Liturgjia e Orëve – 19 qershor – e martë – Java XI gjatë vitit

Written by on June 17, 2018

E martë
 
JAVA XI gjatë vitit
 
Shërbesa e leximeve
 
Ftesa
 
D  O Zot, hapi buzët e mia.
C  Dhe goja ime do të kumtojë lavdet e tua.
 
R  Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
V  si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja!
 
Ant. I madh është Zoti, mbreti ynë:
  ejani, ta adhurojmë.
 
  Psalmi 95 /94/  Grishje për të lavdëruar Hyjin
 
  Nxitni njëri-tjetrin dita-ditës deri sa të zgjasë kjo “Sot” (Heb 3, 13).
 
Ejani t’i këndojmë Zotit, *
  t’i brohorasim Hyjit, Shëlbuesit tonë.
T’i dalim para me falënderje, *
  t’i këndojmë këngë hareje!
 
Ant. I madh është Zoti, mbreti ynë:
  ejani, ta adhurojmë.
 
Sepse Hyj i madhërishëm është Zoti, *
  Mbret i madhërueshëm mbi të gjithë  zotat!
Sepse në dorën e tij janë thellësitë e tokës, *
  të tijat janë edhe majat e maleve,
i tiji është deti ‑ ai e krijoi, *
  duart e tija e formuan tokën.
 
Ant. I madh është Zoti, mbreti ynë:
  ejani, ta adhurojmë.
 
Ejani ta adhurojmë, të biem përmbys para tij, *
  të biem në gjunjë para Zotit që na krijoi!
Sepse ai është Hyji ynë,
  ne jemi populli i kullosës së tij, *
  grigja që ai ruan.
 
Ant. I madh është Zoti, mbreti ynë:
  ejani, ta adhurojmë.
 
Oh sikur ta ndienit sot zërin e tij: *
  “Mos e bëni zemrën tuaj gur porsi në Meribë,
 
porsi në ditë të Masës në shkretëtirë,
  kur etërit tuaj më vunë në sprovë: *
  më provuan megjithëse i kishin parë veprat e mia.
 
Ant. I madh është Zoti, mbreti ynë:
  ejani, ta adhurojmë.
 
Dyzet vjet më mërziti ajo brezni
  e thashë: ‘Popull zemërluhatshëm është ky, *
  që s’i njeh udhët e mia.’
Prandaj u përbetova në hidhërimin tim: *
  ‘Askurrë s’do të hyjnë në prehjen time!’”
 
Ant. I madh është Zoti, mbreti ynë:
  ejani, ta adhurojmë.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. I madh është Zoti, mbreti ynë:
  ejani, ta adhurojmë.
 
E martë
 
JAVA XI gjatë vitit
 
ShËrbesa e leximeve
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Kjo hyrje nuk përdoret kur Shërbesa e lutjes fillon me Ftesë.
 
  Himni
 
  Pjesëtar i dritës atërore,
  ai vetë dritë drite e ditë,
  me këngë ne e thyejmë natën:
  kërkuesve gjendu pranë.
 
  Hiqi errësirat e mendjeve
  zhduki turmat e djajve,
  largo me forcë dremitjet,
  mos t’ua kalojnë përtacëve.
 
  Kështu, o Krisht, ne të gjithëve
  që në ty besojmë, mëshirona,
  të jetë për dobi të lutësve,
  që këndojmë duke prirë me këngë.
 
  Ty, Krisht, mbret krejt i shenjtë,
  me Atin të qoftë lavdia,
  dhe me Shpirtin Ngushëllues,
  ndër shekujt e përjetshëm. Amen.
 
  Kur Shërbesa e leximeve bëhet gjatë ditës:
 
  O Trini krejt e shenjtë,
  që urdhëron çdo gjë që krijove,
  ditën për punë caktove,
  natës prehjen ia fale.
 
  Si n’agim edhe në t’errur,
  natë e ditë për ty këndojmë;
  ti ne në lavdinë tënde
  na ruaj në të gjitha kohët.
 
  Pranë teje shtrirë për dhe
  të adhurojmë si robër,
  kushte e uratë të lutësve
  bashko me himnet e qiellorëve.
 
  Bëj, o Atë krejt i shenjtë,
  dhe, o Bir, baras me Atin,
  me Shpirtin Ngushëllimtar
  që mbretëron në të gjithë shekujt. Amen.
 
  Ose një himn tjetër, apo një këngë e miratuar nga autoritetet kishtare.
 
Ant. 1 U lartësoftë Hyji dhe u shpërndafshin armiqtë e tij.
 
Psalmi 68 /67/  Hyrja ngadhënjimtare e Zotit
 
  Kur u ngrit në lartësi i mori me vete robërit dhe u dha dhurata njerëzve. Ai që »zbriti«, është po Ai që »u ngrit« mbi të gjithë qiejt për ta mbushur gjithësinë (Ef 4, 8. 10).
 
  I (2-11)
 
U ngrittë Hyji dhe u shpërndafshin armiqtë e tij, *
  u zhdukshin prej syve të tij ata që e urrejnë!
 
Si zhduket tymi ashtu ti i shpërndan, †
  si shkrihet dylli përballë zjarrit, *
  ashtu të zhbihen keqbërësit përpara Hyjit!
 
Kurse të drejtët le të gëzohen në praninë e Hyjit, *
  le të galdojnë e le të brohorasin me hare.
Këndoni Hyjit, madhërojeni Emrin e tij, *
  bëni udhë Atij që kalëron mbi re:
»Zot« është Emri i tij, *
  vallëzoni në praninë e tij!
 
Ati i bonjakëve, mbrojtësi i të vejave *
  është Hyji në banesën e vet të shenjtë.
 
Hyji u siguron banesën të pashtëpive, †
  u hap të burgosurve derën e lirisë, *
  kundërshtarët i flak në shkretëtirë të thatë.
 
O Hyj, kur dilje para popullit tënd, *
  kur ti kaloje nëpër shkretëtirë:
trandej toka, qielli rigonte *
  para Hyjit të Sinait, para Hyjit të Izraelit.
 
Shi të mbushullimtë lëshoje, o Hyj, *
  e ripërtërije trashëgimin tënd të lodhur.
Gjëja e gjallë jotja banonte në atë vend *
  që në mirësinë tënde, o Hyj, e përgatite për të mjerin.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 U lartësoftë Hyji dhe u shpërndafshin armiqtë e tij.
 
Ant. 2 Hyji ynë është Hyj që shëlbon,
  ai na liron nga vdekja.
 
  II (12-24)
 
Zoti shpall një lajm *
  e vajzat sihariqtare janë një ushtri e tërë:
»Mbretërit e ushtrive ikin e ikin *
  e bukuroshja e shtëpisë prenë e ndan!
 
Ndërsa ju pushoni në mesin e grigjave, †
  krahët e pëllumbeshës shkëlqejnë si argjendi, *
  e pendlat e saj porsi ari i verdhë.
 
Ndërsa aty i Gjithëpushtetshmi mbretërit i thyente, *
  Selmoni zbardhonte me dëborë!«
 
Mali i Hyjit, mali Basan, *
  mal i thepisur, mali Basan!
Përse ju, o male të thepisura, me smirë shikoni †
  malin ku Hyjit i pëlqeu të banojë? *
  Zoti në të do të banojë gjithherë!
 
Qerret e Hyjit dhjetëra mijëra mijërash: *
  Zoti vjen nga Sinai në Shenjtërore!
 
U ngjite lart, skllave skllavërinë e bëre, †
  dhuratë njerëzit i more, *
  që edhe kryengritësit të banojnë te Zoti Hyj.
 
Qoftë bekuar Zoti si një ditë për ditë! *
  Për ne kujdeset Hyji i shëlbimit tonë.
Hyji ynë është Hyj që shëlbon, *
  e Zotit, e Zotit është dera e vdekjes!
 
Patjetër Hyji armiqve të vet kryet do t’ua thyejë, *
  butin flokëshumë të atyre që ecin në udhë të këqija.
 
Tha Zoti: »Nga Basani do t’i kthej, *
  do t’i kthej nga thellësia e detit,
 
që ta lash këmbën tënde në gjak, *
  që edhe gjuha e qenve të tu të ketë pjesë në armiq!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Hyji ynë është Hyj që shëlbon,
  ai na liron nga vdekja.
 
Ant. 3 Këndoni Zotit, o popujt e botës,
  këndoni Zotit himne.
 
  III (25-36)
U panë, o Hyj, procesionet e tua, *
  procesionet e Hyjit tim, mbretit tim në Shenjtërore:
 
Përpara këngëtarët, muziktarët pas, *
  në midis vashat duke u rënë defave!
 
»Të gjithë bekojeni Hyjin në bashkime, *
  bekojeni Zotin, o bijtë e Izraelit!«
 
Aty djaloshi Beniamin u prin, †
  princat e Judës me togat e veta, *
  princat e Zabulonit, princat e Neftaliut!
Tregoje, o Hyj, fuqinë tënde, *
  përforcoje, o Hyj, çfarë bëre për ne,
prej Tempullit tënd në Jerusalem. *
  Mbretërit le të sjellin dhurata!
 
Kërcënoju egërsirës së kallamit, †
  lorisë së mëzetërve e viçave të popujve, *
  le të përulen e le të sjellin pllaka argjendi;
 
shpërndaji popujt që luftës i gëzohen! †
  Do të vijnë bujarët nga Egjipti, *
  Etiopia do t’i drejtojë duart nga Hyji!
 
Mbretëri të tokës, këndoni Hyjit, *
  këndoni Zotit, këndoni Hyjit,
që kalëron mbi qiellin e qiellit të amshueshëm. *
  Ja, ai e ngre zërin, zërin e fuqishëm:
 
»Pranojeni gjithëpushtetësinë e Hyjit!« †
  Mbi Izraelin madhëria e tij, *
  përmbi re fuqia e tij!
 
I mrekullueshëm je, o Hyj, nga Shenjtërorja jote! †
  Hyji i Izraelit i jep pushtet e fuqi popullit të vet. *
  Qoftë bekuar Hyji!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Këndoni Zotit, o popujt e botës,
  këndoni Zotit himne.
 
  D Do ta dëgjoj fjalën e Zotit:
  C ai i flet për paqe popullit të vet.
 
  Leximi i parë
 
  Prej librit të Gjyqtarëve  6, 1-6. 11-24a
 
  Thirrja e Gjedeonit
 
  Në ato ditë, prapë bijtë e Izraelit bënë të keqen ndër sy të Zotit dhe Zoti i lëshoi në duar të madianëve për shtatë vjet. Dora e madianëve erdhi gjithnjë duke u rënduar mbi izraelitët. Izraelitët prej frikës së tyre jetonin shpellave të maleve e në vende të papërshkueshme. Kur izraelitët mbillnin, vinin madianët, amalekët e të tjerë të popujve të lindjes, i ngulnin çadrat e veta ndër ta, dhe siç ishin në kullota, rrënonin gjithçka deri në hyrje në Gazë dhe nuk linin asgjë në Izrael që nevojitet për jetesë as dele, as lopë, as gomarë. Sepse vinin me bagëtitë e tyre me çadra me shumicë të madhe si karkalecat dhe mbulonte gjithçka shumica e madhe e njerëzve dhe e deveve, kështu që çkado preknin, shkretëronin.
  Kështu Izraeli ra në mjerim tejet të madh për shkak të madianëve.
  Erdhi engjëlli i Zotit e ndenji nën qarr që ishte në Efër e ishte i Joasit, prej barkut të Abiezerit. Ndërsa Gjedeoni, biri i tij, po e fshinte me shqupi e po e pastronte grurin për ta fshehur prej madianëve, iu dëftua engjëlli i Zotit e i tha: “Zoti me ty, o burrë i fortë!” Gjedeoni iu përgjigj: “Më fal, Imzot; nëse Zoti është me ne, pse na gjetën të gjitha këto të zeza? Ku janë të gjitha ato mrekullitë e tija, për të cilat na folën etërit tanë e na thanë: ‘Zoti na nxori nga Egjipti!?’ Por tash Zoti na la edhe na lëshoi në duar të Madianit.” Zoti ia nguli sytë dhe i tha: “Hajt me atë fuqi që ke dhe çliroje Izraelin prej dorës së Madianit! Dije se unë të dërgova!”
  Por Gjedeoni iu përgjigj: “Më fal, o Zot, po si do ta çliroj Izraelin? Qe, barku im është më i vogël në Manasé e unë më i vogli në shtëpinë e tim ati!” E Zoti i tha: “Unë do të jem me ty. Ti do ta zhbish Madianin si të ishte një njeri i vetëm.” Gjedeoni vijoi: “Nëse vërtet gjeta hir para teje, më jep një shenjë se je ti që po flet me mua. Mos u largo prej këndej para se të kthehem e të të sjell një dhuratë për ta kushtuar.” Ai iu përgjigj: “Do të të pres derisa të kthehesh.”
  Gjedeoni hyri në shtëpi, përgatiti një edh dhe një ef miell bukë ndore. Mishin e qiti në shportë e lëngun e mishit në vegsh, i pruri të gjitha nën qarr dhe ia shtroi përpara.
  Atëherë engjëlli i Hyjit i tha: “Merre mishin dhe bukët ndore e vëri në atë gur dhe hidh mbi ta lëngun e mishit.” Kur ai bëri ashtu, engjëlli preku me majë të shkopit që kishte në dorë mishin dhe bukët ndore. Shpërtheu zjarri prej qetës dhe përpiu mishin e bukët e pabrume. Atëherë engjëlli i Zotit u zhduk prej syve të tij. Kur pa Gjedeoni se kishte qenë engjëlli i Zotit, tha: “Heu! Keq për mua, o Zot Perëndi! Po unë e pashë engjëllin e Zotit faqe‑faqas!” Por Zoti i tha: “Paqja me ty! Mos u tremb! Jo, nuk do të vdesësh!”
  Gjedeoni në atë vend ndërtoi një lter për nder të Zotit dhe e quajti: “Zoti ‑ Paqe.”
  Edhe sot e kësaj dite gjendet në Efër të bijve të Abiezerit.
 
  Përgjigjja  Krh. Is 45, 3-4; Gjq 6, 14; Is 45, 6
  C Unë jam Zoti, Hyji i Izraelit, që të thirra për emër. Për dashuri të shërbëtorit tim Jakobit e të Izraelit, të të zgjedhurit tim. * Hajt me atë fuqi që ke dhe çliroje Izraelin.
  D Le të dihet prej lindjes në perëndim, se pos meje, askush tjetër s’është Zot.
  C Hajt me atë fuqi që ke dhe çliroje Izraelin.
 
  Leximi i dytë
 
  Nga traktati “Mbi Ati ynë” i shën Ciprianit, ipeshkëv dhe martir
  (Nr. 11-12; CSEL 3, 274-275)
 
  U shenjtëroftë emri yt
 
  Sa i çmueshëm është hiri i Zotit, sa i lartë është denjimi i tij e sa e mrekullueshme është mirësia e tij ndaj nesh! Ai deshi që ne ta kremtonim lutjen tonë para tij dhe ta thirrnim me emrin “Atë”, dhe ashtu sikurse Krishti është Biri i Hyjit, edhe ne të quheshim bij të Hyjit. Askush prej nesh nuk do të guxonte ta shqiptonte këtë emër në lutje, po të mos na kishte lejuar ai vetë të luteshim kështu. Duhet pra, vëllezër të dashur, të kujtohemi dhe të dimë se, nëse themi se Hyji është Ati ynë, duhet të sillemi si bij të Hyjit, kështu që, sikurse ne përgëzohemi në Hyjin Atë, kështu të përgëzohet edhe ai në ne.
  Të sillemi si tempull i Hyjit, në mënyrë që të shihet se Hyji banon në ne. Dhe sjellja jonë mos të jetë në kundërshtim me shpirtin, sepse, pasi kemi filluar të jemi krijesa shpirtërore dhe qiellore, nuk duhet të mendojmë as të kryejmë vepra të tjera përpos atyre shpirtërore dhe qiellore, meqë vetë Zoti thotë: “Unë do t’i nderoj ata që më nderojnë, kurse ata që më përbuzin, do të jenë të përbuzur” (1 Sam 2, 30).
  Edhe Apostulli i lumtur në njërën prej letrave të tija ka shkruar: “Nuk i përkitni vetvetes; sepse jeni blerë me çmim të lartë. Prandaj, jepni lavdi Hyjit në trupin tuaj!” (1 Kor 6, 19-20).
  Pas kësaj themi: “U shenjtëroftë emri yt”, jo sepse dëshirojmë që Zoti të shenjtërohet prej lutjeve tona, por sepse i kërkojmë Zotit që në ne të shenjtërohet emri i tij. Nga ana tjetër, prej kujt mund të shenjtërohet Hyji, kur është ai vetë që shenjtëron? Ai tha: “Jini të shenjtë, sepse edhe vetë jam i shenjtë” (Lev 11, 45). Për këtë arsye ne kërkojmë dhe lutemi që, të shenjtëruar me anë të pagëzimit, të jemi të qëndrueshëm në atë çka kemi filluar të jemi. E këtë gjë e kërkojmë çdo ditë. Dhe vërtet, ne kemi nevojë për një shenjtërim të përditshëm. Pasi që mëkatojmë çdo ditë, duhet të pastrohemi prej mëkateve tona me një shenjtërim të pandërprerë.
  Se cili është shenjtërimi që kryhet në ne prej mëshirës së Hyjit, këtë e shpall Apostulli duke thënë: “As fëlligështarët, as idhujtarët, as kurorëthyesit, as homoseksualët e çdo lloji, as vjedhësit, as pijanecët, as shpërrallësit, as cubat nuk do të kenë pjesë në Mbretërinë e Hyjit. Pra, të tillë ishit disa, por u latë, por u shenjtëruat, por e fituat shfajësimin në saje të Emrit të Jezu Krishtit Zot dhe të Shpirtit të Hyjit tonë” (1 Kor 6, 9-11). Na thotë: u shenjtëruat në emër të Jezu Krishtit Zot dhe të Shpirtit të Hyjit tonë. Ne lutemi që ky shenjtërim të mbetet në ne. E meqë Zoti dhe gjykatësi ynë bën që të mos mëkatojnë më ata që janë shëruar apo ringjallur prej tij, kështu që të mos u ndodhë diçka më e keqe, t’i kërkojmë ditë e natë që të ruajë në ne atë shenjtëri dhe atë jetë, që vjen prej hirit të tij.
 
  Përgjigjja  Ez 36, 23. 25. 26. 27; Lev 11, 44
  C Do ta shenjtëroj emrin tim. Do të zbraz mbi ju një ujë të pastër; do t’ju jap një zemër të re, një shpirt të ri do ta fus në ju, * do të bëj që të ecni urdhërimeve të mia e t’i zbatoni gjyqet e mia.
  D Jini të shenjtë sepse unë jam i shenjtë:
  C do të bëj që të ecni urdhërimeve të mia e t’i zbatoni gjyqet e mia.
 
  Lutja
  O Hyj, fuqia e atyre që shpresojnë në ty, vështroji lutjet tona dhe, pasi pa ndihmën tënde ligështia njerëzore s’mund të bëjë asgjë, na përtërij vazhdimisht me hirin tënd, që në zbatim të urdhërimeve tua të të pëlqejmë ty me vullnet të mirë e me veprim. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
E MARTË
 
JAVA XI GJATË VITIT
 
LAVDET E MËNGJESIT
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Kjo hyrje nuk përdoret kur Shërbesa e lutjes fillon me Ftesë.
 
  Himni
 
  Agimi i këndshëm botës
  i lajmëron shigjetat e diellit,
  me ngjyrë duke i veshur sendet
  i jep shkëlqim çdo gjëje.
 
  O Krisht, për jetë bën diellin
  të shkëlqejë për ne dritëplotë,
  kah ti duke kënduar sillemi,
  me shpirt me ty të gëzohemi.
 
  Ti je tërë dija e Atit
  dhe Fjala nga çdo gjë
  shndrit me rend të mahnitshëm,
  dhe tërheq mendjet tona.
 
  Bëj që ne bijtë e dritës,
  kështu të ecim të shkathët,
  që deri në hir të Atit
  të shprehin zakone e vepra.
 
  Të thjeshta bëji të rrjedhin
  nga goja jonë paprerë,
  të nxitemi nga gëzimet
  e ëmbla të së vërtetës.
 
  Të qoftë, o Krisht, mbret krejt i shenjtë,
  lavdia ty e Atit
  me Shpirtin Ngushëllimtar,
  ndër shekujt e përjetshëm. Amen.
 
  Ose një himn tjetër, apo një këngë e miratuar nga autoritetet kishtare.
 
Ant. 1 Ke qenë i mirë me ne, o Zot:
  ia fale fajet popullit tënd.
 
Psalmi 85 /84/  (2-14)  Shpëtimi ynë është afër
 
  Krishti Jezus u bë për ne dije, drejtësi, shenjtërim dhe shpërblim (1 Kor 1, 30).
 
Përsëri e pëlqeve, o Zot, tokën tënde, *
  i riatdhesove të treturit e Jakobit.
Ia fale fajet popullit tënd, *
  mbulove të gjitha mëkatet e tyre.
 
I vure cak felgrimit tënd të madh, *
  zure vend nga shfrimi i zemërimit tënd.
 
Na përtërij, o Hyj, Shëlbuesi ynë, *
  largoje zemërimin tënd prej nesh.
A thua gjithmonë do të jesh i hidhëruar me ne *
  e do ta shtrish hidhërimin tënd nga breznia në brezni?
 
Pse a s’do të kthehesh për të na përtërirë në jetë *
  që populli yt të gëzohet në ty?
Na e trego, o Zot, mëshirën tënde *
  e na jep shëlbimin tënd!
 
Do të dëgjoj çka thotë Zoti Hyj, †
  ai premton paqe për popullin e vet, *
  për të dashurit e vet
  e për ata që me gjithë zemër kthehen.
 
Shpëtimi i tij është ngjat atyre që e druajnë, *
  lavdia e tij do të banojë në vendin tonë.
 
Mëshira dhe e vërteta do të përpiqen, *
  drejtësia e paqja do të merren ngrykë.
E vërteta do të mbijë nga toka *
  e drejtësia do të shikojë prej qiellit.
 
Sepse Zoti ka për të dhënë çdo të mirë *
  edhe toka jonë do ta japë frytin e vet.
Drejtësia do t’i shkojë përpara *
  dhe do t’u tregojë udhën hapave të tij.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Ke qenë i mirë me ne, o Zot:
  ia fale fajet popullit tënd.
 
Ant. 2 Natën ty të dëshiron shpirti im,
  ty të kërkon në mëngjes.
 
Kënga Is 26, 1-4. 7-9. 12  Himni pas fitores
 
  Muret e qytetit kishin dymbëdhjetë themele (Krh. Zb 21, 14).
 
Qytezën e kemi të fortë, *
  na e ndërtoi Ai për shpëtim,
  ndërtoi mure e paramure.
Hapni dyert: *
  le të hyjë populli i drejtë që e mban besën.
 
Shpirti i të cilit s’ka luhatje;
  ruaja paqen, *
  sepse në ty e ka vënë shpresën.
 
Kini shpresë në Zotin gjithherë, *
  sepse Zoti është Qeta e amshueshme;
 
Udha e të drejtit është e drejtë, *
  të drejtit ti ia rrafshon shtegun,
 
Udhës që endin gjyqet e tua, *
  ne, o Zot, në ty shpresojmë;
Emri yt e kujtimi yt *
  është dëshira e shpirtit tonë.
 
Shpirti im të dëshiron natën, *
  me mend të mia, në veten time të kërkoj.
Kur zbatohen vendimet e tua në tokë, *
  banorët e botës e mësojnë drejtësinë.
 
Ti,o Zot, do të na e dhurosh paqen, *
  pasi ti të mbarën ua jep
  të gjithave që ne ndërmarrim.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Natën ty të dëshiron shpirti im,
  ty të kërkon në mëngjes.
 
Ant. 3 Fytyra jote, o Zot, ndriçoftë mbi ne.
 
  Kur psalmi që vijon është lutur në Ftesë, atëherë në vend të tij lutet psalmi 94 /93/ (Hyrja fq. I).
 
Psalmi 67 /66/  (2-8)  Mbarë popujt le ta lavdërojnë Zotin
 
  Ta dini të gjithë: Shëlbimi i Hyjit u është dërguar popujve paganë (Vap 28, 28).
 
Hyji pastë mëshirë për ne e na bekoftë, *
  bëftë të ndriçojë fytyra e tij mbi ne,
që në tokë të njihet udha e tij, *
  në të gjitha kombet shpëtimi i tij.
 
Të dhënçin lavdi mbarë popujt, o Hyj, *
  mbarë popujt e botës ty të lavdërofshin!
 
Le të galdojnë e le brohorasin popujt, †
  sepse popujt i gjykon me drejtësi, *
  sepse kombet mbi tokë ti i sundon.
 
Të lavdërofshin mbarë popujt, o Hyj, *
  mbarë popujt e botës ty të lavdërofshin!
 
Toka e dha frytin e vet: *
  na bekoftë Hyji, Hyji ynë!
Na bekoftë Hyji! *
  Frikë e paçin mbarë skajet e botës!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Fytyra jote, o Zot, ndriçoftë mbi ne.
 
  Leximi i shkurtër  1 Gjn 4, 14-15
  Ne pamë dhe dëshmojmë se Ati e dërgoi Birin për Shëlbues të botës. Kush dëshmon se Jezusi është Biri i Hyjit, Hyji mbetet në të edhe ai në Hyjin.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C O Hyj, shkëmbi i shpëtimit tim,
  * në ty e vë shpresën time.
  O Hyj, shkëmbi i shpëtimit tim,
  në ty e vë shpresën time.
  D Shqyti im dhe mburoja ime,
  në ty e vë shpresën time.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  O Hyj, shkëmbi i shpëtimit tim,
  në ty e vë shpresën time.
 
  Kënga ungjillore (Benedictus  Lk 1, 68-79)
 
  Ant. E ngriti Shpëtimtarin tonë,
  sikurse premtoi kaherë me gojë të profetëve të tij.
 
Qoftë bekuar Zoti, Hyji i Izraelit, *
  që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet!
 
Ai e ngriti Shpëtimtarin tonë *
  në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet,
 
sikurse premtoi kaherë *
  me gojë të profetëve të tij të shenjtë:
 
se do të na shpëtojë prej armiqve tanë *
  dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë;
 
se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tanë *
  e do t’i bjerë në mend Besëlidhja e tij e shenjtë
 
e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, atit tonë *
  se do të na e bëjë të mundshme t’i shërbejmë pa frikë,
 
të çliruar nga duart e armikut *
  në shenjtëri e drejtësi para tij
  për çdo ditë të jetës sonë.
 
E ti, o djalosh, do të quhesh profet i të Tejetlartit, *
  sepse do të shkosh përpara Zotit
  për t’ia përgatitur udhët,
 
për ta vënë në dijeni popullin e tij *
  se Hyji do ta shëlbojë duke ia falur mëkatet e tija,
 
në saje të zemrës së dashur të Hyjit tonë *
  që do të na e dërgojë në pasi prej qiellit Diellin,
 
për të shndritur ata që gjenden në errësirë
  dhe në hijen e vdekjes, *
  për t’i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes.“
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. E ngriti Shpëtimtarin tonë,
  sikurse premtoi kaherë me gojë të profetëve të tij.
 
  Lutjet e besimtarëve
Ta adhurojmë Krishtin, i cili me gjakun e vet fitoi për vete një popull të ri, dhe përzemërsisht t’i lutemi:
 
  Le të të bjerë në mend, o Zot, për popullin tënd!
 
O Krisht, Mbreti dhe Shëlbuesi ynë, dëgjoje lavdin që ta kushton Kisha jote në fillim të kësaj dite:
—  mësoje që ta lavdërojë Emrin tënd.
Shqyti ynë dhe fuqia jonë, në ty është krejt shpresa jonë:
—  mos lejo kurrë që të turpërohemi dhe të dëshpërohemi.
Shikoji dobësitë tona dhe na eja në ndihmë:
—  pa ndihmën tënde asgjë nuk mundemi.
Kujtoji të varfrit dhe të braktisurit:
—  kjo ditë që ka filluar mos t’u bëhet e rëndë, por t’u sjellë ngushëllim dhe gëzim.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroftë emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
  Lutja
  Shndriti zemrat tona, o Zot, me shkëlqimin e lumturisë sate dhe përherë na i ndiz në dashuri, që gjithnjë e më tepër ta njohim Shëlbuesin tonë dhe të bashkohemi me të. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
E martë
 
JAVA XI gjatë vitit
 
Ora e mesme
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Pason himni i përshtatshëm.
 
Ora e tretë
 
  Himni
 
  Tash për ne, o Shpirti Shenjt,
  me Atin një e me Birin,
  denjohu të ndërhysh i gatshëm
  në kraharorin tonë i shkrirë.
 
  Gojë, gjuhë, mend shqise e forcë,
  ta rrëfejnë me të madhe
  me zjarr dashuria të ndizet
  flakërimi të ngrohë t’afërmit.
 
  Na bëj që ta kuptojmë Atin,
  të njohim edhe Birin,
  të dy edhe ty Shpirtin
  të besojmë në çdo kohë. Amen.
 
Ora e gjashtë
 
  Himni
 
  Mbret i fortë, Hyj i vërtetë,
  që sundon të gjitha sendet,
  me ndriçim pajis mëngjesin
  dhe me zjarr shkëlqen mesditën.
 
  Shuaji flakët e shamatave,
  flake zjarrin e dëmprurësve,
  jepu trupave shërimin,
  dhe të vërtetën paqe zemrave.
 
  Bëj, o Atë tërë drejtësi,
  dhe ti Bir baras me Atin,
  bashkë me Shpirtin Ngushëllimtar
  që mbretëroni ndër gjithë shekujt. Amen.
 
Ora e nëntë
 
  Himni
 
  Hyj i gjithësisë, fuqi e qëndrueshme,
  i patrandur në ty mbahesh,
  kohët e dritës së përditshme
  përcakton me shumë mbarësi.
 
  Dhe gjatë netëve lësho dritën,
  që të mos ndërpritet jeta,
  por çmimi i vdekjes shenjte
  lavdia e përjetshme të jetë.
 
  Bëj, o Atë tërë drejtësi,
  dhe, o Bir, baras me Atin,
  bashkë me Shpirtin Ngushëllimtar,
  të mbretëroni ndër gjithë shekujt. Amen.
 
Ant. 1 Dashuria është plotësimi e ligjit.
 
Psalmi 119 /118/  XIII (97-104)
 
Sa shumë e dua, o Zot, Ligjin tënd: *
  gjithë ditën e bluaj me mend!
Urdhri yt më bëri më të dijshëm se armiqtë e mi, *
  sepse gjithmonë është me mua.
 
Jam më i dijshëm se të gjithë mësuesit e mi, *
  sepse i kujtoj urdhërimet e tua.
Më i dijshëm jam edhe se pleqtë, *
  sepse i mbaj urdhërimet e tua.
 
Larg i mbaj këmbët e mia nga çdo udhë e së keqes *
  për t’i ruajtur urdhërimet e tua.
Nuk u shmangem gjyqeve të tua, *
  sepse ti ma dhe Ligjin.
 
Sa të ëmbla janë për qiellzën time fjalët e tua, *
  më të ëmbla se mjalti për gojën time.
Me anë të urdhërimeve të tua fitoj urtinë, *
  prandaj urrej çdo udhë gënjeshtre.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Dashuria është plotësimi e ligjit.
 
Ant. 2 Le të të bjerë ndër mend Kisha jote, o Zot:
  është e jotja përgjithmonë.
 
Psalmi 74 /73/  Vajtim për shkatërrimin e Tempullit
 
  Mos i droni ata që vrasin trupin (Mt 10, 28).
 
  I (1-12)
 
Përse, o Hyj, të na përbuzësh deri në mbarim, *
  të ndizet flakë felgrimi yt kundër deleve të kullotës sate?
 
Të të bjerë në mend bashkësia jote *
  që e fitove qysh në fillim,
fisi që e bëre pronë për vete *
  dhe mali Sion ku e vendose banesën tënde.
 
Drejtoji hapat e tu nga rrënoja e përhershme, *
  – gjë s’la pa shkretuar armiku në Shenjtërore!
 
Armiqtë e tu ulërijnë midis kuvendit tënd, *
  i vunë shenjat e veta për shenja!
 
Na u dukën si ata që në pyll të dendur sjellin sakicë, *
  me sakica e sëpata i dërmuan dyert e tij.
Me zjarr e dogjën Shenjtëroren tënde, *
  të rrafshuar përdhe e dhunuan banesën e Emrit tënd.
 
Thanë në zemrën e vet: »T’i shfarosim të gjithë së bashku!« *
  I dogjën të gjitha vendet e shenjta në vend!
 
Nuk i shohim me shenjat tona, profet më nuk ka, *
  dhe askush ndër ne s’di se deri kur kështu…
 
Deri kur, o Hyj, do të të poshtërojë armiku, *
  përgjithmonë do ta përbuzë armiku Emrin tënd?
Përse e rrudh ti dorën tënde, *
  të djathtën tënde pse po e mban në ijë?
 
E pra Hyji është mbreti ynë që nga fillimi, *
  ai që çliron mbi tokë:
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Le të të bjerë ndër mend Kisha jote, o Zot:
  është e jotja përgjithmonë.
 
Ant. 3 Çohu, o Hyj, mbroje çështjen tënde.
 
  II (13-23)
 
Ti me fuqinë tënde detin e ndave, *
  u copëtove kokën përbindëshave të ujit.
 
Ia shtype kryet Leviatanit, *
  ua dhe për ushqim përbindëshave të detit!
Ti bëre të rrjedhë burim e përrua, *
  ti thave lumenjtë e pashtershëm.
 
Jotja është dita, jotja është nata, *
  ti i krijove yjet edhe Diellin.
Ti i caktove kufijtë e Tokës, *
  ti i përftove verën edhe dimrin.
 
Mos e harro këtë: armiku e vuri në lojë Zotin, *
  një popull i marrë përbuzi Emrin tënd.
 
Mos ua jep bishave jetën e atyre që të lavdërojnë, *
  mos e harro kurrë jetën e skamnorëve të tu!
Shiko me mirësi mbi Besëlidhjen tënde, *
  sepse shpellat e vendit u bënë banesa dhune.
 
Mos lejo që i mjeri të kthehet i turpëruar: *
  i vobekti dhe skamnori le ta lëvdojë Emrin tënd!
 
Çohu, o Hyj, mbroje çështjen tënde, *
  mos i harro poshtërimet që i marri t’i bën gjithë ditën.
Mos e harro britmën e armiqve të tu: *
  rropama e kundërshtarëve gjithnjë ngrihet tek ti.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Çohu, o Hyj, mbroje çështjen tënde.
 
  Në orët e tjera përdoren psalmet e tjera plotësuese (fq. 1142).
 
Ora e tretë
 
  Leximi i shkurtër  Jer 22, 3
  Kështu thotë Zoti: Zbatojeni të drejtën e drejtësinë; shpëtojeni të ndrydhurin nga dora e shfrytëzuesit; mos e merrni me të keq ardhacakun, bonjakun e të vejën. Mos ndrydhni me padrejtësi e mos derdhni gjak të pafajshëm në këtë vend.
 
  D  Zoti e gjykon botën në drejtësi,
  C  dhe me të drejtë i gjykon popujt.
 
  Lutja
  O Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar, ti që në orën e tretë ua dhurove apostujve Shpirtin Ngushëllues, na jep edhe neve flakën e gjallë të dashurisë sate, që të mund të japim dëshmi të mirë para të gjithë njerëzve. Nëpër Krishtin, Zotin tonë.
 
Ora e gjashtë
 
  Leximi i shkurtër  Lp 15, 7-8
  Nëse ndonjë vëlla yti, që banon në ndonjë nga qytetet në tokën që Zoti, Hyji yt, do të ta japë ty, bie në skamje, mos u bëj zemërgur dhe mos e rrudh dorën tënde, por hape atë për vëllain tënd skamnor e huazoji çka ka nevojë ai.
 
  D  Ti e dëgjon, o Zot, dëshirën e të përvuajturve:
  C  na e vër veshin dhe përforcoje zemrën tonë.
 
  Lutja
  O Hyj, ti që Pjetrit apostull ia zbulove dëshirën tënde për t’i bashkuar të gjithë popujt në një Kishë të vetme, bekoje punën tonë të përditshme dhe bëj që ajo t’i shërbejë planit tënd të shëlbimit të të gjithë njerëzve. Nëpër Krishtin, Zotin tonë.
 
Ora e nëntë
 
  Leximi i shkurtër  Fu 22, 22-23
  Mos u dëfto i mujshëm me skamnorin pse është i varfër, as mos e ndrydh të papasurin në pleqëri, sepse vetë Zoti do ta marrë në dorë çështjen e tyre dhe do t’ua marrë shpirtin atyre që i plaçkitin.
 
  D  Hyji e liron atë që nuk gjen ndihmë,
  C  ai e shpëton jetën e të varfërve të tij.
 
  Lutja
  O Hyj, ti që e dërgove engjëllin tënd te Korneli centurion për t’ia treguar udhën e shëlbimit, bëj që të bashkëpunojmë në shëlbimin e të gjithë njerëzve, kështu që, të bashkuar në Kishën tënde, të mund t’ia arrijmë lavdisë sate. Nëpër Krishtin, Zotin tonë.
 
  Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
E MARTË
 
JAVA XI GJATË VITIT
 
MBRËMËSORJA
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Himni
 
  Krijues i madh i rruzullit,
  që nxjerr truallin e botës,
  duke ndarë ujërat e mërzitshme,
  të patundshme e bëre tokën.
 
  Duke hedhur farë gratçore,
  me lule të kuqe e mbushe,
  mbarsur me fryt të harlisej
  e ushqim të këndshëm të jepte.
 
  Plagët e mendjes së djegur
  pastro me forcë të hirit,
  që me vaj të shlyejë veprat,
  të shuajë hovet e mbrapshta.
 
  Urdhrave të tu t’u bindet,
  asnjë ligësi të mos qasë,
  të gëzojë duke u mbushur me të mira,
  të mos njohë shfaqje vdekjeje.
 
  Bëj, o Atë tërë i drejti,
  dhe o Bir baras me Atin,
  me Shpirtin Ngushëllimtar
  sundues në shekujt e shekujve. Amen.
 
  Ose një himn tjetër, apo një këngë e miratuar nga autoritetet kishtare.
 
Ant. 1 Rrethoje popullin tënd, o Zot,
  tani e përgjithmonë.
 
Psalmi 125 /124/  (1-5)  Hyji e ruan popullin e vet
 
  Mbarë Izraeli i Hyjit, pastë paqe e mëshirë prej Hyjit! (Gal 6, 16).
 
Kush shpreson në Zotin është si mali Sion: *
  s’ka gjë që e tund, mbetet për amshim!
 
Malet e rrethojnë Jerusalemin: †
  edhe Zoti rreth e rreth i rri popullit të vet *
  qysh tash e për amshim.
 
Askurrë s’do të sundojë skeptri i të pafeve †
  mbi trashëgimin e të drejtëve *
  që të drejtët të mos i shtrijnë duart në paudhësi.
 
Bëju mirë, o Zot, njerëzve të mirë *
  edhe atyre që e kanë zemrën të drejtë.
 
Kurse ata që shkojnë udhëve të ligësisë †
  le t’i zhbijë Zoti bashkë me keqbërësit. *
  Paqja qoftë mbi Izraelin!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Rrethoje popullin tënd, o Zot,
  tani e përgjithmonë.
 
Ant. 2 Nëse nuk bëheni si fëmijë,
  me zemër të re dhe jetë të re,
  nuk do të hyni në mbretërinë e qiellit.
 
Psalmi 131 /130/  (1-3) 
  Shpreso në Zotin sikurse foshnja shpreson në nënën e vet
 
  Pranoni t’ju mësoj unë që jam zemërbutë e i përvujtë (Mt 11, 29).
 
O Zot, nuk krenohet zemra ime *
  as s’madhështohen sytë e mi,
as nuk jepem pas punëve të mëdha, *
  as pas sendeve që janë mbi fuqi të mia.
 
Vërtet shpirtin e kam të qetë e të kthjellët, †
  si foshnja e mëkuar në parzmën e nënës, *
  si kërthi është shpirti im në mua.
 
Le të shpresojë Izraeli në Zotin *
  tani e për gjithmonë e jetë.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Nëse nuk bëheni si fëmijë,
  me zemër të re dhe jetë të re,
  nuk do të hyni në mbretërinë e qiellit.
 
Ant. 3 Na bëre, o Zot, popull mbretërish
  dhe priftërinj për Hyjin tonë.
 
Kënga Krh. Zb 4, 11; 5, 9. 10. 12.  Himni i të shëlbuarve
 
I denjë je, o Zot, Hyji ynë, *
  të marrësh lavdinë, nderin dhe pushtetin,
 
sepse ti krijove gjithçka, †
  dhe me vullnetin tënd *
  gjithçka u bë dhe u krijua!
Ti je i denjë, o Zot,
  të marrësh librin *
  dhe t’ia zgjidhësh vulat,
 
sepse qe prerë †
  dhe me gjakun tënd i shpërbleve për Hyjin *
  njerëzit e çdo fisi, gjuhe, populli dhe kombësie,
 
dhe i bëre për Hyjin tonë
  mbretëri dhe priftërinj *
  dhe ata do të mbretërojnë përmbi tokë.
 
I denjë është Qengji i prerë †
  të marrë pushtetin, pasurinë, dijen, *
  fuqinë, nderin, lumturinë dhe lavdinë!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Na bëre, o Zot, popull mbretërish
  dhe priftërinj për Hyjin tonë.
 
  Leximi i shkurtër  Rom 12, 9-12
  Dashuria le të jetë e çiltër. Ikni me urrejtje veprave të këqija e ndiqni veprat e mira! Duani njëri‑tjetrin me dashuri vëllazërore! Prini njëri‑tjetrit duke nderuar shokun më parë e më tepër! Në kujdesim të tjerëve të jeni të shpejtë, në shpirt të nxehtë; Zotit shërbeni! Në shpresë jini të gëzueshëm, në vështirësi të durueshëm, në uratë të qëndrueshëm!
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C Fjala jote, o Zot, * qëndron për amshim.
  Fjala jote, o Zot, qëndron për amshim.
  D Besnikëria jote në të gjitha breznitë:
  qëndron për amshim.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  Fjala jote, o Zot, qëndron për amshim.
 
  Kënga ungjillore (Magnificat  Lk 1, 46-55)
 
  Ant. Shpirti im me hare i brohoret Hyjit,
  Shëlbuesit tim.
 
Shpirti im e madhëron Zotin, *
  shpirti im me hare i brohorit Hyjit, Shëlbuesit tim,
 
sepse shikoi me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvujtë: *
  qe se, që tani të gjitha breznitë do të më quajnë të lumtur,
 
sepse punë të mëdha bëri për mua Hyji i gjithëpushtetshëm *
  ‑ i shenjtë është Emri i tij!
 
Mëshira e tij brezni më brezni *
  për ata që e druajnë.
 
E tregoi fuqinë e krahut të vet: *
  hodhi poshtë qëllimet e krenarëve,
 
i rrëzoi princat prej froneve të tyre *
  i lartësoi të përvujtët.
 
Me të mira i mbushi ata që s’kishin ç’të hanë
  të pasurit i nisi duarthatë.
 
I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet,
  duke e sjellë në mend mëshirën
 
‑ si ua pati premtuar etërve tanë *
  në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Shpirti im me hare i brohoret Hyjit,
  Shëlbuesit tim.
 
  Lutjet e besimtarëve
Zoti vetë e ka forcuar popullin në shpresë. Prandaj me gëzim t’i brohorasim:
 
  O Zot, ti je shpresa e popullit tënd!
 
Të falënderojmë, o Zot, sepse na e dhurove Birin tënd:
—  në të na mbushe me thesarin e fjalës dhe të njohjes sate.
O Zot në dorën tënde janë zemrat e njerëzve:
—  Krerëve të shteteve jepu mençuri që t’i udhëheqin popujt sipas urtisë sate.
Ti, u jep artistëve t’i shprehin rrezet e bukurisë sate:
—  bëj që veprat e tyre t’i sjellin botës shpresë dhe gëzim.
Ti nuk lejon të jemi të sprovuar përtej forcave tona:
—  forcoji të dobëtit, ngriti ata që kanë rënë.
Nëpërmjet Birit tënd ke premtuar se do të ringjallemi në ditën e fundit:
—  pranoji në shtëpinë tënde vëllezërit tanë të ndjerë.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroftë emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
  Lutja
  O Hyj, ti deshe që të jemi bij të dritës: bëj që kurrë të mos na zotërojë errësira e gabimit, por të jemi përherë të shndritur me shkëlqimin e së vërtetës. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
E Martë
 
JAVA XI gjatë vitit
 
PASËMBRËMËSORJA
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Në këtë moment është mirë të bëhet përqendrimi në heshtje për të bërë shqyrtimin e ndërgjegjes. Në kremtimet e bashkësive mund të përdoret apo të përshtatet një nga formulat e pendesës që përdoren gjatë meshës.
 
O Zoti im, po më vjen keq me gjithë zemër për të gjitha mëkatet që i kam bërë. Se kam bjerrë parrizin dhe kam merituar ferrin. Por më fort se të kam fyer Ty, o E mira e pambaruar, që kaq fort më ke dashur. Mëshirë, o Zot! Më fal, o Zot! Po të jap fjalën, me ndihmën tënde, që mos të fyej më kurrë. Amen.
 
  Himni
 
  Para fundit të dritës,
  ty duam, krijuesi i sendeve,
  me mirësinë e zakontë,
  të na kryesosh në roje.
 
  Ty ëndërrofshin zemrat tona,
  në gjumë të rëndë Ty ndjefshin,
  dhe gjithmonë lavdinë tënde
  këndofshin në ag të dritës.
 
  Na jep jetë të shëndetshme,
  ngrohtësinë tonë përtërije,
  mjegullën e zezë të natës
  ta sqarojë drita jote.
 
  Na jep, Atë fuqiplotë,
  me anë t’Hyjit Jezu Krisht,
  që me ty në amshim
  mbretëron me Shpirtin Shenjt. Amen.
 
  Ose:
 
  O Krisht, që tërë shkëlqim e dritë
  zbulon errësitë e natës,
  e ndriçim drite quhesh
  kur dritë u flet të lumëve.
 
  O Hy i Shenjtë të lutemi
  Ti në këtë natë na ruaj;
  në ty të gjejmë pushimin,
  na i bëj të qeta orët.
 
  Nëse sytë i zë gjumi,
  për ty zemra t’rrijë zgjuar;
  të mbrosh me dorën tënde
  besnikët që të duan.
 
  Shiko, o mbrojtësi ynë,
  na ruaj ndër prita e kurthe,
  sundo shërbëtorët tu
  që me gjak tënd shpërbleve.
 
  O Krisht, mbret shumë i drejtë,
  Ty e Atit iu qoftë lavdia,
  me Shpirtin Ngushëllimtar
  ndër shekujt e përhershëm. Amen.
 
Ant. 1 Mos e fsheh fytyrën tënde prej meje,
  sepse shpresën e kam vënë në ty, o Zot.
 
Psalmi 143 /142/  (1-11)  Lutja në vuajtje
 
  Nuk jemi shfajësuar në saje të veprave të Ligjit, por vetëm në saje të fesë në Jezu Krishtin (Gal 2, 16).
 
O Zot, dëgjoje lutjen time, †
  vëri vesh sipas besnikërisë sate lutjes sime, *
  më dëgjo në saje të drejtësisë sate.
 
Mos hyr në gjyq me shërbëtorin tënd, *
  se asnjë i gjallë nuk mund të dalë i drejtë përpara teje.
 
Armiku e salvon shpirtin tim, *
  përdhe e shtroi jetën time,
më ka lidhur në errësirë *
  porsi të vdekurit e kahershëm,
 
shpirti im po rënkon në mua, *
  të mpitë e kam zemrën në kraharor.
 
Më kujtohen ditët e shkuara, †
  i kujtoj të gjitha veprat e tua, *
  i peshoj veprat që ti i kreve.
 
I ngre drejt teje duart e mia, *
  shpirti im si toka pa ujë ka etje për ty.
Mu përgjigj pa vonesë, o Zot, *
  se mbeta pa frymë,
 
mos e fsheh fytyrën tënde prej meje *
  të mos bëhem si ata që zbresin në varr.
Bëj ta dëgjoj mëshirën tënde në mëngjes, *
  sepse shpresën e kam vënë në ty.
 
Ma mëso udhën së cilës duhet të eci, *
  sepse te ti e kam lartësuar shpirtin.
Më shpëto prej armiqve të mi, *
  o Zot, jam ndore tënde!
 
Më mëso ta kryej vullnesën tënde, †
  sepse ti je Hyji im. *
  Shpirti yt i mirë le të më prijë në vend të drejtë,
më përtërij në jetë, o Zot, pashë Emrin tënd. *
  Pashë drejtësinë tënde nxirre shpirtin tim nga shtrëngimi.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Mos e fsheh fytyrën tënde prej meje,
  sepse shpresën e kam vënë në ty, o Zot.
 
  Leximi i shkurtër  1 Pjt 5, 8-9
  Jini të përkormë dhe rrini zgjuar! Armiku juaj, djalli, porsi luan ulëritës, endet këndej dhe andej duke kërkuar (kë) të përpijë. Kundërshtoni të fortë në fe.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C O Zot, * në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  D O Hyj i së vërtetës, ti më ke shëlbuar:
  në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
 
Ant. Na shpëto, o Zot, derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe.
 
  Kënga e Simonit  Lk 2, 29-32
  Krishti, drita e popujve dhe lavdia e Izraelit.
 
Tani, o Zot, mund të lejosh të vdesë *
  shërbëtori yt në paqe sikurse the ti vetë,
 
sepse me sytë e mi e pashë shëlbimin *
  që ti e bëre gati në sy të të gjithë popujve:
 
Dritën që bën të njohin Ty paganët *
  e që i jep nder popullit tënd, Izraelit.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Na shpëto, o Zot, derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe.
 
  Lutja
  Ndriçoje këtë natë, o Zot, që, pas një pushimi të qetë, të zgjohemi në dritën e ditës së re dhe të ecim me gëzim në emrin tënd. Nëpër Zotin
 
  Vijon bekimi edhe kur Pasmbrëmësorja thuhet personalisht
 
  Zoti i gjithëpushtetshëm na dhuroftë një natë të qetë
  dhe një mbarim të mirë.
  C Amen.
 
  Antifona drejtuar Virgjërës Mari
 
Të falemi Mbretëreshë, Nëna e mëshirës, jeta, ëmbëlsimi e shpresa jonë, të falemi! Ty të thërrasim ne të shkretët, bijtë e Evës, që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë në këtë shekull plot me lot. Deh pra, pajtorja jonë, ata sy të mëshirshëm të tu silli prej nesh! E Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie na e kallxo. O e dhimbshmja, o e buta, o e ëmbla Virgjëra  Mari! Amen.
 
Nën mbrojtjen tënde po ngasim, o shenjta Nëna e Hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevoja tona, por, o virgjëra e lume dhe e bekuar, na shpëto përherë prej të gjithë rreziqesh, Zoja jonë, dhe ndërmjetëse e jona. Me Birin tënd na pajto, Birit tënd na porosit ndër duar të Birit tënd na lësho. Amen.
 
 
 
 

Current track
TITLE
ARTIST