Liturgjia e Orëve – 18 mars – e dielë – Java V e Kreshmeve

Written by on March 16, 2018

 
JAVA E PESTË E KRESHMËVE – E DIEL
 
Mbrëmësorja I
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Himni
 
  Dëgjo, o Krijues dashamirës,
  me lot po të lutemi,
  ndër agjërime të shenjta
  ke themeluar kreshmët.
 
  Gjurmues hyjnor i zemrave,
  që njeh dobësitë e forcave;
  atyre që kah ti kthehen
  jepu hirin e faljes.
 
  Vërtet kemi bërë shumë mëkate,
  të penduarve jepu mëshirimin,
  e me lavd të emrit tënd
  të dobëtve jepu shërimin.
 
  Kështu trupin jashtë dërrmoje
  nënshtroja agjërimeve,
  dhe mendja e përkorë
  t’i shmanget njollës së fajeve.
 
  Ndihmo, Trini e lume,
  na lejo, Njëni e vetme,
  për të tutë të jenë të frytshme
  këto dhunti frenimi. Amen.
 
Ant. 1 Do të vë në zemrën tuaj ligjin tim:
  Unë do të jem Hyji i juaj e ju populli im.
 
Psalmi 141 /140/  (1-9)  Lutja në rrezik
 
  Nga dora e engjëllit tymi i erëndshëm i kemit u ngrit para Hyjit bashkë me uratat e shenjtërve (Zb 8, 4).
 
O Zot, klitha drejt teje, eja me të shpejtë tek unë! *
  Dëgjoje zërin tim kur thërras drejt teje!
U ngrittë lutja ime si tymi i kemit në praninë tënde, *
  lartësimi i duarve të mia porsi flija e mbrëmjes.
 
Vërja rojën, o Zot, gojës sime, *
  edhe rojtarët në derë të buzëve të mia.
 
Mos lejo të priret zemra ime në punë të këqija †
  për të sendërtuar punë të liga me njerëz të paudhë *
  që të mos i shijoj kënaqësitë e tyre.
 
Le të më rrahë i drejti: kjo është mëshirë,
  le të më qortojë, †
  por vaji i mëkatarit mos e leftë kokën time, *
  por paça uratën përballë mbrapshtisë së tyre!
 
Kur nga gremina t’i plandosin gjyqtarët e tyre *
  do të shohin sa të ëmbla kanë qenë fjalët e mia.
 
Porsi ashklat e latuesit e të prerësit nëpër tokë *
  shpërndahen eshtrat e tyre grykës së Nëntokës!
 
Tek ti, o Zot, o Zot, janë sytë e mi, *
  ty të rashë ndore, mos lejo të birret shpirti im.
Më ruaj prej grackës që ma kanë ngrehur, *
  prej pengesave të atyre që bëjnë të keqen.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Doksologjia Lavdi Atit … thuhet në fund të çdo psalmi dhe kënge me përjashtim të ndonjë udhëzimi tjetër.
 
Ant. 1 Do të vë në zemrën tuaj ligjin tim:
  Unë do të jem Hyji i juaj e ju populli im.
 
Ant. 2 Për mua nuk vlen asgjë tjetër
  përpos se ta njoh Krishtin Jezus,
  Zotin tim të vetëm
 
Psalmi 142 /141/  (2-8)  Ti je strehimi im
 
  Krishti në mundim e thërret Atin: “Abbà, Atë! Largoje prej meje këtë gotë…” (Mk 14, 36) dhe e kërkon ringjalljen mbi të cilën Kisha e shenjtërve e rrënjos fenë e saj. (Krh. Cassiodoro)
 
Me gjithë zë e thërras Zotin në kushtrim, *
  me sa zë kam Zotin e përbej,
para tij zhgrehem në vajtimin tim, *
  para tij e qes shtrëngimin tim.
 
Megjithëse shpirti im po meket në mua, *
  ti e njeh udhën time.
Udhës nga më duhej të kaloja *
  ma ngrehën grackën.
 
Shikoja djathtas e shihja: *
  s’ ishte askush që të më njohë!
Askund shteg shpëtimi *
  dhe s’është askush që të kujdeset për jetën time!
 
Atëherë të thirra në ndihmë, o Zot, †
  e thashë: »Ti je strehimi im, *
  ti je pjesa ime në tokën e të gjallëve.
 
Vështroji britmat e mia, *
  sepse jam përvujtëruar për së tepërmi.
Më liro prej salvuesve të mi, *
  sepse janë më të fortë se unë.
 
Nxirre shpirtin tim prej rrethimit *
  që ta lavdëroj Emrin tënd.
Rreth meje do të bashkohen të drejtët *
  nëse mirësisht do të kujdesesh për mua.«
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Për mua nuk vlen asgjë tjetër
  përpos se ta njoh Krishtin Jezus,
  Zotin tim të vetëm
 
Ant. 3 Në çastin e vuajtjes së tij
  Krishti, Biri i Hyjit,
  mësoi dëgjesë ndaj Atit.
 
Kënga  Fil 2, 6-11  Krishti, shërbëtor i Hyjit
 
Krishti Jezus, edhe pse me natyrë Hyj, *
  barazinë e vet me Të
  nuk e çmoi si një visar që s’mundet pa të,
 
por ia mohoi vetvetes *
  e mori natyrën e shërbëtorit
  dhe u bë i ngjashëm me njerëz
 
dhe, për kah pamja e jashtme, *
  dukej vetëm njeri.
 
E përuli vetveten
  duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje,*
  mu deri në vdekje në kryq.
Prandaj edhe Hyji e lartësoi tesve *
  dhe i dha Emrin që është mbi çdo emër
që në Emër të Jezusit të përkulet çdo gju *
  i atyre që janë në qiell, në tokë e në nëntokë
 
dhe çdo gjuhë të dëshmojë: *
  ‘Jezu Krishti është Zot!’
  Në nder të Hyjit Atë.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Në çastin e vuajtjes së tij
  Krishti, Biri i Hyjit,
  mësoi dëgjesë ndaj Atit.
 
  Leximi i shkurtër  1 Pjt 1, 18-21
  Ta dini mirë: nuk keni qenë shpërblyer nga mënyra e zbrazët e jetës suaj të trashëguar nga etërit me ndonjë send të shkatërrueshëm – argjend apo ar, por me gjak të paçmueshëm të Krishtit Qengjit të patëmetë e të panjollë. Ai njëmend ishte i caktuar që para krijimit të rruzullit, por u dëftua në këto kohët e fundit për arsye tuaj. Në saje të tij ju besoni në Hyjin që e ngjalli nga të vdekurit dhe i dha lavdi, kështu që feja juaj dhe shpresa të jenë në Hyjin.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C O Krisht, Biri i Hyjit të gjallë, * ki mëshirë për ne.
  O Krisht, Biri i Hyjit të gjallë, ki mëshirë për ne.
  D Ti, që vuajte për mëkatet tona,
  ki mëshirë për ne.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  O Krisht, Biri i Hyjit të gjallë, ki mëshirë për ne.
 
  Kënga ungjillore (Magnificat  Lk 1, 46-55)
  Viti A:
  Ant. Ati do të na japë jetë,
  ai që e ngjalli nga të vdekurit Jezusin:
  Shpirti i tij banon në ne.
 
  Viti B:
  Ant. Nëse kokrra e grurit e mbjellë në dhe nuk vdes,
  mbetet e vetme;
  nëse vdes, jep shumë fryt.
 
  Viti C:
  Ant. Nuk është Ligji që na bën të drejtë,
  por feja në Jezu Krishtin.
 
Shpirti im e madhëron Zotin, *
  shpirti im me hare i brohorit Hyjit, Shëlbuesit tim,
 
sepse shikoi me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvujtë: *
  qe se, që tani të gjitha breznitë do të më quajnë të lumtur,
 
sepse punë të mëdha bëri për mua Hyji i gjithëpushtetshëm *
  ‑ i shenjtë është Emri i tij!
 
Mëshira e tij brezni më brezni *
  për ata që e druajnë.
 
E tregoi fuqinë e krahut të vet: *
  hodhi poshtë qëllimet e krenarëve,
 
i rrëzoi princat prej froneve të tyre *
  i lartësoi të përvujtët.
 
Me të mira i mbushi ata që s’kishin ç’të hanë
  të pasurit i nisi duarthatë.
 
I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet,
  duke e sjellë në mend mëshirën
 
‑ si ua pati premtuar etërve tanë *
  në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Viti A:
  Ant. Ati do të na japë jetë,
  ai që e ngjalli nga të vdekurit Jezusin:
  Shpirti i tij banon në ne.
 
  Viti B:
  Ant. Nëse kokrra e grurit e mbjellë në dhe nuk vdes,
  mbetet e vetme;
  nëse vdes, jep shumë fryt.
 
  Viti C:
  Ant. Nuk është Ligji që na bën të drejtë,
  por feja në Jezu Krishtin.
 
  Lutjet e besimtarëve
Jezu Krishti është mësuesi ynë, Ai është vëllai ynë. Atij t’i japim lavdinë e duhur dhe ta lusim përzemërsisht:
 
  O Hyj, ringjalle popullin tënd.
 
O Krisht, je bërë i ngjashëm me ne në gjithçka përveç në mëkat
  bëj që të gëzohemi me ata që gëzohen e të qajmë me ata që qajnë, në mënyrë që dashuria e jonë çdo ditë e më tepër të rritet e të forcohet.
Bëj që Ty të uriturit, të shërbejmë ndër vëllezër të uritur
  dhe Ty të etshmit, të shërbejmë ndër vëllezër të etshëm.
Ti ringjalle Lazrin nga gjumi i vdekjes
  bëj që ata që kanë vdekur për shkak të mëkatit, me fe dhe me pendesë të kthehen në jetë.
Bëj që sa më shumë njerëz të shkojnë pas Teje me gatishmëri
  sipas shembullit të Virgjërës Mari dhe shenjtërve.
Bëj që të vdekurit të ngjallen në lumturinë tënde
  dhe dashurinë tënde ta gëzojnë gjithmonë.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroftë emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
  Lutja
  Po të lutemi, o Zot, Hyji ynë, na eja në ndihmë të mund të jetojmë e të veprojmë gjithmonë me atë dashuri që e shtyri Birin tënd ta japë jetën për ne. Nëpër Zotin.
 
Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e katërt kreshmëve
 
PASMBRËMËSORJA
Pas Mbrëmësores I të së dielës dhe të kremteve
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Në këtë moment është mirë të bëhet përqendrimi në heshtje për të bërë shqyrtimin e ndërgjegjes. Në kremtimet e bashkësive mund të përdoret apo të përshtatet një nga formulat e pendesës që përdoren gjatë meshës.
 
O Zoti im, po më vjen keq me gjithë zemër për të gjitha mëkatet që i kam bërë. Se kam bjerrë parrizin dhe kam merituar ferrin. Por më fort se të kam fyer Ty, o E mira e pambaruar, që kaq fort më ke dashur. Mëshirë, o Zot! Më fal, o Zot! Po të jap fjalën, me ndihmën tënde, që mos të fyej më kurrë. Amen.
 
Himni: njëri prej këtyre që vijon, sipas dëshirës
 
  Himni
 
  Para fundit të dritës,
  ty duam, krijuesi i sendeve,
  me mirësinë e zakontë,
  të na kryesosh në roje.
 
  Ty ëndërrofshin zemrat tona,
  në gjumë të rëndë Ty ndjefshin,
  dhe gjithmonë lavdinë tënde
  këndofshin në ag të dritës.
 
  Na jep jetë të shëndetshme,
  ngrohtësinë tonë përtërije,
  mjegullën e zezë të natës
  ta sqarojë drita jote.
 
  Na jep, Atë fuqiplotë,
  me anë t’Hyjit Jezu Krisht,
  që me ty në amshim
  mbretëron me Shpirtin Shenjt. Amen.
 
Ose:
 
  O Krisht, që tërë shkëlqim e dritë
  zbulon errësitë e natës,
  e ndriçim drite quhesh
  kur dritë u flet të lumëve.
 
  O Hy i Shenjtë të lutemi
  Ti në këtë natë na ruaj;
  në ty të gjejmë pushimin,
  na i bëj të qeta orët.
 
  Nëse sytë i zë gjumi,
  për ty zemra t’rrijë zgjuar;
  të mbrosh me dorën tënde
  besnikët që të duan.
 
  Shiko, o mbrojtësi ynë,
  na ruaj ndër prita e kurthe,
  sundo shërbëtorët tu
  që me gjak tënd shpërbleve.
 
  O Krisht, mbret shumë i drejtë,
  Ty e Atit iu qoftë lavdia,
  me Shpirtin Ngushëllimtar
  ndër shekujt e përhershëm. Amen.
 
 
Ant. 1 Ki mëshirë për mua, o Zot:
  dëgjoje lutjen time.
Ose:
  Në ty shpresoj, o Zot,
  dhe më zë gjumi në paqe.
 
 Psalmi 4  (2-9)  Uratë falënderimi
 
  Hyji tha: “Prej errësirës le të shndrisë drita!”, ai ndriti në zemrat tona, që të shkëlqejë njohuria e lavdisë së Hyjit në fytyrën e Krishtit (2Kor 4, 6).
 
Kur të të thërras në ndihmë, më dëgjo,
  o Hyj, drejtësia ime! †
  Ti që më shpëtove në vështirësi: *
  ki mëshirë për mua e ma dëgjo uratën!
 
Deri kur, o njerëz, do të jeni zemërgurë? *
  Përse e doni kotësinë e ndiqni rrenën?
 
Dijeni: Zoti bën mrekulli për shenjtin e vet, *
  Zoti më dëgjon kur unë e thërras në ndihmë.
 
Zemërohuni e mos mëkatoni, †
  përsiatni në zemrat tuaja, *
  në shtrojat tuaja e qetësohuni.
 
Flijoni fli drejtësie *
  e shpresën kijeni në Zotin!
 
Shumë thonë:
  »Kush do të na bëjë ta shohim fatbardhësinë?« *
  Le të ndritë mbi ne, o Zot, drita e fytyrës sate!
 
Ti ndikove në zemrën time më shumë gëzim *
  sesa kur të tjerëve u bëhet grurë e verë me shumicë!
 
Posa bie në shtrojë
  gjumi menjëherë më merr në qetësi, *
  sepse vetëm ti, o Zot, ma jep pushimin e qetë.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
 Ant. 1 Ki mëshirë për mua, o Zot:
  dëgjoje lutjen time.
Ose:
  Në ty shpresoj, o Zot,
  dhe më zë gjumi në paqe.
 
Ant. 2 Bekojeni Zotin, gjatë natës.
 
Psalmi 134 /133/  (1-3)  Lutje nate në tempull
 
  Lavdërojeni Hyjin tonë, të gjithë shërbëtorët e tij! (Zb 19, 5).
 
Tani bekojeni Zotin †
  të gjithë ju, shërbëtorët e Zotit, *
  që qëndroni natën në Shtëpinë e Zotit.
 
Ngritin duart tuaja drejt Shenjtërores *
  e bekojeni Zotin!
 
Prej Sionit të bekoftë Zoti *
  që krijoi qiellin e tokën!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Bekojeni Zotin, gjatë natës.
 
  Leximi i shkurtër  Lp 6, 4-7
  Dëgjo, Izrael! Zoti, Hyji ynë, është një Zot i vetëm! Duaje Zotin, Hyjin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd e me gjithë fuqinë tënde! Këto urdhërime që po t’i jap sot unë, mbaji gjithmonë në zemrën tënde! Ua përsërit fëmijëve të tu! Fol për to kur të jesh në shtëpi e kur të jesh duke udhëtuar, kur të biesh në shtrojë e kur të ngrihesh nga shtroja.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C O Zot, * në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  D O Hyj i së vërtetës, ti më ke shëlbuar:
  në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
 
Ant. Na shpëto, o Zot,  derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe.
 
  Kënga e Simonit  Lk 2, 29-32
  Krishti, drita e popujve dhe lavdia e Izraelit.
 
Tani, o Zot, mund të lejosh të vdesë *
  shërbëtori yt në paqe sikurse the ti vetë,
 
sepse me sytë e mi e pashë shëlbimin *
  që ti e bëre gati në sy të të gjithë popujve:
 
Dritën që bën të njohin Ty paganët *
  e që i jep nder popullit tënd, Izraelit.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Na shpëto, o Zot, derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe.
 
  Të dielave dhe gjatë tetëditëshit të Pashkëve:
  Lutja
  O Hyj, i gjithëpushtetshëm, kujdesu për ne këtë natë: dora jote le të na zgjojë në ditën e re që të mund ta kremtojmë me gëzim ngjalljen e Birit tënd. Ai që është Zot
 
  Në të kremte:
  Lutja
  Vizito, o Atë, shtëpinë tonë dhe na mbro prej sulmeve të armikut; le të vijnë engjëjt e shenjtë që të na ruajnë në paqe, e bekimi yt le të jetë gjithmonë me ne. Nëpër Zotin
 
  Edhe kur Pasmbrëmësorja thuhet personalisht, vijon bekimi:
  Zoti i gjithëpushtetshëm na dhuroftë një natë të qetë
  dhe një mbarim të mirë.
  C Amen.
 
  Antifona drejtuar Virgjrës Mari
 
  Të falemi Mbretëreshë, Nëna e mëshirës, jeta, ëmbëlsimi e shpresa jonë, të falemi! Ty të thërrasim ne të shkretët, bijtë e Evës, që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë në këtë shekull plot me lot. Deh pra, pajtorja jonë, ata sy të mëshirshëm të tu silli prej nesh! E Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie na e kallxo. O e dhimbshmja, o e buta, o e ëmbla Virgjëra  Mari! Amen.
 
  Nën mbrojtjen tënde po ngasim, o shenjta Nëna e Hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevoja tona, por, o virgjëra e lume dhe e bekuar, na shpëto përherë prej të gjithë rreziqesh, Zoja jonë, dhe ndërmjetëse e jona. Me Birin tënd na pajto, Birit tënd na porosit ndër duar të Birit tënd na lësho.
 
Java e pestë e kreshmëveE DIEL
 
Ftesa
 
D  O Zot, hapi buzët e mia.
C  Dhe goja ime do t’i kumtojë lavdet e tua.
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
  Psalmi 95 /94/  Grishje për të lavdëruar Hyjin
 
  Nxitni njëri-tjetrin dita-ditës deri sa të zgjasë kjo “Sot” (Heb 3, 13).
 
Ejani t’i këndojmë Zotit, *
  t’i brohorasim Hyjit, Shëlbuesit tonë.
T’i dalim para me falënderje, *
  t’i këndojmë këngë hareje! .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Sepse Hyj i madhërishëm është Zoti, *
  Mbret i madhërueshëm mbi të gjithë  zotat!
Sepse në dorën e tij janë thellësitë e tokës, *
  të tijat janë edhe majat e maleve,
i tiji është deti ‑ ai e krijoi, *
  duart e tija e formuan tokën.
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Ejani ta adhurojmë, të biem përmbys para tij, *
  të biem në gjunjë para Zotit që na krijoi!
Sepse ai është Hyji ynë,
  ne jemi populli i kullosës së tij, *
  grigja që ai ruan.
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Oh sikur ta ndienit sot zërin e tij: *
  “Mos e bëni zemrën tuaj gur porsi në Meribë,
porsi në ditë të Masës në shkretëtirë,
  kur etërit tuaj më vunë në sprovë: *
  më provuan megjithëse i kishin parë veprat e mia.
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Dyzet vjet më mërziti ajo brezni
  e thashë: ‘Popull zemërluhatshëm është ky, *
  që s’i njeh udhët e mia.’
Prandaj u përbetova në hidhërimin tim: *
  ‘Askurrë s’do të hyjnë në prehjen time!’” .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Java e pestë e kreshmëveE DIEL
 
Shërbesa e leximeve
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Himni
 
  Sipas dokes mistike
  të mësuar të agjërojmë,
  dhe agjërimin e dhjetë ditëve
  katër herë ta shumëfishojmë.
 
  Ligji e profetët të parët
  parapëlqyen këtë numër,
  pastaj e shenjtëroi vetë Krishti,
  mbreti e krijuesi i gjithë kohëve.
 
  Me masë ta përdorim
  ndër fjalë, ushqime e pije,
  në gjumë e lojëra më shtrëngueshëm
  të qëndrojmë për ta ruajtur.
 
  Të dëbojmë më të ligat,
  që shembin mendje të brishta,
  aspak vend më mos t’i japim
  tiranisë së armikut djall.
 
  Na ndihmo, Trini e lume,
  Na lejo, Njëni e vetme,
  për të tutë të jenë të frytshme
  këto dhunti të përmbajtjes. Amen.
 
Ant. 1 Pema e jetës u shfaq në kryqin e Zotit.
 
Psalmi 1  (1-6)  Dy udhët e njeriut
 
  Lum ata që, duke shpresuar në kryq, zbritën në ujin e pagëzimit (nga një autor i shekullit II).
 
Lum njeriu që nuk i ndjek këshillat e keqbërësve, †
  që nuk qëndron në udhën e mëkatarëve *
  e nuk rri së bashku me përqeshës,
 
por kënaqet në Ligjin e Zotit *
  dhe e kujton atë ditë e natë.
 
Ai është porsi pema e mbjellë në bregun e ujit që rrjedh, *
  e cila frytin e vet e jep në stinë
dhe gjethet kurrë s’i vyshken: *
  i ecën mbarë gjithçka të ndërmarrë.
 
Jo, kështu jo, s’do t’u ndodhë të paudhëve, *
  por ata janë porsi byku që shpërndan era.
Prandaj të paudhët s’do t’i bëjnë ballë gjyqit *
  as mëkatarët bashkimit të të drejtëve!
Sepse Zoti e di udhën e të drejtëve, *
  kurse udha e keqbërësve do të mbarojë.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Pema e jetës u shfaq në kryqin e Zotit.
 
Ant. 2 Fjala e Zotit Krishtit të tij:
  Unë të shugurova mbret mbi të gjithë popujt.
 
Psalmi 2  (1-12)  Mesia, Mbreti fitimtar
 
  Udhëheqësit e këtij qyteti do të mblidhen së bashku, kundër Jezusit, të cilin ti e shugurove Mesi (Vap 4, 27).
 
Përse paganët çohen peshë *
  e përse popujt bluajnë punë të kota?
 
Mbretërit e tokës po ngrihen, *
  princat me përbetim çohen kundër Zotit e Mesisë së tij:
 
»Le t’i këputim vargjet e tyre, *
  le ta flakim prej nesh zgjedhën e tyre!«
 
Qeshet Ai që selinë e ka në qiell, *
  i Larti Zot i përqesh ata!
 
Pastaj u thotë në hidhërimin e vet, *
  me felgrimin e hidhërimit të vet i huton:
 
»Unë e kam shuguruar mbretin tim *
  mbi Sion, malin tim të shenjtë!«
 
Unë do ta shpall vendimin e Zotit. †
  Ai më tha: »Ti je im Bir, *
  unë sot të linda!
M’i kërko e unë për pronë do të t’i jap popujt, *
  nën sundimin tënd gjithçka përfshin toka.
Sundo mbi ta me skeptër hekuri *
  dhe do t’i thyesh porsi vegsha vorbëtari!«
 
E tash pra, merrni vesh, o mbretër, *
  mësoni ju që gjykoni dheun!
Shërbeni Zotit me frikë të madhe, *
  nënshtrohuni Atij me nderim e dridhje,
 
bëni siç kërkon Ai që të mos hidhërohet *
  e të sharroni nga udha.
Papritmas flakë i ndizet zemërimi. *
  Lum zemra e atyre që shpresojnë në Të!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Fjala e Zotit Krishtit të tij:
  Unë të shugurova mbret mbi të gjithë popujt.
 
Ant. 3 Ti je mbrojtja ime, o Zot, ti je lavdia ime.
 
Psalmi 3  (2-9)  Zoti më ruan
 
  Krishtin e zuri gjumi në vdekje dhe u zgjua në ringjallje, sepse Hyji ishte mbështetja e tij (Shën Ireneu).
 
Sa shumë janë, o Zot, asi që më salvojnë! *
  Sa shumë asi që po më çohen kundër!
Shumë janë asi që thonë për mua: *
  »As Hyji më nuk do ta shpëtojë!«
 
Por ti, o Zot, je mbrojtësi im, *
  nderi im që lart ma mban kryet!
Zërin tim e lartësoj te Zoti *
  dhe më vështron prej malit të vet të shenjtë.
Unë bie në shtrojë e fle *
  e prapë zgjohem: sepse Zoti më ruan.
 
Jo, nuk i druaj njerëzit, edhe me mijëra në qofshin, †
  që përqark më rrethojnë porsi armiq. *
  Ngrihu, o Zot, më shpëto, o Hyji im!
 
Shputë ua pëlcet turinjve armiqve të mi, *
  dhëmbët ua thyen mëkatarëve!
Shpëtimi vjen prej Zotit: *
  bekimi yt mbi popullin tënd!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Ti je mbrojtja ime, o Zot, ti je lavdia ime.
 
  D Kush jeton sipas fjalës sime,
  C s’do ta shohë vdekjen për amshim.
 
  Leximi i parë
 
  Prej letrës së drejtuar Hebrenjve  1, 1 – 2, 4
 
  Biri trashëgimtarë i gjithësisë, i ngritur përmbi engjëj
  Mbasi Hyji herë mbas here dhe në mënyrë të ndryshme, në të kaluarën, u ka folur etërve me anë të profetëve, së fundi, në këto ditë, na foli edhe neve me anë të Birit, të cilin e bëri trashëgimtarin e të gjitha sendeve, nëpër të cilin edhe e krijoi gjithësinë. Biri, që është bredhja e Lavdisë dhe vula e qenies së Hyjit, që me të fuqishmen fjalën e vet mban gjithësinë, pasi e kreu pastrimin e mëkateve, ndenj në të djathtën e Madhërisë në qiell; u bë aq më i pushtetshëm se engjëjt sa më të madhërueshëm se ata e trashëgoi Emrin!
  Dhe vërtet, cilit prej engjëjve Hyji i tha ndonjë herë:
  »Ti je im Bir, unë sot të linda?«
  Dhe prapë:
  »Unë do t’i jem Atë dhe ai do të më jetë Bir?«
  Dhe prapë, kur përsëri e shtie Njëlindurin Birin e vet në botë, thotë:
  »Le ta adhurojnë të gjithë engjëjt e Hyjit!«
  Kurse për engjëjt Ai thotë kështu:
  »Ai i bën engjëjt e vet erëra, shërbëtorët e vet flakë zjarri.«
  Ndërsa për Birin thotë:
  »Froni yt, o Hyj, në shekuj të shekujve, dhe skeptër drejtësie ‑ skeptri i Mbretërisë sate.
  E ke dashur drejtësinë dhe e ke urryer padrejtësinë: prandaj, o Hyj, Hyji yt të shuguroi me bagmin e gëzimit si asnjë ndër shokët e tu.«
  Edhe:
  »Ti, o Zot, në fillim e krijove tokën edhe qiejt janë vepër e duarve të tua.
  Ata do të zhduken kurse ti qëndron, të gjithë do të vjetrohen si petku:
  porsi petk do t’i mbështjellësh ‑ porsi mantel ‑ dhe do të ndërrohen. Ti vetëm i vetmi mbetesh i njëjtë ‑ vitet e tua nuk kanë mbarim.«
  Po e për cilin ndër engjëj tha ndonjë herë:
  »Më rri në të djathtën time deri t’i vë armiqtë e tu shtrojë të këmbëve të tua?!«
  A nuk janë, thua, të gjithë engjëjt shpirtra të ngarkuar me ndonjë shërbim, të dërguar për të shërbyer ata që do ta trashëgojnë shëlbimin?
  Për këtë arsye na duhet t’ia vëmë shumë më mirë mendjen sendeve që kemi dëgjuar, që të mos e humbim qëllimin. E njëmend, në qoftë se fjala e shpallur nëpër engjëj qe e palëkundshme dhe çdo shkelje apo padëgjesë mori ndëshkimin e drejtë, si do të mund të shpëtojmë në qoftë se e lëmë mbas dore një shëlbim kaq të madh? Këtë shëlbim filloi ta shpallë Zoti, qe përforcuar në mesin tonë me anë të atyre që e kishin dëgjuar, po edhe Hyji njëkohësisht e dëshmoi me shenja, me vepra të bindshme, me mrekulli të larmishme dhe me dhurata të Shpirtit Shenjt, të ndara sipas vullnetit të tij.
 
  Përgjigjja  Krh. Heb 1, 3; 12, 2
  C Krishti Jezus, që është bredhja e Lavdisë dhe vula e qenies së Hyjit që me të fuqishmen fjalën e vet mban gjithësinë, pasi e kreu pastrimin e mëkateve, * ndenj në të djathtën e Madhërisë në qiell.
  D Autori dhe Përkryesi i fesë, Jezusi, në vend të gëzimit që i takonte, duroi kryqin;
  C ndenj në të djathtën e Madhërisë në qiell.
 
  Leximi i dytë
 
  Nga “Letrat Pashkore” të shën Atanazit, ipeshkëv
  (Let. 14, 1-2; PG 26, 1419-1420)
 
  Ta kremtojmë festën e afërt të Zotit në çiltërsinë e fesë
 
  Afër nesh është Fjala, Zoti ynë Jezu Krishti, që na e dhuroi krejt vetveten dhe mbeti i pranishëm ndër ne. Ai premton se gjithmonë do të qëndrojë me ne. Edhe na thotë: “Ja, unë jam me ju gjithmonë deri në të sosur të botës” (Mt 28, 20).
  Ai është bari, kryeprift, udhë e derë, dhe i tillë bëhet i pranishëm në festimin e së kremtes. Vjen ndër ne ai që pritej, ai për të cilin shën Pali thotë: “Krishti, Qengji ynë i Pashkëve, u flijua” (1 Kor 5, 7). Ndodh edhe çka thotë psalmisti: Ti je hareja ime, më liro prej atyre që më rrethojnë (krh. Ps 32 /31/, 7). Hare e vërtetë dhe e kremte e vërtetë është ajo që na liron prej të këqijave. Për ta arritur këtë të mirë çdonjëri le të sillet shenjtërisht dhe në brendësinë e vet le të meditojë në paqe e në frikën e Zotit.
  Kështu bënin edhe shenjtërit. Ndërsa ishin në jetë ndiheshin në gëzim porsi në një festë të vazhdueshme. Njëri prej tyre, i lumi David, çohej natën, jo veç një herë, por shtatë herë, e me uratë e bënte për vete Hyjin. Një tjetër, Moisiu i madh, brohoriste me himne, këndonte lavde për të fituar kundër faraonit dhe kundër atyre që i shtypnin hebrenjtë. Edhe të tjerë me gëzim të pandërprerë e ushtronin shërbesën e shenjtë, si Samueli dhe Elia profet.
  Me këtë stil jete të tyre e arritën lirinë e tani gëzohen në qiell. Me gëzim e kujtojnë shtegtimin e tyre tokësor, tani që janë në gjendje për ta dalluar çka ishte figurë dhe çka, më në fund, u bë realitet.
  Çka na duhet të bëjmë që të përgatitemi siç i ka hije të kremtes së madhe? Kë duhet të ndjekim si prijës? Me siguri, të dashurit e mi, askënd tjetër përveç atij të cilin ju vetë e quani, sikurse unë, “Zoti ynë Jezu Krishti”.
  Pikërisht ai thotë: “Unë jam udha” (Gjn 14, 6). Është ai që, sipas fjalës së shën Gjonit, “i shlyen mëkatet e botës” (Gjn 1, 29). Ai i pastron shpirtrat tanë, sikurse thotë Jeremia profet: “Qëndroni në udhë e shikoni, pyetni për shtigjet e vjetra, cila udhë është e mirë, asaj ecni e paqe do të gjeni për shpirtrat tuaj” (Jer 6, 16).
  Moti, gjaku i cjepve dhe hini i ndonjë viçi i stërpiktë të papastrit. Por kishte dobi vetëm për pastrimin e trupit. Kurse tani, për hir të Fjalës së Hyjit, çdonjëri pastrohet krejtësisht në shpirt.
  Në qoftë së do ta ndjekim Krishtin, do të mund të ndihemi, që tani, në oborret e Jerusalemit qiellor, dhe ta hijeshojmë e ta parashijojmë edhe festën e amshuar. Kështu bënë apostujt, të caktuar mësues të hirit për bashkëkohësit e tyre, sikurse edhe për ne. Ata s’bënë gjë tjetër, veç se e ndoqën Shëlbuesin: “Ja, ne lamë çdo gjë dhe erdhëm pas teje” (Mt 19, 27).
  Të shkojmë edhe ne pas Zotit, d.m.th. ta imitojmë, kështu që të mund ta kremtojmë festën jo vetëm nga ana e jashtme, por në mënyrë më konkrete: jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra.
 
  Përgjigjja  Krh. Heb 6, 20; Gjn 1, 29
  C Qengji i panjollë depërtoi në qiell për ne si pararendës; * i bërë kryeprift i amshuar në mënyrën e Melkisedekut, mbeti prift për amshim.
  D Ja, qengji i Hyjit, ja, ai që shlyen mëkatet e botës,
  C i bërë kryeprift i amshuar në mënyrën e Melkisedekut, mbeti prift për amshim.
 
  Lutja
  Po të lutemi, o Zot, Hyji ynë, na eja në ndihmë të mund të jetojmë e të veprojmë gjithmonë me atë dashuri që e shtyri Birin tënd ta japë jetën për ne. Nëpër Zotin.
 
 
  Përfundimi i Orës sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
Java e pestë e kreshmëveE DIEL
 
Lavdet e mëngjesit
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Kjo hyrje nuk përdoret kur Shërbesa e lutjes fillon me Ftesë.
 
  Himni
 
  Me fytyrë përdhe të lutemi,
  të gjithë ne sot të thërrasim,
  të qajmë para Gjykatësit,
  të ulim flakën hakmarrëse.
 
  Me të zezat tona, o Zot
  shpirtmirësinë tënde fyejmë;
  nga lart na jep mëshirën
  ti që fajet tona shlyen.
 
  Mendo: bijtë e tu ne jemi,
  ndonëse nga balta e mraztë,
  lutemi mos t’i japësh tjetrit
  nderin e emrit tënd.
 
  Pakëso të keqen që bëmë,
  shto të mirën që të lypim,
  me çka mund të pëlqejmë ty
  qysh tash e përgjithnjë.
 
  Na ndihmo, Trini e lume,
  na lejo, Njëni e vetme,
  për të tutë të jenë të frytshme
  këto dhunti të përkora. Amen.
 
Ant. 1 Ti je ndihma ime, o Zoti im.
 
Psalmi 63 /62/  (2-9)  Shpirti i etshëm për Hyjin
 
  Kisha ka etje për Shëlbuesin e vet, me dëshirë që të shuaj etjen në burimin e ujit të gjallë që rrjedh për jetën e pasosur (Krh. Cassiodoro).
 
O Hyj, Hyji im je ti, qysh në agim të kërkoj. *
  Ka etje për ty shpirti im,
ty të dëshiron mishi im, *
  si toka e shkretë, e thatë, e paujë,
 
kështu erdha në Shenjtëroren tënde *
  për ta parë fuqinë tënde e lavdinë tënde.
Sepse më e mirë është dashuria jote se jeta: *
  buzët e mia do të të lavdërojnë.
 
Kështu do të të bekoj në jetën time *
  e në Emrin tënd do t’i lartësoj duart e mia,
do të ngihem si në gosti të shkëlqyeshme, *
  me buzë të hareshme do të të lavdërojë goja ime.
 
Ty do të të kujtoj edhe në shtratin tim, *
  në përgim natën do të mendoj për ty,
sepse ti je bërë ndihma ime, *
  prandaj do të brohoris nën hijen e krahëve të tu!
 
Shpirti im u mbështet në ty, *
  e djathta jote më merr për dore.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Ti je ndihma ime, o Zoti im.
 
Ant. Na shpëto, o Zot, me veprat e tua të mrekullueshme,
  na shkëput nga pushteti i vdekjes.
 
Kënga Dan 3, 57-88. 56  Çdo krijesë le ta lavdërojë Zotin
 
  Lavdërojeni Hyjin tonë, të gjithë shërbëtorët e tij! (Zb 19, 5).
 
Bekojeni, të gjitha veprat e Zotit, Zotin, *
  lëvdojeni dhe madhërojeni në shekuj!
Bekojeni, o qiej, Zotin, *
  bekojeni, engjëjt e Zotit, Zotin.
 
Ujëra që jeni përmbi qiell, bekojeni Zotin, *
  të gjitha ju, o fuqi, bekojeni Zotin.
Diell e hënë, bekojeni Zotin, *
  yjet e qiellit, bekojeni Zotin.
 
Të gjitha shirat e vesa, bekojeni Zotin, *
  të gjitha ju, o erëra, bekojeni Zotin.
Zjarr e nxehtësi, bekojeni Zotin, *
  acar e vapë, bekojeni Zotin.
 
Vesë e brymë, bekojeni Zotin, *
  akull e cegëm, bekojeni Zotin.
Breshra e bora, bekojeni Zotin, *
  net e ditë, bekojeni Zotin.
 
Dritë e errësirë, bekojeni Zotin, *
  vetëtima e re, bekojeni Zotin.
Toka e bekoftë Zotin, *
  lëvdojeni e madhërojeni në shekuj!
 
Bekojeni, o male e kodra, Zotin, *
  bekojeni Zotin, të gjitha bimësitë e tokës.
Dete e lumenj, bekojeni Zotin, *
  bekojeni, burime, Zotin.
 
Përbindësh e gjithçka lëviz në ujëra,
  bekojeni Zotin, *
  të gjithë shpendët e qiellit, bekojeni Zotin.
Kafshë të egra e shtëpiake, bekojeni Zotin, *
  bijtë e njeriut, bekojeni Zotin.
 
Bekoje, o Izrael, Zotin, *
  lëvdojeni e madhërojeni në shekuj!
Priftërinjtë e Zotit, bekojeni Zotin, *
  shërbëtorët e Zotit, bekojeni Zotin.
 
Shpirtra e frymë të të drejtëve, bekojeni Zotin, *
  shenjtër e të përvujtë në zemër, bekojeni Zotin.
Anani, Azari, Misael, bekojeni Zotin, *
  lëvdojeni e madhërojeni në shekuj!
 
Të bekojmë Atin e Birin e Shpirtin Shenjt; *
  ta lëvdojmë e ta madhërojmë në shekuj
I bekuar je ti, o Zot, në kupën qiellore, *
  i lavdishëm e i madhërueshëm në shekuj!
 
  Në fund të kësaj kënge nuk thuhet Lavdi Atit.
 
Ant. 2 Na shpëto, o Zot, me veprat e tua të mrekullueshme,
  na shkëput nga pushteti i vdekjes.
 
Ant. 3 Arriti çasti kur Biri i njeriut
  do të lavdërohet.
 
Psalmi 149  (1-9)  Festa e miqve të Zotit
 
  Bijtë e Kishës, bijtë e popullit të ri le të galdojnë në mbretin e tyre që është Krishti (Esichio).
 
Këndoni Zotit një këngë të re, *
  këndoni lavdi në mbledhjen e shenjtërve!
Le t’i gëzohet Izraeli Krijuesit të vet, *
  bijtë e Sionit t’i brohorisin Mbretit të vet!
 
Le ta lavdërojnë Emrin e tij në valle, *
  le t’i bien në nder të tij tupanit e citarës,
sepse Zoti kënaqet në popullin e vet, *
  të përvujtët i nderon me shëlbim.
 
Le të galdojnë të drejtët në lumturi, *
  le të brohorisin nga shtrojat e veta!
E paçin lavdinë e Zotit në gojë, *
  e shpatën dytehëshe në dorë!
 
Për të marrë shpagim mbi paganë, *
  për t’u dhënë popujve ndëshkim,
për t’i lidhur mbretërit e tyre në pranga, *
  princat e tyre në zinxhirë të hekurt,
 
për ta zbatuar mbi ta dënimin kaherë të shkruar: *
  – ky është nder për të gjithë besnikët e tij.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Arriti çasti kur Biri i njeriut
  do të lavdërohet.
 
  Leximi i shkurtër  Lev 23, 4-7
  Dhe, ja, të kremtet e Zotit, takimet e shenjta që ju do t’i kremtoni në ditët e caktuara: Të parin muaj, të katërmbëdhjetën ditë të këtij muaji në mbrëmje, janë Pashkët në nder të Zotit. Të pesëmbëdhjetën ditë po të këtij muaji është e kremtja e Të pabrumeve në nder të Zotit. Për shtatë ditë hani bukë të pabrumë. Ditën e parë le të jetë për ju takimi i shenjtë. Atë ditë mos punoni asnjë punë të rëndë.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C Le të zbresë mbi mua mëshira jote,
  * dhe unë do ta kem jetën.
  Le të zbresë mbi mua mëshira jote,
  dhe unë do ta kem jetën.
  D Do t’i mbaj fjalët e gojës sate,
  dhe unë do ta kem jetën.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  Le të zbresë mbi mua mëshira jote,
  dhe unë do ta kem jetën.
 
  Kënga ungjillore (Benedictus)  Lk 1, 68-79
  Viti A:
  Ant. Lazri, dashamiri ynë fle,
  por po shkoj ta zgjoj.
 
  Viti B:
  Ant. Do të bëj me ju një besëlidhje të re:
  unë do të jem Hyji juaj
  e ju do të jeni populli im.
 
  Viti C:
  Ant. Mos mendoni atë që ka kaluar, thotë Zoti:
  Ja, po bëj të re çdo gjë.
 
Qoftë bekuar Zoti, Hyji i Izraelit, *
  që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet!
 
Ai e ngriti Shpëtimtarin tonë *
  në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet,
 
sikurse premtoi kaherë *
  me gojë të profetëve të tij të shenjtë:
 
se do të na shpëtojë prej armiqve tanë *
  dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë;
 
se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tanë *
  e do t’i bjerë në mend Besëlidhja e tij e shenjtë
 
e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, atit tonë *
  se do të na e bëjë të mundshme t’i shërbejmë pa frikë,
 
të çliruar nga duart e armikut *
  në shenjtëri e drejtësi para tij
  për çdo ditë të jetës sonë.
 
E ti, o djalosh, do të quhesh profet i të Tejetlartit, *
  sepse do të shkosh përpara Zotit
  për t’ia përgatitur udhët,
 
për ta vënë në dijeni popullin e tij *
  se Hyji do ta shëlbojë duke ia falur mëkatet e tija,
 
në saje të zemrës së dashur të Hyjit tonë *
  që do të na e dërgojë në pasi prej qiellit Diellin,
 
për të shndritur ata që gjenden në errësirë
  dhe në hijen e vdekjes, *
  për t’i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes.“
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Viti A:
  Ant. Lazri, dashamiri ynë fle,
  por po shkoj ta zgjoj.
 
  Viti B:
  Ant. Do të bëj me ju një besëlidhje të re:
  unë do të jem Hyji juaj
  e ju do të jeni populli im.
 
  Viti C:
  Ant. Mos mendoni atë që ka kaluar, thotë Zoti:
  Ja, po bëj të re çdo gjë.
 
  Lutjet e besimtarëve
Shëlbuesi ynë me mirësinë e vet e ka merituar këtë kohë të shëlbimit. Atë, e bekojmë dhe përzemërsisht e thërrasim në ndihmë:
 
  O Zot, krijoje në ne një shpirt të ri.
 
O Krisht, jeta jonë, Ti ke bërë që me misterin e pagëzimit të varrosemi me Ty dhe me Ty të ringjallemi në jetë
  bëj që ne sot të bëjmë një jetë krejtësisht të re.
O Zot, Ti u ke dhuruar njerëzve dhurata të shumta
  bëj që edhe ne të kujdesemi për të mirën e të gjithëve.
Bëj që edhe ne të veprojmë në drejtimin e ngritjes së një shoqërie të re
  dhe njëkohësisht të kërkojmë atdheun qiellor.
Mjek i shpirtit dhe i trupit, shëroji plagët e zemrës sonë
  që vazhdimisht të fitojmë ndihmën tënde në rrugën e shenjtërisë.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroftë emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
  Lutja
  Po të lutemi, o Zot, Hyji ynë, na eja në ndihmë të mund të jetojmë e të veprojmë gjithmonë me atë dashuri që e shtyri Birin tënd ta japë jetën për ne. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e pestë e kreshmëveE DIEL
 
Ora e mesme
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ora e tretë
 
  Himni
 
  Me fe të Hyjit ne jetojmë,
  me atë shpresë që prore besojmë,
  nëpër hir të dashurisë
  Krishtit lavde t’i këndojmë.
 
  I çuar në orën e tretë
  në flijimin e mundimeve,
  mbi atë kryq që mbarti u var,
  tërhoqi delen e humbur.
 
  Të nënshtruar po të lutemi,
  të lirë me anë të shëlbimit,
  që të shkëpusë nga shekulli
  ata që iu falën mëkatet.
 
  Krishtin dhe Atin t’i lusim,
  Shpirtin e Krishtit e të Atit,
  një e vetme e gjithpushtetshme,
  Trini, ndihmo ata që luten. Amen.
 
Ora e gjashtë
 
  Himni
 
  Kur Krishti pati etje,
  në atë orë që n’kryq e ngjitën,
  kush psalterin di të lexojë
  etjes së drejtësisë t’i këndojë.
 
  Bashkë me etje qoftë uri,
  për atë që vdiq për ne,
  edhe mëkati neveri,
  e virtyti qoftë dëshirë.
 
  Bagmi i Shpirtit Shenjt
  sot mbi këngë e qeste ndikoftë,
  që zjarrin e trupit ta ngrijë,
  acarin e shpirtit ngrohtë.
 
  Krishtin dhe Atin t’i lusim,
  Shpirtin e Krishtit e të Atit;
  një e vetme e gjithpushtetshme
  Trini, përkrah ata që luten. Amen.
 
Ora e nëntë
 
  Himni
 
  Tri herë çdo tri orë për ne
  numri i shenjtë përhapet,
  n’emrin e shenjtë të Jezusit
  t’i lypim dhuntitë e faljes.
 
  Ja rrëfimi i hajdutit
  hirin e Krishtit fiton,
  lavdi ynë dhe përkushtimi,
  mëshirën meriton.
  
  Me anë t’kryqit humbet vdekja,
  e pas territ kthehet drita:
  si çahet terri i kobeve,
  lulëzoftë mendja e ndritur.
 
  Krishtin dhe Atin lusim,
  të Krishtit e të Atit Shpirtin:
  një e vetme e gjithëpushtetshme
  Trini, përkrahi ata që luten. Amen.
 
  Ant. Ja ditët e pendesës,
  koha e faljes dhe e shpëtimit.
 
Psalmi 118 /117/  I (1-9)  Kënga e gëzimit dhe e fitores
 
  Jezusi është ‘guri që ju, ndërtues, e qitët jashtë përdorimit, por që u bë gur i këndit’ (Vap 4, 11).
 
Lavdërojeni Zotin, sepse është i mirë, *
  sepse e amshuar është dashuria e tij!
 
Le të thotë tashti Izraeli, se Ai është i mirë, *
  e amshuar është dashuria e tij!
 
Le të thotë tani shtëpia e Aronit, *
  e amshuar është dashuria e tij!
 
Le të thonë tani ata që e druajnë Zotin, *
  e amshuar është dashuria e tij!
 
Në vështirësi e thirra në ndihmë Zotin, *
  Zoti më dëgjoi edhe më shpëtoi.
 
Zoti është me mua, *
  s’druaj se ka ç’më bën njeriu.
Me mua është Zoti, ndihmëtari im, *
  për asgjë i bëj armiqtë e mi.
 
Më mirë është të strehohesh te Zoti *
  se të kesh besim në njerëz.
Më mirë është të strehohesh te Zoti, *
  se të kesh besim në princa.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Ja ditët e pendesës,
  koha e faljes dhe e shpëtimit.
 
  Ant. Unë jam i Gjalli, thotë Zoti,
  nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit
  por që ai të kthehet dhe të jetojë.
 
  II (10-18)
 
Më rrethuan të gjithë paganët, *
  i shfarosa me fuqi të Emrit të Zotit.
Rreth e përqark më rrethuan, *
  por i shfarosa në fuqi të Emrit të Zotit.
 
Më rrethuan porsi bletët, †
  porsi zjarr që merr flakë ndër ferra, *
  por i shfarosa në fuqi të Emrit të Zotit.
 
Më shtynë, më dhanë shtytje për të më rrëzuar, *
  Por Zoti qe ndihma ime.
Fuqia ime e lavdia ime është Zoti, *
  ai është shpëtimtari im.
 
Ja, britma gëzimi e ngadhënjimi, *
  në tendat e të drejtëve:
 
»E djathta e Zotit u madhërua! †
  E djathta e Zotit më lartësoi! *
  E djathta e Zotit u madhërua!«
 
S’do të vdes, të jetoj dua, *
  do t’i kumtoj veprat e Zotit!
Me ndëshkim të rëndë Zoti më ndëshkoi, *
  por nuk më lëshoi në duar të vdekjes.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Unë jam i Gjalli, thotë Zoti,
  nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit
  por që ai të kthehet dhe të jetojë.
 
Ant. Ne jemi të qëndrueshëm në provë:
  fuqia jonë është drejtësia e Hyjit.
 
  III (19-29)
 
M’i hapni dyert e drejtësisë, *
  dua të hyj e t’i thur lavde Zotit.
Ja, këtu është dera e Zotit; *
  nëpër të do të hyjnë të drejtët.
 
Do të të falënderoj, sepse më ke vështruar, *
  dhe u bëre Shpëtimtari im.
Guri, që e qitën jashtë përdorimit ndërtuesit, *
  erdhi e u bë guri i këndit;
Zoti e bëri këtë gjë: *
  sa mrekulli për sytë tanë!
 
Kjo është dita që na e dhuroi Zoti: *
  të galdojmë e të gëzojmë në të!
 
Ma jep, o Zot, shpëtimin tënd, *
  deh, o Zot, jep të mbarën!
 
Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit! *
  Po ju bekojmë nga shtëpia e Zotit.
 
Hyji është Zot, ai na ndriçoi: †
  rendituni të gëzuar në reshtin kremtor *
  me rrema në dorë deri në ballë të altarit!
 
Ti je Hyji im, ty të falënderoj, *
  Ti je Hyji im, unë të madhëroj!
 
Lavdërojeni Zotin, sepse është i mirë, *
  sepse e amshuar është dashuria e tij!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Ne jemi të qëndrueshëm në provë:
  fuqia jonë është drejtësia e Hyjit.
 
  Në orët tjera përdoren psalmet tjera plotësuese (fq. 1354).
 
Ora e tretë
 
  Leximi i shkurtër  2 Kor 4, 10-11
  Gjithmonë i mbartim në trupin tonë grahmat e vdekjes së Jezusit, që edhe jeta e Jezusit të shfaqet në trupin tonë. Sepse, gjithmonë të gjallë, jemi gati të vdesim për dashurinë e Jezusit, që edhe jeta e Jezusit të shfaqet në trupin tonë të vdekshëm.
 
  D Krijo në mua, o Zot, një zemër të pastër,
  C përtërije në mua një shpirt të qëndrueshëm.
 
  Lutja
  Po të lutemi, o Zot, Hyji ynë, na eja në ndihmë të mund të jetojmë e të veprojmë gjithmonë me atë dashuri që e shtyri Birin tënd ta japë jetën për ne. Nëpër Zotin.
 
Ora e gjashtë
Ant. Unë jam i Gjalli, thotë Zoti,
  nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit
  por që ai të kthehet dhe të jetojë.
 
  Leximi i shkurtër  1 Pjt 4, 13-14
  Gëzohuni si pjesëtarë të mundimeve të Krishtit që edhe në Ditën e Zbulesës së lavdisë së tij të mund të galdoni me hare. Të lumët ju në qoftë se ju fyejnë për shkak të Emrit të Krishtit, sepse Shpirti i Lavdisë, i Hyjit, pushon në ju.
 
  D Largoje shikimin prej mëkateve të mia,
  C shlyej të gjitha fajet e mia.
 
  Lutja
  Po të lutemi, o Zot, Hyji ynë, na eja në ndihmë të mund të jetojmë e të veprojmë gjithmonë me atë dashuri që e shtyri Birin tënd ta japë jetën për ne. Nëpër Zotin.
 
Ora e nëntë
Ant. Ne jemi të qëndrueshëm në provë:
  fuqia jonë është drejtësia e Hyjit.
 
  Leximi i shkurtër  1 Pjt 5, 10-11
  Hyji, burimi i çdo hiri, i cili ju grishi në lumturinë e vet të amshuar në Jezu Krishtin, Ai, mbasi të vuani për pak kohë, do t’ju përsosë, do t’ju përforcojë, do t’ju japë fuqi dhe do t’ju bëjë të patundshëm. Ai sundoftë në shekuj të shekujve. Amen!
 
  D Shpirti i penduar të pëlqen, o Zot,
  C ti nuk e përbuz zemrën e penduar, të thërrmuar.
 
  Lutja
  Po të lutemi, o Zot, Hyji ynë, na eja në ndihmë të mund të jetojmë e të veprojmë gjithmonë me atë dashuri që e shtyri Birin tënd ta japë jetën për ne. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e pestë e kreshmëveE DIEL
 
Mbrëmësorja II
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Himni
 
  Dëgjo, o Krijues dashamirës,
  me lot po të lutemi,
  ndër agjërime të shenjta
  ke themeluar kreshmët.
 
  Gjurmues hyjnor i zemrave,
  që njeh dobësitë e forcave;
  atyre që kah ti kthehen
  jepu hirin e faljes.
 
  Vërtet kemi bërë shumë mëkate,
  të penduarve jepu mëshirimin,
  e me lavd të emrit tënd
  të dobëtve jepu shërimin.
 
  Kështu trupin jashtë dërrmoje
  nënshtroja agjërimeve,
  dhe mendja e përkorë
  t’i shmanget njollës së fajeve.
 
  Ndihmo, Trini e lume,
  na lejo, Njëni e vetme,
  për të tutë të jenë të frytshme
  këto dhunti frenimi. Amen.
 
Ant. 1 Sikurse gjarpri në shkretëtirë,
  ashtu do të lartësohet edhe Biri i njeriut.
 
Psalmi 110 /109/  (1-5. 7)  Mesia, mbret dhe meshtar
 
  Duhet që Ai të mbretërojë derisa t’i vërë nën këmbët e tija të gjithë armiqtë e tij (1Kor 15, 25).
 
I tha Zoti Zotit tim: *
  »Rri në të djathtën time,
derisa t’i vë armiqtë e tu *
  shtrojë për këmbët e tua!«
 
Skeptrin e pushtetit tënd Zoti do ta shtrijë nga Sioni: *
  sundo midis armiqve të tu!
 
Ty të përket më i larti pushtet *
  në ditën e fuqisë sate
në shkëlqime të shenjta *
  nga kraharori para Yllit të Dritës
  unë të linda.
 
Zoti u përbetua, assesi s’do të pendohet: *
  Ti je prift për amshim
  në mënyrën e Melkizedekut.«
 
Zoti është në të djathtën tënde, *
  i dërrmon mbretërit ditën e zemërimit të vet.
 
Në udhëtim ujë do të pijë prej përroit, *
  prandaj lart do ta ngrejë kokën.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Sikurse gjarpri në shkretëtirë,
  ashtu do të lartësohet edhe Biri i njeriut.
 
Ant. 2 Ti, o Hyj i gjithësisë,
  mbro e liro, ruaj e shpëto.
 
 
Psalmi 114 /113 A/  (1-8)  Mrekullitë e daljes prej Egjiptit
 
  Ju të gjithë që e keni mohuar botën e së keqes, e keni bërë edhe ju daljen tuaj (Krh. shën Augustini).
 
Kur Izraeli doli nga Egjipti, *
  Shtëpia e Jakobit nga populli barbar,
Judeja u bë Shenjtërorja e tij, *
  Izraeli zotërimi i tij.
 
Pa deti dhe i bëri rrugë, *
  Jordani u kthye prapazi,
malet kërcyen si desh, *
  kodrat porsi qengja delesh!
 
Ç’ pate, o det, që ike? *
  E ti, o Jordan, që u ktheve prapazi?
Ju, o male, pse kërcyet si desh, *
  e ju, o kodra, porsi qengja delesh?
 
Dridhu, o tokë, para fytyrës së Zotit, *
  para fytyrës së Hyjit të Jakobit,
që e shndërron shkëmbin në liqen ujërash *
  edhe qetën në burim uji të gjallë!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Ti, o Hyj i gjithësisë,
  mbro e liro, ruaj e shpëto.
 
Ant. 3 O Krisht, i gozhduar në kryq
  për shkak të mëkateve tona,
  i shtypur nga e keqja e botës,
  me anë të varrëve të tua ne jemi shëruar.
 
Kënga  Krh. 1 Pjt 2, 21-24
  Vuajtja e vullnetshme e Krishtit, shërbëtorit të Hyjit
Krishti pësoi për ju
  duke ju lënë shembullin *
  që edhe ju t’i ndiqni gjurmët e tija:
 
Ai që mëkat nuk bëri
  dhe në buzët e tija nuk u gjet gënjim *
 
Ai që, i fyer, nuk hakmerrej me fyerje *
  dhe, i salvuar, nuk kërcënohej,
 
por ia lëshonte çështjen e vet *
  Atij që gjykon me drejtësi.
 
Ai në trupin e vet
  i mori mbi drurin e kryqit mëkatet tona, *
 
që, të vdekur për mëkate,
  të jetojmë për drejtësi: *
  me vërragët e të cilit jeni shëruar.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 O Krisht, i gozhduar në kryq
  për shkak të mëkateve tona,
  i shtypur nga e keqja e botës,
  me anë të varrëve të tua ne jemi shëruar.
 
 
  Leximi i shkurtër  Vap 13, 26-30a
  Vëllezër, neve na është drejtuar kjo fjalë shëlbimi. Sepse banorët e Jerusalemit dhe krerët e tyre nuk e pranuan Jezusin dhe, duke e dënuar për vdekje, i çuan në vend fjalët e profetëve që lexohen çdo të shtunë. Edhe pse nuk gjetën në të kurrfarë arsyeje për të qenë i dënuar, kërkuan prej Pilatit që të vritej. Pasi kryen gjithçka ishte shkruar për të, e ulën nga kryqi dhe e shtinë në varr. Porse Hyji e ngjalli prej të vdekurish.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C Kundër teje mëkatuam: * ki mëshirë për ne, o Zot!
  Kundër teje mëkatuam: ki mëshirë për ne, o Zot!
  D Dëgjoje, o Zot, zërin tonë:
  ki mëshirë për ne, o Zot!
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  Kundër teje mëkatuam: ki mëshirë për ne, o Zot!
 
  Kënga ungjillore (Magnificat  Lk 1, 46-55)
  Viti A:
  Ant. Unë jam Ringjallja dhe Jeta:
  kush beson në mua,
  nuk do të vdesë kurrë.
 
  Viti B:
  Ant. Kur të jem lartësuar nga toka,
  do t’i tërheq tek unë të gjithë njerëzit.
 
  Viti C:
  Ant. Grua, as unë nuk po të dënoj:
  shko në paqe, por këtej e tutje mos mëkato më.
 
Shpirti im e madhëron Zotin, *
  shpirti im me hare i brohorit Hyjit, Shëlbuesit tim,
 
sepse shikoi me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvujtë: *
  qe se, që tani të gjitha breznitë do të më quajnë të lumtur,
 
sepse punë të mëdha bëri për mua Hyji i gjithëpushtetshëm *
  ‑ i shenjtë është Emri i tij!
 
Mëshira e tij brezni më brezni *
  për ata që e druajnë.
 
E tregoi fuqinë e krahut të vet: *
  hodhi poshtë qëllimet e krenarëve,
 
i rrëzoi princat prej froneve të tyre *
  i lartësoi të përvujtët.
 
Me të mira i mbushi ata që s’kishin ç’të hanë
  të pasurit i nisi duarthatë.
 
I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet,
  duke e sjellë në mend mëshirën
 
‑ si ua pati premtuar etërve tanë *
  në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Viti A:
  Ant. Unë jam Ringjallja dhe Jeta:
  kush beson në mua,
  nuk do të vdesë kurrë.
 
  Viti B:
  Ant. Kur të jem lartësuar nga toka,
  do t’i tërheq tek unë të gjithë njerëzit.
 
  Viti C:
  Ant. Grua, as unë nuk po të dënoj:
  shko në paqe, por këtej e tutje mos mëkato më.
 
  Lutjet e besimtarëve
Lavdi i qoftë Hyjit, i cili popullin e zgjedhur e rilindi nga fara që nuk prishet me Fjalën e vet e cila mbetet përgjithmonë. Atij t’i drejtohemi me përshpirtëri të përvuajtur:
 
  O Zot, bëju i butë me popullin tënd.
 
Dëgjo, o Atë i butë, lutjet të cilat po T’i drejtojmë për mbarë popullin tënd
  që të ketë dëshirë më shumë të ngihet me fjalën tënde sesa me ushqimin trupor.
Na mëso që popullin tonë si edhe të gjithë njerëzit t’i duam pa dallim sinqerisht dhe në mënyrë vepruese
  që ta ndihmojmë një ndërtim të përhershëm në paqe e në të mirë.
Shikoji të gjithë ata që me sakramentin e pagëzimit do të rilinden
  që si guri i gjallë ta ndërtojnë ty një shtëpi shpirtërore.
Ti me predikimet e Jonës ninivasit i bëre të pendohen
  me fjalën tënde mirësisht ktheji zemrat e mëkatarëve në rrugë të shpëtimit.
Bëj që ata që po kalojnë në amshim nga kjo jetë, të dalin para gjyqit tënd me shpresë të gjallë në Krishtin
  që të gëzohen përgjithmonë në lumturinë Tënde Hyjnore.
 
  Lutja
  Po të lutemi, o Zot, Hyji ynë, na eja në ndihmë të mund të jetojmë e të veprojmë gjithmonë me atë dashuri që e shtyri Birin tënd ta japë jetën për ne. Nëpër Zotin.
 
Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e pestë kreshmëveE diel
 
PASMBRËMËSORJA
Pas Mbrëmësores II të së dielës dhe të kremteve
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Në këtë moment është mirë të bëhet përqendrimi në heshtje për të bërë shqyrtimin e ndërgjegjes. Në kremtimet e bashkësive mund të përdoret apo të përshtatet një nga formulat e pendesës që përdoren gjatë meshës.
 
O Zoti im, po më vjen keq me gjithë zemër për të gjitha mëkatet që i kam bërë. Se kam bjerrë parrizin dhe kam merituar ferrin. Por më fort se të kam fyer Ty, o E mira e pambaruar, që kaq fort më ke dashur. Mëshirë, o Zot! Më fal, o Zot! Po të jap fjalën, me ndihmën tënde, që mos të fyej më kurrë. Amen.
 
Himni: njëri prej këtyre që vijon, sipas dëshirës
 
  Himni
 
  Para fundit të dritës,
  ty duam, krijuesi i sendeve,
  me mirësinë e zakontë,
  të na kryesosh në roje.
 
  Ty ëndërrofshin zemrat tona,
  në gjumë të rëndë Ty ndjefshin,
  dhe gjithmonë lavdinë tënde
  këndofshin në ag të dritës.
 
  Na jep jetë të shëndetshme,
  ngrohtësinë tonë përtërije,
  mjegullën e zezë të natës
  ta sqarojë drita jote.
 
  Na jep, Atë fuqiplotë,
  me anë t’Hyjit Jezu Krisht,
  që me ty në amshim
  mbretëron me Shpirtin Shenjt. Amen.
 
Ose:
 
  O Krisht, që tërë shkëlqim e dritë
  zbulon errësitë e natës,
  e ndriçim drite quhesh
  kur dritë u flet të lumëve.
 
  O Hy i Shenjtë të lutemi
  Ti në këtë natë na ruaj;
  në ty të gjejmë pushimin,
  na i bëj të qeta orët.
 
  Nëse sytë i zë gjumi,
  për ty zemra t’rrijë zgjuar;
  të mbrosh me dorën tënde
  besnikët që të duan.
 
  Shiko, o mbrojtësi ynë,
  na ruaj ndër prita e kurthe,
  sundo shërbëtorët tu
  që me gjak tënd shpërbleve.
 
  O Krisht, mbret shumë i drejtë,
  Ty e Atit iu qoftë lavdia,
  me Shpirtin Ngushëllimtar
  ndër shekujt e përhershëm. Amen.
 
Ant. 1 Bano nën hijen e të Gjithëpushtetshmit:
  dhe do të gjesh strehim
  prej ngashënjimeve të së keqes.
 
Psalmi 91 /90/  (1-16) 
  Lum njeriu që është nën mbrojtjen e të Tejetlartit
 
  Qe, ju dhashë pushtet të shkelni përmbi gjarpërinj e përmbi akrep (Lk 10, 19).
 
Kush banon nën mbrojtjen e të Tejetlartit, *
  do të qëndrojë nën hijen e të Gjithëpushtetshmit.
Do t’i thotë Zotit: »Strehimi im, *
  kështjella ime, Hyji im, do të shpresoj në të.«
 
Sepse Ai do të të çlirojë ty nga laku i gjahtarëve *
  dhe nga fjala dijekeqe.
Do të të bëjë hije me krahët e vet *
  do të strehohesh nën fletët e tija,
 
shqyt e pancir e vërteta e tij. *
  Nuk do të tutesh prej tmerrit të natës,
 
as prej shigjete që fluturon ditën, †
  as prej murtaje që shëtit në errësirë, *
  as prej shfarosjes që shkretëron në mesditë.
 
Le të bien me mijëra rreth teje, †
  dhjetëra mijëra në të djathtën tënde, *
  ty nuk do të të ndodhë asgjë!
 
Porsa ti me sy të vetëtish, *
  shpagimin e mëkatarit do ta shikosh!
Pasi Zoti është mburoja jote *
  dhe e zgjodhe të Tejetlartin për strehimin tënd,
 
e keqe nuk do të të gjejë, *
  dhe frushkull s’do t’i afrohet tendës sate:
sepse engjëjve të vet urdhër u dha *
  të të ruajnë në të gjitha udhët e tua.
Do të të mbartin para duarsh *
  që gand të mos e ndeshësh këmbën tënde për gur.
Do të shkelësh mbi shlligë e kapastrec, *
  do të kalosh mbi luanë e gjarpërinj.
 
»Do ta shpëtoj sepse më do, *
  do ta marr ndore sepse e njeh Emrin tim.
 
Ai do të më thërrasë e unë do t’i ndihmoj, †
  në vështirësi do të jem me të, *
  do ta shpëtoj dhe do ta madhëroj.
 
Do t’i dhuroj jetë të gjatë, *
  do t’ia tregoj shëlbimin tim.«
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Bano nën hijen e të Gjithëpushtetshmit:
  dhe do të gjesh strehim
  prej ngashënjimeve të së keqes.
 
  Leximi i shkurtër  Zb 22, 4-5
  Shërbëtorët e Hyjit do ta shikojnë fytyrën e tij. Emri i tij do të jetë në ballë të tyre. Nuk do të ketë natë as drita e llambës më nuk do të duhet as drita e diellit, sepse Zoti Hyj do të shndrisë mbi ta dhe ata do të mbretërojnë në shekuj të shekujve.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C O Zot, * në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  D O Hyj i së vërtetës, ti më ke shëlbuar:
  në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
 
Ant. Na shpëto, o Zot,  derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe.
 
  Kënga e Simonit  Lk 2, 29-32
  Krishti, drita e popujve dhe lavdia e Izraelit.
 
Tani, o Zot, mund të lejosh të vdesë *
  shërbëtori yt në paqe sikurse the ti vetë,
 
sepse me sytë e mi e pashë shëlbimin *
  që ti e bëre gati në sy të të gjithë popujve:
Dritën që bën të njohin Ty paganët *
  e që i jep nder popullit tënd, Izraelit.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Na shpëto, o Zot, derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe.
 
  Lutja
  Le të ngritet para teje, o Atë, lutja jonë në fund të kësaj dite, përkujtimore të ringjalljes së Zotit: bëj me hirin tënd që të pushojmë në paqe, të sigurt prej çdo së keqeje, dhe të zgjohemi në gëzim për ta kënduar làvdin tënd. Nëpër Zotin
 
  Në të kremte:
  Lutja
  Vizito, o Atë, shtëpinë tonë dhe na mbro prej sulmeve të armikut; le të vijnë engjëjt e shenjtë që të na ruajnë në paqe, e bekimi yt le të jetë gjithmonë me ne. Nëpër Zotin
 
  Edhe kur Pasmbrëmësorja thuhet personalisht, vijon bekimi:
  Zoti i gjithëpushtetshëm na dhuroftë një natë të qetë
  dhe një mbarim të mirë.
  C Amen.
 
  Antifona drejtuar Virgjrës Mari
 
  Të falemi Mbretëreshë, Nëna e mëshirës, jeta, ëmbëlsimi e shpresa jonë, të falemi! Ty të thërrasim ne të shkretët, bijtë e Evës, që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë në këtë shekull plot me lot. Deh pra, pajtorja jonë, ata sy të mëshirshëm të tu silli prej nesh! E Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie na e kallxo. O e dhimbshmja, o e buta, o e ëmbla Virgjëra  Mari! Amen.
 
  Nën mbrojtjen tënde po ngasim, o shenjta Nëna e Hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevoja tona, por, o virgjëra e lume dhe e bekuar, na shpëto përherë prej të gjithë rreziqesh, Zoja jonë, dhe ndërmjetëse e jona. Me Birin tënd na pajto, Birit tënd na porosit ndër duar të Birit tënd na lësho.
 

Radio Maria Albania

Current track
TITLE
ARTIST