Liturgjia e Orëve – 18 prill – e mërkurë – Java III e Pashkëve

Written by on April 16, 2018

JAVA E TRETË E PASHKËVE – E MËRKURË
 
SHËRBESA E LEXIMEVE
 
Ftesa
 
D  O Zot, hapi buzët e mia.
C  Dhe goja ime do t’i kumtojë lavdet e tua.
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja!
 
Në shërbesën e së dielave dhe të ditëve të javës:
 
Ant. Zoti me të vërtetë u ngjall, aleluja.
 
  Psalmi 95 /94/  Grishje për të lavdëruar Hyjin
 
  Nxitni njëri-tjetrin dita-ditës deri sa të zgjasë kjo “Sot” (Heb 3, 13).
 
Ejani t’i këndojmë Zotit, *
  t’i brohorasim Hyjit, Shëlbuesit tonë.
T’i dalim para me falënderje, *
  t’i këndojmë këngë hareje!
 
  Ant. Zoti me të vërtetë u ngjall, aleluja.
 
Sepse Hyj i madhërishëm është Zoti, *
  Mbret i madhërueshëm mbi të gjithë  zotat!
Sepse në dorën e tij janë thellësitë e tokës, *
  të tijat janë edhe majat e maleve,
i tiji është deti ‑ ai e krijoi, *
  duart e tija e formuan tokën.
 
  Ant. Zoti me të vërtetë u ngjall, aleluja.
 
Ejani ta adhurojmë, të biem përmbys para tij, *
  të biem në gjunjë para Zotit që na krijoi!
Sepse ai është Hyji ynë,
  ne jemi populli i kullosës së tij, *
  grigja që ai ruan.
 
  Ant. Zoti me të vërtetë u ngjall, aleluja.
 
Oh sikur ta ndienit sot zërin e tij: *
  “Mos e bëni zemrën tuaj gur porsi në Meribë,
porsi në ditë të Masës në shkretëtirë,
  kur etërit tuaj më vunë në sprovë: *
  më provuan megjithëse i kishin parë veprat e mia.
 
  Ant. Zoti me të vërtetë u ngjall, aleluja.
 
Dyzet vjet më mërziti ajo brezni
  e thashë: ‘Popull zemërluhatshëm është ky, *
  që s’i njeh udhët e mia.’
Prandaj u përbetova në hidhërimin tim: *
  ‘Askurrë s’do të hyjnë në prehjen time!’”
 
  Ant. Zoti me të vërtetë u ngjall, aleluja.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Zoti me të vërtetë u ngjall, aleluja.
 
Java e tretë E Pashkëve – E mërkurë
 
Shërbesa e leximeve
 
  Himni
 
  Gëzohu, qiell, prej së larti,
  brohoritni tokë e det,
  Krishti pas kryqit ngjallur,
  vdekatarëve u dha jetë.
 
  Koha e pritur tash u kthye,
  shihet dita e shpëtimit,
  pas një errësire u shkëlqye
  bota nga gjaku i Qengjit.
 
  Ajo vdekje prej mundimesh
  bëhet falje e krimit;
  virtyti mbet pa u prekur
  fitoren e dha i munduri.
 
  Kjo ish prova e shpresës sonë,
  që të binden besimtarët,
  pastaj dhe ata do të ngjallen
  për të gëzuar jetën e lume.
 
  Ja, pra, Pashkët e bardha
  shkaku i këtyre të mirave,
  të gjithë trimërisht t’kremtojmë
  me kaq dhurata të mbushur.
 
  Jezus, ti qofsh i përhershëm
  për zemrat gëzimi i Pashkëve,
  e ne me hir të rilindur
  na mblidh në triumfet e tua.
 
  Jezus, ty të qoftë lavdia,
  që shndrit me mundje të vdekjes,
  bashkë me Atin e me Shpirtin
  ndër gjithë shekujt burim jete. Amen.
 
  (Në vend të himnit mund të këndohet një këngë e miratuar nga autoritetet kishtare e që i përshtatet kohës)
 
Ant. 1 Hiri dhe besnikëria,
  para fytyrës sate, o Zot. Aleluja!
 
Psalmi 89 /88/  (2-38) 
  Mëshira e Zotit ndaj shtëpisë së Davidit
 
  Hyji, prej pasardhësve të tij, si pati premtuar, ia ngriti Izraelit Shëlbuesin: Jezusin (Vap 13, 23).
 
I (2-19)
 
Dashurinë e Zotit gjithmonë do të këndoj, *
  brez pas brezi goja ime
  do të shpallë besnikërinë tënde.
 
Sepse the: »Hiri im qëndron për amshim«, *
  në qiell është e themeluar besnikëria jote!
 
»Bëra besëlidhje me të zgjedhurin tim, *
  i jam betuar Davidit, shërbëtorit tim:
Farën tënde do ta ruaj për amshim, *
  froni yt do të qëndrojë brez pas brezi.«
 
Qiejt i këndojnë veprat e tua, o Zot, *
  kuvendi i shenjtërve besnikërinë tënde!
E kush ndër re është i barabartë me Zotin? *
  Kush është i ngjashëm ndër zota me Zotin?
I tmerrshëm është Hyji në logun e shenjtërve, *
  i madh e i përfrigueshëm mbi të gjithë
  ata që i rrinë përreth.
 
O Zot, Hyji i ushtrive, kush është si ti? *
  I pushtetshëm je, o Zot, e besnikëria të rrethon!
 
Ti zotëron kreninë e detit, *
  ua ul kryet valëve të tërbuara.
Ti e copëtove Rahabin dhe e shqelmove, *
  me krah të fuqishëm armiqtë i shpërndave.
 
Yti është qielli, jotja është Toka, *
  ti e krijove tokën dhe gjithçka ajo përmban.
Veriun e jugun ti i krijove, *
  Tabori e Hermoni i brohoritin Emrit tënd.
 
Krahu yt është plot fuqi, *
  e fortë është dora jote, e lartësuar e djathta jote!
Drejtësia dhe e drejta janë themeli i fronit tënd, *
  dashuria dhe e vërteta gjithkund të shkojnë përpara.
 
Lum ai popull që di të brohorasë, *
  që ecën në dritën e fytyrës sate, o Zot!
Përherë do të gëzojë në Emër tënd, *
  e do të mburret në drejtësinë tënde.
 
Sepse ti je stolia e fuqisë së tyre *
  e me hirin tënd rritet fuqia jonë.
Sepse i Zotit është shqyti ynë, *
  mbreti ynë i Shenjtit të Izraelit!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Hiri dhe besnikëria,
  para fytyrës sate, o Zot. Aleluja!
 
Ant. 2 Krishti, Biri i Hyjit,
  u bë njeri prej fisit të Davidit. Aleluja!
 
  II (20-30)
 
Dikur, në një vegim, fole me miqtë e tu e u the: †
  »Trimit të trimit ia dhashë ndihmën time, *
  e lartësova një djalosh nga populli.
 
Gjeta Davidin, shërbëtorin tim, *
  e leva me vajin tim të shenjtë.
Dora ime gjithmonë do të jetë me të, *
  dhe krahu im përherë do ta kërthndez.
 
Armiku askurrë nuk do të ngadhënjejë mbi të, *
  i paudhi nuk do të mund ta ndrydhë.
Unë do t’i thyej para tij armiqtë e tij, *
  do t’i zhbij kundërshtarët e tij.
 
Besa ime dhe mëshira ime do të jenë me të, *
  në saje të Emrit tim do t’i rritet pushteti.
Dorën e tij do ta shtrij mbi det, *
  të djathtën e tij përmbi lumenj.
 
Ai do të më thërrasë: ‘Ati im, *
  Hyji im, Qeta e shpëtimit tim!’,
kurse unë do ta bëj të Parëlindurin tim, *
  më të madhin ndër mbretërit e tokës.
 
Për të gjithmonë do ta ruaj mëshirën, *
  Besëlidhjen me të kurrë s’do ta thyej.
Trashëgiminë e tij do ta bëj të amshueshme, *
  fronin e tij porsi ditët e qiellit.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Krishti, Biri i Hyjit,
  u bë njeri prej fisit të Davidit. Aleluja!
 
Ant. 3 Hyji i premtoi Davidit, shërbëtorit të vet:
  trashëgimia jote do të zgjasë përgjithmonë.
  Aleluja!
 
  III (31-38)
 
Nëse bijtë e tij e lënë Ligjin tim, *
  e në mos ecshin ligjeve të mia,
po nuk zbatuan vendimet e mia, *
  po i shkelën urdhërimet e mia,
 
me thupër do t’i ndëshkoj mëkatet e tyre, *
  me frushkull të rreptë paudhësitë e tyre.
 
Por nuk do ta këpus dashurinë me të *
  as nuk do ta prish besnikërinë time.
Nuk do ta thyej besëlidhjen time *
  as s’do t’i zhbëj premtimet e mia.
 
Një herë u përbetova me shenjtërinë time: *
  ‘Askurrë Davidin nuk do ta lë në rrenë!’
 
Fara e tij do të qëndrojë për amshim, *
  froni i tij para meje si Dielli,
do të qëndrojë për amshim si Hëna, *
  dëshmitare besnike mbi re.«
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Hyji i premtoi Davidit, shërbëtorit të vet:
  trashëgimia  jote do të zgjasë përgjithmonë. Aleluja!
 
  D Hyji e ngjalli Krishtin prej së vdekuri, aleluja,
  C që në të të jetë feja dhe shpresa jonë, aleluja.
 
  Leximi i parë
  Prej librit të Zbulesës së shën Gjonit apostull
  9, 1-12
  Plaga e karkalecave
  Unë Gjoni pashë: engjëlli i pestë i ra trumbetës: pashë një yll duke rënë mbi tokë!
  Atij iu dorëzua çelësi i pusit të Humnerës.
  Ai e çeli grykën e pusit të Humnerës, nga pusi doli tym, porsi tym i një furre të madhe. Prej tymit të pusit u errësua dielli gjithashtu edhe ajri.
  Nga tymi dolën mbi tokë karkaleca, dhe u qe dhënë atyre zotësia si e kanë përçollakët e tokës.
  U qe ndaluar t’i bëjnë farë dëmi barit të tokës, gjelbërimeve e lëndëve, por të dëmtojnë njerëzit që nuk e kanë në ballë vulën e Hyjit.
  U qe lejuar, jo t’i vrasin, por t’i mundojnë për pesë muaj; mundimi është porsi mundimi që jep përçollaku kur e ha njeriun.
  Në ato ditë njerëzit do ta lypin vdekjen e nuk do ta gjejnë. Do të dëshirojnë të vdesin, por vdekja do të largohet prej tyre.
  Karkalecat ishin në ngjasim të kuajve të përgatitur për luftim: në kokë kishin si kurorë ari dhe fytyrat i kishin si njerëzit,
  flokët porsi flokët e grave, dhembët porsi të luanëve.
  Ishin të ngjeshur pothuajse me hekur, ushtima e krahëve të tyre si ushtima e karrocave lufte me shumë kuaj kur sulen në luftim.
  Bishti i tyre në ngjasim të përçollakëve, me thimtha; në bisht e kishin fuqinë për të munduar njerëzit gjatë pesë muajve.
  Për mbret kishin engjëllin e Humnerës që hebraisht quhet Abadon e greqisht Apolion.
  »Vaj‑i« i parë kaloi, Ja, po vijnë edhe dy »Vaje« të tjera!
 
  Përgjigjja  Krh. Jl 3, 3. 5; Mk 13, 33
  C Do të bëj shenja të bindshme në qiell e në tokë: gjak e zjarr e shtylla tymi. * Gjithkush që ta thërrasë emrin e Zotit do të shëlbohet, aleluja.
  D Rrini me kujdes! Rrini zgjuar, sepse nuk e dini kur do të vijë ai çast.
  C Gjithkush që ta thërrasë emrin e Zotit do të shëlbohet, aleluja.
 
  Leximi i dytë
  Nga “Apologjia e parë në dobi të të krishterëve” e shën Justinit, martir
  (Kap. 61; PG 6, 419-422)
 
  Larja e rilindjes
 
  Do të tregojmë se si ne, të ripërtërirë me anë të Krishtit, iu kushtuam Hyjit. Ata që, pasi e arritën bindjen e plotë, i besuan ato të vërteta të mësuara dhe të shpallura prej nesh, dhe premtuan se do të jetojnë në përkim me ato, prihen në lutje që t’i kërkojnë Hyjit faljen e mëkateve. Ne i mësojmë që ta përcjellin lutjen me agjërim, por edhe ne i lutemi dhe agjërojmë në bashkim të plotë me ta.
  Pastaj i udhëheqim tek pagëzimorja dhe aty rilindin po ashtu sikurse edhe ne rilindëm. Sepse në atë rast e pranojnë larjen me ujë në emër të Krijuesit dhe Hyjit, Zotëruesit të të gjitha sendeve, dhe të Shëlbuesit tonë Jezu Krishtit dhe të Shpirtit Shenjt.
  Jezusi tha: Nëse nuk do të rilindni, nuk do të hyni në mbretërinë e qiellit (krh. Mt 18, 3). Kuptohet se nuk lypet që të hyjmë përsëri në barkun e nënës, sepse lindja për të cilën flitet është shpirtërore.
  Isaia profet shtjelloi se në çfarë mënyre çlirohen nga mëkatet ata që i bënë dhe u penduan: Lahuni, pastrohuni, hiqeni të keqen prej shpirtrave tuaj. Mësoni të bëni të mirën, jepni të drejtën bonjakut, mbrojeni të vejën. Ejani të pleqërohemi, thotë Zoti. Edhe në qofshin mëkatet tuaja kuq si gjaku, do të bëhen bardhë si bora. Por nëse nuk do të më dëgjoni, shpata do t’ju përpijë. Kështu foli goja e Zotit (krh. Is 1, 16-20).
  Ky mësim na qe dhënë prej apostujve. Në lindjen tonë të parë, u qitëm në dritë prej prindërve në saje të instinktit natyror dhe pavetëdije. Tani nuk duam të mbesim thjesht bij të natyrës dhe të padijes, por të një zgjedhjeje të vetëdijshme. Duam të fitojmë prej ujit shëlbimprurës faljen e fajeve të bëra. Për këtë arsye, mbi atë që dëshiron të rilindë dhe është penduar për mëkatet, shqiptohet emri i Krijuesit dhe Zotëruesit, Hyjit të gjithësisë. Vetëm këtë emër e thërrasim mbi atë që përcillet te larja e pagëzimit.
  Larja quhet ndriçim, sepse ata që i mësojnë të vërtetat e përmendura ndriçohen në mendjen e tyre. Ai që ndriçohet edhe lahet. Ndriçohet dhe lahet në emër të Jezu Krishtit, të kryqëzuar nën Poncin Pilat; ndriçohet dhe lahet në emër të Shpirtit Shenjt, i cili parakumtoi, me anë të profetëve, gjithçka në lidhje me Jezusin.
 
  Përgjigjja  Krh. Gjn 3, 5-6
  C I tha Jezusi Nikodemit: Përnjëmend, përnjëmend po të them: * kush nuk lind me anë të ujit dhe të Shpirtit Shenjt nuk mund të hyjë në Mbretërinë e Hyjit, aleluja.
  D Çka lind prej mishit, mish është, e çka lind prej Shpirtit, shpirt është;
  C kush nuk lind me anë të ujit dhe të Shpirtit Shenjt nuk mund të hyjë në Mbretërinë e Hyjit, aleluja.
 
  Lutja
  Ji pranë familjes sate, o Zot, dhe ndihmoje me bujari: ti që ia dhe hirin e fesë, bëje edhe pjesëtare në ngjalljen e Birit tënd, Jezu Krishtin. Nëpër Zotin.
 
 
Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e tretë E Pashkëve – E mërkurë
 
Lavdet e mëngjesit
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja!
 
  Kjo hyrje nuk përdoret kur Shërbesa e lutjes fillon me Ftesë.
 
  Himni
 
  Kori i Jerusalemit të ri
  himnin e ëmbël të këndojë,
  e me gëzime të urta
  festën e Pashkëve të kremtojë.
 
  Ku Krishti, luan i pathyeshëm,
  kundër të mposhturit dragua,
  kur lëshon zë të fuqishëm,
  shpirtrat nga vdekja ka shpëtuar.
 
  Prenë që kish ngrënë i prapi
  e kthen përsëri tartari;
  liruar nga robëria,
  turmat prapa Krishtit venë.
 
  Ai ngadhënjen shkëlqyeshëm
  dhe i denjë në tërë hapësirën,
  e atdheun, qiellin e tokën
  i shndërron në një shtet të vetëm.
 
  Me këngë t’i lutemi atij
  si ushtarë që i këndojnë mbretit,
  që ai të na vendosë
  në pallat të vet tërë dritë.
 
  Të jetë gjithherë për mendjet,
  o Krisht, gëzimi i Pashkës,
  e ne me hir të rilindur
  na mblidh në fitoret e tua.
 
  Jezus, ty të qoftë lavdia,
  që shndrit me mundje të vdekjes,
  bashkë me Atin e me Shpirtin
  në gjithë shekujt burim jete. Amen.
 
  (Në vend të himnit mund të këndohet një këngë e miratuar nga autoritetet kishtare e që i përshtatet kohës)
 
Ant. 1 Mbarë kombet do të vijnë
  dhe do ta adhurojnë emrin tënd, o Zot, aleluja.
 
Psalmi 86 /85/  (1-17)  Urata në vështirësi
 
  Qoftë bekuar Hyji që jep çdo ngushëllim (2 Kor 1, 3. 4).
 
Ma vër veshin, o Zot, e më dëgjo, *
  sepse jam i mjerë e skamnor.
Ma ruaj shpirtin se jam i devotshmi yt, *
  Hyji im, shpëtoje shërbëtorin tënd që shpreson në ty.
 
Ki mëshirë për mua, o Zot, *
  se gjithë ditën të thërras në ndihmë.
Gëzoje shpirtin e shërbëtorit tënd, *
  sepse tek ti, o Zot, e lartësoj shpirtin tim.
 
Sepse ti, o Zot, je i ëmbël e i butë, *
  plot mëshirë për ata që të thërrasin në ndihmë.
Dëgjoje, o Zot, uratën time, *
  vështroje zërin e lutjes sime.
 
Në ditë të vështirë klitha tek ti *
  pse e di se ti më dëgjon.
 
Nuk ka hyjni që të përngjet ty, o Zot, *
  asgjë s’mund të matet me veprat e tua.
 
Të gjithë paganët prej teje të krijuar, †
  do të vijnë e do të të adhurojnë, o Zot, *
  dhe do të madhërojnë Emrin tënd,
 
sepse ti je i madhërueshëm e bën mrekulli, *
  ti je i vetmi Hyj.
 
Ma mëso, o Zot, udhën tënde, †
  që të eci sipas drejtësisë sate, *
  mësoje zemrën time ta nderojë Emrin tënd.
 
Do të të falënderoj, o Zot, Hyji im,
  me gjithë zemrën time, *
  për amshim do ta madhëroj Emrin tënd.
Sepse e madhe është mëshira jote mbi mua, *
  ti e nxore shpirtin tim nga thellësia e Nëntokës.
 
O Hyj, krenarët u çuan peshë kundër meje, †
  një grumbull të marrësh ma helmuan jetën *
  e për ty nuk kanë kujdes.
 
Por ti, o Zot, Hyj i mëshirshëm e i dhimbshëm, *
  i ngadalshëm në zemërim, plot dashuri e duresë,
 
shiko mbi mua e ki mëshirë për mua, †
  jepi fuqi shërbëtorit tënd *
  dhe shpëtoje birin e shërbëtores sate.
 
Bëj për mua një shenjë mirësie, †
  që të shohin urryesit e mi e të turpërohen *
  se ti, o Zot, më ndihmon e më ngushëllon.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Mbarë kombet do të vijnë
  dhe do ta adhurojnë emrin tënd, o Zot, aleluja.
 
Ant. 2 Sytë tanë do ta shohin
  Krishtin, mbretin e lavdisë, aleluja.
 
Kënga Is 33, 13-16  Hyji do të gjykojë me drejtësi
 
  Ky Premtim u bë për ju, për fëmijët tuaj e për të gjithë ata që janë larg (Vap 2, 39).
 
»Ju që larg jeni, dëgjoni çka bëra, *
  njiheni, ju të afërm, fuqinë që unë kam!«
 
U tmerruan në Sion mëkatarët, *
  tmerri i pushtoi të paudhët:
»Kush prej jush mund të banojë me zjarr përpirës? *
  Kush prej jush do të banojë me flakë të përhershme?«
Ai që ecën me drejtësi, *
  ai që flet çka është e drejtë,
që s’kërkon fitim në cubni, *
  që shkund duart të mos marrë ryshfet,
 
që mbyll veshët të mos dëgjojë vrasje, *
  që mbyll sytë të mos shikojë të keqen,
 
i tilli do të banojë në lartësi,
  strehimi i tij në qytezë të pathyeshme, *
  bukë ka mjaft, ujët s’i mungon.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Sytë tanë do ta shohin
  Krishtin, mbretin e lavdisë, aleluja.
 
Ant. 3 Çdo njeri do ta shohë shpëtimin
  që vjen nga Hyji ynë, aleluja.
 
Psalmi 98 /97/  (1-9) 
  Ngadhënjimi i Zotit në ardhjen e tij të fundit
 
  Me sytë e mi e pashë shëlbimin që ti e bëre gati në sy të të gjithë popujve (Lk 2, 30. 31).
 
Këndoni Zotit një këngë të re, *
  sepse bëri vepra të mrekullueshme!
 
Ngadhënjeu me fuqi të së djathtës së vet, *
  me fuqi të krahut të vet të shenjtë.
Zoti e dëftoi shpëtimin e vet, *
  përpara paganëve e zbuloi drejtësinë e vet.
 
I ra ndër mend dashuria dhe besnikëria e vet *
  kundrejt shtëpisë së Izraelit.
Të gjitha skajet e botës e panë *
  shëlbimin e Hyjit tonë.
Mbarë Toka le t’i brohorasë Zotit, *
  le të gëzojë, të duartrokasë e të këndojë.
 
Këndoni Zotit me harpë, *
  me tinguj veglash muzikore,
me trumbetë e me zë të pipëzës së bririt, *
  brohoritni para fytyrës së Zotit, Mbret!
 
Le të buçasë deti me ç’ka në të, *
  rruzulli me banuesit e tij;
 
lumenjtë le të duartrokasin †
  e malet le të gërthasin me hare, *
  para Zotit që po vjen për të gjykuar dheun.
 
Ai do ta gjykojë botën me drejtësi *
  e popujt me maturi.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Çdo njeri do ta shohë shpëtimin
  që vjen nga Hyji ynë, aleluja.
 
  Leximi i shkurtër  Rom 6, 8-11
  Në qoftë se vdiqëm bashkë me Krishtin, besojmë se edhe do të jetojmë bashkë me Të, mbasi e dimë se Krishti i ngjallur nga të vdekurit, nuk vdes më: vdekja nuk ka më pushtet mbi Të. Vdekja e tij qe vdekje njëherë e përgjithmonë për mëkatin, kurse jeta e Tij është jetë për Hyjin. Po kështu edhe ju: mbajeni veten [se jeni] të vdekur për nga mëkati, e të gjallë për Hyjin në Jezu Krishtin!
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C Zoti u jep fitoren shenjtërve të tij, * aleluja, aleluja.
  Zoti u jep fitoren shenjtërve të tij, aleluja, aleluja.
  D Nëpër Jezu Krishtin , të ngjallur prej të vdekurve.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  Zoti u jep fitoren shenjtërve të tij, aleluja, aleluja.
 
  Kënga ungjillore (Benedictus  Lk 1, 68-79)
  Ant. Kushdo e sheh Birin dhe beson në Të,
  ka jetën e pasosur
  e unë do ta ringjall në ditën e fundit, aleluja.
 
Qoftë bekuar Zoti, Hyji i Izraelit, *
  që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet!
 
Ai e ngriti Shpëtimtarin tonë *
  në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet,
 
sikurse premtoi kaherë *
  me gojë të profetëve të tij të shenjtë:
 
se do të na shpëtojë prej armiqve tanë *
  dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë;
 
se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tanë *
  e do t’i bjerë në mend Besëlidhja e tij e shenjtë
 
e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, atit tonë *
  se do të na e bëjë të mundshme t’i shërbejmë pa frikë,
 
të çliruar nga duart e armikut *
  në shenjtëri e drejtësi para tij
  për çdo ditë të jetës sonë.
 
E ti, o djalosh, do të quhesh profet i të Tejetlartit, *
  sepse do të shkosh përpara Zotit
  për t’ia përgatitur udhët,
 
për ta vënë në dijeni popullin e tij *
  se Hyji do ta shëlbojë duke ia falur mëkatet e tija,
 
në saje të zemrës së dashur të Hyjit tonë *
  që do të na e dërgojë në pasi prej qiellit Diellin,
 
për të shndritur ata që gjenden në errësirë
  dhe në hijen e vdekjes, *
  për t’i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes.“
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
  Ant. Kushdo e sheh Birin dhe beson në Të,
  ka jetën e pasosur
  e unë do ta ringjall në ditën e fundit, aleluja.
 
  Lutjet e besimtarëve
Ta lusim me shpresë Krishtin, i cili vdiq për shkak të mëkateve tona dhe u ngjall për shëlbimin tonë:
 
  Shpëtoje popullin tënd, o Zot, për të ngjallurit tënd.
 
O Krisht, që duke u ringjallur na e dhurove shpresën e jetës së përhershme
  na drejto gjatë ditës së sotme me fuqinë e Shpirtit tënd.
Ti që sundon i lavdishëm në bashkësinë e engjëjve dhe të shenjtërve
  na bëj adhurues të Atit në shpirt dhe në të vërtetë.
Tregoje mëshirën tënde për popullin që kumton të ngjallurit tënd
  na liro sot e përgjithmonë prej pritave të të Keqit.
O Krisht, Mbret i shekujve, kur të vish në lumturi
  bashkoji besimtarët e tu në gëzim që nuk njeh mbarim.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroftë emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
  Lutja
  Ji pranë familjes sate, o Zot, dhe ndihmoje me bujari: ti që ia dhe hirin e fesë, bëje edhe pjesëtare në ngjalljen e Birit tënd, Jezu Krishtin. Nëpër Zotin.
 
 
Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
Java e tretë E Pashkëve – E mërkurë
 
Ora e mesme
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja!
 
  Himni
 
Ora e tretë
 
  Ja po vjen ora e tretë,
  kur Krishti i ngjitet kryqit;
  për keq mos të shkojë mendja,
  të shtojë dashurinë e lutjes.
 
  Kush e merr në zemër Krishtin,
  fiton ndjenja frytdhënëse,
  me kushte të zellshme bëhet
  i përshtatshëm për Shpirtin Shenjtë.
 
  Kjo është ora që i dha fundin
  letargjisë së krimit t’egër,
  nga kjo fill kohë të lume
  nisën nga hiri i Krishtit.
 
  Jezus, që ndër të gjithë shekujt
  shndrit me mundje të vdekjes,
  bashkë me Atin e me Shpirtin
  e Shenjtë të qoftë lavdia. Amen.
 
Ora e gjashtë
 
  Eni, o ju skllevër, që luteni,
  me mendje e gojë madhëroni
  emrin e lumë të Hyjit
  me këngë e lavde të denja.
 
  Sepse kjo është koha,
  kur me vendim të padrejtë
  ia dorëzoi vdekjes së njerëzve
  gjykatësin e të gjithë shekujve.
 
  E shtyrë nga dashuria,
  nga frika e drejtë të nënshtruar,
  kundër të gjitha sulmeve
  që na shtie armiku i egër.
 
  Të vetmin Zot ta adhurojmë,
  Hyjin Atë e Birin e tij
  së bashku me Shpirtin e Shenjtë,
  një Zot të vetëm në Trini. Amen.
 
Ora e nëntë
 
  Kjo është ora, që shkëlqeu
  edhe hoqi retë nga kryqi,
  botës duke i zhveshur terrin,
  i dha dritat e kthjellëta.
 
  Kjo orë që duke i ngjallur
  Jezusi prej varresh trupat,
  me shpirt të gjerë u dha urdhër
  të kthehen në jetë pas vdekjes.
 
  Zgjidhur ligjet e vdekjes
  besojmë shekuj të përtërirë,
  ndjekin rrjedhë të përjetshme
  dhuntitë e jetës së lume.
 
  Jezus, ty të qoftë lavdia,
  që shndrit me mposhtje të vdekjes,
  bashkë me Atin dhe me Shpirtin
  në gjithë shekujt burim jete. Amen.
 
  (Në vend të himnit mund të këndohet një këngë e miratuar nga autoritetet kishtare e që i përshtatet kohës)
 
Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Psalmi 119 /118/  XIV (105-112)
 
Fjala jote është dritëz për këmbët e mia, *
  dritë për udhët e mia.
U përbetova dhe do ta mbaj fjalën: *
  do t’i ruaj gjyqet e drejtësisë sate.
 
Jam për së tepërmi i përvuajtur, o Zot, *
  ma përtërit jetën sipas premtimit tënd.
Pranoji, o Zot, dhuratat e gojës sime *
  dhe m’i mëso gjyqet e tua.
 
Jeta ime është gjithmonë në rrezik, *
  por nuk e harroj Ligjin tënd.
Të mbrapshtët vunë leqe kundër meje, *
  por nuk iu shmanga porosive të tua.
Dëshmitë e tua janë trashëgimi im i përhershëm, *
  janë kënaqësia e shpirtit tim.
E përul zemrën time që t’i kryej urdhërimet e tua *
  përherë e deri në fund.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Psalmi 70 /69/  (2-6)  O Hyj, më eja në ndihmë
 
  Ndore tënde, o Zot, se u mbytëm! (Mt 8, 25).
 
O Hyj, deh, më eja në ndihmë, *
  o Zot, nxito të më ndihmosh!
U marrofshin dhe u turpërofshin *
  të gjithë ata që kërkojnë të ma marrin jetën.
 
U zmbrapsshin dhe u turpërofshin ata *
  që ma dëshirojnë të keqen!
U zmbrapsshin të turpëruar *
  ata që më thonë: »Mirë, shumë mirë!«
 
Le të galdojnë e le të gëzojnë *
  të gjithë ata që të kërkojnë ty,
le të thonë përherë: »I madh është Hyji!«, *
  ata që e duan shëlbimin tënd.
 
E unë jam i vobektë e skamnor: *
  o Hyj, shpejto të më ndihmosh,
sepse ti je ndihmëtari e shpëtimtari im, *
  o Zot, deh, mos vono!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Psalmi 75 /74/  (2-11)  Hyji, gjykatës i gjithmbarshëm
 
  I rrëzoi princat prej froneve të tyre e i lartësoi të përvuajturit (Lk 1, 52).
 
Do të të këndojmë lavde, o Hyj, †
  do të lavdërojmë e do ta thërrasim Emrin tënd, *
  do t’i shpallim mrekullitë e tua.
 
»Kur unë të caktoj kohën *
  do të gjykoj me drejtësi.
Në dashtë, le të lëkundet toka
  me të gjithë banorët e vet, *
  unë jam ai që ia kam forcuar shtyllat.
 
U thashë krenarëve: »Mos u krenoni!« *
  edhe të paudhëve: »Mos çoni krye!
Mos e lartësoni ashtu kryet tuaj, *
  mos flisni kundër Hyjit poshtërsi!«
 
As prej lindjes, as prej perëndimit, *
  as prej shkretëtirës nuk vjen lartësimi,
sepse gjykatës është Hyji: *
  këtë e përul e lartëson atë.
 
Sepse në dorë të Zotit është gota *
  plot verë shkumuese me dra përzier.
 
Prej saj ai jep të pihet: †
  do ta pinë veç deri me fundërri mëkatarët, *
  krejtësisht do ta pinë deri edhe draun.«
 
E unë do ta shpall përgjithmonë, *
  do t’i këndoj Hyjit të Jakobit.
»Kryet do t’ua thyej të gjithë keqbërësve, *
  kurse kryet e të drejtit do të lartësohet.«
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Ora e tretë
  Leximi i shkurtër  Krh. Rom 4, 24-25
  Ne besojmë në Atë që e ngjalli nga të vdekurit Jezusin, Zotin tonë, i cili u flijua për faje tona dhe u ngjall për shfajësimin tonë.
  D Zoti me të vërtetë u ngjall, aleluja
  C dhe iu shfaq Simonit, aleluja.
 
Ora e gjashtë
  Leximi i shkurtër  1 Gjn 5, 5-6a
  Kush është ai që e mund botën në mos qoftë ai që beson se Jezusi është Biri i Hyjit? Ky është ai që erdhi nëpër ujë e nëpër gjak: Jezu Krishti. Jo vetëm me ujë, por me ujë e me gjak.
  D Nxënësit e panë Zotërinë, aleluja,
  C dhe u mbushen plot me gëzim, aleluja.
 
Ora e nëntë
  Leximi i shkurtër  Ef 4, 23-24
  Duhet të përtëriheni me shpirtin e mendjes tuaj dhe të visheni me njeriun e ri, të krijuar sipas Hyjit në drejtësi e shenjtëri që vjen prej së vërtetës.
  D Rri me ne, o Zot, aleluja,
  C tashmë është mbrëmje, aleluja.
 
  Lutja
  Ji pranë familjes sate, o Zot, dhe ndihmoje me bujari: ti që ia dhe hirin e fesë, bëje edhe pjesëtare në ngjalljen e Birit tënd, Jezu Krishtin. Nëpër Zotin.
 
 
Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e tretë E Pashkëve – E mërkurë
 
Mbrëmësorja
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja!
 
  Himni 
 
  O Zot, mbret i amshueshëm,
  gjithmonë me Atin Bir,
  sipas shëmbëllesës sate
  njeriun Adam krijove.
 
  Që e kish mashtruar djalli,
  armiku i njerëzimit,
  trajtën e tij të trupit
  nga Virgjëra e more.
 
  Që t’na bashkosh me Hyjin
  në bashkëjetesë të mishit,
  në pagëzim do të na japësh,
  Shëlbues, mëshirë e falje.
 
  Të marrësh kryqin u denjove
  për t’u shërbyer njerëzve;
  ti gjakun tënd dhurove
  çmim për shpëtimin tonë.
 
  Ti u ngjalle duke marrë
  lavdinë e caktuar nga Ati,
  nëpër ty ne besojmë
  me përkushtim të ngjallemi.
 
  Qofsh  përherë gëzimi i Pashkëve
  për mendjet tona, o Jezus,
  dhe ne me hir rilindur
  na mblidh në ngadhënjimet e tua.
 
  Ty, Jezus, të qoftë lavdia,
  që shndrit me mundje të vdekjes,
  bashkë me Atin e me Shpirtin
  ndër gjithë shekujt burim jete. Amen.
 
(Në vend të himnit mund të këndohet një këngë e miratuar nga autoritetet kishtare e që i përshtatet kohës)
 
Ant. 1 Trishtimi i juaj do të shndërrohet në gëzim, aleluja.
 
Psalmi 126 /125/  (1-6)  O Zot, gëzimi dhe shpresa jonë
 
  Mbasi jeni pjesëtarë në vuajtje, do të jeni edhe në ngushëllim (2 Kor 1, 7).
 
Kur Zoti i ktheu robërit e Sionit, *
  na dukej si të ishim në ëndërr.
Atëherë goja na u mbush me gaz *
  e gjuha jonë ia thoshte këngës së gëzimit!
Asohere thuhej ndër paganë: *
  »Zoti bëri për ta punë të mëdha!«
Vërtet Zoti bëri për ne mrekulli *
  e zemrat na u mbushën me gëzim!
 
Ktheji, o Zot, robërit tanë *
  porsi përrenjtë e mesditës!
Ata që mbjellin me lot, *
  deh, le të korrin me gëzim!
 
Në të shkuar ecnin e qanin *
  duke mbartur farën për ta mbjellë,
kurse në kthim do të vijnë plot gëzim *
  duke mbartur dorëzat e veta.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Trishtimi i juaj do të shndërrohet në gëzim, aleluja.
 
Ant. 2 Në jetë dhe në vdekje
  ne jemi të Zotit, aleluja.
 
Psalmi 127 /126/  (1-5) 
  Çdo përpjekje është e kotë pa ndihmën e Zotit
 
  Nuk është gjë as ai që mbjell e as ai që lag, por Hyji që bën të rritet. Ju jeni ara e Hyjit e ndërtesa e Hyjit (1 Kor 3, 7. 9).
 
Nëse Zoti nuk e ndërton shtëpinë, *
  kot mundohen ata që e ndërtojnë.
Nëse Zoti nuk e ruan qytetin, *
  kot rri zgjuar ai që e ruan.
 
Kot e keni të çoheni para drite *
  dhe vonë të shkoni në pushim,
ju që e hani bukën e mundit: *
  të dashurve të vet u jep edhe në gjumë.
Ja: bijtë janë dhuratë e Zotit, *
  fryti i barkut është shpërblimi i tij.
Porsi shigjetat në dorën e trimit *
  të tillë janë djemtë e rinisë.
 
Lum ai burrë që e mbushi kukurrën me të tillë: *
  s’do të turpërohet kur të fjaloset me armiq në log.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Në jetë dhe në vdekje
  ne jemi të Zotit, aleluja.
 
Ant. 3 Gjithçka vjen prej teje, o Zot:
  në ty dhe për ty jeton gjithçka;
  ty të qoftë lavdia në shekuj, aleluja.
 
Kënga Krh. Kol 1, 3. 12-20 
  Krishti, i Parëlinduri i çdo krijese,
  është i Parëlinduri i atyre që ngjallen prej të vdekurve.
 
E falënderojmë Hyjin, *
  Atin e Zotit tonë Jezu Krishtit,
sepse na bëri të aftë të kemi pjesë *
  në trashëgimin e shenjtërve në dritë.
 
Ai na nxori nga pushteti i errësirës *
  dhe na kaloi në Mbretërinë e Birit të vet të dashur,
në të cilin kemi shpërblimin *
  – faljen e mëkateve.
 
Ai është shëmbëllesa e Hyjit të papashëm, *
  i Parëlinduri – para çdo krijese.
Ai është para çdo gjëje *
  dhe çdo gjë qëndron në Të.
Gjithçka u krijua nëpër Të dhe për Të *
  në qiell e në dhe,
  çka shihet e çka nuk shihet.
 
Ai është Kryet e Trupit – Kishës; *
  Ai është Fillimi,
i Parëlinduri ndër të vdekurit *
  – që të jetë në gjithçka i Pari.
 
Sepse Hyjit i pëlqeu
  të banojë në Të e tërë Plotësia *
  dhe, me anë të Tij, gjithçka të pajtohet me të.
 
Në saje të Gjakut të kryqit të Tij, †
  Hyji vendosi paqen me krijesat e veta *
  qoftë në tokë qoftë në qiell.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Gjithçka vjen prej teje, o Zot:
  në ty dhe për ty jeton gjithçka;
  ty të qoftë lavdia në shekuj, aleluja.
 
  Leximi i shkurtër  Heb 7, 24-27
  Jezusi, mbasi mbetet përgjithmonë, ka priftërinë që nuk kalon kurrë. Këndej edhe mund t’i shëlbojë plotësisht ata që nëpër Të i afrohen Hyjit – sepse gjithmonë jeton për të ndërmjetësuar për ta. Vërtet, një Kryeprift i tillë edhe na lypej ta kishim: i shenjtë, i pafajshëm, i panjollë, i ndarë nga mëkatarët dhe më i madhërueshëm se qiejt – i cili s’ka nevojë, sikurse ata kryepriftërinjtë tjerë, të kushtojë si një ditë për ditë fli më parë për faje të veta dhe pastaj për faje të popullit. Këtë Ai e bëri njëherë e përgjithmonë kur e flijoi vetveten.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C Mos e kërkoni të gjallin ndër të vdekur,
  * aleluja, aleluja.
  Mos e kërkoni të gjallin ndër të vdekur,
  aleluja, aleluja.
  D Ai u ngjall dhe mbretëron përgjithmonë.
  aleluja, aleluja.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  Mos e kërkoni të gjallin ndër të vdekur,
aleluja, aleluja.
 
  Kënga ungjillore (Magnificat  Lk 1, 46-55
  Ant. Të gjithë ata që m’i jep Ati do të vijnë tek unë
  dhe atë që vjen tek unë,
  s’do ta qes jashtë, aleluja.
 
Shpirti im e madhëron Zotin, *
  shpirti im me hare i brohorit Hyjit, Shëlbuesit tim,
 
sepse shikoi me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvujtë: *
  qe se, që tani të gjitha breznitë do të më quajnë të lumtur,
 
sepse punë të mëdha bëri për mua Hyji i gjithëpushtetshëm *
  ‑ i shenjtë është Emri i tij!
 
Mëshira e tij brezni më brezni *
  për ata që e druajnë.
 
E tregoi fuqinë e krahut të vet: *
  hodhi poshtë qëllimet e krenarëve,
 
i rrëzoi princat prej froneve të tyre *
  i lartësoi të përvujtët.
 
Me të mira i mbushi ata që s’kishin ç’të hanë
  të pasurit i nisi duarthatë.
 
I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet,
  duke e sjellë në mend mëshirën
 
‑ si ua pati premtuar etërve tanë *
  në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Të gjithë ata që m’i jep Ati do të vijnë tek unë
  dhe atë që vjen tek unë,
  s’do ta qes jashtë, aleluja.
 
  Lutjet e besimtarëve
T’i lutemi Krishtit, të ngjallur nga të vdekurit, që jeton e mbretëron në të djathtën e Atit:
 
  O Krisht, jeta e jonë, dëgjoje lutjen tonë.
 
Le të të bjerë ndër mend për të gjithë ata që kryejnë cilëndo detyrë në Kishën tënde
  bëj që të japin shembull jete që buron nga Ungjilli.
Shndriti me shpirtin tënd ligjdhënësit dhe qeveritarët
  që të zhvillojnë përparimin në drejtësi dhe në paqe.
Hapi zemrat e të gjithë njerëzve nga shpresa e shëlbimit
  bëj që të varfrit të kenë pjesën e vet në gostinë e jetës.
Ti që na lirove nga skllavëria e mëkatit dhe e vdekjes
  mblidhi në paqe vëllezërit tanë që sot e lanë këtë botë.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroftë emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
  Lutja
  Ji pranë familjes sate, o Zot, dhe ndihmoje me bujari: ti që ia dhe hirin e fesë, bëje edhe pjesëtare në ngjalljen e Birit tënd, Jezu Krishtin. Nëpër Zotin.
 
 
Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e tretë E Pashkëve – E mërkurë
 
PASMBRËMËSORJA
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja.
 
  Në këtë moment është mirë të bëhet përqendrimi në heshtje për të bërë shqyrtimin e ndërgjegjes. Në kremtimet e bashkësive mund të përdoret apo të përshtatet një nga formulat e pendesës që përdoren gjatë meshës.
 
O Zoti im, po më vjen keq me gjithë zemër për të gjitha mëkatet që i kam bërë. Se kam bjerrë parrizin dhe kam merituar ferrin. Por më fort se të kam fyer Ty, o E mira e pambaruar, që kaq fort më ke dashur. Mëshirë, o Zot! Më fal, o Zot! Po të jap fjalën, me ndihmën tënde, që mos të fyej më kurrë. Amen.
 
  Himni
 
  Para fundit të dritës,
  ty duam, krijuesi i sendeve,
  me mirësinë e zakontë,
  të na kryesosh në roje.
 
  Ty ëndërrofshin zemrat tona,
  në gjumë të rëndë Ty ndjefshin,
  dhe gjithmonë lavdinë tënde
  këndofshin në ag të dritës.
 
  Na jep jetë të shëndetshme,
  ngrohtësinë tonë përtërije,
  mjegullën e zezë të natës
  ta sqarojë drita jote.
 
  Na jep, Atë fuqiplotë,
  me anë t’Hyjit Jezu Krisht,
  që me ty në amshim
  mbretëron me Shpirtin Shenjt. Amen.
 
  Ose:
 
  O Krisht, që tërë shkëlqim e dritë
  zbulon errësitë e natës,
  e ndriçim drite quhesh
  kur dritë u flet të lumëve.
 
  O Hy i Shenjtë të lutemi
  Ti në këtë natë na ruaj;
  në ty të gjejmë pushimin,
  na i bëj të qeta orët.
 
  Nëse sytë i zë gjumi,
  për ty zemra t’rrijë zgjuar;
  të mbrosh me dorën tënde
  besnikët që të duan.
 
  Shiko, o mbrojtësi ynë,
  na ruaj ndër prita e kurthe,
  sundo shërbëtorët tu
  që me gjak tënd shpërbleve.
 
  O Krisht, mbret shumë i drejtë,
  Ty e Atit iu qoftë lavdia,
  me Shpirtin Ngushëllimtar
  ndër shekujt e përhershëm. Amen.
 
Ant. 1 Ti je mburoja ime, o Zot,
  ti je kështjella e mbrojtjes sime.
 
Psalmi 31 /30/  (2-6)  Thirrja e Zotit në vështirësi
 
  O Atë: në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim (Lk 23, 46).
 
Në ty, o Zot, shpresoj: †
  mos lejo të turpërohem për amshim, *
  më liro me drejtësinë tënde.
 
Prire drejt meje veshin tënd, *
  nxito të më shpëtosh!
Ji për mua qetë shpëtimi, *
  kështjellë mbrojtjeje!
 
Sepse forca ime e strehimi im ti je: *
  pashë Emrin tënd më pri e më sundo.
Më nxirr nga rrjeta që fshehtazi ma vunë, *
  sepse ti je fuqia ime.
 
Në duar të tua po e porosis shpirtin tim, *
  më shpërble, o Zot, Hyji besnik.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Ti je mburoja ime, o Zot,
  ti je kështjella e mbrojtjes sime.
 
Ant. 2 Prej humnerës klitha te ti, o Zot.
 
Psalmi 130 /129/  (1-8)  Nga humnera ty të thërras
 
  Ai do ta shëlbojë popullin e vet prej mëkateve të tija (Mt 1, 21).
 
Prej humnerës klitha te ti, o Zot, *
  o Zot, dëgjoje britmën time!
Le ta dëgjojnë veshët e tu, *
  zërin e lutjes sime.
 
Nëse do t’i mbash mend paudhësitë, o Zot, *
  O Zot, e kush do të qëndrojë para teje?
Por tek ti gjendet falja *
  që të dimë të të druajmë.
 
Shpresoj në ty, o Zot, *
  shpirti im shpreson në premtimin e tij.
E pret shpirti im Zotin *
  më tepër se rojtarët agimin.
 
Më tepër se rojtarët agimin *
  le të shpresojë Izraeli në Zotin,
sepse te Zoti është mëshira *
  dhe i madh është tek Ai shpërblimi.
 
Ai do ta nxjerrë Izraelin *
  prej të gjitha paudhësive të tij.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Prej humnerës klitha te ti, o Zot.
 
  Leximi i shkurtër  Ef 4, 26-27. 31-32
  Mos mëkatoni! Dielli të mos perëndojë mbi hidhërimin tuaj! Mos i lini asnjë anë kah t’ju kapë djalli. Le të flaket larg jush çdo pikëllim, zemërim, hidhërim, britmë, sharje me çdo lloj ligësie. Përkundrazi, jini njëri për tjetrin të mirë, zemërdhimbshëm; falni njëri-tjetrin sikurse edhe Hyji ju fali ju në Krishtin.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C O Zot, * në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  D O Hyj i së vërtetës, ti më ke shëlbuar:
  në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
 
Ant. Na shpëto, o Zot, derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe.
 
  Kënga e Simonit  Lk 2, 29-32
  Krishti, drita e popujve dhe lavdia e Izraelit.
 
Tani, o Zot, mund të lejosh të vdesë *
  shërbëtori yt në paqe sikurse the ti vetë,
 
sepse me sytë e mi e pashë shëlbimin *
  që ti e bëre gati në sy të të gjithë popujve:
 
Dritën që bën të njohin Ty paganët *
  e që i jep nder popullit tënd, Izraelit.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Na shpëto, o Zot, derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe.
 
  Lutja
  O Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar, shikoje me mirësi ligështinë tonë, shtrije të djathtën tënde dhe na eja në ndihmë. Nëpër Zotin tonë
 
  Vijon bekimi edhe kur Pasmbrëmësorja thuhet personalisht
  Zoti i gjithëpushtetshëm na dhuroftë një natë të qetë
  dhe një mbarim të mirë.
  C Amen.
 
  Antifona drejtuar Virgjrës Mari
 
Të falemi Mbretëreshë, Nëna e mëshirës, jeta, ëmbëlsimi e shpresa jonë, të falemi! Ty të thërrasim ne të shkretët, bijtë e Evës, që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë në këtë shekull plot me lot. Deh pra, pajtorja jonë, ata sy të mëshirshëm të tu silli prej nesh! E Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie na e kallxo. O e dhimbshmja, o e buta, o e ëmbla Virgjëra  Mari! Amen.
 
Nën mbrojtjen tënde po ngasim, o shenjta Nëna e Hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevoja tona, por, o virgjëra e lume dhe e bekuar, na shpëto përherë prej të gjithë rreziqesh, Zoja jonë, dhe ndërmjetëse e jona. Me Birin tënd na pajto, Birit tënd na porosit ndër duar të Birit tënd na lësho.
 
 
 
 
 
 

Radio Maria Albania

Current track
TITLE
ARTIST