Liturgjia e Orëve – 16 mars – e premte – Java IV e Kreshmeve

Written by on March 14, 2018

JAVA E KATËRT KRESHMËVEE PREMTE
 
Ftesa
 
D  O Zot, hapi buzët e mia.
C  Dhe goja ime do t’i kumtojë lavdet e tua.
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
  Psalmi 95 /94/  Grishje për të lavdëruar Hyjin
 
  Nxitni njëri-tjetrin dita-ditës deri sa të zgjasë kjo “Sot” (Heb 3, 13).
 
Ejani t’i këndojmë Zotit, *
  t’i brohorasim Hyjit, Shëlbuesit tonë.
T’i dalim para me falënderje, *
  t’i këndojmë këngë hareje! .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Sepse Hyj i madhërishëm është Zoti, *
  Mbret i madhërueshëm mbi të gjithë  zotat!
Sepse në dorën e tij janë thellësitë e tokës, *
  të tijat janë edhe majat e maleve,
i tiji është deti ‑ ai e krijoi, *
  duart e tija e formuan tokën.
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Ejani ta adhurojmë, të biem përmbys para tij, *
  të biem në gjunjë para Zotit që na krijoi!
Sepse ai është Hyji ynë,
  ne jemi populli i kullosës së tij, *
  grigja që ai ruan.
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Oh sikur ta ndienit sot zërin e tij: *
  “Mos e bëni zemrën tuaj gur porsi në Meribë,
porsi në ditë të Masës në shkretëtirë,
  kur etërit tuaj më vunë në sprovë: *
  më provuan megjithëse i kishin parë veprat e mia.
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Dyzet vjet më mërziti ajo brezni
  e thashë: ‘Popull zemërluhatshëm është ky, *
  që s’i njeh udhët e mia.’
Prandaj u përbetova në hidhërimin tim: *
  ‘Askurrë s’do të hyjnë në prehjen time!’” .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Java e katërt kreshmëveE premte
 
Shërbesa e leximeve
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Himni
 
  Tash koha e duhur
  shkëlqen dhuruar nga Hyji,
  të shërojë botën e mekur
  me shërimin e kursimit.
 
  Me dritë të hijshme të Krishtit
  ndriçon dita e shpëtimit,
  ndërsa zemrat plasur fajesh
  përtërihen agjërimit.
 
  Ne këtë me trup e mendje
  ta shtiem n’dorë, Zot, na ndihmo,
  që me kalim fatbardhë
  Pashkës së amshuar t’i afrohemi.
 
  Ty gjithësia e sendeve
  t’adhuroftë, Trini e mëshirshme.
  Të përtërirë me anë të faljes,
  të këndojmë një këngë të re. Amen.
 
Ant. 1 Etërit tanë na treguan mrekullitë e Zotit.
 
 
Psalmi 78 /77/  (1-39) 
  Pabesia e popullit dhe besnikëria e Zotit
 
  Të gjitha këto ndodhën si shembull për ne, që ne të mos i lakmojmë të së keqes, sikurse i lakmuan ata (1 Kor 10, 6).
 
  I (1-16)
 
Dëgjoje me kujdes, populli im, mësimin tim, *
  vëru vesh fjalëve të gojës sime.
Po e hap gojën time për të mësuar me shëmbëlltyra, *
  do t’ju tregoj fshehtësi të kohëve të shkuara.
 
Ato që dëgjuam e mësuam, †
  çka na treguan etërit tanë, *
  nuk do t’i fshehim para fëmijëve të tyre,
 
do t’i kalojmë gojë më gojë në breznitë e ardhshme †
  lavditë e Zotit e mrekullitë e tija, *
  veprat e bindshme që ai bëri.
 
Ai e ngriti Dëshminë në Jakobin, *
  dhe e vuri Ligjin në Izrael,
 
që ç’u urdhëroi etërve tanë
  ato t’ua shpallin fëmijëve të vet, *
  që breznia e ardhshme t’i ketë të njohura,
 
që fëmijët që të lindin,
  t’ua tregojnë fëmijëve të vet: *
  që ta mbështetin shpresën e vet në Hyjin,
të mos i harrojnë veprat e Hyjit *
  e t’i mbajnë urdhërimet e tija.
 
E të mos bëhen si etërit e tyre *
  – brezni kryengritëse dhe e padëgjueshme,
brezni e paqëndrueshme në zemër *
  e me shpirt të pabesë ndaj Hyjit.
 
Bijtë e Efraimit, luftëtarë me hark, *
  ditën e përleshjes kthyen shpinën e ikën.
 
Nuk e mbrojtën Besëlidhjen e Hyjit, *
  e nuk deshën të ecin udhëve të tija.
 
I harruan veprat e tija, *
  mrekullitë e tija që ua dëftoi.
Në sy të etërve të tyre bëri mrekulli, *
  në tokën e Egjiptit, në fushën Taneos.
 
E ndau detin dhe ata i kaloi, *
  i ndali ujërat si të ishin në rrëshiq.
Ditën u printe me re, *
  e gjithë natën me zjarr ndriçues.
 
Në shkretëtirë qetën e plasi *
  dhe u dha të pinë si nga humnera e pafund:
nga shkëmbi nxori përrenj, *
  bëri të rrjedhë ujët si lumë.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Etërit tanë na treguan mrekullitë e Zotit.
 
 
Ant. 2 Hëngrën bukë nga qielli, pinë ujë nga shkëmbi,
  shenjë e Shpirtit të premtuar.
 
  II (17-31)
 
Por ata gjithnjë vazhduan të mëkatojnë kundër tij, *
  i kundërshtuan të Tejetlartit në shkretëtirë,
Hyjin e tunduan në zemrat e veta *
  duke kërkuar ushqim për grykësinë e vet.
 
Nynykatën kundër Hyjit e thanë: *
  »A është i zoti Hyji të shtrojë tryezë në shkretëtirë?«
 
»Ja, shkëmbit i ra e rrodhi ujë, *
  gurgulluan përrenjtë!
A mund të japë edhe bukë e mish *
  për popullin e vet?«
 
Dëgjoi Zoti dhe u zemërua, †
  zjarr u ndez kundër Jakobit, *
  flakë u ndez hidhërimi kundër Izraelit,
 
sepse nuk besonin në Hyjin, *
  nuk shpresonin në shpëtimin e tij.
 
Kështu u urdhëroi reve prej së larti, *
  i hapi pendët e qiellit,
porsi shi e lëshoi manën për ushqim, *
  u dha bukë nga qielli:
 
njeriu hëngri bukë engjëjsh, *
  u dha ushqim me mbushulli.
 
Mandej në qiell e zgjoi erën e lindjes, *
  me pushtet të vet bëri të fryjë shiroku,
bëri të bjerë mbi ta mish thuajse pluhur, *
  shpend me pupla porsi rëra e detit:
ranë midis tëbanishtës së tyre, *
  përreth çadrave të tyre.
Hëngrën dhe u ngopën, *
  ua plotësoi dëshirën.
 
Ende plotësisht nuk ishin ngirë, *
  ende ushqimin e kishin në gojë,
 
kur qe, zemërimi i Hyjit u ndez kundër tyre, †
  i kositi me vdekje më të fortët e tyre, *
  i vrau të zgjedhurit e Izraelit.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Hëngrën bukë nga qielli, pinë ujë nga shkëmbi,
  shenjë e Shpirtit të premtuar.
 
Ant. 3 U ra në mend se Hyji është strehimi
  dhe shëlbuesi i tyre.
 
  III (32-39)
Megjithatë – vazhduan të mëkatojnë *
  dhe nuk besuan në veprat e mrekullueshme të tijat.
Ditët e tyre i zhduku si avullin, *
  vitet e tyre kaluan me ngutësi.
 
Kur i vriste, atëherë e kërkonin *
  e përsëri ktheheshin tek Hyji;
u binte në mend se Hyji është strehimi i tyre, *
  Hyji i tejetlartë Shëlbuesi i tyre.
Porse prapë e gënjenin me gojën e tyre, *
  e rrenin me gjuhën e vet:
zemra e tyre nuk ishte me të, *
  besë nuk kishin në Besëlidhjen e tij.
 
E Ai, i mëshirshëm, e falte fajin, *
  në vend që të shkatërronte,
 
shpeshherë e ndalte zemërimin e vet *
  e nuk ndizej në furinë e vet.
I binte në mend se janë njerëz të ligshtë *
  – avull që shkon e nuk kthehet.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 U ra në mend se Hyji është strehimi
  dhe shëlbuesi i tyre.
 
  D Kthehuni te Zoti, Hyji i juaj:
  C sepse Ai është i mirë dhe fal çdo mëkat.
 
  Leximi i parë
  Prej librit të Numrave  14, 1-25
 
  Protesta e popullit dhe lutja e Moisiut
  Populli e ngriti zërin me britma të mëdha e krejt natën e kaloi në vajtim dhe të gjithë bijtë e Izraelit nynykatën kundër Moisiut e Aronit e thoshin: »Oh, po të kishim vdekur në Egjipt ose në këtë shkretëtirë të gjerë! Po pse na pruri Zoti në këtë vend që të vdesim prej shpatës, kurse gratë e fëmijët tanë të merren skllevër? Po a nuk është më mirë të kthehemi në Egjipt?« Dhe i thoshin njëri‑tjetrit: »Le ta caktojmë një tjetër prijës e të kthehemi në Egjipt!«
  Kur e dëgjuan këtë, Moisiu e Aroni ranë përmbys me fytyrë për dhe para mbarë bashkësisë së izraelitëve, kurse Jozuehi, biri i Nunit dhe Kalebi, biri i Jefoneut, që edhe këta e kishin përshkuar në vrojtim vendin, i shqyen petkat e veta dhe iu drejtuan me këto fjalë mbarë bashkësisë së izraelitëve: »Vendi që e përshkuam është shumë i mirë. Nëse Zoti do të na përkrahë, ai do të na shtjerë në të dhe do të na dhurojë një tokë që rrjedh qumësht e mjaltë. Mos u bëni kryengritës kundër Zotit as mos e kini frikë popullin e këtij vendi, sepse janë kafshatë e vogël për ne! S’ka më kush u del zot, kurse me ne është Zoti! Mos kini frikë!«
  Ndërsa mbarë bashkësia mendonte t’i vrasë me gurë, kur qe, Lavdia e Zotit iu dëftua të gjithë bijve të Izraelit përmbi Tendën e takimit, dhe Zoti i tha Moisiut: »Deri kur do të më përbuzë ky popull? E deri kur nuk do të më besojë megjithëse i bëra ndër sy të tij të gjitha ato mrekulli? Murtajën do t’ia çoj e do ta zhbij! Kurse prej teje do të bëjë një popull më të madh e më të fortë se ky.«
  Atëherë Moisiu i tha Zotit: »Do të dëgjojnë egjiptianët, prej mesit të të cilëve e nxore me fuqinë tënde këtë popull e do t’u thonë banorëve të këtij vendi, të cilët e kanë marrë vesh, se ti, o Zot, je në këtë popull dhe se u dëftohesh faqe‑faqas dhe se Reja jote i mbron dhe se ti u prin ditën në shtyllën e Resë e natën në shtyllën e zjarrit, por e vrave këtë popull si të ishte një njeri i vetëm! Atëherë do të thonë patjetër popujt që dëgjuan çfarë flitet për ty: »Zoti nuk pati fuqi ta shtjerë popullin në tokën që me përbetim u betua, e prandaj i zhbiu në shkretëtirë! Le të madhërohet pra, fuqia e Zotit sikurse u përbetove kur the: ‘Jam Zot i durueshëm dhe mëshirëmadh; e duroj paudhësinë e fajin, sepse i ndëshkoj mëkatet e etërve në fëmijë deri në të tretin e në të katërtin brez, por askënd nuk lë pa ndëshkuar.’ Falja, po të lutem, mëkatin këtij populli në saje të mëshirës sate të pakufi, sikurse e përkrahe këtë popull prej Egjiptit deri këtu.«
  Zoti i tha Moisiut: »Po ia fal në fjalën tënde. Por, pasha jetën time, siç është e vërtetë se Lavdia e Zotit do ta mbushë mbarë botën, asnjë njeri që i pa veprat e mia të madhërueshme dhe shenjat që i bëra në Egjipt e në shkretëtirë dhe më vuri në provë tani dhjetë herë dhe nuk i vuri vesh zërit tim, nuk do ta shohë vendin, të cilin ua premtova etërve me përbetim dhe asnjë prej atyre që më përbuzën s’do ta shohë. Por, shërbëtorin tim Kalebin që me një frymë krejt tjetër më dëgjoi, do ta shtjer në tokën që e përshkoi dhe fara e tij do ta zotërojë. Pasi amalekasit dhe kananejtë banojnë në vërri, nesër ju bëni çojën e kthehuni në shkretëtirë në drejtim të Detit të Kuq.«
 
  Përgjigjja  Krh. Ps 103 /102/, 8. 9. 13. 14
  C Zoti është i mirë e i mëshirshëm, i ngadalshëm në zemërim e shumë i dashur. Nuk zemërohet gjithherë as s’e mban hidhërimin për jetë të jetës. * Sikurse baba ka dhembje për fëmijët e vet, ashtu Zoti ka dhembje për ata që e druajnë.
  D Mirë e di se si jemi të përbërë, s’e harron se ne jemi pluhur.
  C Sikurse baba ka dhembje për fëmijët e vet, ashtu Zoti ka dhembje për ata që e druajnë.
 
  Leximi i dytë
 
  Nga “Letrat Pashkore” të shën Atanazit, ipeshkëv
  (Let. 5, 1-2; PG 26, 1379-1380)
 
  Misteri i Pashkëve i bashkon në fe ata që janë larg nga ana e trupit
 
  Vëllezër të mi, është gjë e bukur të kalojmë prej një feste në tjetrën, të kalojmë prej një urate në tjetrën, prej një kremtimi në tjetrin. Tani është afër ajo kohë që na sjell dhe na njofton një fillim të ri, ditën e Pashkëve të shenjta, në të cilat u flijua Zoti. Ne ushqehemi prej bukës së tij e gjithmonë e kënaqim shpirtin tonë me gjakun e tij të çmueshëm, pothuajse nxjerrim nga ndonjë burim. E prapëseprapë, gjithmonë kemi etje e gjithmonë digjemi prej dëshirës. Por Shëlbuesi ynë është afër atij që e ndien veten të tharë, e me dashamirësinë e vet, në ditën e festës i grish te vetja ata që zemrën e kanë të etshme, sipas fjalës së tij: “Kush ka etje le të vijë tek unë e le të pijë” (Krh. Gjn 7, 37). Por për ta shuar rreshkimin e përbrendshme nuk është e domosdoshme t’ia afrojmë gojën burimit, mjafton t’i bëjmë kërkesë për ujë vetë burimit. Hiri i të kremtes nuk është i kufizuar veç brenda një momenti, as s’fiket rrezja e saj e shkëlqyeshme kur perëndon dielli, por mbet gjithmonë e gatshme për atë shpirt që e dëshiron. Vazhdimisht ndikon me fuqi mbi ata që mendjen e kanë të shndritur dhe e përsiasin Shkrimin Shenjt ditë e natë. Këta janë porsi ai njeri që quhet i lum, siç shkruhet në psalm: “Lum njeriu që nuk i ndjek këshillat e keqbërësve, që nuk qëndron në rrugën e mëkatarëve e nuk rri së bashku me përqeshës, por kënaqet me Ligjin e Zotit dhe e kujton atë ditë e natë” (Ps 1, 1-2).
  Pra, fort të dashur, Hyji që për ne e themeloi këtë festë, edhe na jep që ta kremtojmë për çdo vit. Ai që, për shëlbimin tonë, ia dorëzoi vdekjes Birin e vet, për të njëjtin qëllim na dhuron edhe këtë të kremte, e cila shquhet qartë ndër të tjerat gjatë vitit. Kremtimi liturgjik na mbështet mes vështirësive që na takojnë në këtë botë. Nëpër të, Hyji na dhuron atë gëzim shëlbimi, i cili e rrit vëllazërinë. Nëpërmjet veprimit sakramental të festës, na mbledh në një bashkësi të vetme, të gjithë na bashkon shpirtërisht dhe bën që të gjenden afër edhe të largëtit. Kremtimi i Kishës na jep mundësi që të lutemi së bashku dhe t’ia lartësojmë Hyjit falënderimin tonë të përbashkët. Madje, kjo është gjë veçanërisht e domosdoshme në çdo të kremte liturgjike. Është një mrekulli e mirësisë së Hyjit ajo që na bën të ndihen të lidhur në festim dhe të bashkuar në njësinë e fesë së largët e të afërt, të pranishëm e të papranishëm.
 
  Përgjigjja  Krh. Sof 3, 8-9; Gjn 12, 32)
  C Më prit ku je – është fjala e Zotit – ditën kur të ngritem paditës; atëherë popujve do t’ua bëj buzët e pastra: * do ta thërrasin emrin e Zotit dhe do t’i shërbejnë.
  D E unë, kur të jem lartësuar nga toka, do t’i tërheq tek unë të gjithë njerëzit;
  C Do ta thërrasin emrin e Zotit dhe do t’i shërbejnë.
 
  Lutja
  O Hyj, ti që ligështisë sonë i përgatite ndihma të përshtatshme bëj, po të lutemi, t’i pranojmë me gëzim frytet e shëlbimit dhe t’i dëshmojmë me një jetë të shenjtë. Nëpër Zotin.
 
 
  Përfundimi i Orës sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
Java e katërt kreshmëveE premte
 
Lavdet e mëngjesit
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Kjo hyrje nuk përdoret kur Shërbesa e lutjes fillon me Ftesë.
 
  Himni
 
  Tashmë, Krisht, diell drejtësie,
  të çahet errësira e mendjes,
  të kthejë drita e virtytshme,
  që mbi tokë përtërin ditën.
 
  Duke dhënë kohën e duhur,
  jepi zemrës ti pendimin,
  pasi mirësia jote
  i dhuron edhe mëshirimin.
 
  Një farë pendese jepna,
  të durojmë për zbutje fajesh,
  sado që janë të mëdhaja,
  më e madhe është mëshira jote.
 
  Po afrohet dita jote,
  me të cilën ndrit çdo gjë,
  me hirin tënd hyjnor
  të gëzohemi të përtërirë.
 
  Ty gjithësia e sendeve,
  t’adhuroftë, Trini e mëshirshme.
  Të përtërirë me anë të faljes,
  të këndojmë një këngë të re. Amen.
 
Ant. 1 Krijoje në mua, o Hyj, zemrën e pastër,
  përtërij në mua një shpirt të qëndrueshëm!
 
Psalmi 51 /50/  (3-21)  Ki mëshirë për mua, o Zot
 
  Përtërihuni me shpirtin e mendjes tuaj dhe të visheni me njeriun e ri (Krh. Ef 4, 23-24).
 
Ki mëshirë për mua, o Hyj, sipas mëshirës sate, *
  pashë mirësinë tënde shlyeje mëkatin tim!
 
Më laj krejtësisht prej mëkatit tim *
  e më pastro prej fajit tim!
Sepse e pranoj paudhësinë time: *
  mëkatin tim përherë e kam para sysh.
 
Ty, vetëm ty të kam rënë në faj *
  dhe kam bërë ç’është keq para teje,
prandaj je i drejtë sado të më ndëshkosh, *
  dhe i paanshëm në dënimin tënd.
 
Ja, mëkatar unë leva, *
  madje në mëkate nëna ime më ngjizi,
por ti që e do çiltërinë e zemrës, *
  m’i mëso thellësitë e dijes së shpirtit.
 
Më stërpik me hisop e do të bëhem i pastër, *
  më laj e do të bëhem më i bardhë se bora.
Bëj ta ndiej zërin e haresë e të gëzimit *
  dhe do të gëzohen eshtrat e thërrmuara.
 
Largoje shikimin tënd prej mëkateve të mia, *
  e resiti të gjitha fajet e mia.
Krijoje në mua, o Hyj, zemrën e pastër, *
  përtërij në mua një shpirt të qëndrueshëm!
 
Mos më flak larg fytyrës sate, *
  mos e hiq prej meje shpirtin tënd të shenjtë.
Ma kthe gëzimin e shpëtimit tënd, *
  dhe më forco me shpirt të gatshëm.
 
E unë do t’ua mësoj mëkatarëve udhën e shëlbimit *
  e fajtorët do të kthehen tek ti.
Ma fal gjakun e derdhur, o Hyj, Hyji i shëlbimit tim, *
  dhe gjuha ime do ta shpallë shenjtërinë tënde.
 
Zhdrivilloji, o Zot, buzët e mia, *
  dhe goja ime do ta shpallë lavdinë tënde.
Sepse ti nuk kënaqesh në fli, *
  e, nëse të kushtoj fli shkrumbimi, s’të pëlqejnë.
 
Flija e vërtetë për Hyjin: shpirti i penduar; *
  ti, o Hyj, nuk e përbuz zemrën e penduar, të thërrmuar!
 
Pashë mirësinë tënde, o Zot, bëji mirë Sionit, *
  ndreqi përsëri muret e Jerusalemit.
 
Atëherë do t’i pranosh flitë e drejtësisë, †
  flitë e shkrumbimit e të gjitha kushtet, *
  atëherë do të mund të kushtohen
  mëzetër mbi altarin tënd.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Krijoje në mua, o Hyj, zemrën e pastër,
  përtërij në mua një shpirt të qëndrueshëm!
 
Ant. 2 Gëzohu, o Jerusalem,
  sepse në ty do të bashkohen popujt
  dhe do ta bekojnë Zotin.
 
Kënga Tob 13, 8-13. 15. 16 
  Falënderim për lirimin e popullit
 
  Ma tregoi qytetin e shenjtë, Jerusalemin… shkëlqente nga Lavdia e Hyjit (Zb 21, 10-11).
 
Të gjithë ju të zgjedhurit bekojeni Zotin, *
  të gjithë lëvdojeni madhërinë e tij!
 
Jerusalem, qytet i shenjtë, *
  të shkallmoi Zoti për faje të tua!
 
Me vepra të mira madhëro Zotin, *
  beko Mbretin e amshueshëm!
 
Në ty përsëri ai vetë me gëzim *
  Tempullin tënd ai do ta ndërtojë
që të gëzojnë në ty të gjithë të treturit, *
  brez pas brezi deri në amshim!
 
Dritë e ndritshme do të shkëlqejë
  anë e kënd skajet e dheut, *
  prej kahmos te ti do të vijnë;
 
kombe të ndryshme edhe të shumta *
  që i përmban rrumbullaku i dheut
tek i shenjti Emri yt! *
  ngarkuar duart me dhurata
  për t’ia dhënë Mbretit të qiellit!
 
Jerusalem, në ty do të gëzohen *
  breznitë e të gjitha breznive
i ‘Zgjedhur’ ti do të quhesh *
  në jetë të jetës për amshim!
 
Atëherë gëzo edhe galdo *
  për bijtë e të drejtëve,
se të gjithë do të bashkohen *
  e për amshim do të bekojnë Zotin.
 
Shpirti im, gëzohu në Zotin, *
  në të Madhin Mbret,
sepse në qytet të Jerusalemit
  do të ndërtohet Shtëpia e tij *
  e paepur në shekuj të shekujve!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Gëzohu, o Jerusalem,
  sepse në ty do të bashkohen popujt
  dhe do ta bekojnë Zotin.
 
Ant. 3 Qytet i Zotit, lavdëroje Zotin,
  ai e dërgon fjalën e vet tek ti.
 
Psalmi 147  (1-9)  Jerusalemi i rindërtuar
 
  Eja, do të ta tregoj të fejuarën, Gruan e Qengjit (Zb 21, 9).
 
Lavdëroje, Jerusalem, Zotin, *
  madhëroje, o Sion, Hyjin tënd!
Sepse i forcoi shulat e dyerve të tua, *
  i bekoi bijtë e tu në ty!
Ai ua siguron kufijve të tu paqen, *
  ai të ushqen me palcën e grurit.
Ai e dërgon fjalën e vet mbi tokë, *
  lajmi i tij vrapon me shpejtësi.
 
E hedh borën porsi lesh, *
  e derdh brymën porsi hi.
E lëshon breshrin porsi kafshatë, *
  kush mund të qëndrojë para të ftohtit të tij?
 
E dërgon fjalën e vet e ato shkrihen, *
  çon erën e vet e ujërat rrjedhin.
Ai ia zbulon fjalën e vet Jakobit, *
  drejtësitë e gjyqet e veta Izraelit.
 
Nuk bëri kështu me asnjë komb tjetër: *
  asnjërit nuk ia zbuloi vendimet e veta.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Qytet i Zotit, lavdëroje Zotin,
  ai e dërgon fjalën e vet tek ti.
 
  Leximi i shkurtër  Is 53, 11b-12
  Shërbëtori im i drejtë do të shfajësojë shumë, mbi vete fajet e tyre do t’i marrë. Prandaj turmat do t’ia jap për shpërblim, pre e tija do të jenë popuj të panumërt, sepse e dorëzoi veten për vdekje dhe qe numëruar ndër keqbërës që mbi vete t’i marrë fajet e turmave e lutet për ata që mëkatojnë.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C O Krisht, Biri i Hyjit të gjallë, * ki mëshirë për ne.
  O Krisht, Biri i Hyjit të gjallë, ki mëshirë për ne.
  D Ti, që vuajte për mëkatet tona,
  ki mëshirë për ne.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  O Krisht, Biri i Hyjit të gjallë, ki mëshirë për ne.
 
  Kënga ungjillore (Benedictus)  Lk 1, 68-79
  Ant. Po, ju më njihni dhe e dini se nga jam,
  thotë Zoti;
  Unë nuk erdha prej vetvetes:
  por është Ati që më dërgoi.
 
Qoftë bekuar Zoti, Hyji i Izraelit, *
  që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet!
 
Ai e ngriti Shpëtimtarin tonë *
  në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet,
 
sikurse premtoi kaherë *
  me gojë të profetëve të tij të shenjtë:
 
se do të na shpëtojë prej armiqve tanë *
  dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë;
 
se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tanë *
  e do t’i bjerë në mend Besëlidhja e tij e shenjtë
 
e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, atit tonë *
  se do të na e bëjë të mundshme t’i shërbejmë pa frikë,
 
të çliruar nga duart e armikut *
  në shenjtëri e drejtësi para tij
  për çdo ditë të jetës sonë.
 
E ti, o djalosh, do të quhesh profet i të Tejetlartit, *
  sepse do të shkosh përpara Zotit
  për t’ia përgatitur udhët,
 
për ta vënë në dijeni popullin e tij *
  se Hyji do ta shëlbojë duke ia falur mëkatet e tija,
 
në saje të zemrës së dashur të Hyjit tonë *
  që do të na e dërgojë në pasi prej qiellit Diellin,
 
për të shndritur ata që gjenden në errësirë
  dhe në hijen e vdekjes, *
  për t’i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes.“
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Po, ju më njihni dhe e dini se nga jam,
  thotë Zoti;
  Unë nuk erdha prej vetvetes:
  por është Ati që më dërgoi.
 
  Lutjet e besimtarëve
Jezu Krishti na ka shëlbuar me vdekjen dhe me ngjalljen e vet. Atij t’i drejtohemi me këto fjalë:
 
  O Zot, ki mëshirë.
 
Ti ke hyrë në Jerusalem t’i përballosh mundimet dhe të bëhesh i lavdishëm
  drejtoje Kishën tënde kah Pashkët e amshuara.
Kur ishe i kryqëzuar, ushtari me heshtë ta shporoi kraharorin
  shëroji edhe plagët tona.
Kryqin tënd e ke bërë trung jete
  të gjithë ata që do të rilinden me sakramentin e pagëzimit shpërbleji me frytet e këtij trungu.
Derisa qëndroje i kryqëzuar, e fale cubin e penduar
  qiti në harresë edhe mëkatet tona.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroftë emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
  Lutja
  O Hyj, ti që ligështisë sonë i përgatite ndihma të përshtatshme bëj, po të lutemi, t’i pranojmë me gëzim frytet e shëlbimit dhe t’i dëshmojmë me një jetë të shenjtë. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e katërt kreshmëveE premte
 
Ora e mesme
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ora e tretë
 
  Himni
 
  Me fe të Hyjit ne jetojmë,
  me atë shpresë që prore besojmë,
  nëpër hir të dashurisë
  Krishtit lavde t’i këndojmë.
 
  I çuar në orën e tretë
  në flijimin e mundimeve,
  mbi atë kryq që mbarti u var,
  tërhoqi delen e humbur.
 
  Të nënshtruar po të lutemi,
  të lirë me anë të shëlbimit,
  që të shkëpusë nga shekulli
  ata që iu falën mëkatet.
 
  Krishtin dhe Atin t’i lusim,
  Shpirtin e Krishtit e të Atit,
  një e vetme e gjithpushtetshme,
  Trini, ndihmo ata që luten. Amen.
 
Ora e gjashtë
 
  Himni
 
  Kur Krishti pati etje,
  në atë orë që n’kryq e ngjitën,
  kush psalterin di të lexojë
  etjes së drejtësisë t’i këndojë.
 
  Bashkë me etje qoftë uri,
  për atë që vdiq për ne,
  edhe mëkati neveri,
  e virtyti qoftë dëshirë.
 
  Bagmi i Shpirtit Shenjt
  sot mbi këngë e qeste ndikoftë,
  që zjarrin e trupit ta ngrijë,
  acarin e shpirtit ngrohtë.
 
  Krishtin dhe Atin t’i lusim,
  Shpirtin e Krishtit e të Atit;
  një e vetme e gjithpushtetshme
  Trini, përkrah ata që luten. Amen.
 
Ora e nëntë
 
  Himni
 
  Tri herë çdo tri orë për ne
  numri i shenjtë përhapet,
  n’emrin e shenjtë të Jezusit
  t’i lypim dhuntitë e faljes.
 
  Ja rrëfimi i hajdutit
  hirin e Krishtit fiton,
  lavdi ynë dhe përkushtimi,
  mëshirën meriton.
 
  Me anë t’kryqit humbet vdekja,
  e pas territ kthehet drita:
  si çahet terri i kobeve,
  lulëzoftë mendja e ndritur.
 
  Krishtin dhe Atin lusim,
  të Krishtit e të Atit Shpirtin:
  një e vetme e gjithëpushtetshme
  Trini, përkrahi ata që luten. Amen.
 
Ant. Ja ditët e pendesës,
  koha e faljes dhe e shpëtimit.
 
Psalmi 119 /118/  XXI (161-168)
 
Të mëdhenjtë më salvojnë pa arsye, *
  zemra ime trembet vetëm prej fjalëve të tua.
Unë u gëzohem fjalëve të tua *
  porsi ai që fiton pre të madhe.
 
E urrej rrenën dhe më velet, *
  kurse Ligjin tënd e kam për zemër.
Shtatë herë në ditë ty të thur lavde *
  për gjyqet e drejtësisë sate.
 
Dashamirësit e Ligjit tënd gëzojnë paqe të madhe, *
  ata askurrë nuk marrin në thua.
Ndihmën tënde, o Zot, e pres *
  dhe i mbaj urdhërimet e tua.
Shpirti im i ruan ligjet e tua *
  dhe i desha ato me gjithë shpirt.
I mbaj ligjet e tua e dëshminë tënde, *
  sepse të gjitha udhët e mia janë para syve të tu.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Ja ditët e pendesës,
  koha e faljes dhe e shpëtimit.
 
Ant. Unë jam i Gjalli, thotë Zoti,
  nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit
  por që ai të kthehet dhe të jetojë.
 
Psalmi 133 /132/  (1-3)  Gëzimi në dashurinë vëllazërore
 
  Në bashkësinë e besimtarëve mbretëronte një përkim i plotë (Vap 4, 32).
 
Oh, sa punë e mirë e gjë e bukur është *
  kur vëllezërit jetojnë së bashku:
 
si vaji ai më i miri në krye, †
  që zbret në mjekër, në mjekrën e Aronit, *
  që zbret kindave të petkave të tij,
 
porsi vesa në Hermon, *
  që bie në malet e Sionit.
 
Sepse atje Zoti e jep bekimin, *
  jetën e amshueshme.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Unë jam i Gjalli, thotë Zoti,
  nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit
  por që ai të kthehet dhe të jetojë.
 
Ant. Ne jemi të qëndrueshëm në provë:
  fuqia jonë është drejtësia e Hyjit.
 
Psalmi 140 /139/  (2-9. 13-14)  Ti je strehimi im
 
  Biri i njeriut po u bie në dorë mëkatarëve (Mt 26, 45).
 
Më shpëto, o Zot, prej njeriut të keq, *
  më mbro prej njeriut mujshar.
Prej atyre që mendojnë të këqija në zemër, *
  që gjithë ditën sendërgjojnë luftëra.
 
Porsi gjarpri e mprehin gjuhën e vet: *
  nën buzë e kanë vrerin e shlligës.
 
Më ruaj, o Zot, prej kthetrave të mëkatarit, †
  më mbro prej njeriut të derhuzdtë, *
  sepse mendojnë të ma vënë nënkëmbëzën.
 
Krenarët ma fshehën grackën †
  me litar ma përgatitin rrjetën, *
  gjatë udhës m’i ngrehin kurthet.
 
I thashë Zotit: »Ti je Hyji im, *
  dëgjoje, o Zot, britmën e lutjes sime.
O Zot, o Zot, fuqia e shëlbimit tim, *
  ma mbro kryet ditën e përleshjes.«
 
Mos lejo të shkojnë në vend dëshirat e bakeqit, *
  mos i përkrah synimet e tija.
 
E di se Zoti e mbron çështjen e të mjerit *
  dhe ia jep të drejtën të vobektit.
Po të drejtët do të lavdërojnë Emrin tënd, *
  shenjtërit do të jetojnë në praninë tënde.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Ne jemi të qëndrueshëm në provë:
  fuqia jonë është drejtësia e Hyjit.
 
  Në orët tjera përdoren psalmet tjera plotësuese (fq. 1354).
  Ora e tretë
 
  Leximi i shkurtër  Is 55, 3
  Ma vini veshin e ejani tek unë, më dëgjoni e shpirti juaj do të jetojë! Me ju do të lidh Besëlidhje të përhershme, po, do t’i ruaj të mirat e Davidit.
 
  D Krijo në mua, o Zot, një zemër të pastër,
  C përtërije në mua një shpirt të qëndrueshëm.
 
  Lutja
  O Hyj, ti që ligështisë sonë i përgatite ndihma të përshtatshme bëj, po të lutemi, t’i pranojmë me gëzim frytet e shëlbimit dhe t’i dëshmojmë me një jetë të shenjtë. Nëpër Zotin.
 
Ora e gjashtë
 
  Leximi i shkurtër  Krh. Jer 3, 12. 14a
  Kthehu, thotë Zoti, dhe nuk do ta kthej fytyrën time prej jush, sepse unë jam i mëshirshëm, e nuk do ta mbaj hidhërimin përgjithmonë. Kthehuni, o bij që u ngritët kundër meje, ‑ thotë Zoti ‑ sepse unë jam Zoti juaj.
 
  D Largoje shikimin prej mëkateve të mia,
  C shlyej të gjitha fajet e mia.
 
  Lutja
  O Hyj, ti që ligështisë sonë i përgatite ndihma të përshtatshme bëj, po të lutemi, t’i pranojmë me gëzim frytet e shëlbimit dhe t’i dëshmojmë me një jetë të shenjtë. Nëpër Zotin.
 
Ora e nëntë
 
  Leximi i shkurtër  Jak 1, 27
  Besimi i pastër dhe i patëmetë para Hyjit Atë është ky: kujdesi për bonjakë dhe për gra të veja në vështirësitë e tyre dhe ruajtja e pastër e vetvetes nga kjo botë.
 
  D Shpirti i penduar të pëlqen, o Zot,
  C ti nuk e përbuz zemrën e penduar, të thërrmuar.
 
  Lutja
  O Hyj, ti që ligështisë sonë i përgatite ndihma të përshtatshme bëj, po të lutemi, t’i pranojmë me gëzim frytet e shëlbimit dhe t’i dëshmojmë me një jetë të shenjtë. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë
 
 
Java e katërt kreshmëveE premte
 
Mbrëmësorja
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Himni
 
  O Jezus, je themeluesi
  i agjërimit të kreshmëve,
  mëngjillet na i mësove
  për shërim të mendjeve.
 
  Bëju tashti krah Kishës,
  pendesës qëndroji pranë,
  shtrirë përdhe të lutemi
  të falësh mëkatet tanë.
 
  Ti fajet e ribëra
  shlyeji me hirin tënd,
  e rojën kah e ardhmja
  me shumë butësi përdore.
 
  Të shpërblyer nga veprat
  vjetore të pendimit,
  të shkojmë në gëzimet e Pashkëve
  të denja për kremtimin.
 
  Ty gjithësia e sendeve
  t’adhuroftë, Trini e mëshirshme,
  Me faljen tënde të përtërirë,
  të këndojmë një këngë të re. Amen.
 
Ant. 1 Çdo ditë të bekoj, o Zot,
  i kujtoj veprat e dashurisë sate.
 
Psalmi 145 /144/  I (1-13)  Lavdi Lartmadhërisë hyjnore
 
  E pashqyrtueshme është pasuria e Krishtit. E del në dritë para të gjithëve me anë të Kishës të synuar qysh prej amshimit e të zbatuar nëpër Jezu Krishtin, Zotërinë tonë (Krh. Ef 3, 8-11).
 
Do të të lartësoj, o Mbret, Hyji im, *
  dhe do ta bekoj Emrin tënd përgjithmonë e jetë.
Çdo ditë do të të bekoj *
  dhe do ta lavdëroj Emrin tënd
  përgjithmonë e jetë.
 
Zoti është i madh e i lavdërueshëm, *
  e pashqyertueshme është madhëria e tij!
 
Breznia breznisë do t’ia tregojë veprat e tua *
  dhe do ta shpallin pushtetin tënd.
Do ta shpallin madhërinë e shenjtërisë sate, *
  do t’i tregojnë mrekullitë e tua.
 
Do ta tregojnë fuqinë e veprave të tua të tmerrshme, *
  do t’i kumtojnë veprat e madhërishme të tuat.
Do ta përhapin kujtimin e hirësisë sate të madhe, *
  do t’i brohorisin drejtësisë sate.
 
Zoti është vetë butësia e mëshira, *
  i ngadalshëm në zemërim dhe plot dashuri.
Zoti është i mirë për të gjithë, *
  i dhimbshëm për të gjitha krijesat e veta.
 
Le të të lavdërojnë, o Zot, të gjitha veprat e tua *
  e le të të bekojnë shenjtërit e tu.
Le ta tregojnë lavdinë e Mbretërisë sate, *
  le të kuvendin për pushtetin tënd,
 
për t’ua shpallur njerëzve gjithpushtetësinë tënde *
  dhe lavdinë e madhërisë së mbretërisë sate.
Mbretëria jote është mbretëri e amshueshme, *
  pushteti yt prej breznie në brezni.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Çdo ditë të bekoj, o Zot,
  i kujtoj veprat e dashurisë sate.
 
Ant. 2 Sytë e të gjithëve janë drejtuar me shpresë te ti, o Zot.
 
Psalmi 145 /144/  II (14-21) 
  Mbretëria jote është mbretëri e amshuar
 
  Qoftë bekuar Hyji. Ati i Zotit tonë Jezu Krishtit (Ef 1, 3).
 
Besnik është Zoti në gjitha premtimet e veta, *
  i shenjtë në të gjitha veprat e veta.
Zoti ua jep dorën atyre që u merren këmbët, *
  i çon ata që rrëzohen.
 
Sytë e të gjithëve shpresojnë në ty, *
  ti u jep ushqim në kohën e duhur.
Ti e hap dorën tënde *
  dhe mbush me të mira çdo gjë të gjallë.
 
I drejtë është Zoti në të gjitha udhët e veta *
  dhe i shenjtë në të gjitha veprat e veta.
Zoti është afër të gjithë atyre që e thërrasin, *
  të gjithë atyre që e thërrasin me çiltëri.
 
E plotëson dëshirën e atyre që e druajnë, *
  ua dëgjon britmën dhe i shpëton.
Zoti i ruan të gjithë ata që e duan, *
  kurse të paudhët të gjithë do t’i shuajë.
 
Goja ime do ta shfaqë lavdinë e Zotit, †
  çdo njeri do ta bekojë Emrin e tij të shenjtë *
  përgjithmonë e jetë.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Sytë e të gjithëve janë drejtuar me shpresë te ti, o Zot.
 
Ant. 3 Të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua,
  o Mbret i popujve!
 
Kënga Krh. Zb 15, 3-4  Himn adhurimi dhe lavdi
 
Të mëdha dhe të madhërueshme janë veprat e tua, †
  o Zot, Hyj, o i Gjithëpushtetshëm! *
  Të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua,
  o Mbreti i popujve!
 
Kush të mos të druajë ty, o Zot, †
  dhe kush të mos e lavdërojë Emrin tënd?! *
  Ti i vetmi, je Shenjti!
 
Të gjitha kombet do të vijnë †
  dhe do të adhurojnë para Teje, *
  sepse Gjyqet e tua u dëftuan të drejta!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua,
  o Mbret i popujve!
 
  Leximi i shkurtër  Jak 5, 16. 19-20
  Rrëfeni mëkatet njëri-tjetrit dhe lutuni për njëri-tjetrin që të shëroheni! Urata e të drejtit ka shumë fuqi kur thuhet me gjithë zemër.
  Vëllezërit e mi, në qoftë se ndonjë prej jush e lë Udhën e së Vërtetës, por nëse ndokush e kthen, le ta dini se kush e kthen mëkatarin prej udhës së gabuar do të (ia) shëlbojë shpirtin nga vdekja dhe do të bëjë të zhduket një shumicë mëkatesh.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C Lum njeriu që kujdeset për të dobëtin:
  * Zoti do të kujdeset për të.
  Lum njeriu që kujdeset për të dobëtin:
  Zoti do të kujdeset për të.
  D Do të bëjë që të jetojë i lumtur mbi tokë:
  Zoti do të kujdeset për të.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  Lum njeriu që kujdeset për të dobëtin:
  Zoti do të kujdeset për të.
 
  Kënga ungjillore (Magnificat  Lk 1, 46-55)
  Ant. Askush s’vuri dorë mbi Jezusin,
  sepse ende nuk kishte ardhur koha e tij.
 
Shpirti im e madhëron Zotin, *
  shpirti im me hare i brohorit Hyjit, Shëlbuesit tim,
 
sepse shikoi me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvujtë: *
  qe se, që tani të gjitha breznitë do të më quajnë të lumtur,
 
sepse punë të mëdha bëri për mua Hyji i gjithëpushtetshëm *
  ‑ i shenjtë është Emri i tij!
 
Mëshira e tij brezni më brezni *
  për ata që e druajnë.
 
E tregoi fuqinë e krahut të vet: *
  hodhi poshtë qëllimet e krenarëve,
 
i rrëzoi princat prej froneve të tyre *
  i lartësoi të përvujtët.
 
Me të mira i mbushi ata që s’kishin ç’të hanë
  të pasurit i nisi duarthatë.
 
I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet,
  duke e sjellë në mend mëshirën
 
‑ si ua pati premtuar etërve tanë *
  në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Askush s’vuri dorë mbi Jezusin,
  sepse ende nuk kishte ardhur koha e tij.
 
  Lutjet e besimtarëve
Shëlbuesi i botës, Jezu Krishti, me vdekjen e vet e shkatërroi vdekjen tonë dhe me ngjalljen e vet e përtëriu jetën. Atë ta adhurojmë dhe sinqerisht ta lusim:
 
  Shenjtëroje popullin të cilin e ke shëlbuar me gjakun tënd.
 
Shëlbuesi ynë Jezu Krisht, bëj që me kthimin nga mëkatet dhe me pendese të përhershme të marrim pjesë në mundimet e tua
  ashtu që të mund të marrim pjesë edhe në lumturinë e amshuar.
Bëj që ta fitojmë mbrojtjen e Nënës sate, Ngushëllueses së të pikëlluarve,
  që ta meritojmë atë ngushëllim me të cilin mund të na ngushëllosh vetëm Ti.
Bëj që besimtarët e tu të bëhen pjesëmarrës në mundimet e Tua në çastet e vështira të jetës
  në mënyrë që ta dëftojnë me jetë shëlbimin tënd.
E përule vetveten duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje, mu deri në vdekje në kryq
  bëj që shërbëtorët e tu të bëhen të dëgjueshëm, të durueshëm dhe të qëndrueshëm.
Me dhuratën tënde ke bërë që trupat e të vdekurve të bëhen të ngjashëm me Trupin tënd të famshëm
  bëj që edhe ne të bëhemi pjesëmarrës të lumturisë së tyre.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroftë emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
  Lutja
  O Hyj, ti që ligështisë sonë i përgatite ndihma të përshtatshme bëj, po të lutemi, t’i pranojmë me gëzim frytet e shëlbimit dhe t’i dëshmojmë me një jetë të shenjtë. Nëpër Zotin.
 
Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
Java e katërt kreshmëveE premte
 
PASMBRËMËSORJA
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Në këtë moment është mirë të bëhet përqendrimi në heshtje për të bërë shqyrtimin e ndërgjegjes. Në kremtimet e bashkësive mund të përdoret apo të përshtatet një nga formulat e pendesës që përdoren gjatë meshës.
 
O Zoti im, po më vjen keq me gjithë zemër për të gjitha mëkatet që i kam bërë. Se kam bjerrë parrizin dhe kam merituar ferrin. Por më fort se të kam fyer Ty, o E mira e pambaruar, që kaq fort më ke dashur. Mëshirë, o Zot! Më fal, o Zot! Po të jap fjalën, me ndihmën tënde, që mos të fyej më kurrë. Amen.
 
Himni: njëri prej këtyre që vijon, sipas dëshirës
 
  Himni
 
  Para fundit të dritës,
  ty duam, krijuesi i sendeve,
  me mirësinë e zakontë,
  të na kryesosh në roje.
 
  Ty ëndërrofshin zemrat tona,
  në gjumë të rëndë Ty ndjefshin,
  dhe gjithmonë lavdinë tënde
  këndofshin në ag të dritës.
 
  Na jep jetë të shëndetshme,
  ngrohtësinë tonë përtërije,
  mjegullën e zezë të natës
  ta sqarojë drita jote.
 
  Na jep, Atë fuqiplotë,
  me anë t’Hyjit Jezu Krisht,
  që me ty në amshim
  mbretëron me Shpirtin Shenjt. Amen.
 
Ose:
 
  O Krisht, që tërë shkëlqim e dritë
  zbulon errësitë e natës,
  e ndriçim drite quhesh
  kur dritë u flet të lumëve.
 
  O Hy i Shenjtë të lutemi
  Ti në këtë natë na ruaj;
  në ty të gjejmë pushimin,
  na i bëj të qeta orët.
 
  Nëse sytë i zë gjumi,
  për ty zemra t’rrijë zgjuar;
  të mbrosh me dorën tënde
  besnikët që të duan.
 
  Shiko, o mbrojtësi ynë,
  na ruaj ndër prita e kurthe,
  sundo shërbëtorët tu
  që me gjak tënd shpërbleve.
 
  O Krisht, mbret shumë i drejtë,
  Ty e Atit iu qoftë lavdia,
  me Shpirtin Ngushëllimtar
  ndër shekujt e përhershëm. Amen.
 
Ant. 1 O Zot, ditë e natë hedh kushtrim para teje.
 
  Në kohën e Pashkëve
  Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Psalmi 88 /87/ (2-19)  Lutja e një njeriu të sëmurë rëndë
 
  Porse kjo është ora juaj dhe pushteti i territ (Lk 22, 53).
 
O Zot, Hyji i shpëtimit tim, *
  ditë e natë hedh kushtrim para teje.
Le të mbërrijë tek ti urata ime, *
  vëru vesh dënesave të mia.
 
Sepse shpirti im është plot me vuajtje, *
  jeta ime është në grykën e varrit;
po më mbajnë me ata që zbresin në gropë, *
  jam porsi ai për të cilin s’ka më ndihmë:
 
i lirë si ata që vdiqën, *
  porsi të vrarët që pushojnë në varre,
të cilët ti më nuk i kujton, *
  që janë shkëputur nga dora jote.
 
Më plandose në shpellë pa fund, *
  në errësirë e në hijen e vdekjes.
Felgrimi yt rëndon mbi mua, *
  valët e tua i hodhe mbi mua.
 
Prej meje i largove të njohurit e mi, *
  për ta më bëre të jem i neveritshëm,
jam i mbyllur, jashtë s’mund të dal, *
  prej mjerimit sytë e mi po shteren.
 
Gjithë ditën në ndihmë të thërras, o Zot, *
  duart e mia drejt teje i shtrij.
Vallë për të vdekur bën ti mrekulli? *
  A thua hijet ngrihen për të lëvduar?
 
Flet ndokush për mirësinë tënde në varr, *
  për besën tënde në vendin e shkatërrimit?
Në errësirë njihen mrekullitë e tua, *
  në vend të harresës drejtësia jote?
 
E unë, o Zot, prej teje kërkoj ndihmë, *
  urata ime në mëngjes mbërrin para teje.
Pse, o Zot, e përbuz shpirtin tim? *
  Përse fytyrën tënde e fsheh para meje?
 
I mjerë jam dhe vdes që prej fëmijërisë sime, *
  më këputi barra e tmerrimeve të tua.
Përmbi mua kaluan hidhërimet e tua, *
  përdhe më shtruan provat e tua!
 
Më kanë rrethuar pa pushim si uji, *
  grumbullohen mbi mua njëherësh.
M’i largove mik e të afërm, *
  bëj shoqëri veç me errësirën.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 O Zot, ditë e natë hedh kushtrim para teje.
 
  Leximi i shkurtër  Jer 14, 9
  Mes nesh je ti je, o Zot, emri yt u thirr mbi ne, deh, ti dore mos na lësho.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C O Zot, * në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  D O Hyj i së vërtetës, ti më ke shëlbuar:
  në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
 
Ant. Na shpëto, o Zot,  derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe.
 
  Kënga e Simonit  Lk 2, 29-32
  Krishti, drita e popujve dhe lavdia e Izraelit.
 
Tani, o Zot, mund të lejosh të vdesë *
  shërbëtori yt në paqe sikurse the ti vetë,
 
sepse me sytë e mi e pashë shëlbimin *
  që ti e bëre gati në sy të të gjithë popujve:
 
Dritën që bën të njohin Ty paganët *
  e që i jep nder popullit tënd, Izraelit.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Na shpëto, o Zot, derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe.
 
  Lutja
  Ki mëshirë, o Zot, për popullin tënd dhe falja të gjitha mëkatet, që, çka merituam me anën e mëkateve tona, të na largojë ndjesa jote. Nëpër Zotin tonë.
 
  Edhe kur Pasmbrëmësorja thuhet personalisht, vijon bekimi:
 
  Zoti i gjithëpushtetshëm na dhuroftë një natë të qetë
  dhe një mbarim të mirë.
  C Amen.
 
  Antifona drejtuar Virgjrës Mari
 
  Të falemi Mbretëreshë, Nëna e mëshirës, jeta, ëmbëlsimi e shpresa jonë, të falemi! Ty të thërrasim ne të shkretët, bijtë e Evës, që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë në këtë shekull plot me lot. Deh pra, pajtorja jonë, ata sy të mëshirshëm të tu silli prej nesh! E Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie na e kallxo. O e dhimbshmja, o e buta, o e ëmbla Virgjëra  Mari! Amen.
 
  Nën mbrojtjen tënde po ngasim, o shenjta Nëna e Hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevoja tona, por, o virgjëra e lume dhe e bekuar, na shpëto përherë prej të gjithë rreziqesh, Zoja jonë, dhe ndërmjetëse e jona. Me Birin tënd na pajto, Birit tënd na porosit ndër duar të Birit tënd na lësho.
 
 
 
 
 
 

Radio Maria Albania

Current track
TITLE
ARTIST