Liturgjia e Orëve – 16 prill – e hënë – Java III e Pashkëve

Written by on April 14, 2018

Java e tretë e Pashkëve – E hënë
 
Shërbesa e leximeve
 
Ftesa
 
D  O Zot, hapi buzët e mia.
C  Dhe goja ime do t’i kumtojë lavdet e tua.
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja!
 
Në shërbesën e së dielave dhe të ditëve të javës:
 
Ant. Zoti me të vërtetë u ngjall, aleluja.
 
  Psalmi 95 /94/  Grishje për të lavdëruar Hyjin
 
  Nxitni njëri-tjetrin dita-ditës deri sa të zgjasë kjo “Sot” (Heb 3, 13).
 
Ejani t’i këndojmë Zotit, *
  t’i brohorasim Hyjit, Shëlbuesit tonë.
T’i dalim para me falënderje, *
  t’i këndojmë këngë hareje!
 
  Ant. Zoti me të vërtetë u ngjall, aleluja.
 
Sepse Hyj i madhërishëm është Zoti, *
  Mbret i madhërueshëm mbi të gjithë  zotat!
Sepse në dorën e tij janë thellësitë e tokës, *
  të tijat janë edhe majat e maleve,
i tiji është deti ‑ ai e krijoi, *
  duart e tija e formuan tokën.
 
  Ant. Zoti me të vërtetë u ngjall, aleluja.
 
Ejani ta adhurojmë, të biem përmbys para tij, *
  të biem në gjunjë para Zotit që na krijoi!
Sepse ai është Hyji ynë,
  ne jemi populli i kullosës së tij, *
  grigja që ai ruan.
 
  Ant. Zoti me të vërtetë u ngjall, aleluja.
 
Oh sikur ta ndienit sot zërin e tij: *
  “Mos e bëni zemrën tuaj gur porsi në Meribë,
porsi në ditë të Masës në shkretëtirë,
  kur etërit tuaj më vunë në sprovë: *
  më provuan megjithëse i kishin parë veprat e mia.
 
  Ant. Zoti me të vërtetë u ngjall, aleluja.
 
Dyzet vjet më mërziti ajo brezni
  e thashë: ‘Popull zemërluhatshëm është ky, *
  që s’i njeh udhët e mia.’
Prandaj u përbetova në hidhërimin tim: *
  ‘Askurrë s’do të hyjnë në prehjen time!’”
 
  Ant. Zoti me të vërtetë u ngjall, aleluja.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Zoti me të vërtetë u ngjall, aleluja.
 
Java e tretë E Pashkëve – E HËNË
 
Shërbesa e leximeve
 
  Kjo hyrje nuk përdoret kur Shërbesa e lutjes fillon me Ftesë.
 
  Himni
 
  Gëzohu, qiell, prej së larti,
  brohoritni tokë e det,
  Krishti pas kryqit ngjallur,
  vdekatarëve u dha jetë.
 
  Koha e pritur tash u kthye,
  shihet dita e shpëtimit,
  pas një errësire u shkëlqye
  bota nga gjaku i Qengjit.
 
  Ajo vdekje prej mundimesh
  bëhet falje e krimit;
  virtyti mbet pa u prekur
  fitoren e dha i munduri.
 
  Kjo ish prova e shpresës sonë,
  që të binden besimtarët,
  pastaj dhe ata do të ngjallen
  për të gëzuar jetën e lume.
 
  Ja, pra, Pashkët e bardha
  shkaku i këtyre të mirave,
  të gjithë trimërisht t’kremtojmë
  me kaq dhurata të mbushur.
 
  Jezus, ti qofsh i përhershëm
  për zemrat gëzimi i Pashkëve,
  e ne me hir të rilindur
  na mblidh në triumfet e tua.
 
  Jezus, ty të qoftë lavdia,
  që shndrit me mundje të vdekjes,
  bashkë me Atin e me Shpirtin
  ndër gjithë shekujt burim jete. Amen.
 
  (Në vend të himnit mund të këndohet një këngë e miratuar nga autoritetet kishtare e që i përshtatet kohës)
 
Ant. 1 Hyji ynë po vjen,
  nuk fshihet dhe nuk hesht. Aleluja!
 
Psalmi 50 /49/  Kulti që i pëlqen Zotit
 
  Krishti nuk erdhi për ta shlyer Ligjin e vjetër, por për ta përkryer; tha: Mos t’ju shkojë ndër mend se erdha për ta shlyer Ligjin ose Profetët! Jo, s’erdha të shlyej, por të përkryej (Krh. Mt 5, 17).
 
I (1-6)
 
Flet Zoti, Hyji i hyjnive *
  dhe e thërret tokën që ku lind dielli e deri ku perëndon.
Nga Sioni, shkëlqim bukurie, *
  Hyji ndriçon!
 
Hyji ynë do të vijë e nuk do të hesht: †
  para i shkon zjarri që përpin, *
  përreth tmerrshëm tërbohet thëllimi.
 
E thërret qiellin prej së larti *
  edhe tokën për të gjykuar popullin e vet:
 
»Bashkoni para meje besimtarët e mi, *
  që me fli lidhën Besëlidhjen me mua!«
Qiejt shpallin drejtësinë e tij *
  sepse Hyji është gjykatës!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Hyji ynë po vjen,
  nuk fshihet dhe nuk hesht. Aleluja!
 
Ant. 2 Kushtoji Hyjit fli falënderimi. Aleluja!
 
  II (7-15)
 
»Dëgjo, populli im, dua të flas, †
  o Izrael, dëshmoj kundër teje: *
  unë Hyji, jam Hyji yt!
 
Nuk të qortoj për flitë e tua, *
  flitë e shkrumbimit të tuat i kam gjithherë para sysh!
S’do të pranoj prej shtëpisë sate mëzat, *
  as cjap prej tufave të tua.
 
Sepse të gjitha egërsirat e pyjeve janë të miat, *
  me mijëra kafshë në malet e mia.
I njoh të gjithë shpendët e ajrit *
  dhe imja është gjithçka lëviz mbi tokë!
 
Po të kisha uri, ty nuk do të të thosha: *
  imi është rruzulli e gjithçka ai përmban.
Pse, a thua unë ha mish mëzetërish *
  e pi gjak cjepsh?
 
Kushtoji Hyjit fli falënderjeje *
  dhe zbatoja Hyjit kushtet e tua,
e më thirr në ditën e tramvajit: *
  unë do të të shpëtoj e ti më jep lavdinë!«
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Kushtoji Hyjit fli falënderimi. Aleluja!
 
Ant. 3 Dashuri dua, e jo flijime:
  jo dhurata, por bashkim me mua,
  thotë Zoti. Aleluja!
 
III (16-23)
 
Mëkatarit Hyji i thotë: †
  »Si guxon ti t’i shtjellosh urdhërimet e mia? *
  Si e merr nëpër gojë Besëlidhjen time,
 
kur ti e urren disiplinën, *
  pas shpine i hedh urdhrat e mi?
Kur e sheh vjedhësin, shok bëhesh me të, *
  e me lavire vazhdimisht merr pjesë.
 
Gojën tënde e përdor për fitme, *
  gjuha jote thur dredhi.
Me paramendim flet kundër vëllait tënd, *
  çnderon djalin e nënës sate.
 
Kështu veprove e unë heshta. †
  A mendon ti se unë jam si ti? *
  Po të qortoj e po t’i përplas në fytyrë
  mëkatet e tua.«
 
Merrni vesh mirë ju të gjithë që e harroni Hyjin: †
  mos me bëni t’ju fut në thonj *
  se s’gjendet ai që mund t’ju shpëtojë.
 
Më nderon ai që më kushton flinë e lavdit, †
  do t’ia tregoj shpëtimin e Hyjit *
  atij që ecën udhës së drejtë.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Dashuri dua, e jo flijime:
  jo dhurata, por bashkim me mua,
  thotë Zoti. Aleluja!
 
  D Zemra ime dhe trupi im galdojnë, aleluja,
  C në Hyjin e gjallë, aleluja.
 
  Leximi i parë
  Prej librit të Zbulesës së shën Gjonit apostull  7, 1-17
 
  Moria e të shënuarve me vulën e Hyjit
 
  Unë Gjoni pashë katër engjëj që qëndronin në këmbë në katër këndet e botës. Ata i mbanin katër erërat e dheut, që asnjë erë të mos fryjë as mbi tokë, as mbi det as mbi ndonjë lëndë. Pashë edhe një engjëll tjetër që ngritej nga Lindja.
  Ai kishte vulën e Hyjit të gjallë. Ai i thirri me sa zë kishte katër engjëjt që kishin marrë pushtetin të dëmtojnë tokën dhe detin:
  »Mos i bëni dëm as tokës, as detit, as lëndëve deri që t’i vulosim në ballë shërbëtorët e Hyjit tonë!«
  Atëherë dëgjova numrin e atyre që ishin vulosur, 144.000 nga të gjitha fiset e bijve të Izraelit:
  prej fisit të Judës dymbëdhjetë mijë të vulosur, prej fisit të Rubenit dymbëdhjetë mijë, prej fisit të Gadit dymbëdhjetë mijë,
  prej fisit të Aserit dymbëdhjetë mijë, prej fisit të Neftalit dymbëdhjetë mijë, prej fisit të Manaseut dymbëdhjetë mijë,
  prej fisit të Simonit dymbëdhjetë mijë, prej fisit të Levit dymbëdhjetë mijë, prej fisit të Isaharit dymbëdhjetë mijë,
  prej fisit të Zabulonit dymbëdhjetë mijë, prej fisit të Jozefit dymbëdhjetë mijë, prej fisit të Beniaminit dymbëdhjetë mijë të vulosur.
  Pastaj pashë: një shumicë të madhe që askush s’mund e numëronte, prej çdo kombi, çdo fisi, populli dhe gjuhe! Qëndronin në këmbë para fronit dhe para Qengjit të veshur me petka të bardha e me palma në dorë.
  Ata shpallnin me zë të lartë: »Shpëtimi i përket Hyjit tonë që rri në fron dhe Qengjit!«
  Të gjithë engjëjt që ishin në këmbë rreth fronit, rreth udhëheqësve dhe rreth katër Gjallorëve, ranë përmbys dhe adhuruan Hyjin.
  Thoshin: »Amen! Bekim e lavdi, dije e falënderim, nder, pushtet dhe fuqi Hyjit tonë në shekuj të shekujve! Amen!«
  Atëherë njëri nga udhëheqësit mori fjalën dhe më pyeti: »Këta që janë të veshur me petka të bardha, kush janë dhe nga kanë ardhur?«
  Unë u përgjigja: »Imzot, ti e di!«
  Dhe ai më tha:
  »Këta janë ata që erdhën nga prova e madhe; i lanë petkat dhe i pastruan në gjakun e Qengjit.
  Prandaj edhe qëndrojnë para fronit të Hyjit dhe i shërbejnë ditë e natë në tempullin e tij, dhe Ai që rri në fron do t’i shtijë nën tendën e vet.
  Më kurrë s’do të kenë uri më kurrë s’do të kenë etje, më s’do t’i djegë dielli as rrezet e tija.
  Sepse Qengji që është në midis të fronit do t’i kullosë dhe do t’i çojë në burimet e ujërave të jetës. Edhe Hyji do të fshijë çdo lot nga sytë e tyre.«
 
  Përgjigjja  Krh. Zb 7, 13. 14; 6, 9
  C Këta që janë të veshur me petka të bardha, kush janë dhe nga kanë ardhur? Janë ata që erdhën nga prova e madhe; * i lanë petkat dhe i pastruan me gjakun e Qengjit, aleluja.
  D Pashë nën lter shpirtrat e vrarë për shkak të fjalës së Hyjit dhe për shkak të dëshmisë që kishin bërë:
  C i lanë petkat dhe i pastruan me gjakun e Qengjit, aleluja.
 
  Leximi i dytë
  Nga “Komentimi mbi letrën e parë të Pjetrit” i shën Bedës të Nderueshëm, meshtar
  (Kap. 2; PL 93, 50-51)
 
  Fis i zgjedhur, meshtari mbretërore
 
  “Ju jeni fis i zgjedhur, meshtari mbretërore” (1 Pjt 2, 9a). Kjo dëshmi lavdie i qe dhënë moti popullit të lashtë të Hyjit me anë të Moisiut. Tani, me krejt të drejtë apostulli Pjetër ua drejton paganëve, sepse besuan në Krishtin, i cili, porsi guri i këndit, i pranoi popujt në atë shëlbim që Izraeli pati për vete.
  I quan të krishterët ‘fis të zgjedhur” në saje të fesë, për t’i dalluar prej atyre që, duke i rënë mohit gurit të gjallë, u bënë të mbrapshtë.
  Pastaj, ‘meshtari mbretërore’ sepse janë bashkuar me trupin e atij që është mbret i Tejetlartë dhe meshtar i vërtetë, i cili, si mbret, u jep të tijve mbretërinë dhe, si kryeprift, i shlyen mëkatet e tyre me kushtimin e gjakut të vet. I quan ‘meshtari mbretërore’ që të kujtojnë, të kenë shpresë në një mbretëri të pasosur dhe t’ia kushtojnë gjithmonë Hyjit flinë e një jete të panjollë.
  Quhen edhe ‘komb i shenjtë dhe popull që Hyji e fitoi për vete’, në përkim me çka thotë apostulli Pal, duke shtjelluar fjalët e profetit: “I drejti im do të jetojë prej fesë; por nëse bie nga feja, shpirti im nuk do të kënaqet në të’. Ne veç nuk jemi prej atyre që bien nga feja për t’u bjerrë, por prej atyre që besojnë për t’u shëlbuar” (Heb 10, 38-39). Dhe në Veprat e Apostujve: “Shpirti Shenjt u vuri mbikëqyrës mbi Kishën e Hyjit, që me gjakun e vet e fitoi për vete” (Vap 20, 28).
  Pra, jemi bërë “popull që Hyji e fitoi për vete” (1 Pjt 2, 9) me anë të gjakut të Shpërblyesit tonë, siç dikur populli i Izraelit qe shpërblyer me anë të gjakut të qengjit në Egjipt.
  Për këtë arsye, në rreshtin që vijon, pasi kujtoi në mënyrë mistike historinë e lashtë, tregon se kjo ka për t’u kryer në mënyrë shpirtërore edhe nga populli i ri i Hyjit, duke thënë: ‘për t’i shpallur veprat e madhërueshme të tija’ (krh. 1 Pjt 2, 9). Sikurse ata që qenë liruar nga Moisiu prej skllavërisë egjiptiane kënduan një himn ngadhënjimi në nder të Zotit, pasi kaluan nëpër Detin e Kuq dhe u mbyt ushtria e faraonit, po ashtu duhet që edhe ne, pasi na qenë falur mëkatet në pagëzim, të jemi mirënjohës për të mirat qiellore.
  Egjiptianët që e mundonin popullin e Hyjit, që ishin edhe shëmbëllesë e “errësirës” dhe e “mundimit”, mirë i simbolizojnë mëkatet që na përndjekin, por që u mbytën në pagëzim.
  Edhe çlirimi i bijve të Izraelit dhe hyrja e tyre në tokën e premtuar që moti, shumë mirë përkojnë me misterin e shpërblimit tonë, me anë të cilit e mbajmë shpresën e dritës së banesës qiellore, nën ndriçimin dhe udhëheqjen e hirit të Krishtit; dritën e këtij hiri e tregoi edhe ajo re dhe shtylla e zjarrit që gjatë krejt udhëtimit i mbrojti nga terri i natës dhe, nëpër një shtegtim plot vështirësi të papërshkrueshme, u priu deri në atdheun përfundimtar të premtuar.
 
  Përgjigjja  Krh. 1 Pjt 2, 9; Lp 7, 7; 13, 6
  C Ju jeni fis i zgjedhur, komb i shenjtë, popull që Hyji e fitoi për vete: * shpallni veprat e madhërueshme të atij që ju thirri nga errësira në dritën e vet të mrekullueshme, aleluja.
  D Zoti ju ka zgjedhur dhe ju ka shpërblyer prej shtëpisë së skllavërisë:
  C shpallni veprat e madhërueshme të atij që ju thirri nga errësira në dritën e vet të mrekullueshme, aleluja.
 
  Lutja
  O Hyj, ti ua tregon dritën e së vërtetës atyre që e kanë humbur udhën që të mund ta marrin përsëri rrugën e drejtë, bëj që të krishterët të flakin çka i kundërshton këtij emri e të ndjekin çfarë i ka hije. Nëpër Zotin.
 
Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
Java e tretë E Pashkëve – E HËNË
 
Lavdet e mëngjesit
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja!
 
  Kjo hyrje nuk përdoret kur Shërbesa e lutjes fillon me Ftesë.
 
  Himni 
 
  Kori i Jerusalemit të ri
  himnin e ëmbël të këndojë,
  e me gëzime të urta
  festën e Pashkëve të kremtojë.
 
  Ku Krishti, luan i pathyeshëm,
  kundër të mposhturit dragua,
  kur lëshon zë të fuqishëm,
  shpirtrat nga vdekja ka shpëtuar.
 
  Prenë që kish ngrënë i prapi
  e kthen përsëri tartari;
  liruar nga robëria,
  turmat prapa Krishtit venë.
 
  Ai ngadhënjen shkëlqyeshëm
  dhe i denjë në tërë hapësirën,
  e atdheun, qiellin e tokën
  i shndërron në një shtet të vetëm.
 
  Me këngë t’i lutemi atij
  si ushtarë që i këndojnë mbretit,
  që ai të na vendosë
  në pallat të vet tërë dritë.
  
  Të jetë gjithherë për mendjet,
  o Krisht, gëzimi i Pashkës,
  e ne me hir të rilindur
  na mblidh në fitoret e tua.
 
  Jezus, ty të qoftë lavdia,
  që shndrit me mundje të vdekjes,
  bashkë me Atin e me Shpirtin
  në gjithë shekujt burim jete. Amen.
 
  (Në vend të himnit mund të këndohet një këngë e miratuar nga autoritetet kishtare e që i përshtatet kohës)
 
Ant. 1 Zemra ime dhe trupi im
  brohorasin në Hyjin e gjallë, aleluja.
 
Psalmi 84 /83/  (2-13)  Dëshira për tempullin e Zotit
 
  Nuk e kemi këtu qytetin e përhershëm, por kërkojmë atë të ardhshmin (Heb 13, 14).
Sa të dashura janë banesat e tua, *
  o Zoti i Rruzullimit!
Shpirti im shkrihet e meket *
  për pallatet e Zotit.
 
Zemra ime e trupi im *
  i brohoritin Hyjit të gjallë.
 
Edhe trumcaku e gjen bunin e vet *
  edhe turtulli çerdhen e vet
  ku i vë zogjtë e vet:
e unë altarët e tu, o Zoti i ushtrive, *
  Mbreti im e Hyji im!
 
Lum ata që banojnë në shtëpinë tënde: *
  do të të lavdërojnë për amshim.
Lum ai që në ty gjen forcën *
  dhe vendos për shtegtim të shenjtë.
Kur kalojnë nëpër luginën e thatë †
  e shndërrojnë në burim uji të gjallë, *
  sepse shiu i mëngjesit e vesh me bekime.
 
Shtegtojnë e shtegtojnë gjithnjë e më të kërthndeztë *
  derisa të shohin Hyjin e hyjnive në Sion.
 
O Zot, Hyji i ushtrive, dëgjo uratën time, *
  më vështro, o Hyji i Jakobit.
Shiko, o Hyj, Mbrojtësi ynë, *
  shikoje fytyrën e të shuguruarit tënd!
 
Vërtet, më e mirë është një ditë në Shtëpinë tënde *
  se të tjera me mijëra!
Parapëlqej të qëndroj te pragu i Shtëpisë së Hyjit tim, *
  më tepër se të banoj në tendat e mëkatarëve.
 
Sepse diell e shqyt është Zoti Hyj, *
  ai dhuron hirin e nderin.
Zoti nuk ua mohon të mirat *
  atyre që jetojnë të pafajshëm.
 
O Zot Sabaot, *
  lum njeriu që shpreson në ty!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Zemra ime dhe trupi im
  brohorasin në Hyjin e gjallë, aleluja.
 
Ant. 2 Në lartësi, mbi male, është shtëpia e Zotit:
  tek ajo do të drejtohen të gjitha kombet, aleluja.
 
Kënga Is 2, 2-5 
  Qyteti i ri i Hyjit, qendra e mbarë njerëzimit
 
  Të gjitha kombet do të vijnë dhe do të adhurojnë para Teje (Zb 15, 4).
 
Do të ndodhë në kohën e ardhshme:
  mali i Shtëpisë së Zotit *
  do të vendoset mbi majën e maleve,
 
e do të ngallitë përmbi kreshta *
  dhe të gjithë popujt do të ngarendin tek ai.
 
Tek ai do të shkojnë shumë popuj e do të thonë:
  »Ejani të ngjitemi në malin e Zotit, *
  në Shtëpinë e Hyjit të Jakobit
 
që të na i mësojë udhët e tija *
  e të ecim shtigjeve të tija,«
sepse nga Sioni do të dalë Ligji *
  dhe nga Jerusalemi fjala e Zotit.
 
Ai do të jetë gjykatësi i popujve *
  dhe do t’i gjykojë fiset e shumta,
shpatat e veta do t’i kthejnë në plorë *
  e heshtat në drapërinj.
 
Një popull nuk do të ngritë shpatën
  kundër një populli tjetër *
  dhe më s’do të ushtrohen për luftë.
Eja, o shtëpia e Jakobit, *
  të ecim në dritën e Zotit!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Në lartësi, mbi male, është shtëpia e Zotit:
  tek ajo do të drejtohen të gjitha kombet, aleluja.
 
Ant. 3 Thoni në mes të popujve:
  Zoti mbretëron, aleluja.
 
Psalmi 96 /95/  (1-13)  Zoti mbret dhe gjykatës i gjithësisë
 
  Këndonin një këngë të re para fronit të qengjit (Krh. Zb 14, 3).
 
Këndoni Zotit një këngë të re! *
  Mbarë toka le t’i këndojë Zotit!
Këndoni Zotit, bekojeni Emrin e tij, *
  shpalleni si një ditë për ditë shpëtimin e tij!
 
Kumtojeni ndër paganë lavdinë e tij, *
  ndër mbarë popujt mrekullitë e tija!
Sepse i madh është Zoti,
  – tejet i denjë për t’u lavdëruar, *
  më i përfrigueshëm se të gjitha hyjnitë!
 
Një asgjë janë të gjithë zotat e paganëve, *
  kurse Zoti e ka krijuar qiellin.
Para tij është shkëlqimi e lavdia, *
  në Shenjtëroren e tij pushteti e bukuria!
 
Jepni Zotit, familjet e popujve, †
  jepni Zotit nder e fuqi, *
  jepjani Zotit nderin e Emrit të tij!
 
Kushtoni dhurata e hyni në pallatet e tija, *
  adhuroni Zotin në stoli të shenjtë!
Dridhu, o rruzull, para fytyrës së tij! *
  Shpallni ndër paganë: »Mbret është Zoti!«
 
Ai e mban botën që të mos shkatërrohet; *
  i gjykon popujt me drejtësi.
 
Galdo, o qiell! Gëzo, o tokë! †
  Le të buçasë deti me ç’ka në të, *
  le të gëzojë fusha me ç’gjendet në të,
 
le të gërthasin me hare lëndët e pyjeve, †
  para fytyrës së Zotit, sepse Ai po vjen, *
  sepse po vjen për të gjykuar tokën!
 
Do ta gjykojë botën me drejtësi, *
  do t’i gjykojë popujt me të vërtetën e tij.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Thoni në mes të popujve:
  Zoti mbretëron, aleluja.
 
  Leximi i shkurtër  Rom 10, 8b-10
  ‘Afër e ke fjalën, në gojën tënde dhe në zemrën tënde.’ d.m.th. fjalën e fesë që ne predikojmë. Sepse, në qoftë se me gojë e dëshmon se Jezusi është Zot dhe në qoftë se në zemrën tënde e beson se Hyji e ka ngjallur prej të vdekurish, do të shëlbohesh. Pra, për të fituar drejtësinë duhet të besosh në zemër e për të fituar shëlbimin duhet ta dëshmosh fenë me gojë.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C Krishti u ngrit prej thellësisë së tokës,
  * aleluja, aleluja.
  Krishti u ngrit prej thellësisë së tokës, aleluja, aleluja.
  D Ai e provoi vuajtjen dhe vdekjen. Aleluja, aleluja.
  aleluja, aleluja.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  Krishti u ngrit prej thellësisë së tokës, aleluja, aleluja.
 
  Kënga ungjillore (Benedictus  Lk 1, 68-79)
  Ant. Veproni, por jo për ushqim që prishet,
  por për një ushqim që qëndron
  për jetën e amshueshme, aleluja.
 
Qoftë bekuar Zoti, Hyji i Izraelit, *
  që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet!
 
Ai e ngriti Shpëtimtarin tonë *
  në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet,
 
sikurse premtoi kaherë *
  me gojë të profetëve të tij të shenjtë:
 
se do të na shpëtojë prej armiqve tanë *
  dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë;
 
se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tanë *
  e do t’i bjerë në mend Besëlidhja e tij e shenjtë
 
e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, atit tonë *
  se do të na e bëjë të mundshme t’i shërbejmë pa frikë,
 
të çliruar nga duart e armikut *
  në shenjtëri e drejtësi para tij
  për çdo ditë të jetës sonë.
 
E ti, o djalosh, do të quhesh profet i të Tejetlartit, *
  sepse do të shkosh përpara Zotit
  për t’ia përgatitur udhët,
 
për ta vënë në dijeni popullin e tij *
  se Hyji do ta shëlbojë duke ia falur mëkatet e tija,
 
në saje të zemrës së dashur të Hyjit tonë *
  që do të na e dërgojë në pasi prej qiellit Diellin,
 
për të shndritur ata që gjenden në errësirë
  dhe në hijen e vdekjes, *
  për t’i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes.“
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Veproni, por jo për ushqim që prishet,
  por për një ushqim që qëndron
  për jetën e amshueshme, aleluja.
 
  Lutjet e besimtarëve
Lavdi dhe nder për Krishtin, të cilin Ati e bëri trashëgimtar të të gjithë popujve. Para tij le të ngrihet lutja jonë:
 
  Na shpëto, o Zot, me të ngjallurit tënd.
 
O Krisht që fitove mbi ferr dhe e shkatërrove mëkatin
  na dhuro sot e përgjithmonë fitoren mbi të keqen.
Ti që na lirove nga zotërimi i vdekjes
  lejo që të shijojmë përvojën e jetës së re.
Ti bëre që të kalojmë nga skllavëria e mëkatit në liri të të bijve të Hyjit
  jepja paqen tënde të gjithë atyre që sot do t’i takojmë në udhët tona.
Ti që e përvujtërove krenarinë dhe fuqinë e salvuesve të tu
  mbroji të varfrit, liroji të përndjekurit, falja të gjithë njerëzve gëzimin e të ngjallurit tënd.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroftë emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
  Lutja
  O Hyj, ti ua tregon dritën e së vërtetës atyre që e kanë humbur udhën që të mund ta marrin përsëri rrugën e drejtë, bëj që të krishterët të flakin çka i kundërshton këtij emri e të ndjekin çfarë i ka hije. Nëpër Zotin.
 
Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e tretë E Pashkëve – E HËNË
 
Ora e mesme
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja!
 
  Himni
 
Ora e tretë
 
  Ja po vjen ora e tretë,
  kur Krishti i ngjitet kryqit;
  për keq mos të shkojë mendja,
  të shtojë dashurinë e lutjes.
 
  Kush e merr në zemër Krishtin,
  fiton ndjenja frytdhënëse,
  me kushte të zellshme bëhet
  i përshtatshëm për Shpirtin Shenjtë.
 
  Kjo është ora që i dha fundin
  letargjisë së krimit t’egër,
  nga kjo fill kohë të lume
  nisën nga hiri i Krishtit.
 
  Jezus, që ndër të gjithë shekujt
  shndrit me mundje të vdekjes,
  bashkë me Atin e me Shpirtin
  e Shenjtë të qoftë lavdia. Amen.
 
Ora e gjashtë
 
  Eni, o ju skllevër, që luteni,
  me mendje e gojë madhëroni
  emrin e lumë të Hyjit
  me këngë e lavde të denja.
 
  Sepse kjo është koha,
  kur me vendim të padrejtë
  ia dorëzoi vdekjes së njerëzve
  gjykatësin e të gjithë shekujve.
 
  E shtyrë nga dashuria,
  nga frika e drejtë të nënshtruar,
  kundër të gjitha sulmeve
  që na shtie armiku i egër.
 
  Të vetmin Zot ta adhurojmë,
  Hyjin Atë e Birin e tij
  së bashku me Shpirtin e Shenjtë,
  një Zot të vetëm në Trini. Amen.
 
Ora e nëntë
 
  Kjo është ora, që shkëlqeu
  edhe hoqi retë nga kryqi,
  botës duke i zhveshur terrin,
  i dha dritat e kthjellëta.
 
  Kjo orë që duke i ngjallur
  Jezusi prej varresh trupat,
  me shpirt të gjerë u dha urdhër
  të kthehen në jetë pas vdekjes.
 
  Zgjidhur ligjet e vdekjes
  besojmë shekuj të përtërirë,
  ndjekin rrjedhë të përjetshme
  dhuntitë e jetës së lume.
 
  Jezus, ty të qoftë lavdia,
  që shndrit me mposhtje të vdekjes,
  bashkë me Atin dhe me Shpirtin
  në gjithë shekujt burim jete. Amen.
 
  (Në vend të himnit mund të këndohet një këngë e miratuar nga autoritetet kishtare e që i përshtatet kohës)
 
Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Psalmi 119 /118/  XII (89-96) 
  Meditim  i fjalës së Zotit në ligj
 
  Po ju jap një urdhër të ri: Duani njëri‑tjetrin! Sikurse unë ju desha ju, duani edhe ju njëri‑tjetrin! (Gjn 13, 34).
 
E amshueshme është, o Zot, fjala jote, *
  e qëndrueshme porsi qielli.
Brez pas brezi e vërteta jote; *
  e themelove Tokën dhe ajo qëndron.
 
Me urdhrin tënd gjithçka qëndron deri më sot, *
  sepse çdo gjë është në shërbimin tënd.
Po të mos ishte Ligji yt kënaqja ime, *
  do të kisha mbaruar në mjerimin tim.
 
Kurrë e për këtë jetë s’do t’i harroj urdhërimet e tua, *
  në saje të tyre ti më mban në jetë.
Yti jam: deh, ti më shpëto, *
  sepse i kërkoj me zell urdhërimet e tua.
 
Të mbrapshtët mundohen të më humbasin; *
  por unë i kujtoj porositë e tua.
Çdo përsosmërie unë i shoh kufirin: *
  por Ligji yt kufi nuk ka.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Psalmi 71 /70/ 
  Ti, o Zot, je shpresa ime që prej ditëve të rinisë
 
  Në shpresë jini të gëzueshëm, në vështirësi të durueshëm, në uratë të qëndrueshëm! (Rom 12, 12).
 
  I (1-13)
 
Në ndore tënde, o Zot, *
  askurrë mos u turpërofsha.
Më shpëto e më dil zot pashë drejtësinë tënde, *
  prire mbi mua veshin tënd e më shëlbo!
Ji për mua shkëmb mbrojtjeje, †
  kullë e pamposhtur për të më shpëtuar, *
  sepse ti je kështjella ime e strehimi im.
 
Hyji im, më shpëto prej dorës së mëkatarit, *
  prej dorës së derhuzdit e të dinakut.
 
Sepse ti, o Zot, je shpresa ime, *
  shpresa ime, o Zot, qysh prej rinisë sime.
 
Në ty jam mbështetur qysh prej kraharorit të nënës, †
  qysh prej prehrit të nënës ti je mbrojtësi im, *
  mburrja ime është gjithmonë në ty.
 
Për shumë njerëz u bëra çështje habie: *
  ti ishe mbrojtësi im i fuqishëm.
 
Goja ime të lavdëron pa pushim, *
  gjithë ditën të madhëron.
 
Mos më lësho dore në pleqëri, *
  kur të më lënë fuqitë, mos hiq dorë prej meje.
 
Sepse thonë armiqtë e mi për mua, *
  e ata që më vërejnë zunë njëzëri të këshillohen:
 
»Hyji hoqi dorë prej tij, salvojeni, *
  bini në të se s’ka kush i del zot.«
 
O Hyj, mos më rri larg, *
  Hyji im, shpejto të më ndihmosh.
 
Le të turpërohen e le të shuhen
  kundërshtarët e shpirtit tim, †
  le të mbulohen me marre e me turp *
  ata që ma dëshirojnë të keqen.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.
 
  II (14-24)
 
E unë gjithmonë do të shpresoj në ty *
  e unë do t’i shumoj gjithnjë lavdet e tua.
 
Goja ime do ta shpallë drejtësinë tënde, †
  gjithë ditën shpëtimin tënd: *
  që s’di të ketë masë në madhëri.
Do ta shpall pushtetin e Zotit, *
  o Zot, do të kujtoj vetëm drejtësinë tënde.
Ti më ke mësuar, o Hyj, qysh prej rinisë sime *
  dhe ende sot i kumtoj mrekullitë e tua.
 
E tani në pleqëri ngarkuar me vjet, *
  o Hyj, mos hiq dorë prej meje,
derisa t’ia shpall pushtetin tënd *
  mbarë breznisë që do të vijë.
 
Pushteti yt e drejtësia jote, o Hyj, †
  arrijnë deri në qiell, sepse bëre punë të mrekullueshme! *
  O Hyj, e kush është i ngjashëm me ty?!
 
Sepse ti më çove prova shumë të mëdha, †
  por përsëri më kërthndeze në jetë *
  e përsëri më ktheve nga thellësia e tokës.
 
Rrite madhërinë time, *
  sillu prej meje e më ngushëllo.
 
Kështu edhe vetë do të të lavdëroj, †
  me harpë do të këndoj, o Hyj, të vërtetën tënde, *
  me cetër do të të këndoj ty, o Shenjti i Izraelit!
 
Do të galdojnë buzët e mia duke të kënduar ty, *
  edhe shpirti im që e ke shëlbuar.
 
Gjuha ime gjithë ditën do të flasë për drejtësinë tënde, †
  le të turpërohen e të marrohen *
  ata që kërkojnë të keqen për mua.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Ora e tretë
  Leximi i shkurtër  Krh. Zb 1, 17c-18
  E pashë Birin e njeriut i cili më tha: “Mos u tremb! Unë jam i Pari dhe i Sprasmi, i Gjalli! Isha i vdekur dhe, ja, jam i gjallë për shekuj të shekujve dhe unë i kam çelësat e Vdekjes dhe të Nëntokës!”
  D Zoti me të vërtetë u ngjall, aleluja
  C dhe iu shfaq Simonit, aleluja.
 
Ora e gjashtë
  Leximi i shkurtër  Kol 2, 9. 10a. 12
  Dhe, pasi në Krishtin banon trupërisht e tërë plotësia hyjnore, kështu edhe ju jeni të mbushur me anë të Tij.
  Të varrosur bashkë me Të në pagëzim, bashkë me Të edhe u ngjallët në saje të fesë, me të cilën besuat në fuqinë e Hyjit që e ngjalli nga të vdekurit.
  D Nxënësit e panë Zotërinë, aleluja,
  C dhe u mbushen plot me gëzim, aleluja.
Ora e nëntë
  Leximi i shkurtër  2 Tim 2, 8. 11
  Kujtoje Jezu Krishtin të ngjallur nga të vdekurit dhe trungu i Davidit sipas Ungjillit që unë predikoj. E vërtetë është kjo fjalë: Nëse ne vdiqëm bashkë me Të, bashkë me Të edhe do të jetojmë.
  D Rri me ne, o Zot, aleluja,
  C tashmë është mbrëmje, aleluja.
 
  Lutja
  O Hyj, ti ua tregon dritën e së vërtetës atyre që e kanë humbur udhën që të mund ta marrin përsëri rrugën e drejtë, bëj që të krishterët të flakin çka i kundërshton këtij emri e të ndjekin çfarë i ka hije. Nëpër Zotin.
 
 
Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e tretë E Pashkëve – E HËNË
 
Mbrëmësorja
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja!
 
  Himni 
 
  O Zot, mbret i amshueshëm,
  gjithmonë me Atin Bir,
  sipas shëmbëllesës sate
  njeriun Adam krijove.
 
  Që e kish mashtruar djalli,
  armiku i njerëzimit,
  trajtën e tij të trupit
  nga Virgjëra e more.
 
  Që t’na bashkosh me Hyjin
  në bashkëjetesë të mishit,
  në pagëzim do të na japësh,
  Shëlbues, mëshirë e falje.
 
  Të marrësh kryqin u denjove
  për t’u shërbyer njerëzve;
  ti gjakun tënd dhurove
  çmim për shpëtimin tonë.
 
  Ti u ngjalle duke marrë
  lavdinë e caktuar nga Ati,
  nëpër ty ne besojmë
  me përkushtim të ngjallemi.
 
  Qofsh  përherë gëzimi i Pashkëve
  për mendjet tona, o Jezus,
  dhe ne me hir rilindur
  na mblidh në ngadhënjimet e tua.
 
  Ty, Jezus, të qoftë lavdia,
  që shndrit me mundje të vdekjes,
  bashkë me Atin e me Shpirtin
  ndër gjithë shekujt burim jete. Amen.
 
(Në vend të himnit mund të këndohet një këngë e miratuar nga autoritetet kishtare e që i përshtatet kohës)
 
Ant. 1 Dritë për ty do të jetë Zoti yt,
  shkëlqim për ty do të jetë Hyji yt, aleluja.
 
Psalmi 123 /122/  (1-4)  Shpresa e popullit është në Zotin
 
  Dy të verbër… ia filluan të bërtasin: Zotëri, Biri i Davidit, ki mëshirë për ne! (Mt 20, 30).
 
Drejt teje po i lartësoj sytë e mi, *
  drejt teje që banon në qiell.
 
Qe, porsi sytë e shërbëtorëve
  drejt dorës së zotërinjve të vet, †
  porsi sytë e shërbëtores *
  drejt duarve të zonjës së vet,
 
ashtu priren sytë tanë drejt Zotit, Hyjit tonë, *
  derisa të ketë mëshirë për ne.
 
Ki mëshirë për ne, o Zot, ki mëshirë për ne, *
  sepse për së tepërmi na kanë mbuluar me përbuzje.
Sepse u ngi tepër më shpirti ynë
  me përqeshje të të ngopurve, *
  me përbuzje të krenarëve.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Dritë për ty do të jetë Zoti yt,
  shkëlqim për ty do të jetë Hyji yt, aleluja.
 
Ant. 2 Rrjeta e vdekjes u shqye:
  jemi të lirë dhe të gjallë, aleluja.
 
Psalmi 124 /123/  (1-8)  Ndihma jonë është në emër të Zotit
 
  Një natë Zoti i tha Palit në vegim: Mos u tremb… sepse unë jam me ty! (Vap 18, 9-10).
 
Po të mos kishte qenë Zoti me ne *
  – le ta pohojë ballafaqe Izraeli –
po të mos kishte qenë Zoti me ne, *
  kur njerëzit u ngritën kundër nesh:
 
atëherë do të na kishin përpirë gjallë, *
  kur u mori flakë zemërimi kundër nesh.
 
Atëherë ujët do të na kishte marrë, *
  rrjedha e përroit do të na kishte marrë,
do të na kishin mbytur *
  valët e ujërave të tërbuara!
 
Qoftë bekuar Zoti
  që s’na dha kafshatë *
  për dhëmbët e tyre!
 
Shpirti ynë shpëtoi si trumcaku †
  prej gracke të gjuetarëve: *
  laku u këput e ne shpëtuam!
 
Ndihma jonë është në Emër të Zotit, *
  që krijoi qiellin e Tokën.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Rrjeta e vdekjes u shqye:
  jemi të lirë dhe të gjallë, aleluja.
 
Ant. 3 Kur të ngrihem prej tokës,
  do t’i tërheq të gjithë drejt meje, aleluja.
 
Kënga Krh. Ef 1, 3-10  Hyji shpëtimtar
 
Qoftë bekuar Hyji.*
  Ati i Zotit tonë Jezu Krishtit,
i cili na bekoi me çdo bekim shpirtëror *
  në qiell në Krishtin.
 
Në Të na zgjodhi *
  para krijimit të botës
që të jemi të shenjtë e të papërlyer *
  para Tij në dashuri.
 
Ai na parashënoi për vete *
  të jemi bij në shpirt
në saje të Jezu Krishtit *
  me pëlqimin e vullnetit të vet
 
për nderë të lavdisë së hirit të tij *
  me të cilin na pajisi me anë të të Dashurit:
në Të, në saje të gjakut të tij, *
  e fituam shpërblimin;
 
në Të na u falën fajet *
  me anë të begatisë së hirit të tij,
të cilin Hyji e ndikoi në ne *
  bashkë me çdo urti e kuptim.
 
Ai na vuri në dijeni *
  mbi misterin e vullnetit të vet
synim që lirisht kishte vendosur *
  qysh më parë ta kryente në Të
 
kur të plotësohej koha: *
  të vërë çdo gjë
  nën kryesinë e Krishtit,
të gjithë qenësitë *
  që janë në qiell e në tokë.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Kur të ngrihem prej tokës,
  do t’i tërheq të gjithë drejt meje, aleluja.
 
  Leximi i shkurtër  Heb 8, 1b-3a
  Kemi një Kryeprift të tillë, i cili rri në të djathtën e fronit të Madhërisë në qiell, si Mbarështues i Shenjtërores dhe i Tendës së vërtetë, të cilën e ngriti Zoti dhe jo njeriu. Meqenëse çdo kryeprift vihet për të kushtuar dhurata dhe fli.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C Zoti mbretëron, ai u vesh me shkëlqim e madhëri,
  * aleluja, aleluja.
  Zoti mbretëron, ai u vesh me shkëlqim e madhëri,
  aleluja, aleluja.
  D I fortë është froni i tij në shekuj.
  aleluja, aleluja.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  Zoti mbretëron, ai u vesh me shkëlqim e madhëri,
  aleluja, aleluja.
 
  Kënga ungjillore (Magnificat  Lk 1, 46-55
  Ant. Vepra që Hyji kërkon është kjo:
  besoni në Atë që Ai  dërgoi, aleluja.
 
Shpirti im e madhëron Zotin, *
  shpirti im me hare i brohorit Hyjit, Shëlbuesit tim,
 
sepse shikoi me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvujtë: *
  qe se, që tani të gjitha breznitë do të më quajnë të lumtur,
 
sepse punë të mëdha bëri për mua Hyji i gjithëpushtetshëm *
  ‑ i shenjtë është Emri i tij!
 
Mëshira e tij brezni më brezni *
  për ata që e druajnë .
 
E tregoi fuqinë e krahut të vet: *
  hodhi poshtë qëllime e krenarëve,
 
i rrëzoi princat prej froneve të tyre *
  i lartësoi të përvujtët
 
Me të mira i mbushi ata që s’kishin ç’të hanë
  të pasurit i nisi duarthatë
 
I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet,
  duke e sjellë në mend mëshirë
 
‑ si ua pati premtuar etërve tanë *
  në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim.
 
Lavdi Atit e Birit*
  e Shpirtit Shenjt
si ka qenë në fillim,
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Vepra që Hyji kërkon është kjo:
  besoni në Atë që Ai  dërgoi, aleluja.
 
  Lutjet e besimtarëve
Krishti i ngjallur, me anë të Shpirti Shenjt, u bë burim jete dhe sakrament i përgjithshë i shëlbimit. Plot me gëzim, ta thërrasim emrin e tij
  Na ripërtërij, o Zot, me fuqi të hpirtit tënd.
 
O Krisht, shëlbues i botës dhe fillimi i krijimit të ri, drejto tërë jetën tonë drejt mbretërisë sate të lavdishme
  ku na pret në të djathtën e Atit.
O Zot, që jeton dhe vepron në Kishën tënde
  na drejto në njohuri të së vërtetës së plotë.
Zbuloje fuqinë e dashurisë sate para të varfërve, të sëmurëve, atyre që vdesin
  ngushëlloi me dritën e pranisë sate.
Pranoje lavdinë tonë në mbarim të kësaj dite
  le t’i shndrisë të vdekurit dita që nuk njeh perëndim.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroftë emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
  Lutja
  O Hyj, ti ua tregon dritën e së vërtetës atyre që e kanë humbur udhën që të mund ta marrin përsëri rrugën e drejtë, bëj që të krishterët të flakin çka i kundërshton këtij emri e të ndjekin çfarë i ka hije. Nëpër Zotin.
 
 
Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e tretë E Pashkëve – E hënë
 
PASMBRËMËSORJA
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja.
 
  Në këtë moment është mirë të bëhet përqendrimi në heshtje për të bërë shqyrtimin e ndërgjegjes. Në kremtimet e bashkësive mund të përdoret apo të përshtatet një nga formulat e pendesës që përdoren gjatë meshës.
 
O Zoti im, po më vjen keq me gjithë zemër për të gjitha mëkatet që i kam bërë. Se kam bjerrë parrizin dhe kam merituar ferrin. Por më fort se të kam fyer Ty, o E mira e pambaruar, që kaq fort më ke dashur. Mëshirë, o Zot! Më fal, o Zot! Po të jap fjalën, me ndihmën tënde, që mos të fyej më kurrë. Amen.
 
  Himni
 
  Para fundit të dritës,
  ty duam, krijuesi i sendeve,
  me mirësinë e zakontë,
  të na kryesosh në roje.
 
  Ty ëndërrofshin zemrat tona,
  në gjumë të rëndë Ty ndjefshin,
  dhe gjithmonë lavdinë tënde
  këndofshin në ag të dritës.
 
  Na jep jetë të shëndetshme,
  ngrohtësinë tonë përtërije,
  mjegullën e zezë të natës
  ta sqarojë drita jote.
 
  Na jep, Atë fuqiplotë,
  me anë t’Hyjit Jezu Krisht,
  që me ty në amshim
  mbretëron me Shpirtin Shenjt. Amen.
 
  Ose:
 
  O Krisht, që tërë shkëlqim e dritë
  zbulon errësitë e natës,
  e ndriçim drite quhesh
  kur dritë u flet të lumëve.
 
  O Hy i Shenjtë të lutemi
  Ti në këtë natë na ruaj;
  në ty të gjejmë pushimin,
  na i bëj të qeta orët.
 
  Nëse sytë i zë gjumi,
  për ty zemra t’rrijë zgjuar;
  të mbrosh me dorën tënde
  besnikët që të duan.
 
  Shiko, o mbrojtësi ynë,
  na ruaj ndër prita e kurthe,
  sundo shërbëtorët tu
  që me gjak tënd shpërbleve.
 
  O Krisht, mbret shumë i drejtë,
  Ty e Atit iu qoftë lavdia,
  me Shpirtin Ngushëllimtar
  ndër shekujt e përhershëm. Amen.
 
Ant. 1 Ti, o Zot, je i mirë dhe i fal mëkatet,
  i ngadalshëm në zemërim, plot dashuri e duresë.
 
Psalmi 86 /85/  (1-17)  Urata në vështirësi
 
  Qoftë bekuar Hyji… që na ngushëllon në të gjitha vështirësitë tona (2 Kor 1, 4).
 
Ma vër veshin, o Zot, e më dëgjo, *
  sepse jam i mjerë e skamnor.
Ma ruaj shpirtin se jam i devotshmi yt, *
  Hyji im, shpëtoje shërbëtorin tënd që shpreson në ty.
 
Ki mëshirë për mua, o Zot, *
  se gjithë ditën të thërras në ndihmë.
Gëzoje shpirtin e shërbëtorit tënd, *
  sepse te ti, o Zot, e lartësoj shpirtin tim.
 
Sepse ti, o Zot, je i ëmbël e i butë, *
  plot mëshirë për ata që të thërrasin në ndihmë.
Dëgjoje, o Zot, uratën time, *
  vështroje zërin e lutjes sime.
 
Në ditë të vështirë klitha te ti *
  pse e di se ti më dëgjon.
 
Nuk ka hyjni që të përngjet ty, o Zot, *
  asgjë s’mund të matet me veprat e tua.
 
Të gjithë paganët prej teje të krijuar, †
  do të vijnë e do të të adhurojnë, o Zot, *
  dhe do të madhërojnë Emrin tënd,
sepse ti je i madhërueshëm e bën mrekulli, *
  ti je i vetmi Hyj.
 
Ma mëso, o Zot, udhën tënde, †
  që të eci sipas drejtësisë sate, *
  mësoje zemrën time ta nderojë Emrin tënd.
 
Do të të falënderoj, o Zot, Hyji im,
  me gjithë zemrën time, *
  për amshim do ta madhëroj Emrin tënd.
Sepse e madhe është mëshira jote mbi mua, *
  ti e nxore shpirtin tim nga thellësia e Nëntokës.
 
O Hyj, krenarët u çuan peshë kundër meje, †
  një grumbull të marrësh ma helmuan jetën *
  e për ty nuk kanë kujdes.
 
Por ti, o Zot, Hyj i mëshirshëm e i dhimbshëm, *
  i ngadalshëm në zemërim, plot dashuri e duresë,
 
shiko mbi mua e ki mëshirë për mua, †
  jepi fuqi shërbëtorit tënd *
  dhe shpëtoje birin e shërbëtores sate.
 
Bëj për mua një shenjë mirësie, †
  që të shohin urryesit e mi e të turpërohen *
  se ti, o Zot, më ndihmon e më ngushëllon.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Ti, o Zot, je i mirë dhe i fal mëkatet,
  i ngadalshëm në zemërim, plot dashuri e duresë.
 
  Leximi i shkurtër  1 Sel 5, 9-10
  Hyji nuk na ka caktuar për të qenë ndëshkuar me drejtësinë hakmarrëse të tijën, por që ta fitojmë shpërblimin nëpër Zotin tonë Jezu Krishtin, i cili vdiq për ne që – ende të gjallë ose të vdekur – të jetojmë bashkë me Të.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C O Zot, * në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  D O Hyj i së vërtetës, ti më ke shëlbuar:
  në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
 
Ant. Na shpëto, o Zot, derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe.
 
  Kënga e Simonit  Lk 2, 29-32
  Krishti, drita e popujve dhe lavdia e Izraelit.
 
Tani, o Zot, mund të lejosh të vdesë *
  shërbëtori yt në paqe sikurse the ti vetë,
 
sepse me sytë e mi e pashë shëlbimin *
  që ti e bëre gati në sy të të gjithë popujve:
 
Dritën që bën të njohin Ty paganët *
  e që i jep nder popullit tënd, Izraelit.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Na shpëto, o Zot, derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe.
 
  Lutja
  O Zot, ndërsa do të flemë në paqe, bëj të mbijë dhe të rritet deri në korrje fara e Mbretërisë së qiejve, të cilën e kemi hedhur në tokë me punën e kësaj dite. Nëpër Zotin tonë
 
  Vijon bekimi edhe kur Pasmbrëmësorja thuhet personalisht
 
  Zoti i gjithëpushtetshëm na dhuroftë një natë të qetë
  dhe një mbarim të mirë.
  C Amen.
 
  Antifona drejtuar Virgjërës Mari
 
Të falemi Mbretëreshë, Nëna e mëshirës, jeta, ëmbëlsimi e shpresa jonë, të falemi! Ty të thërrasim ne të shkretët, bijtë e Evës, që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë në këtë shekull plot me lot. Deh pra, pajtorja jonë, ata sy të mëshirshëm të tu silli prej nesh! E Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie na e kallxo. O e dhimbshmja, o e buta, o e ëmbla Virgjëra  Mari! Amen.
 
Nën mbrojtjen tënde po ngasim, o shenjta Nëna e Hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevoja tona, por, o virgjëra e lume dhe e bekuar, na shpëto përherë prej të gjithë rreziqesh, Zoja jonë, dhe ndërmjetëse e jona. Me Birin tënd na pajto, Birit tënd na porosit ndër duar të Birit tënd na lësho.
 
 

Radio Maria Albania

Current track
TITLE
ARTIST