjja  Krh. 1Kor 1, 18.23
  C Predikimi për kryqin për ata që dënohen është marri, * kurse për ne të shëlbuarit është fuqia e Hyjit.
  D Ne e predikojmë Krishtin e kryqëzuar, për hebrenj shkandull e për paganë marri,
  C Kurse për ne të shëlbuarit është fuqia e Hyjit.
 
  Lutja
  Me përvujtëri po i lutemi, o Zot, mirësisë sate, që ne shërbëtorët e tu, të pastruar me pendesë dhe të mësuar me vepra të mira, të qëndrojmë sinqerisht dhe vazhdimisht në zbatimin e urdhërimeve të tua dhe, pa varrë mëkati, t’u arrijmë të kremteve të Pashkëve. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e katërt kreshmëveE enjte
 
Lavdet e mëngjesit
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Kjo hyrje nuk përdoret kur Shërbesa e lutjes fillon me Ftesë.
 
  Himni
 
  Tashmë, Krisht, diell drejtësie,
  të çahet errësira e mendjes,
  të kthejë drita e virtytshme,
  që mbi tokë përtërin ditën.
 
  Duke dhënë kohën e duhur,
  jepi zemrës ti pendimin,
  pasi mirësia jote
  i dhuron edhe mëshirimin.
 
  Një farë pendese jepna,
  të durojmë për zbutje fajesh,
  sado që janë të mëdhaja,
  më e madhe është mëshira jote.
 
  Po afrohet dita jote,
  me të cilën ndrit çdo gjë,
  me hirin tënd hyjnor
  të gëzohemi të përtërirë.
 
  Ty gjithësia e sendeve,
  t’adhuroftë, Trini e mëshirshme.
  Të përtërirë me anë të faljes,
  të këndojmë një këngë të re. Amen.
 
Ant. 1 Që në mëngjes, bëj ta dëgjoj mëshirën tënde, o Zot.
 
Psalmi 143 /142/  (1-11)  Lutja në vuajtje
 
  Nuk jemi shfajësuar në saje të veprave të Ligjit, por vetëm në saje të fesë në Jezu Krishtin (Gal 2, 16).
 
O Zot, dëgjoje lutjen time, †
  vëri vesh sipas besnikërisë sate lutjes sime, *
  më dëgjo në saje të drejtësisë sate.
 
Mos hyr në gjyq me shërbëtorin tënd, *
  se asnjë i gjallë nuk mund të dalë i drejtë përpara teje.
 
Armiku e salvon shpirtin tim, *
  përdhe e shtroi jetën time,
më ka lidhur në errësirë *
  porsi të vdekurit e kahershëm,
 
shpirti im po rënkon në mua, *
  të mpitë e kam zemrën në kraharor.
 
Më kujtohen ditët e shkuara, †
  i kujtoj të gjitha veprat e tua, *
  i peshoj veprat që ti i kreve.
 
I ngre drejt teje duart e mia, *
  shpirti im si toka pa ujë ka etje për ty.
Mu përgjigj pa vonesë, o Zot, *
  se mbeta pa frymë,
 
mos e fsheh fytyrën tënde prej meje *
  të mos bëhem si ata që zbresin në varr.
Bëj ta dëgjoj mëshirën tënde në mëngjes, *
  sepse shpresën e kam vënë në ty.
 
Ma mëso udhën së cilës duhet të eci, *
  sepse tek ti e kam lartësuar shpirtin.
Më shpëto prej armiqve të mi, *
  o Zot, jam ndore tënde!
 
Më mëso ta kryej vullnesën tënde, †
  sepse ti je Hyji im. *
  Shpirti yt i mirë le të më prijë në vend të drejtë,
më përtërij në jetë, o Zot, pashë Emrin tënd. *
  Pashë drejtësinë tënde nxirre shpirtin tim nga shtrëngimi.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Që në mëngjes, bëj ta dëgjoj mëshirën tënde, o Zot.
 
 
Ant. 2 Zoti do të bëjë të rrjedhë mbi Jerusalem
  një lumë paqeje dhe shëlbimi.
 
Kënga Is 66, 10-14a 
  Ngushëllim dhe gëzim në qytetin e Hyjit
  Ndërsa Jerusalemi ‑ ai lart ‑ është i lirë, ai është Nëna jonë (Gal 4, 26).
 
Gëzohuni me Jerusalemin, *
  galdoni për të ju që e doni!
Galdoni me të, galdoni, *
  të gjithë ju që qatë mbi të,
 
që të thithni qumësht e të ngiheni *
  prej parzmave të ngushëllimit të tij,
që të dërgoni e të kënaqeni *
  në parzmat e lavdisë së tij!
 
Sepse Zoti kështu po thotë:
  »Ja, unë po bëj të arrijë në të
  paqja porsi lumë, *
  porsi përrua vërshues pasuria e popujve
 
Qumësht do të pini, ngrykë do të mbarteni, *
  përmbi gjunjë do t’ju përkëdhelin.
 
Porsi nëna që ngushëllon të birin,
  ashtu unë do t’ju ngushëlloj; *
  në Jerusalem ngushëllim do të gjeni.
 
Do të shihni, e zemra juaj do të gëzojë, *
  si bari i njomë do t’ju përtërihen eshtrat«.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Zoti do të bëjë të rrjedhë mbi Jerusalem
  një lumë paqeje dhe shëlbimi.
 
Ant. 3 Është bukur t’i këndosh Hyjit tonë,
  është kënaqësi ta lavdërosh.
 
Psalmi 147 /146/  (1-11)  Pushteti dhe mirësia e Zotit
 
  Shpirti im e madhëron Zotin, sepse punë të mëdha bëri për mua Hyji i gjithëpushtetshëm (Lk 1, 46. 49).
 
Lavdërojeni Zotin, sepse është mirë, †
  është bukur t’i këndosh Hyjit tonë, *
  është kënaqësi ta lavdërosh si i ka hije!
 
Zoti e rindërton Jerusalemin, *
  i bashkon izraelitët e mërguar!
Ai i shëron zemrat e copëtuara, *
  i lidh plagët e tyre!
 
Ai e njeh numrin e yjeve *
  dhe e thërret secilin me emër.
 
I madh është Zoti ynë, i gjithëpushtetshëm, *
  e pakufishme është dija e tij.
Zoti i lartëson të përvujtët, *
  kurse përdhe i shtron keqbërësit.
 
Këndojani Zotit këngën e falënderjes, *
  bini harpës për nder të Hyjit tonë!
 
Ai me re e mbulon qiellin *
  dhe ia përgatit dheut shiun.
 
Bën të rritet maleve bari *
  edhe bimë për të mirën e njeriut.
 
Ai u jep ushqime bagëtive, *
  deri edhe zogjve të korbave kur ia kërkojnë.
S’i jep rëndësi fuqisë së kalit, *
  s’i merr parasysh kërçikët e trimit:
 
Zotit i pëlqejnë ata që e druajnë, *
  ata që shpresojnë në mirësinë e tij.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Është bukur t’i këndosh Hyjit tonë,
  është kënaqësi ta lavdërosh.
 
  Leximi i shkurtër  Krh. 1 Mbr 8, 51-53a
  Ne jemi populli yt e prona jote, të cilët ti i nxore prej tokës së Egjiptit, prej furrës së shkrirjes së hekurit! Priri sytë e tu mbi uratën e shërbëtorit tënd e të popullit tënd, Izraelit, e dëgjo gjithçka që do të kërkojnë prej teje. Sepse ti, o Zot, i ndave veçmas prej të gjithë popujve që janë mbi tokë për pronën tënde.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C Të pëlqefshin fjalët e mia, * o Zot i shpëtimit tim.
  Të pëlqefshin fjalët e mia, o Zot i shpëtimit tim.
  D Para teje mendimet e zemrës sime,
  o Zot i shpëtimit tim.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  Të pëlqefshin fjalët e mia, o Zot i shpëtimit tim.
 
  Kënga ungjillore (Benedictus)  Lk 1, 68-79
  Ant. Unë nuk kam nevojë për dëshmi të njeriut,
  por ua përmendi këtë që ju të shëlboheni.
 
Qoftë bekuar Zoti, Hyji i Izraelit, *
  që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet!
 
Ai e ngriti Shpëtimtarin tonë *
  në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet,
 
sikurse premtoi kaherë *
  me gojë të profetëve të tij të shenjtë:
 
se do të na shpëtojë prej armiqve tanë *
  dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë;
 
se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tanë *
  e do t’i bjerë në mend Besëlidhja e tij e shenjtë
 
e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, atit tonë *
  se do të na e bëjë të mundshme t’i shërbejmë pa frikë,
 
të çliruar nga duart e armikut *
  në shenjtëri e drejtësi para tij
  për çdo ditë të jetës sonë.
 
E ti, o djalosh, do të quhesh profet i të Tejetlartit, *
  sepse do të shkosh përpara Zotit
  për t’ia përgatitur udhët,
 
për ta vënë në dijeni popullin e tij *
  se Hyji do ta shëlbojë duke ia falur mëkatet e tija,
 
në saje të zemrës së dashur të Hyjit tonë *
  që do të na e dërgojë në pasi prej qiellit Diellin,
 
për të shndritur ata që gjenden në errësirë
  dhe në hijen e vdekjes, *
  për t’i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes.“
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Unë nuk kam nevojë për dëshmi të njeriut,
  por ua përmendi këtë që ju të shëlboheni.
 
  Lutjet e besimtarëve
Hyji na u shfaq në Krishtin. T’i japim nder e lavdi mirësisë së tij dhe me gjithë zemër ta lusim:
 
  Kujtona, o Zot, sepse jemi bijtë e tu!
 
Bëj të depërtojmë sa më thellë në misteret e Kishës
  në mënyrë që për ne dhe për të gjithë njerëzit Kisha të bëhet sakrament shëlbimi.
Ti dashamir i njerëzve, bëj të kontribuojmë në përparimin e shoqërisë njerëzore
  dhe në gjithçka të kërkojmë Mbretërinë tënde.
Jezu Krishti na u dëftua si burim i ujit të gjallë
  bëj që të drejtohemi kah Ai dhe për Të të kemi etje.
Na i fal paudhësitë tona
  dhe hapat tanë drejtoi kah drejtësia dhe shenjtëria.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroftë emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
  Lutja
  Me përvujtëri po i lutemi, o Zot, mirësisë sate, që ne shërbëtorët e tu, të pastruar me pendesë dhe të mësuar me vepra të mira, të qëndrojmë sinqerisht dhe vazhdimisht në zbatimin e urdhërimeve të tua dhe, pa varrë mëkati, t’u arrijmë të kremteve të Pashkëve. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e katërt kreshmëveE enjte
 
Ora e mesme
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ora e tretë
 
  Himni
 
  Me fe të Hyjit ne jetojmë,
  me atë shpresë që prore besojmë,
  nëpër hir të dashurisë
  Krishtit lavde t’i këndojmë.
 
  I çuar në orën e tretë
  në flijimin e mundimeve,
  mbi atë kryq që mbarti u var,
  tërhoqi delen e humbur.
 
  Të nënshtruar po të lutemi,
  të lirë me anë të shëlbimit,
  që të shkëpusë nga shekulli
  ata që iu falën mëkatet.
 
  Krishtin dhe Atin t’i lusim,
  Shpirtin e Krishtit e të Atit,
  një e vetme e gjithpushtetshme,
  Trini, ndihmo ata që luten. Amen.
 
Ora e gjashtë
 
  Himni
 
  Kur Krishti pati etje,
  në atë orë që n’kryq e ngjitën,
  kush psalterin di të lexojë
  etjes së drejtësisë t’i këndojë.
 
  Bashkë me etje qoftë uri,
  për atë që vdiq për ne,
  edhe mëkati neveri,
  e virtyti qoftë dëshirë.
 
  Bagmi i Shpirtit Shenjt
  sot mbi këngë e qeste ndikoftë,
  që zjarrin e trupit ta ngrijë,
  acarin e shpirtit ngrohtë.
 
  Krishtin dhe Atin t’i lusim,
  Shpirtin e Krishtit e të Atit;
  një e vetme e gjithpushtetshme
  Trini, përkrah ata që luten. Amen.
 
Ora e nëntë
 
  Himni
 
  Tri herë çdo tri orë për ne
  numri i shenjtë përhapet,
  n’emrin e shenjtë të Jezusit
  t’i lypim dhuntitë e faljes.
 
  Ja rrëfimi i hajdutit
  hirin e Krishtit fiton,
  lavdi ynë dhe përkushtimi,
  mëshirën meriton.
 
  Me anë t’kryqit humbet vdekja,
  e pas territ kthehet drita:
  si çahet terri i kobeve,
  lulëzoftë mendja e ndritur.
 
  Krishtin dhe Atin lusim,
  të Krishtit e të Atit Shpirtin:
  një e vetme e gjithëpushtetshme
  Trini, përkrahi ata që luten. Amen.
 
Ant. Ja ditët e pendesës,
  koha e faljes dhe e shpëtimit.
 
Psalmi 119 /118/  XX (153-160)
 
Shikoje mjerimin tim e më liro, *
  se nuk e kam harruar Ligjin tënd.
Mbroje çështjen time e më shpaguaj, *
  për hir të Ligjit tënd më përtërit në jetë.
 
Larg është prej mëkatarëve shëlbimi, *
  sepse nuk e çajnë kokën për urdhërimet e tua.
Mëshira jote është e madhe, o Zot, *
  në fuqi të gjyqeve të tua më përtërit në jetë.
 
Shumë janë ata që më salvojnë e më poshtërojnë, *
  por unë nuk iu shmanga dëshmive të tua.
I pashë ata që e lanë rrugën e m’u velën, *
  sepse nuk i mbajnë fjalët e tua.
 
Shiko, o Zot, se i dua urdhërimet e tua, *
  më kërthndez në jetë sipas dashurisë sate.
Për parim fjalët e tua kanë të vërtetën, *
  të gjitha gjyqet e drejtësisë sate janë për amshim.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Ja ditët e pendesës,
  koha e faljes dhe e shpëtimit.
 
Ant. Unë jam i Gjalli, thotë Zoti,
  nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit
  por që ai të kthehet dhe të jetojë.
 
Psalmi 128 /127/  (1-6)  Paqja e Zotit në familjen besnike
 
  “Zoti të bekoftë prej Sionit” do me thënë prej Kishës së tij (Arnobi).
 
Lum njeriu që e druan Zotin, *
  që ecën udhëve të tija!
Do të ushqehesh prej punës së duarve të tua, *
  i lumi ti, mirë do të kalosh!
 
Gruaja jote: vresht plot fruta *
  në dhomat e shtëpisë sate;
djemtë e tu: pinjoj ulliri *
  përreth tryezës sate!
 
Ja, se si bekohet njeriu që e druan Zotin! *
  Të bekoftë Zoti prej Sionit
e pafsh lumturinë e Jerusalemit *
  në të gjitha ditët e jetës sate
 
dhe i pafsh djemtë e djemve të tu! *
  Paqja qoftë mbi Izraelin!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Unë jam i Gjalli, thotë Zoti,
  nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit
  por që ai të kthehet dhe të jetojë.
 
Ant. Ne jemi të qëndrueshëm në provë:
  fuqia jonë është drejtësia e Hyjit.
 
Psalmi 129 /128/  (1-8)  Rilind besimi në popullin e sprovuar
 
  Kisha e shenjtërve flet për egjrën që duhet të tolerohet në mes të pjesëtarëve të saj (Krh. Shën Augustini).
 
Shpeshherë më luftuan që prej rinisë sime *
  – le të thotë tashti Izraeli –
shpeshherë më luftuan që prej rinisë sime, *
  por s’ia dolën dot kundër meje!
 
Mbi shpinën time lëvruan lavërtarët, *
  bënë hulli të gjata!
Por Zoti i drejtë *
  i këputi leqet e mëkatarëve.
 
U turpërofshin dhe u zmbrapsshin *
  të gjithë ata që e urrejnë Sionin.
Bar pullazesh u bëfshin *
  që thahet para se të nxirret,
 
me të cilin s’e mbush dorën ai që korr, *
  as sqetullën ai që mbledh duajt,
 
e ata që kalojnë përbri nuk thonë: †
  »Bekimi i Zotit qoftë mbi ju! *
  Ju bekojmë në Emër të Zotit!«
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Ne jemi të qëndrueshëm në provë:
  fuqia jonë është drejtësia e Hyjit.
 
  Në orët tjera përdoren psalmet tjera plotësuese (fq. 1354).
 
  Ora e tretë
 
  Leximi i shkurtër  Is 55, 6-7
  Kërkojeni Zotin deri sa mund të gjendet, thirreni në ndihmë deri sa është afër! Le ta lërë i patenzoni udhën e vet, njeriu i keq synimet e veta, le të kthehet te Zoti e ai do të ketë mëshirë për të, tek Hyji ynë që është bujar në falje.
 
  D Krijo në mua, o Zot, një zemër të pastër,
  C përtërije në mua një shpirt të qëndrueshëm.
 
  Lutja
  Me përvujtëri po i lutemi, o Zot, mirësisë sate, që ne shërbëtorët e tu, të pastruar me pendesë dhe të mësuar me vepra të mira, të qëndrojmë sinqerisht dhe vazhdimisht në zbatimin e urdhërimeve të tua dhe, pa varrë mëkati, t’u arrijmë të kremteve të Pashkëve. Nëpër Zotin.
 
Ora e gjashtë
 
  Leximi i shkurtër  Lp 30, 2-3a
  Kur të kthehesh prej tij dhe t’i dëgjosh urdhërimet e tija, pikë për pikë të gjitha që unë sot po t’i urdhëroj, me bijtë e tu me gjithë zemrën tënde e me gjithë shpirtin tënd, atëherë Zoti, Hyji yt, do të ndryshojë fatin tënd, do të ketë mëshirë për ty, dhe përsëri do të të bashkojë prej të gjithë popujve nga të shpërndau më parë.
 
  D Largoje shikimin prej mëkateve të mia,
  C shlyej të gjitha fajet e mia.
 
  Lutja
  Me përvujtëri po i lutemi, o Zot, mirësisë sate, që ne shërbëtorët e tu, të pastruar me pendesë dhe të mësuar me vepra të mira, të qëndrojmë sinqerisht dhe vazhdimisht në zbatimin e urdhërimeve të tua dhe, pa varrë mëkati, t’u arrijmë të kremteve të Pashkëve. Nëpër Zotin.
 
Ora e nëntë
Ant. Ne jemi të qëndrueshëm në provë:
  fuqia jonë është drejtësia e Hyjit.
 
  Leximi i shkurtër  Heb 10, 35-36
  Mos e humbni, pra besimin! Ai ka shpërblim të madh! Vërtet, keni nevojë për qëndresë që, duke kryer vullnetin e Hyjit, t’i fitoni të mirat e premtuara.
 
  D Shpirti i penduar të pëlqen, o Zot,
  C ti nuk e përbuz zemrën e penduar, të thërrmuar.
 
  Lutja
  Me përvujtëri po i lutemi, o Zot, mirësisë sate, që ne shërbëtorët e tu, të pastruar me pendesë dhe të mësuar me vepra të mira, të qëndrojmë sinqerisht dhe vazhdimisht në zbatimin e urdhërimeve të tua dhe, pa varrë mëkati, t’u arrijmë të kremteve të Pashkëve. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e katërt kreshmëveE enjte
 
Mbrëmësorja
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Himni
 
  O Jezus, je themeluesi
  i agjërimit të kreshmëve,
  mëngjillet na i mësove
  për shërim të mendjeve.
 
  Bëju tashti krah Kishës,
  pendesës qëndroji pranë,
  shtrirë përdhe të lutemi
  të falësh mëkatet tanë.
 
  Ti fajet e ribëra
  shlyeji me hirin tënd,
  e rojën kah e ardhmja
  me shumë butësi përdore.
 
  Të shpërblyer nga veprat
  vjetore të pendimit,
  të shkojmë në gëzimet e Pashkëve
  të denja për kremtimin.
 
  Ty gjithësia e sendeve
  t’adhuroftë, Trini e mëshirshme,
  Me faljen tënde të përtërirë,
  të këndojmë një këngë të re. Amen.
 
Ant. 1 Në ty shpresoj, o Zot, dashuria ime dhe strehimi im.
 
Psalmi 144 /143/  I (1-8) 
  Lutja e Mbretit për fitore dhe për paqe
 
  Duart e tija e filluan luftën kur ai e mundi mbretërinë e së keqes. Ai tha: Keni besim në mua, unë e munda botën! (Krh. Gjn 16, 33) (Shën Ilari).
 
Qoftë bekuar Zoti, ndihmëtari im †
  që m’i mëson duart për luftim *
  e gishtërinjtë për luftë.
 
Mëshira ime dhe kështjella ime, *
  strehimi im dhe çlirimtari im,
shqyti im pas të cilit fshihem, *
  ai që popullin tim e vë nën sundimin tim.
 
O Zot, e ç’është njeriu që t’i japësh rëndësi, *
  biri i njeriut që të kujdesesh për të?
Njeriu i përngjan avullit, *
  ditët e tija si hija që kalon.
 
O Zot, priri qiejt e tu e zbrit, *
  preki malet e ato le të tymojnë.
Gjuaj rrufe e shpërndaji armiqtë, *
  flakëro shigjetat dhe shpartalloji!
 
Shtrije dorën tënde prej së larti †
  më shpëto e më nxirr prej ujërave të mëdha, *
  prej kthetrave të bijve të huaj,
 
goja e të cilëve gënjeshtra veç flet, *
  e djathta e të cilëve ngrihet për t’u betuar në rrenë.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Në ty shpresoj, o Zot, dashuria ime dhe strehimi im.
 
Ant. 2 Lum ai popull që Hyjin e ka Zot!
 
Psalmi 144 /143/  II (9-15)  Lutja e Mbretit
 
  Në Jezu Krishtin Hyji na tregoi në shekujt e ardhshëm pasurinë e patregueshme të hirit të tij nëpërmes mirësisë së tij që ka për ne (Ef 2, 6. 7).
 
O Zot, për ty do ta këndoj një këngë të re, *
  për ty do të luaj në harpën dhjetë kordash,
sepse mbretërve ti u jep fitoren, *
  e shpëton Davidin, shërbëtorin tënd,
  prej shpatës vrastare.
 
Më shpëto e më liro *
  prej kthetrave të bijve të të huajve,
goja e të cilëve gënjeshtra veç flet, *
  e djathta e të cilëve ngrihet për t’u betuar në rrenë.
 
Bëj që fëmijët tanë të jenë porsi pema *
  që rritet në rininë e vet,
bijat tona porsi shtyllat e këndeve, *
  të hijshme porsi shtyllat e Tempullit.
 
Drithnikët tanë mbushi plotë e përplot *
  me gjithfarë frytesh me mbushulli,
 
dhentë tona me mijëra u shtofshin, †
  të panumërta nëpër fushat tona, *
  gjedhet tona të majme e të shëndosha.
 
Rrënime as sulme mos pastë në muret tona, *
  as vaj e gjëmë ndër sheshet tona!
 
Lum ai popull që i ka këto të mira, *
  lum ai popull që Hyjin e ka Zot!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Lum ai popull që Hyjin e ka Zot!
 
Ant. 3 Ja tani koha e shëlbimit
  dhe e Mbretërisë së Hyjit tonë.
 
Kënga Krh. Zb 11, 17-18; 12, 10b-12a  Gjyqi i Zotit
 
Po të falënderojmë, o Zotëri,
  Hyj i Gjithëpushtetshëm, *
  ty që je, ty që ishe,
 
sepse e ushtrove fuqinë tënde të madhe *
  dhe e more mbretërimin!
 
Paganët u hidhëruan, †
  por arriti zemërimi yt! *
  Erdhi koha të gjykohen të vdekurit,
 
koha e shpërblimit për shërbëtorët e tu *
  profetët dhe shenjtërit
dhe për të gjithë ata që e druan Emrin tënd *
  – për të vegjël e të mëdhenj.
 
Ja, tani koha e shëlbimit, †
  e pushtetit dhe e Mbretërisë së Hyjit tonë *
  dhe e sundimit të Krishtit të tij!
 
Sepse u hodh poshtë paditësi i vëllezërve tanë *
  që ditë e natë i padiste para Hyjit tonë.
 
Por ata e mundën në fuqi të gjakut të Qengjit
  dhe në saje të dëshmisë së vet: *
  nuk e deshën jetën e vet aq sa ta dronin vdekjen.
 
Prandaj galdo, o qiell, *
  galdoni edhe ju, o qiellorë të gjithë!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Ja tani koha e shëlbimit
  dhe e Mbretërisë së Hyjit tonë.
 
  Leximi i shkurtër  Jak 4, 7-8. 10
  Nënshtrohuni, pra Hyjit! Kundërshtoni djallit dhe do të largohet prej jush! Afrohuni Hyjit edhe Ai do t’ju afrohet juve! Pastroni duart, o mëkatarë! Pastroni zemrat, o njerëz dy mendjesh! Përuluni para Hyjit dhe Ai do t’ju lartësojë.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C Më jep mençurinë * që ta mbaj ligjin tënd.
  Më jep mençurinë që ta mbaj ligjin tënd.
  D Më mëso mendjen dhe urtinë
  që ta mbaj ligjin tënd.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  Më jep mençurinë që ta mbaj ligjin tënd.
 
  Kënga ungjillore (Magnificat  Lk 1, 46-55)
  Ant. Veprat që Ati mi besoi për t’i kryer;
  pikërisht këto që unë kryej,
  dëshmojnë për mua se më dërgoi Ati.
 
Shpirti im e madhëron Zotin, *
  shpirti im me hare i brohorit Hyjit, Shëlbuesit tim,
 
sepse shikoi me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvujtë: *
  qe se, që tani të gjitha breznitë do të më quajnë të lumtur,
 
sepse punë të mëdha bëri për mua Hyji i gjithëpushtetshëm *
  ‑ i shenjtë është Emri i tij!
 
Mëshira e tij brezni më brezni *
  për ata që e druajnë.
 
E tregoi fuqinë e krahut të vet: *
  hodhi poshtë qëllimet e krenarëve,
 
i rrëzoi princat prej froneve të tyre *
  i lartësoi të përvujtët.
 
Me të mira i mbushi ata që s’kishin ç’të hanë
  të pasurit i nisi duarthatë.
 
I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet,
  duke e sjellë në mend mëshirën
 
‑ si ua pati premtuar etërve tanë *
  në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Veprat që Ati mi besoi për t’i kryer;
  pikërisht këto që unë kryej,
  dëshmojnë për mua se më dërgoi Ati.
 
  Lutjet e besimtarëve
Hyji na shndrit me hirin e Shpirtit Shenjt që të ndriçojmë me vepra të drejtësisë dhe të fesë. T’i japim lavdi mëshirës së tij dhe t’i themi:
 
  Përtërije, o Zot, popullin që e shëlboi Biri yt.
 
O Hyj, burim dhe krijues i çdo shenjtërie, me misterin eukaristik bashkoi ipeshkvinjtë, meshtarët dhe diakonët me Krishtin
  që hirin të cilin e kanë marrë me shugurimin meshtarak, të mund ta rrezatojnë sa më shumë.
Mësoi besimtarët që në mënyrë të denjë dhe të fuqishme të mund të marrin pjesë në tryezën e fjalës dhe të Trupit të Krishtit,
  në mënyrë që çka marrin me fe, ta ruajnë me sjellje dhe me jetë.
Bëj që me dhuratën tënde të mund ta njohim dinjitetin njerëzor të shëlbuar me Gjakun e Birit tënd
  dhe të nderojmë lirinë dhe ndërgjegjen e çdo njeriu-vëlla.
Bëj që njerëzit t’i frenojnë dëshirat e shfrenuara për gjëra materiale
  dhe ndihmoju gjithë atyre që kanë nevojë për Ty.
Ki mëshirë për ata besimtarë që sot kanë kaluar nga kjo jetë te Ti
  dhe jepua dhuratën e lumturisë së amshuar.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroftë emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
  Lutja
  Me përvujtëri po i lutemi, o Zot, mirësisë sate, që ne shërbëtorët e tu, të pastruar me pendesë dhe të mësuar me vepra të mira, të qëndrojmë sinqerisht dhe vazhdimisht në zbatimin e urdhërimeve të tua dhe, pa varrë mëkati, t’u arrijmë të kremteve të Pashkëve. Nëpër Zotin.
 
Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
Java e katërt kreshmëveE enjte
 
 
PASMBRËMËSORJA
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Në këtë moment është mirë të bëhet përqendrimi në heshtje për të bërë shqyrtimin e ndërgjegjes. Në kremtimet e bashkësive mund të përdoret apo të përshtatet një nga formulat e pendesës që përdoren gjatë meshës.
 
O Zoti im, po më vjen keq me gjithë zemër për të gjitha mëkatet që i kam bërë. Se kam bjerrë parrizin dhe kam merituar ferrin. Por më fort se të kam fyer Ty, o E mira e pambaruar, që kaq fort më ke dashur. Mëshirë, o Zot! Më fal, o Zot! Po të jap fjalën, me ndihmën tënde, që mos të fyej më kurrë. Amen.
 
Himni: njëri prej këtyre që vijon, sipas dëshirës
 
  Himni
 
  Para fundit të dritës,
  ty duam, krijuesi i sendeve,
  me mirësinë e zakontë,
  të na kryesosh në roje.
 
  Ty ëndërrofshin zemrat tona,
  në gjumë të rëndë Ty ndjefshin,
  dhe gjithmonë lavdinë tënde
  këndofshin në ag të dritës.
 
  Na jep jetë të shëndetshme,
  ngrohtësinë tonë përtërije,
  mjegullën e zezë të natës
  ta sqarojë drita jote.
 
  Na jep, Atë fuqiplotë,
  me anë t’Hyjit Jezu Krisht,
  që me ty në amshim
  mbretëron me Shpirtin Shenjt. Amen.
 
Ose:
 
  O Krisht, që tërë shkëlqim e dritë
  zbulon errësitë e natës,
  e ndriçim drite quhesh
  kur dritë u flet të lumëve.
 
  O Hy i Shenjtë të lutemi
  Ti në këtë natë na ruaj;
  në ty të gjejmë pushimin,
  na i bëj të qeta orët.
 
  Nëse sytë i zë gjumi,
  për ty zemra t’rrijë zgjuar;
  të mbrosh me dorën tënde
  besnikët që të duan.
 
  Shiko, o mbrojtësi ynë,
  na ruaj ndër prita e kurthe,
  sundo shërbëtorët tu
  që me gjak tënd shpërbleve.
 
  O Krisht, mbret shumë i drejtë,
  Ty e Atit iu qoftë lavdia,
  me Shpirtin Ngushëllimtar
  ndër shekujt e përhershëm. Amen.
 
Ant. 1 Në dorën tënde është fati im, o Zot,
  mbarë trupi im pushon në qetësi.
 
Psalmi 16 /15/  (1-11)  Zoti pjesa e trashëgimit tim
 
  Hyji e ngjalli Jezusin, duke e shpëtuar nga tmerri i vdekjes (Vap 2, 24).
Më ruaj, o Hyj, *
  sepse të kam rënë ndore!
I thashë Zotit: »Ti je Zoti im, *
  tjetër të mirë nuk kam veç teje!«
 
Për shenjtërit që janë përmbi tokë, njerëz bujarë, *
  po përvëlohem krejtësisht prej dëshirës!
 
I shumojnë të zezat e veta *
  ata që shkojnë pas zotave të huaj.
Unë nuk do t’u flijoj fli njomjeje gjakrash, *
  buzët e mia nuk do t’ua përmendin emrat.
 
Zoti është pjesa e trashëgimit tim dhe gota, *
  në dorën tënde është fati im!
Shorti më ra në më të mirën tokë: *
  pjesa e trashëgimit tim tesve më pëlqen!
 
E bekoj Zotin që më dha kuptim, *
  edhe natën veshkat e mia më mësojnë.
Zotin e kam gjithmonë para sysh, *
  më rri në të djathtë, nuk kam sesi të rrëzohem!
 
Prandaj galdon zemra ime, gëzon shpirti im, *
  mbarë trupi im pushon në qetësi.
 
S’do të ma lësh shpirtin në Nëntokë, *
  as s’do të lejosh që Shenjti yt të kalbet në dhé.
 
Ti do të ma tregosh udhën e jetës, †
  gëzimin e plotë para fytyrës sate, *
  Kënaqësinë e amshueshme në të djathtën tënde.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Në dorën tënde është fati im, o Zot,
  mbarë trupi im pushon në qetësi.
 
  Leximi i shkurtër  1 Sel 5, 23
  Hyji, burimi i paqes, ai ju shenjtëroftë krejtësisht, dhe e tërë qenia juaj – shpirti, jeta dhe trupi – ju ruajttë e patëmetë dhe e përsosur për ardhjen e Zotit tonë Jezu Krishtit!
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C O Zot, * në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  D O Hyj i së vërtetës, ti më ke shëlbuar:
  në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
 
Ant. Na shpëto, o Zot,  derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe.
 
  Kënga e Simonit  Lk 2, 29-32
  Krishti, drita e popujve dhe lavdia e Izraelit.
 
Tani, o Zot, mund të lejosh të vdesë *
  shërbëtori yt në paqe sikurse the ti vetë,
 
sepse me sytë e mi e pashë shëlbimin *
  që ti e bëre gati në sy të të gjithë popujve:
 
Dritën që bën të njohin Ty paganët *
  e që i jep nder popullit tënd, Izraelit.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Na shpëto, o Zot, derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe.
 
  Lutja
  Mos na lëntë kurrë, po të lutemi, o Zot, hiri yt, ai na forcoftë më fort në shëlbimin tënd dhe përherë na dhashtë ndihmën tënde. Nëpër Zotin tonë
 
  Edhe kur Pasmbrëmësorja thuhet personalisht, vijon bekimi:
  Zoti i gjithëpushtetshëm na dhuroftë një natë të qetë
  dhe një mbarim të mirë.
  C Amen.
 
  Antifona drejtuar Virgjrës Mari
 
  Të falemi Mbretëreshë, Nëna e mëshirës, jeta, ëmbëlsimi e shpresa jonë, të falemi! Ty të thërrasim ne të shkretët, bijtë e Evës, që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë në këtë shekull plot me lot. Deh pra, pajtorja jonë, ata sy të mëshirshëm të tu silli prej nesh! E Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie na e kallxo. O e dhimbshmja, o e buta, o e ëmbla Virgjëra  Mari! Amen.
 
  Nën mbrojtjen tënde po ngasim, o shenjta Nëna e Hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevoja tona, por, o virgjëra e lume dhe e bekuar, na shpëto përherë prej të gjithë rreziqesh, Zoja jonë, dhe ndërmjetëse e jona. Me Birin tënd na pajto, Birit tënd na porosit ndër duar të Birit tënd na lësho.
 

Radio Maria Albania

Current track
TITLE
ARTIST