Liturgjia e Orëve – 17 mars – e shtunë – Java IV e Kreshmeve

Written by on March 15, 2018

JAVA E KATËRT KRESHMEVEE SHTUNË
 
Ftesa
 
D  O Zot, hapi buzët e mia.
C  Dhe goja ime do t’i kumtojë lavdet e tua.
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
  Psalmi 95 /94/  Grishje për të lavdëruar Hyjin
 
  Nxitni njëri-tjetrin dita-ditës deri sa të zgjasë kjo “Sot” (Heb 3, 13).
 
Ejani t’i këndojmë Zotit, *
  t’i brohorasim Hyjit, Shëlbuesit tonë.
T’i dalim para me falënderje, *
  t’i këndojmë këngë hareje! .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Sepse Hyj i madhërishëm është Zoti, *
  Mbret i madhërueshëm mbi të gjithë  zotat!
Sepse në dorën e tij janë thellësitë e tokës, *
  të tijat janë edhe majat e maleve,
i tiji është deti ‑ ai e krijoi, *
  duart e tija e formuan tokën.
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Ejani ta adhurojmë, të biem përmbys para tij, *
  të biem në gjunjë para Zotit që na krijoi!
Sepse ai është Hyji ynë,
  ne jemi populli i kullosës së tij, *
  grigja që ai ruan.
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Oh sikur ta ndienit sot zërin e tij: *
  “Mos e bëni zemrën tuaj gur porsi në Meribë,
porsi në ditë të Masës në shkretëtirë,
  kur etërit tuaj më vunë në sprovë: *
  më provuan megjithëse i kishin parë veprat e mia.
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Dyzet vjet më mërziti ajo brezni
  e thashë: ‘Popull zemërluhatshëm është ky, *
  që s’i njeh udhët e mia.’
Prandaj u përbetova në hidhërimin tim: *
  ‘Askurrë s’do të hyjnë në prehjen time!’” .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Java e katërt kreshmëveE shtunë
 
Shërbesa e leximeve
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Himni
 
  Tash koha e duhur
  shkëlqen dhuruar nga Hyji,
  të shërojë botën e mekur
  me shërimin e kursimit.
 
  Me dritë të hijshme të Krishtit
  ndriçon dita e shpëtimit,
  ndërsa zemrat plasur fajesh
  përtërihen agjërimit.
 
  Ne këtë me trup e mendje
  ta shtiem n’dorë, Zot, na ndihmo,
  që me kalim fatbardhë
  Pashkës së amshuar t’i afrohemi.
 
  Ty gjithësia e sendeve
  t’adhuroftë, Trini e mëshirshme.
  Të përtërirë me anë të faljes,
  të këndojmë një këngë të re. Amen.
 
Ant. 1 Zoti na liroi nga dora e shtypësit.
 
Psalmi 78 /77/  (40-72) 
  Pabesia e popullit dhe besnikëria e Zotit
 
  Të gjitha këto ndodhën si shembull për ne, që ne të mos i lakmojmë të së keqes, sikurse i lakmuan ata (1 Kor 10, 6).
 
  IV (40-51)
 
Sa herë e hidhëruan në shkretëtirë, *
  sa herë e zemëruan në vise të pabanuara!
Prapë e prapë e ngucnin Hyjin, *
  e trishtonin Shenjtin e Izraelit
 
duke mos e kujtuar dorën e tij të pushtetshme, *
  ditën kur i shpëtoi nga armiku,
as mrekullitë që i bëri në Egjipt, *
  as veprat e mrekullueshme që i bëri në fushën Taneos.
 
Kur lumenjtë i shndërroi në gjak *
  dhe përrenjtë e tyre që të mos mund të piheshin.
Dërgoi mbi ta gretha që t’i thernin *
  dhe bretkosa që t’i pranin.
 
Të korrat e tyre ua dha karkalecave, *
  vemjeve mundin e tyre.
Me breshër ua rrënoi vreshtat, *
  e me brymë manat e tyre.
 
Me breshër ua shfarosi bagëtinë, *
  me rrufe ua vrau grigjat.
 
Lëshoi mbi ta felgrimin e zemërimit të vet, †
  hidhërimin, urrejtjen dhe vuajtjet, *
  dërgesë engjëjsh që u sollën të keqen.
 
I rrafshoi udhën felgrimit të vet, †
  nuk ua kurseu jetën prej vdekjes, *
  jetën e tyre në dorë ia lëshoi kolerës.
 
I vrau të gjithë të parëlindurit e Egjiptit, *
  frytin e parë të fuqisë së tyre në çadrat e Kamit.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Zoti na liroi nga dora e shtypësit.
 
Ant. 2 Hyji na priu tek mali
  ku shfaqet shenjtëria e tij.
 
  V (52-64)
 
Porsi dhen prej andej e nxori popullin e vet, *
  i priu porsi grigjës nëpër shkretëtirë.
U printe me kujdes pa farë frike, *
  kurse armiqtë e tyre deti i kapërdiu.
 
I çoi në Tokën e vet të shenjtë, *
  në bjeshkën që pushtoi e djathta e tij.
 
Para tyre i dëboi paganët, †
  tokën e tyre me konop ua ndau për pronë, *
  në çadrat e tyre i vendosi fiset e Izraelit.
 
E ata prapë e ngucën dhe e hidhëruan Hyjin e tejetlartë, *
  nuk ia mbajtën urdhërimet e tija.
 
u shmangën, nuk i mbajtën besën si etërit e tyre, *
  u kthyen prapazi porsi harku i prishur.
E hidhëruan me lartësirat e tyre, *
  dhe e ngucën me gdhendjen e idhujve.
 
Dëgjoi Hyji dhe u ndez në hidhërim, *
  për së tepërmi iu ndy Izraeli.
E lëshoi banesën Silo, *
  tendën ku banonte në mes të njerëzve.
 
Fuqinë e vet e la të bjerë në robëri, *
  nderin e vet në duar të armiqve.
Popullin e vet ia dorëzoi shpatës, *
  kundër pronës së vet u ndez tërë hidhërim.
 
Djelmoshat e tyre i përpiu zjarri, *
  vajzat e tyre s’patën me kë të martoheshin.
Ranë prej shpatës priftërinjtë e tyre, *
  e vejushat e tyre nuk i vajtuan!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Hyji na priu tek mali
  ku shfaqet shenjtëria e tij.
 
Ant. 3 E zgjodhi fisin e Judës
  dhe Davidin, shërbëtorin e vet,
  për t’i prirë Izraelit, popullit të vet.
 
Psalmi 78 /77/  VI (65-72)
 
E u ngrit, si kush zgjohet nga gjumi, Zoti, *
  si luftëtari kur kllapia e verës e lëshon,
e t’u ra pas shpine armiqve, *
  i mposhti një herë e përgjithmonë.
 
E përjashtoi tendën e Jozefit, *
  nuk e zgjodhi fisin e Efraimit.
 por zgjodhi fisin e Judës, *
  malin e Sionit që e ka për zemër.
 
Të lartë si qiellin e ndërtoi Shenjtëroren, *
  porsi tokën e themeloi për amshim.
Zgjodhi Davidin, shërbëtorin e vet, *
  e hoqi nga grigjat e dhenve,
 
prej pas delesh nëna atë e mori †
  të kullotë Jakobin, popullin e vet, *
  Izraelin, trashëgimin e vet!
 
Ky i udhëhoqi me zemër të përsosur *
  dhe u priu me dorën e vet të vyer.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 E zgjodhi fisin e Judës
  dhe Davidin, shërbëtorin e vet,
  për t’i prirë Izraelit, popullit të vet.
 
  D Kush e bën të vërteten, është në dritë:
  C e veprat e tija do tu zbulohen të gjithëve.
 
  Leximi i parë
  Prej librit të Numrave  20, 1-13; 21, 4-9
 
  Uji i Meribës. Gjarpëri prej bronzi
 
  Në ato ditë: Izraelitët dhe mbarë bashkësia, arritën në shkretëtirën Sin. Ishte muaji i parë. Populli nguli në Kades. Këtu vdiq Maria dhe qe varrosur në të njëjtin vend.
  Pasi nuk kishte ujë për popull, u bashkuan kundër Moisiut e Aronit e nisën të grinden me Moisiun e Aronin. Thanë: »Oh, sikur të kishim mbaruar ndërmjet vëllezërve tanë në praninë e Zotit! Përse e nxorët bashkësinë e Zotit e prutë në shkretëtirë që të vdesim ne dhe bagëtitë tona? Përse na bëtë ta lamë Egjiptin e na sollët në këtë vend të keq që nuk mund të mbillet, ku nuk ka as fiq, as vreshta as shega, ku madje nuk ka as ujë për të pirë?«
  Moisiu e Aroni e lanë bashkësinë e shkuan në hyrje të Tendës së takimit, ranë me fytyrë për dhe e përmbi ta u dëftua Lavdia e Zotit. Atëherë Zoti i tha Moisiut: »Merre shkopin ti e Aroni, vëllai yt dhe bashkoni popullin, flisni qetës ndër sy të tij dhe ajo do t’u japë ujë. Kur ta kesh nxjerrë ujin prej shkëmbit, atëherë le të pijë bashkësia dhe bagëtitë e saja.«
  Atëherë Moisiu e mori shkopin që ishte në praninë e Zotit ashtu si i urdhëroi Ai. Moisiu e Aroni e bashkuan popullin para qetës, e Moisiu tha: »Dëgjoni, o kryekëcyer! A thua prej qetës do t’ju nxjerrim ujë?«
  Moisiu e çoi dorën, dy herë i ra me shkop qetës, doli ujë me shumicë dhe piu bashkësia e bagëtitë e saja.
  Por, Zoti i tha Moisiut e Aronit: »Pasi nuk më besuat mua që ta bëni të ndriçojë shenjtëria ime ndër sy të bijve të Izraelit, qe, pra, ju nuk do ta shtini këtë popull në tokën që do t’jua dhuroj.«
  Këto janë ujërat e Meribës, ku izralitët u grindën me Zotin, dhe ku Ai u dëftua i shenjtë.
  Izraelitët u nisën prej malit Hor për t’iu shmangur tokës së Edomit udhës që shpie te Deti i Kuq. Por populli udhës filloi ta humbasë durimin, zuri të ankohej kundër Zotit e Moisiut. Thanë: »Pse na nxore nga Egjipti a për të vdekur në këtë shkretëtirë? S’ka bukë, s’ka ujë; kurse kjo e zezëhaje na e mërziti shpirtin!«
  Për këtë arsye Zoti çoi në popull gjarpërinj të hidhur, të cilët e hanin popullin dhe vdiqën shumë njerëz prej Izraelit. Atëherë erdhën te Moisiu e i thanë: »Bëmë mëkat kur folëm kundër Zotit e kundër teje; lutu ti që të na i largojë gjarpërinjtë!« Moisiu u lut për popull, e Zoti tha: »Punoje gjarprin helmues e vëre në shtyllë si shenjë: kushdo që, pasi ta ketë ngrënë gjarpri, ta shikojë, do të shpëtojë.«
  Moisiu e punoi një gjarpër prej bronzit dhe e vuri për shenjë; këdo që hante gjarpri, si e shikonte atë, shërohej.
 
  Përgjigjja  Krh. Gjn 3, 14. 15. 17
  C Sikurse Moisiu e lartësoi gjarprin në shkreti, po ashtu duhet të lartësohet edhe Biri i njeriut: * që kushdo të besojë në të ta ketë jetën e pasosur.
  D Hyji nuk e dërgoi Birin që ta dënojë botën, por që bota të shpëtojë nëpër të:
  C që kushdo të besojë në të ta ketë jetën e pasosur.
 
  Leximi i dytë
 
Nga Kushtetuta Dogmatike “Gaudium et spes” e Koncilit ekumenik Vatikanas II
(Nr. 37-38)
 
  T’i pastrojmë veprimet njerëzore në misterin e Pashkëve
 
  Shkrimi shenjt si dhe përvoja shekullore mëson familjen njerëzore se përparimi i njeriut edhe pse shumë i dobishëm, është edhe një tundim i madh. Kur përzihet rendi i vlerave, pasi që përzihet e keqja me të mirën, disa njerëz dhe grupe të ndryshme shohin vetëm interesat vetjake, e jo edhe të tjerëve. Kështu s’ka më vëllazërim dhe fuqia e rritur e njeriut kërcënon ekzistencën e njerëzimit.
  Mbarë historia kaloi një luftë të rreptë kundër pushtetit të territ. Kjo luftë, e cila u nis qysh prej fillimit sipas fjalëve të Zotit (krh. Jak 2, 15. 16), do të zgjasë deri në ditën e fundit. Në këtë luftë gjendet edhe njeriu i cili gjithmonë do të luftojë për ta përkrahur të mirën dhe vetëm me mundime të mëdha dhe me ndihmën e hirit të Zotit mund të ruajë unitetin e brendshëm.
  Për këtë arsye Kisha e Krishtit plotësisht shpreson në planin e Krijuesit dhe pranon se përparimi njerëzor mund t’i shërbejë lumturisë së vërtetë të njerëzve. Megjithatë ajo medoemos do të përhapë vërejtjen e Apostullit: “Mos ju përshtatni këtij shekulli” (Rom 12, 2) d.m.th. asaj fryme të kotësisë dhe të smirës e cila veprat e njeriut i sjell në mjet mëkati në vend që t’i shërbejë Hyjit dhe njeriut, për çka edhe është e caktuar.
  Në pyetje se si mund të zotërohet kjo gjendje e mjerë, të krishterët dëshmojnë se të gjitha veprat njerëzore, të rrezikuara dita-ditës, nga krenaria dhe egoizmi, do të spastrohen dhe të drejtohen kah përsosmëria e kryqit dhe ringjalljes së Krishtit. Njeriu, të cilin Krishti e shpërbleu dhe e bëri krijesë të re në Shpirtin Shenjt, mund dhe duhet t’i duajë krijesat e Hyjit. Prej Hyjit i pranon, në to shikon dhe i nderon sikur të dilnin mu prej dorës së Hyjit. Për ta falënderon Mirëbërësin Hyjnor, ato i përdor dhe i gëzon në varfëri dhe liri të Shpirtit dhe kështu bëhet njëmend pronar i botës, si ai që s’ka asgjë e ka gjithçka (krh. Lk 16, 19-31). “Gjithçka është e juaja, ju jeni të Krishtit e Krishti është i Hyjit!” (1 Kor 3, 22-23).
  Nëpër Fjalën e Hyjit të gjitha janë krijuar dhe ajo u mishërua dhe qëndroi në tokën e njerëzve, ka hyrë si njeri i përsosur në historinë e botës duke përmbledhur atë në vete (krh. Lk 6, 37-38; Mt 7, 1-2; Rom 2, 1-11; 14, 10-12). Ai na zbulon se “Hyji është dashuri” (1 Gjn 4, 8) dhe njëkohësisht na mëson se urdhri i ri i dashurisë është themeli i përsosmërisë njerëzore, prandaj edhe të ripërtëritjes së botës. Kështu atyre që besojnë në dashurinë hyjnore u jep siguri se i është e hapur rruga e dashurisë të gjithëve dhe se nuk është i kotë mundimi për ta zbatuar vëllazërimin e përgjithshëm. Njëkohësisht na tregon se kjo dashuri do të kryhet jo vetëm në raste të rëndësishme, por së pari në rrethanat e përditshme të jetës.
  Duke vdekur për të gjithë ne mëkatarët (krh. Gjn 3, 6; Rom 5, 8-10), na dha shembull që edhe ne duhet ta mbajmë kryqin që ngarkojnë trupi dhe bota, ata që shkojnë pas paqes dhe drejtësisë. Krishti, i cili me ringjalljen e vet u bë Zotëri dhe i cili ka pushtetin e plotë në qiell dhe në tokë (krh. Vap 2, 36; Mt 26, 18), me fuqi të Shpirtit vepron në zemrat e njerëzve. Ai nuk i nxit dëshirat vetëm kah shekulli i ardhshëm, por edhe frymëzon, gjë që pastron dhe forcon përpjekjet shpirtmëdha të familjes njerëzore e cila mundohet që të përmirësojë kushtet jetësore dhe që këtij qëllimi ta nënshtrojë tokën. Ndërsa dhuratat e Shpirtit janë të ndryshme: disa i thërret që të dëshmojnë haptazi dëshirën e vet për jetën qiellore duke ruajtur këtë dëshmi të gjallë në familjen njerëzore, të tjerët i thërret që t’i kushtohen shërbimit tokësor të njerëzve duke grumbulluar kështu arsyet për mbretërinë qiellore. Ai gjithnjë i çliron të gjithë, pasi që mohuan egoizmin dhe jetojnë si njerëz deri sa nuk arrijnë atë të ardhmen, kur njerëzimi do të bëhet kushtesa erëkëndshme e Hyjit (krh. Rom 15, 16).
  Zoti iu ka lënë të vetëve si peng shpresën dhe ushqimin për atë rrugë: sakramentin e fesë, në të cilën frytet e natyrës, që i kultivoi njeriu, shndërrohen në Trupin e Gjakun e lavdishëm të Tij. Kjo është darka e bashkimit vëllazëror, e gostisë qiellore.
 
 
  Përgjigjja  Krh. 2 Kor 5, 15; Rom 4, 25)
  C Krishti vdiq për të gjithë, * në mënyrë që ata që jetojnë të mos jetojnë më për vete, por për atë që vdiq dhe u ngjall për ta.
  D Ai u flijua për fajet tona dhe u ngjall për shfajësimin tonë,
  C Në mënyrë që ata që jetojnë të mos jetojnë më për vete, por për atë që vdiq dhe u ngjall për ta.
 
  Lutja
  O Hyj i gjithëpushtetshëm e Atë i mëshirshëm, drejtoji ti vetë zemrat tona, sepse pa ty ne nuk mund të pëlqejmë ty. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
Java e katërt kreshmëveE shtunë
 
Lavdet e mëngjesit
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Kjo hyrje nuk përdoret kur Shërbesa e lutjes fillon me Ftesë.
 
  Himni
 
  Tashmë, Krisht, diell drejtësie,
  të çahet errësira e mendjes,
  të kthejë drita e virtytshme,
  që mbi tokë përtërin ditën.
 
  Duke dhënë kohën e duhur,
  jepi zemrës ti pendimin,
  pasi mirësia jote
  i dhuron edhe mëshirimin.
 
 
  Një farë pendese jepna,
  të durojmë për zbutje fajesh,
  sado që janë të mëdhaja,
  më e madhe është mëshira jote.
 
  Po afrohet dita jote,
  me të cilën ndrit çdo gjë,
  me hirin tënd hyjnor
  të gëzohemi të përtërirë.
 
  Ty gjithësia e sendeve,
  t’adhuroftë, Trini e mëshirshme.
  Të përtërirë me anë të faljes,
  të këndojmë një këngë të re. Amen.
 
Ant. 1 Është punë e mirë ta lavdërojmë Zotin,
  ta shpallim dashurinë e tij në mëngjes.
 
Psalmi 92 /91/  (2-16)  Lavdi Zotit Krijues
 
  Kremtohen lavdet për mrekullitë e të Njëlindurit (Shën Atanazi).
 
Është punë e mirë ta lavdërosh Zotin, *
  t’i këndohet Emrit tënd, o Zot i tejetlartë.
 
Të shpallim dashurinë në mëngjes *
  e gjatë natës besnikërinë tënde,
me harpë dhjetëkordash e me lirë, *
  me këngë përcjellë me cetër.
 
Se ti, o Zot, më gëzove me veprat e tua, *
  kënaqem për veprat e duarve të tua.
 
Sa të madhërishme janë veprat e tua, o Zot, *
  sa të thella mendimet e tua!
Njeriu i pamend nuk i di, *
  dhe i marri nuk do t’i kuptojë.
 
Po edhe në mbifshin mëkatarët porsi bari, *
  e në lulëzofshin ata që bëjnë keq,
janë të caktuar për bjerrje të pasosur, *
  vetëm ti je i Tejetlartë për amshim, o Zot!
 
Sepse qe, o Zot, armiqtë e tu, †
  sepse qe, o Zot, armiqtë e tu do të birren, *
  do të shpërndahen të gjithë keqbërësit.
 
Ti ma rrite fuqinë porsi të buallit, *
  më shugurove me më të pastrin vaj.
 
Prej së larti i shikon syri im ata që më urrejnë, *
  veshët e mi pa tronditje i dëgjojnë kundërshtarët e mi.
 
I drejti lulëzon si palma, *
  rritet porsi cedri i Libanit.
Të mbjellë në Shtëpinë e Jakobit *
  lulëzojnë në banesat e Hyjit tonë.
Japin fruta edhe në pleqëri, *
  janë të kërthndeztë e plot shëndet,
për të shpallur se Zoti është i drejtë: *
  Qeta ime, në të cilin nuk ka të meta!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Është punë e mirë ta lavdërojmë Zotin,
  ta shpallim dashurinë e tij në mëngjes.
 
Ant. 2 Na e jep, o Zot, një zemër të re,
  vendose në ne Shpirtin tënd të Shenjtë.
 
Kënga Ez 36, 24-28  Hyji do ta përtërije popullin e vet
 
  Ja Tenda e Hyjit me njerëz (Zb 21, 3).
 
Do t’ju heq prej paganëve
  e do t’ju bashkoj nga të gjitha vendet *
  dhe do t’ju sjell në vendin tuaj.
 
Atëherë do të zbraz mbi ju një ujë të pastër
  dhe do të pastroheni nga të gjitha ndyrësitë tuaja. *
  Do t’ju pastroj nga të gjithë idhujt tuaj!
 
Unë do t’ju jap një zemër të re, *
  një shpirt të ri do ta fus në ju,
do ta nxjerr nga mishi juaj zemrën e gurtë *
  e do t’ju jap një zemër mishi.
 
Shpirtin tim do ta fus në ju
  e do të bëj që të ecni urdhërimeve të mia *
  e t’i zbatoni e t’i shtini në veprim gjyqet e mia.
 
Do të banoni në tokën
  që ua dhurova etërve tuaj: *
  ju do të jeni populli im
  e unë do të jem Hyji juaj.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Na e jep, o Zot, një zemër të re,
  vendose në ne Shpirtin tënd të Shenjtë.
 
Ant. 3 Prej gojës së ferishteve e të foshnjave,
  ngritet lavdi yt, o Zot.
 
Psalmi 8  (2-10)  Madhëria e Zotit dhe dinjiteti i njeriut
 
  Çdo gjë vuri nën këmbët e tija e Atë e vendosi mbi çdo gjë ‑ për Krye të Kishës (Ef 1, 22).
 
O Zot, Zoti ynë, †
  sa i mrekullueshëm është Emri yt mbi mbarë dheun! *
  Me madhëri e tejkalon edhe qiellin!
 
Prej gojës së ferishteve e të foshnjave †
  lavdinë e bëre gati kundër armiqve *
  që t’i bësh të heshtin armiq e kryengritës.
 
Kur e sodis qiellin – veprën e gishtave të tu, *
  hënën e yjet që ti i vendose,
çka është atëherë njeriu që ta kujtosh, *
  biri i Adamit që të përkujdesesh për të?
 
E pra, e bëre pak më të vogël se engjëjt, *
  e kurorëzove me lavdi e shkëlqim,
i dhe pushtet mbi veprat e duarve të tua. *
  Gjithçka vure nën këmbët e tija:
 
delet e kafshët të gjitha, *
  për më tepër edhe egërsirat e fushës,
shpendët e ajrit dhe peshqit e detit, *
  të gjitha që përshkojnë udhët e detit!
O Zot, Zoti ynë, *
  sa i mrekullueshëm është Emri yt mbi mbarë dheun!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Prej gojës së ferishteve e të foshnjave,
  ngritet lavdi yt, o Zot.
 
  Leximi i shkurtër  Is 1, 16-18
  Lahuni, pastrohuni, Hiqeni fajësinë tuaj prej syve të mi, pushoni të bëni keq! Mësoni të bëni vepra të mira: kërkojeni drejtësinë, ndihmoni të shtypurit, jepni të drejtën bonjakut, mbrojeni të vejën! Atëherë, ejani të pleqërohemi ‑ thotë Zoti. Edhe në qofshin mëkatet tuaja kuq si gjaku, do të bëhen bardhë si bora edhe në qofshin të kuqe si purpuri, do të bëhen porsi leshi.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C Na përtërij në zemër, * dhe do të jemi populli yt.
  Na përtërij në zemër, dhe do të jemi populli yt.
  D Vendos në ne, o Zot, një shpirt të ri,
  dhe do të jemi populli yt.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  Na përtërij në zemër, dhe do të jemi populli yt.
 
  Kënga ungjillore (Benedictus)  Lk 1, 68-79
  Ant. Askurrë askush s’ka folur si ky njeri.
 
Qoftë bekuar Zoti, Hyji i Izraelit, *
  që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet!
 
Ai e ngriti Shpëtimtarin tonë *
  në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet,
 
sikurse premtoi kaherë *
  me gojë të profetëve të tij të shenjtë:
 
se do të na shpëtojë prej armiqve tanë *
  dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë;
 
se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tanë *
  e do t’i bjerë në mend Besëlidhja e tij e shenjtë
 
e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, atit tonë *
  se do të na e bëjë të mundshme t’i shërbejmë pa frikë,
 
të çliruar nga duart e armikut *
  në shenjtëri e drejtësi para tij
  për çdo ditë të jetës sonë.
 
E ti, o djalosh, do të quhesh profet i të Tejetlartit, *
  sepse do të shkosh përpara Zotit
  për t’ia përgatitur udhët,
 
për ta vënë në dijeni popullin e tij *
  se Hyji do ta shëlbojë duke ia falur mëkatet e tija,
 
në saje të zemrës së dashur të Hyjit tonë *
  që do të na e dërgojë në pasi prej qiellit Diellin,
 
për të shndritur ata që gjenden në errësirë
  dhe në hijen e vdekjes, *
  për t’i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes.“
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Askurrë askush s’ka folur si ky njeri.
 
  Lutjet e besimtarëve
Gjithmonë dhe gjithkund ta lavdërojmë Krishtin i cili na ka shëlbuar dhe Atij me fe të gjallë t’i drejtohemi:
 
  O Zot, na ndihmo, me hirin tënd.
 
Bëj që ta ruajmë trupin tonë të pandëshkuar
  që të mund të banojë në të Shpirti Shenjt.
Na mëso që prej mëngjesit të hershëm të vihemi në shërbim të vëllezërve
  dhe gjatë tërë ditës të kryejmë vullnetin tënd.
Bëj që të kërkojmë bukën e përjetshme
  bukën që na e ofron Ti për çdo ditë.
Le të ndërmjetësojë për ne Nëna jote, streha e mëkatarëve
  që mirësisht të na i falësh mëkatet tona.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroftë emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
  Lutja
  O Hyj i gjithëpushtetshëm e Atë i mëshirshëm, drejtoji ti vetë zemrat tona, sepse pa ty ne nuk mund të pëlqejmë ty. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
Java e katërt kreshmëveE shtunë
 
Ora e mesme
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ora e tretë
 
  Himni
 
  Me fe të Hyjit ne jetojmë,
  me atë shpresë që prore besojmë,
  nëpër hir të dashurisë
  Krishtit lavde t’i këndojmë.
 
  I çuar në orën e tretë
  në flijimin e mundimeve,
  mbi atë kryq që mbarti u var,
  tërhoqi delen e humbur.
 
  Të nënshtruar po të lutemi,
  të lirë me anë të shëlbimit,
  që të shkëpusë nga shekulli
  ata që iu falën mëkatet.
 
  Krishtin dhe Atin t’i lusim,
  Shpirtin e Krishtit e të Atit,
  një e vetme e gjithpushtetshme,
  Trini, ndihmo ata që luten. Amen.
 
Ora e gjashtë
 
  Himni
 
  Kur Krishti pati etje,
  në atë orë që n’kryq e ngjitën,
  kush psalterin di të lexojë
  etjes së drejtësisë t’i këndojë.
 
  Bashkë me etje qoftë uri,
  për atë që vdiq për ne,
  edhe mëkati neveri,
  e virtyti qoftë dëshirë.
 
  Bagmi i Shpirtit Shenjt
  sot mbi këngë e qeste ndikoftë,
  që zjarrin e trupit ta ngrijë,
  acarin e shpirtit ngrohtë.
 
  Krishtin dhe Atin t’i lusim,
  Shpirtin e Krishtit e të Atit;
  një e vetme e gjithpushtetshme
  Trini, përkrah ata që luten. Amen.
 
Ora e nëntë
 
  Himni
 
  Tri herë çdo tri orë për ne
  numri i shenjtë përhapet,
  n’emrin e shenjtë të Jezusit
  t’i lypim dhuntitë e faljes.
 
  Ja rrëfimi i hajdutit
  hirin e Krishtit fiton,
  lavdi ynë dhe përkushtimi,
  mëshirën meriton.
 
  Me anë t’kryqit humbet vdekja,
  e pas territ kthehet drita:
  si çahet terri i kobeve,
  lulëzoftë mendja e ndritur.
 
  Krishtin dhe Atin lusim,
  të Krishtit e të Atit Shpirtin:
  një e vetme e gjithëpushtetshme
  Trini, përkrahi ata që luten. Amen.
 
Ant. Ja ditët e pendesës,
  koha e faljes dhe e shpëtimit.
 
Psalmi 119 /118/  XXII (169-176)
 
Le të arrijë tek ti, o Zot, britma ime, *
  ma ndriço mendjen sipas fjalës sate.
Le të dalë lutja ime para fytyrës sate, *
  më liro ashtu si ma ke dhënë fjalën.
 
Buzët e mia do ta këndojnë këngën e lavdit *
  sepse ti m’i mësove rregulloret e tua.
Gjuha ime le ta këndojë fjalën tënde, *
  sepse të gjitha urdhërimet e tua janë të drejta.
 
E paça në ndihmë të djathtën tënde, *
  sepse i zgjodha urdhërimet e tua.
E dëshiroj shumë, o Zot, shëlbimin tënd, *
  kënaqësia ime është Ligji yt.
 
Do të jetojë shpirti im dhe do të të lavdërojë, *
  në ndihmë do t’i kem gjyqet e tua.
U enda poshtë-lart porsi delja e humbur, *
  kërkoje shërbëtorin tënd
  sepse urdhërimet e tua nuk i kam harruar.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Ja ditët e pendesës,
  koha e faljes dhe e shpëtimit.
 
Ant. Unë jam i Gjalli, thotë Zoti,
  nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit
  por që ai të kthehet dhe të jetojë.
 
Psalmi 45 /44/  Dasma e Mbretit
 
  Rreth mesnatës u dha lajmi: Ja, dhëndri! Dilni përpara (Mt 25, 6).
 
  I (2-10)
 
Nga zemra më burojnë fjalët e këndshme, †
  këngën time ia kushtoj mbretit: *
  gjuha ime si lapsi i shkruesit të shpejtë!
 
Ti je i bukur, më i pashmi ndër bijtë e njerëzve, †
  u zbraz hiri në buzët e tua, *
  prandaj Hyji të bekoi për amshim.
 
Ngjeshe shpatën në ijë, o trimi i trimave, *
  vishu me shkëlqim e me madhëri!
 
Për të mbrojtur të vërtetën, butësinë e të drejtën *
  e të të mësojë të bësh emnesë e djathta jote!
 
Të mprehta janë shigjetat e tua †
  në zemra të armiqve të mbretit, *
  popujt do të bien nën sundimin tënd.
 
Froni yt, o Hyj, në shekuj të shekujve, *
  skeptër drejtësie skeptri i mbretërisë sate!
 
Ti e do drejtësinë, ti e urren padrejtësinë, †
  prandaj të shuguroi Hyji, Hyji yt, *
  me vaj gëzimi çmoskëndin ndër shokët e tu.
 
U vjen era mirrë, aloejë e kasje petkave të tua, *
  në pallate – asht elefanti, harpat të argëtojnë.
Bija mbretërish janë në përcjelljen tënde, *
  në të djathtë të qëndron mbretëresha,
  në ar Ofiri e ngrirë.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Unë jam i Gjalli, thotë Zoti,
  nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit
  por që ai të kthehet dhe të jetojë.
 
Ant. Ne jemi të qëndrueshëm në provë:
  fuqia jonë është drejtësia e Hyjit.
 
  II (11-18)
 
Më vështro, o bijë, shih e dëgjo: *
  harroje popullin tënd dhe shtëpinë e babës tënd,
atëherë mbretit do t’i pëlqejë bukuria jote. *
  Ai është zotëria yt, nderoje atë!
 
Populli i Tirit vjen me dhurata, *
  përkrahjen tënde e dëshirojnë princat e popullit.
 
E lavdishme është bija e mbretit përbrenda, *
  e mbështjellë me petk të qëndisur me ar.
 
Në petka lara-lara ia sjellin mbretit, *
  përcjellja e saj, shoqet e saja, vajza.
Me hare u prijnë e me brohori, *
  ja, po hyjnë në pallatet e mbretit!
 
Në vend të etërve të tu do t’i kesh fëmijët, *
  do t’i vësh princa mbi mbarë dheun.
 
Do të bëj të përmendet emri yt *
  prej breznie në brezni;
prandaj edhe popujt do të të lavdërojnë *
  në amshim e në shekuj të shekujve.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Ne jemi të qëndrueshëm në provë:
  fuqia jonë është drejtësia e Hyjit.
 
  Në orët tjera përdoren psalmet tjera plotësuese (fq. 1354).
 
  Ora e tretë
 
  Leximi i shkurtër  Zb 3, 19-20
  Unë i qortoj dhe i ndëshkoj ata që i dua. Ji, pra, i zellshëm dhe kthehu! Ja, para derës qëndroj dhe trokas: kush e dëgjon zërin tim dhe e hap derën, do të hyj te ai dhe me të do të ha darkë dhe ai me mua.
 
  D Krijo në mua, o Zot, një zemër të pastër,
  C përtërije në mua një shpirt të qëndrueshëm.
 
  Lutja
  O Hyj i gjithëpushtetshëm e Atë i mëshirshëm, drejtoji ti vetë zemrat tona, sepse pa ty ne nuk mund të pëlqejmë ty. Nëpër Zotin.
 
Ora e gjashtë
 
  Leximi i shkurtër  Krh. Is 44, 21-22.
  Kujtoje këtë gjë, se je shërbëtori im! Unë të kam trajtuar, je shërbëtori im, o Izrael, ti nuk do të më gënjesh! I kam tretur porsi renë fajet e tua, porsi mjegullën mëkatet e tua, kthehu tek unë, sepse të kam shpërblyer.
 
  D Largoje shikimin prej mëkateve të mia,
  C shlyej të gjitha fajet e mia.
 
  Lutja
  O Hyj i gjithëpushtetshëm e Atë i mëshirshëm, drejtoji ti vetë zemrat tona, sepse pa ty ne nuk mund të pëlqejmë ty. Nëpër Zotin.
 
Ora e nëntë
 
  Leximi i shkurtër  Gal 6, 7b-8
  Hyji nuk lejon të vihet në lojë! Çka kush mbjell, atë edhe do të korrë! Kush mbjell në trup të vet, nga trupi do të korrë shkatërrimin, e kush mbjell në Shpirt, nga Shpirti do të korrë jetën e pasosur.
 
  D Shpirti i penduar të pëlqen, o Zot,
  C ti nuk e përbuz zemrën e penduar, të thërrmuar.
 
  Lutja
  O Hyj i gjithëpushtetshëm e Atë i mëshirshëm, drejtoji ti vetë zemrat tona, sepse pa ty ne nuk mund të pëlqejmë ty. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 

Radio Maria Albania

Current track
TITLE
ARTIST