Liturgjia e Orëve – 4 gusht – e shtunë – Java XVII gjatë vitit

Written by on August 2, 2018

4 GUSHT, SHËN GJON MARIA VIANNEY, MESHTAR
 
SHËRBESA E LEXIMEVE
 
V.  O Zot, hapi buzët e mia!
P.  E goja ime do të këndoj lavdinë tënde!
 
V.  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
P.  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ftesa
 
Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot,
  që është burimi i çdo urtie.
 
Ejani t’i këndojmë Zotit, *
  t’i brohorasim Hyjit, Shëlbuesit tonë.
T’i dalim para me falënderje, *
  t’i këndojmë këngë hareje!
 
Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot,
  që është burimi i çdo urtie.
 
Sepse Hyj i madhërishëm është Zoti, *
  Mbret i madhërueshëm mbi të gjithë  zotat!
Sepse në dorën e tij janë thellësitë e tokës, *
  të tijat janë edhe majat e maleve,
i tiji është deti ‑ ai e krijoi, *
  duart e tija e formuan tokën.
 
Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot,
  që është burimi i çdo urtie.
 
Ejani ta adhurojmë, të biem përmbys para tij, *
  të biem në gjunjë para Zotit që na krijoi!
Sepse ai është Hyji ynë,
  ne jemi populli i kullosës së tij, *
  grigja që ai ruan.
 
Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot,
  që është burimi i çdo urtie.
 
Oh sikur ta ndienit sot zërin e tij: *
  “Mos e bëni zemrën tuaj gur porsi në Meribë,
porsi në ditë të Masës në shkretëtirë,
  kur etërit tuaj më vunë në sprovë: *
  më provuan megjithëse i kishin parë veprat e mia.
 
Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot,
  që është burimi i çdo urtie.
 
Dyzet vjet më mërziti ajo brezni
  e thashë: ‘Popull zemërluhatshëm është ky, *
  që s’i njeh udhët e mia.’
Prandaj u përbetova në hidhërimin tim: *
  ‘Askurrë s’do të hyjnë në prehjen time!’”
 
Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot,
  që është burimi i çdo urtie.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot,
  që është burimi i çdo urtie.
 
4 GUSHT, SHËN GJON MARIA VIANNEY, MESHTAR
 
SHËRBESA E LEXIMEVE
 
V. Hyj, më eja në ndihmë!
P. O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
V. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
P. si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Himni
 
  O Krisht, kryetari e princi i barinjve,
  ty me gëzim n’ kremtimin e kësaj feste
  turma tërë shpirt këndon me këngë të shenjta
  lavdet e duhura.
 
  Duke bërë këtë për ty mbarështues të zgjedhur,
  dhe si meshtar duke e shoqëruar, e vure
  prijës në popull besnik të qëndronte
  dhe ushqyes i mirë.
 
  Ky qe mësues edhe model i grigjës,
  ish dritë për të verbrit, lehtësim për të mjerin,
  për shumë kënd mbështetës, për të gjithë si babë
  bëri gjithçka.
 
  O Krisht, që të mirëve u jep në qiell kurorën
  e merituar, bëj që në jetë të bindur
  të ndjekim mësuesin, e në fund të gëzojmë
  lumninë me shenjtin.
 
  I njëjti lavd lartësoftë Atin e Epërm,
  dhe Ty Shëlbues, për jetë mbret i përshpirtshëm,
  nëpër gjithë botën të ushtojë lavdia
  e Shpirtit Shenjtë. Amen.
 
Ant. 1 Nëse ndokush dëshiron të jetë i pari,
  le të jetë i fundit, dhe shërbëtor i të gjithëve.
 
Psalmi 21 /20/  (2-8. 14)
 
O Zot, mbreti gëzohet në saje të fuqisë sate, *
  plot hare e mbush shpëtimi yt.
Ti ia plotësove dëshirën e zemrës së tij, *
  nuk i përbuze lutjet e buzëve të tija.
 
Që më parë i dhe bekime të mëdha: *
  mbi krye i vure kurorë ari të kulluar.
T’u lut për jetë e ti i dhe *
  ditë të shumta – në jetë të jetës.
 
E madhe është lavdia e tij në shpëtimin tënd: *
  e stolise me madhëri e me shkëlqim.
Ti e bëre bekim përgjithmonë, *
  e kënaqe me gëzim në praninë tënde.
 
Sepse mbreti shpresën e ka në Zotin, *
  në saje të besnikërisë së të Lartit Zot s’do të trandet.
Ngrihu, o Zot, me fuqinë tënde, *
  e ne do të këndojmë
  e do të vallëzojmë për ngadhënjimin tënd.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. (Ant.)
 
Ant. 1 Nëse ndokush dëshiron të jetë i pari,
  le të jetë i fundit, dhe shërbëtor i të gjithëve.
 
Ant. 2 Kur të lajmërohet Kryebariu,
  do të kurorëzoheni me lavdi të pavdekshme.
 
Psalmi 92 /91/  I (2-9)
 
Është punë e mirë ta lavdërosh Zotin, *
  t’i këndohet Emrit tënd, o Zot i tejetlartë.
 
Të shpallim dashurinë në mëngjes *
  e gjatë natës besnikërinë tënde,
me harpë dhjetëkordash e me lirë, *
  me këngë përcjellë me cetër.
Se ti, o Zot, më gëzove me veprat e tua, *
  kënaqem për veprat e duarve të tua.
 
Sa të madhërishme janë veprat e tua, o Zot, *
  sa të thella mendimet e tua!
Njeriu i pamend nuk i di, *
  dhe i marri nuk do t’i kuptojë.
 
Po edhe në mbifshin mëkatarët porsi bari, *
  e në lulëzofshin ata që bëjnë keq,
janë të caktuar për bjerrje të pasosur, *
  vetëm ti je i Tejetlartë për amshim, o Zot!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. (Ant.)
 
Ant. 2 Kur të lajmërohet Kryebariu,
  do të kurorëzoheni me lavdi të pavdekshme.
 
Ant. 3 Shërbëtor i mirë dhe besnik,
  hyr në gëzimin e Zotërisë tënd.
 
  II (10-16)
 
Sepse qe, o Zot, armiqtë e tu, †
  sepse qe, o Zot, armiqtë e tu do të birren, *
  do të shpërndahen të gjithë keqbërësit.
 
Ti ma rrite fuqinë porsi të buallit, *
  më shugurove me më të pastrin vaj.
 
Prej së larti i shikon syri im ata që më urrejnë, *
  veshët e mi pa tronditje i dëgjojnë kundërshtarët e mi.
 
I drejti lulëzon si palma, *
  rritet porsi cedri i Libanit.
Të mbjellë në Shtëpinë e Jakobit *
  lulëzojnë në banesat e Hyjit tonë.
 
Japin fruta edhe në pleqëri, *
  janë të kërthndeztë e plot shëndet,
për të shpallur se Zoti është i drejtë: *
  Qeta ime, në të cilin nuk ka të meta!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. (Ant.)
 
Ant. 3 Shërbëtor i mirë dhe besnik,
  hyr në gëzimin e Zotërisë tënd.
 
  D Prej gojës sime do ta dëgjosh fjalën,
  C dhe atë do t’ua kumtosh vëllezërve të tu.
 
  Leximi i parë
 
  Prej Letrës së parë të Shën Pjetrit apostull  5, 1-11
 
  Eprorëve, që janë ndër ju u sjell vërejtje unë, epror edhe vetë bashkë me ta dhe dëshmitar i mundimeve të Krishtit edhe pjesëtar i Lavdisë që do të zbulohet:
  Ruani grigjën e Hyjit që ju është lënë në kujdes, mbikëqyreni jo përdhunë, por vullnetarisht, si do Hyji; jo për hir të fitesës së ndytë, por me shpirt gatishmërie, jo si zotërues mbi ata që ju janë besuar, por si shembull i grigjës. E kur të shfaqet Kryebariu, do ta merrni kurorën e lavdisë, që kurrë nuk vyshket.
  Gjithashtu edhe ju të rinjtë, dëgjoni eprorët. Dhe të gjithë së bashku, në marrëdhënie njëri me tjetrin, vishuni me përvujtëri, sepse:
  »Hyji u kundërshton madhështorëve, kurse të përvuajturve u jep hirin.«
  Përkuluni, pra, nën të pushtetshmen dorën e Hyjit, që në kohën e duhur t’ju lartësojë. Lëshoni në dorën e tij të gjitha kujdeset tuaja, sepse Ai kujdeset për ju!
  Jini të përkormë dhe rrini zgjuar! Armiku juaj, djalli, porsi luan ulëritës, endet këndej dhe andej duke kërkuar kë të përpijë. Të fortë në fe kundërshtoni duke e ditur se po të njëjtat vuajtje i pësojnë vëllezërit tuaj në fe të shpërndarë nëpër botë.
  Hyji, burimi i çdo hiri, i cili ju grishi në lumturinë e vet të amshuar në Jezu Krishtin, Ai, mbasi të vuani për pak kohë, do t’ju përsosë, do t’ju përforcojë, do t’ju japë fuqi dhe do t’ju bëjë të patrandshëm.
  Ai sundoftë në shekuj të shekujve. Amen!
 
  Përgjigjja  1 Kor 4, 1-2; Fu 20, 6
  C Gjithkush le të na mbajë për shërbëtorë të Krishtit e për mbarështues të mistereve të Hyjit. * Prej mbarështuesve kërkohet që secili të jetë besnik.
  D Shumë njerëz mbahen për të mirë: por kush mund ta gjejë një njeri besnik?
  C Prej mbarështuesve kërkohet që secili të jetë besnik.
 
  Leximi i dytë
 
  Nga “Katekizmi” i shën Gjon Maria Vienney-it, meshtar
  (Katekizmi mbi lutjetn: A. Monnin, Shpirti i famullitarit të Arsit, Paris, 1899, fq. 87-89)
 
  Vepra më e bukur e njeriut është të lutet dhe të dojë
 
  Kini shumë kujdes, fëmijëzit e mi: thesari i të krishterit nuk gjendet në tokë, por në qiell. Për këtë arsye mendimi ynë duhet të drejtohet atje ku është thesari ynë. Kjo është detyra e bukur e njeriut: të lutet dhe të dojë. Nëse ju luteni dhe duani, ja kjo është lumturia e njeriut përmbi tokë.
  Lutja nuk është gjë tjetër veçse bashkim me Hyjin. Kur ndokush e ka zemrën e pastër dhe të bashkuar me Hyjin, kaplohet nga një lloj butësie dhe ëmbëlsie që të deh, pastrohet nga një dritë që shpërndahet rreth tij në mënyrë misterioze. Në këtë bashkim intim, Hyji dhe shpirti janë si dy copa qiriu të shkrira bashkë, që askush nuk mund t’i ndajë më.
  Sa i bukur është ky bashkim i Hyjit me krijesën e vet të vogël! Kjo është një lumturi që nuk mund të kuptohet. Ne kemi qenë të padenjë të lutemi, por Hyji në mirësinë e tij, na ka lejuar të flasim me të. Lutja jonë është për të kem shumë i pëlqyeshëm.
  Bijtë e mi, zemra juaj është e vogël, porse lutja e zgjeron dhe e bën të aftë për ta dashur Hyjin. Lutja bën që ne të parashijojmë qiellin, si një gjë që zbret tek ne nga parajsa. Nuk na le kurrë pa ëmbëlsi. Vërtet është mjaltë që rrjedh në shpirt dhe bën që çdo gjë të jetë e ëmbël.
  Në lutjen e bërë mirë dhimbjet shkrihen porsi bora në diell. Edhe këtë gjë na e dhuron lutja: që koha ecën me aq shpejtësi dhe me aq lumturi të njeriut saqë ai nuk e vë re aspak gjatësinë e saj. Dëgjoni: kur isha famullitar në Bresse, duke dashur që për njëfarë kohe të zëvendësoja bashkëvëllezërit e mi, pothuajse të gjithë të sëmurë, shumë herë më duhej të bëja udhëtime shumë të gjata; atëherë e lusja Hyjin e mirë, dhe koha, jini të sigurt, nuk më dukej kurrë e gjatë.
  Janë disa persona që mbulohen krejtësisht nga lutja porsi peshku nga dallga, sepse janë krejtësisht të kushtuar Hyjit. Në zemrën e tyre nuk ka asnjë ndarje. O sa i dua këta shpirtra bujarë! Shën Françesku i Asizit dhe shën Koleta e shihnin Zotin tonë dhe flisnin me të ashtu si flasim ne me njëri-tjetrin.
  Ndërsa ne, sa herë vijmë në kishë pa ditur se çka duhet të bëjmë dhe të kërkojmë! Megjithatë, sa herë që shkojmë tek dikush, e dimë mirë përse shkojmë. Janë disa që duket se Zotit i thonë kështu: “Kam vetëm dy fjalë për të të thënë, kështu do të kryej punë shpejt dhe do të shkoj”. Unë gjithmonë mendoj se, kur të vijmë për të adhuruar Zotin, do të fitojmë të gjitha ato që do të kërkojmë, po të luteshim me fe vërtet të gjallë dhe me zemër krejtësisht të pastër.
 
  Përgjigjja  2 Kor 4, 17; 1 Kor 2, 9
  C Vështirësia jonë e lehtë dhe e përkohshme * na sjell një lavdi të përjetshme, dhe pafundësisht të madhe.
  D Çka syri nuk pa e veshi nuk dëgjoi dhe në zemër të njeriut nuk hyri, atë ua bëri Hyji gati atyre që e duan:
  C na sjell një lavdi të përjetshme, dhe pafundësisht të madhe.
 
  Lutja
  O Hyj i gjithëpushtetshëm e i mëshirshëm, ti na dhe në shën Gjonin Vianney, meshtar, një shembull të mrekullueshëm për zell baritor; bëj që, me ndërmjetësinë e tij, t’i fitojmë për Krishtin me dashuri vëllezërit tanë dhe bashkë me ta të arrijmë lumturinë e pasosur.  Nëpër Zotin
 
  Përfundimi i Orës sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
4 gusht, Shën Gjon Maria Vianney, meshtar
 
Lavdet e mëngjesit
 
V. Hyj, më eja në ndihmë!
P. O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
V. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
P. si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Himni
 
  Drejtues i ndritur babë dhe urtësi,
  i bëjmë nderim ngadhënjimit tij të shquar,
  ai dëshmitar i gëzueshëm pa mbarim
  mbretëron ndër yje.
 
  Ai ishte prijs i ndritur dhe mësues,
  duke dhënë prova jete të shenjtëruar,
  gjithnjë u përpoq për t’i pëlqyer Zotit
  me zemër t’pastër.
 
  Tash ne të gjithë me shpirt atij t’i lypim
  me përkushti të shlyejë fajet tona,
  me lutje t’veta të na prijë ndër t’lartat
  kulme të qiellit.
 
  Lavdi e pushteti i qoftë vetëm Zotit,
  për jetë nderimi e në lartësi lumnia
  që me drejtësi sundon me ligje t’veta
  mbarë rruzullimin. Amen.
 
  Ose një himn tjetër, apo një këngë e miratuar nga autoritetet kishtare.
 
Ant. 1 Ju jeni drita e botës;
  si qyteti i ndërtuar mbi mal,
  nuk mund të rrini të fshehur.
 
  Psalmi 63 /62/  (2-9)  Shpirti i etshëm për Hyjin
 
  Kisha ka etje për Shëlbuesin e vet, me dëshirë që të shuajë etjen në burimin e ujit të gjallë që rrjedh për jetën e pasosur (Krh. Cassiodoro).
 
O Hyj, Hyji im je ti, qysh në agim të kërkoj. *
  Ka etje për ty shpirti im,
ty të dëshiron mishi im, *
  si toka e shkretë, e thatë, e paujë,
 
kështu erdha në Shenjtëroren tënde *
  për ta parë fuqinë tënde e lavdinë tënde.
Sepse më e mirë është dashuria jote se jeta: *
  buzët e mia do të të lavdërojnë.
 
Kështu do të të bekoj në jetën time *
  e në Emrin tënd do t’i lartësoj duart e mia,
do të ngihem si në gosti të shkëlqyeshme, *
  me buzë të hareshme do të të lavdërojë goja ime.
 
Ty do të të kujtoj edhe në shtratin tim, *
  në përgim natën do të mendoj për ty,
sepse ti je bërë ndihma ime, *
  prandaj do të brohoras nën hijen e krahëve të tu!
 
Shpirti im u mbështet në ty, *
  e djathta jote më merr për dore.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen
 
Ant. 1 Ju jeni drita e botës;
  si qyteti i ndërtuar mbi mal,
  nuk mund të rrini të fshehur.
 
Ant. 2 Le të shndrisë drita e juaj para njerëzve:
  që t’i shohin veprat tuaja të mira e t’i japin lavdi Atit.
 
Kënga Dan 3, 57-88. 56
  Çdo krijesë le ta lavdërojë Zotin
 
  Lavdëroni Hyjin tonë, të gjithë shërbëtorët e tij! (Zb 19, 5).
 
Bekojeni, të gjitha veprat e Zotit, Zotin, *
  lëvdojeni dhe madhërojeni në shekuj!
Bekojeni, engjëjt e Zotit, Zotin, *
  bekojeni, o qiej, Zotin.
 
Ujëra që jeni përmbi qiell, bekojeni Zotin, *
  të gjitha ju, o fuqi, bekojeni Zotin.
Diell e hënë, bekojeni Zotin, *
  yjet e qiellit, bekojeni Zotin.
 
Të gjitha shirat e vesa, bekojeni Zotin, *
  të gjitha ju, o erëra, bekojeni Zotin.
Zjarr e nxehtësi, bekojeni Zotin, *
  acar e vapë, bekojeni Zotin.
 
Vesë e brymë, bekojeni Zotin, *
  akull e cegëm, bekojeni Zotin.
Breshra e borëra, bekojeni Zotin, *
  netë e ditë, bekojeni Zotin.
 
Dritë e errësirë, bekojeni Zotin, *
  vetëtima e re, bekojeni Zotin.
Toka e bekoftë Zotin, *
  lëvdojeni e madhërojeni në shekuj!
 
Bekojeni, o male e kodra, Zotin, *
  bekojeni Zotin, të gjitha bimësitë e tokës.
Dete e lumenj, bekojeni Zotin, *
  bekojeni, burime, Zotin.
 
Përbindësh e gjithçka lëviz në ujëra,
  bekojeni Zotin, *
  të gjithë shpendët e qiellit, bekojeni Zotin.
Kafshë të egra e shtëpiake, bekojeni Zotin, *
  bijtë e njeriut, bekojeni Zotin.
 
Bekoje, o Izrael, Zotin, *
  lëvdojeni e madhërojeni në shekuj!
Priftërinjtë e Zotit, bekojeni Zotin, *
  shërbëtorët e Zotit, bekojeni Zotin.
 
Shpirtra e frymë të të drejtëve, bekojeni Zotin, *
  shenjtër e të përvujtë në zemër, bekojeni Zotin.
Anani, Azari, Misael, bekojeni Zotin, *
  lëvdojeni e madhërojeni në shekuj!
 
Të bekojmë Atin e Birin e Shpirtin Shenjt; *
  ta lëvdojmë e ta madhërojmë në shekuj
I bekuar je ti, o Zot, në kupën qiellore, *
  i lavdishëm e i madhërueshëm në shekuj!
 
  Në fund të kësaj kënge nuk thuhet Lavdí Atit.
 
Ant. 2 Le të shndrisë drita e juaj para njerëzve:
  që t’i shohin veprat tuaja të mira e t’i japin lavdi Atit.
 
Ant. 3 Fjala e Zotit është e gjallë dhe frytdhënëse,
  më përshkuese se shpata me dy tehe.
 
Psalmi 149  (1-9) Festa e miqve të Zotit
 
  Bijtë e Kishës, bijtë e popullit të ri le të galdojnë në mbretin e tyre që është Krishti (Esichio).
 
Këndoni Zotit një këngë të re, *
  këndoni lavdi në mbledhjen e shenjtërve!
Le t’i gëzohet Izraeli Krijuesit të vet, *
  bijtë e Sionit t’i brohorasin Mbretit të vet!
 
Le ta lavdërojnë Emrin e tij në valle, *
  le t’i bien në nder të tij tupanit e citarës,
sepse Zoti kënaqet në popullin e vet, *
  të përvujtët i nderon me shëlbim.
 
Le të galdojnë të drejtët në lumturi, *
  le të brohorasin nga shtrojat e veta!
E paçin lavdinë e Zotit në gojë, *
  e shpatën dytehëshe në dorë!
 
Për të marrë shpagim mbi paganë, *
  për t’u dhënë popujve ndëshkim,
për t’i lidhur mbretërit e tyre në pranga, *
  princat e tyre në zinxhirë të hekurt,
 
për ta zbatuar mbi ta dënimin kaherë të shkruar: *
  – ky është nder për të gjithë besnikët e tij.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen
 
Ant. 3 Fjala e Zotit është e gjallë dhe frytdhënëse,
  më përshkuese se shpata me dy tehe.
 
  Leximi i shkurtër Krh. Urt 7, 13-14
  Çka mësova pa dredhi e dhuroj pa smirë, nuk e fsheh pasurinë e saj. Sepse ajo është për njerëzit thesar i pashtershëm; kush e fiton, fiton miqësinë e Hyjit, të porositur nga dhuratat e mësimit të saj.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C Kisha jote, o Zot, * i këndon urtisë së shenjtërve.
  Kisha jote, o Zot, i këndon urtisë së shenjtërve.
  D Kuvendi e shpall lavdinë e tyre,
  i këndon urtisë së shenjtërve.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  Kisha jote, o Zot, i këndon urtisë së shenjtërve.
 
  Kënga ungjillore (Benedictus)
  Ant. Të urtët do të shndrisin porsi kupa e qiellit:
  mësuesit e urtisë do të jenë porsi yjet e qiellit.
 
Qoftë bekuar Zoti, Hyji i Izraelit, *
  që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet!
 
Ai e ngriti Shpëtimtarin tonë *
  në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet,
 
sikurse premtoi kaherë *
  me gojë të profetëve të tij të shenjtë:
 
se do të na shpëtojë prej armiqve tanë *
  dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë;
se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tanë *
  e do t’i bjerë në mend Besëlidhja e tij e shenjtë
e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, atit tonë *
  se do të na e bëjë të mundshme t’i shërbejmë pa frikë,
 
të çliruar nga duart e armikut *
  në shenjtëri e drejtësi para tij
  për çdo ditë të jetës sonë.
 
E ti, o djalosh, do të quhesh profet i të Tejetlartit, *
  sepse do të shkosh përpara Zotit
  për t’ia përgatitur udhët,
 
për ta vënë në dijeni popullin e tij *
  se Hyji do ta shëlbojë duke ia falur mëkatet e tija,
 
në saje të zemrës së dashur të Hyjit tonë *
  që do të na e dërgojë në pasi prej qiellit Diellin,
 
për të shndërritur ata që gjenden në errësirë
  dhe në hijen e vdekjes, *
  për t’i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes.“
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen
 
Ant. Të urtët do të shndrisin porsi kupa e qiellit:
  mësuesit e urtisë do të jenë porsi yjet e qiellit.
 
  Lutjet e besimtarëve
Krishtit, bariut të mirë, që e dha jetën për delet e veta, t’ia lartësojmë plot me shpresë lutjen tonë:
 
  Udhëhiqe, o Zot, popullin tënd
  në kullotat e jetës së pasosur.
 
O Krisht, ti që në barinjtë e shenjtë në Shën Gjonin Maria Vianney na e dhe një shëmbëllesë të gjallë të dashurisë sate të mëshirshme,
  bëj që në ata që na udhëheqin ta provojmë ëmbëlsinë e dashurisë sate.
Ti, që në zëvendësit e tu e vazhdon misionin tënd si mësues dhe barí,
  na udhëheq gjithmonë nëpërmjet mbarështuesve të tu.
Ti, që në barinjtë e shenjtë, të vërë në shërbim të popullit tënd, u bëre mjek i shpirtrave dhe i trupave,
  bëj që mos të na mungojë kurrë prania jote nëpërmjet mbarështuesve të shenjtë dhe shenjtërues.
Ti që besimtarët i nxite me urtinë dhe dashurinë e shenjtë Të Shën Gjonit Maria Vianney
  bëj që predikuesit e Ungjillit të na ndihmojnë të të njohim dhe të të duam sikurse dëshiron ti.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroft emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
  Lutja
  O Hyj i gjithëpushtetshëm e i mëshirshëm, ti na dhe në shën Gjonin Vianney, meshtar, një shembull të mrekullueshëm për zell baritor; bëj që, me ndërmjetësinë e tij, t’i fitojmë për Krishtin me dashuri vëllezërit tanë dhe bashkë me ta të arrijmë lumturinë e pasosur. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
4 gusht, Shën Gjon Maria Vianney, meshtar
 
Ora e mesme
 
V. Hyj, më eja në ndihmë!
P. O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
V. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
P. si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ora e tretë
 
  Himni
 
  Tani neve, o Shpirti i Shenjtë,
  një me Atin e Birin,
  denjohu i gatshëm t’futesh
  i reshur n’parzëm tonë.
 
  Gojë, gjuhë, mendje, forcë, shqise
  të ushtojnë duke rrëfyer,
  me zjarr t’flakrojë dashtënia,
  nxehtësia t’i ngrohë shokët.
 
  Nëpër ty t’kuptojmë Atin,
  të njohim edhe Birin,
  ty Shpirtin e të dyve
  t’besojmë në gjitha kohët. Amen.
 
Ora e gjashtë
 
  Himni
 
  Mbret i fortë, Hyj i vërtetë,
  që sundon të gjitha sendet,
  me ndriçim pajis mëngjesin
  dhe me zjarr shkëlqen mesditën.
 
  Shuaji flakët e shamatave,
  flake zjarrin e dëmprurësve,
  jepu trupave shërimin,
  dhe t’vërtetën paqe zemrave.
 
  Bëj, o Atë tërë drejtësi,
  dhe ti Bir baras si Ati,
  bashkë me Shpirtin Ngushëllimtar
  që mbretëroni ndër gjithë shekujt. Amen.
 
Ora e nëntë
 
  Himni
 
  Hyj i gjithësisë, fuqi e qëndrueshme,
  i patrandur në ty mbahesh,
  kohët e dritës së përditshme
  përcakton me shumë mbarësi.
 
  Dhe gjatë netëve lësho dritën,
  që jeta të mos ndërpritet,
  por çmimi i vdekjes shenjte
  të jetë lavdia e përjetshme.
 
  Bëj, o Atë tërë drejtësi,
  dhe, o Bir, baras si Ati,
  bashkë me Shpirtin Ngushëllimtar,
  të mbretëroni ndër gjithë shekujt. Amen.
 
Ant. 1. Sikurse ti më dërgove në botë, o Atë,
  ashtu edhe unë i dërgova ata.
 
Psalmi 118 /117/  I (1-9)  Kënga e gëzimit dhe e fitores
 
  Jezusi është ‘guri që ju, ndërtues, e qitët jashtë përdorimit, por që u bë gur i këndit’ (Vap 4, 11).
 
Lavdërojeni Zotin, sepse është i mirë, *
  sepse e amshuar është dashuria e tij!
Le të thotë tashti Izraeli, se Ai është i mirë, *
  e amshuar është dashuria e tij!
 
Le të thotë tani shtëpia e Aronit, *
  e amshuar është dashuria e tij!
 
Le të thonë tani ata që e druajnë Zotin, *
  e amshuar është dashuria e tij!
 
Në vështirësi e thirra në ndihmë Zotin, *
  Zoti më dëgjoi edhe më shpëtoi.
 
Zoti është me mua, *
  s’druaj se ka ç’më bën njeriu.
Me mua është Zoti, ndihmëtari im, *
  për asgjë i bëj armiqtë e mi.
 
Më mirë është të strehohesh te Zoti *
  se të kesh besim në njerëz.
Më mirë është të strehohesh te Zoti, *
  se të kesh besim në princa.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen
 
Ant.. 1 Sikurse ti më dërgove në botë, o Atë,
  ashtu edhe unë i dërgova ata.
 
 
Ant 2. Kush ju pranon ju, më pranon mua;
  kush më pranon mua,
  e pranon atë që më dërgoi mua.
 
II (10-18)
 
Më rrethuan të gjithë paganët, *
  i shfarosa me fuqi të Emrit të Zotit.
Rreth e përqark më rrethuan, *
  por i shfarosa në fuqi të Emrit të Zotit.
 
Më rrethuan porsi bletët, †
  porsi zjarr që merr flakë ndër ferra, *
  por i shfarosa në fuqi të Emrit të Zotit.
 
Më shtytën, më dhanë shtytje për të më rrëzuar, *
  Por Zoti qe ndihma ime.
Fuqia ime e lavdia ime është Zoti, *
  ai është shpëtimtari im.
 
Ja, britma gëzimi e ngadhënjimi, *
  në tendat e të drejtëve:
 
»E djathta e Zotit u madhërua! †
  E djathta e Zotit më lartësoi! *
  E djathta e Zotit u madhërua!«
 
S’do të vdes, të jetoj dua, *
  do t’i kumtoj veprat e Zotit!
Me ndëshkim të rëndë Zoti më ndëshkoi, *
  por nuk më lëshoi në duar të vdekjes.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen
 
Ant. 2. Kush ju pranon ju, më pranon mua;
  kush më pranon mua,
  e pranon atë që më dërgoi mua.
 
Ant. 3. Ne jemi bashkëpunëtorët e Hyjit në Kishë;
  ndërsa ju jeni ara e Zotit, ndërtesa e tij.
 
III (19-29)
 
M’i hapni dyert e drejtësisë, *
  dua të hyj e t’i thur lavde Zotit.
Ja, këtu është dera e Zotit; *
  nëpër të do të hyjnë të drejtët.
 
Do të të falënderoj, sepse më ke vështruar, *
  dhe u bëre Shpëtimtari im.
 
Guri, që e qitën jashtë përdorimit ndërtuesit, *
  erdhi e u bë guri i këndit;
Zoti e bëri këtë gjë: *
  sa mrekulli për sytë tanë!
 
Kjo është dita që na e dhuroi Zoti: *
  të galdojmë e të gëzojmë në të!
 
Ma jep, o Zot, shpëtimin tënd, *
  deh, o Zot, jep të mbarën!
 
Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit! *
  Po ju bekojmë nga shtëpia e Zotit.
 
Hyji është Zot, ai na ndriçoi: †
  rendituni të gëzuar në rreshtin kremtor *
  me rrema në dorë deri në ballë të lterit!
 
Ti je Hyji im, ty të falënderoj, *
  Ti je Hyji im, unë të madhëroj!
 
Lavdërojeni Zotin, sepse është i mirë, *
  sepse e amshuar është dashuria e tij!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen
 
Ant. 3. Ne jemi bashkëpunëtorët e Hyjit në Kishë;
  ndërsa ju jeni ara e Zotit, ndërtesa e tij.
 
Ora e tretë
 
  Leximi i shkurtër Krh. 1 Tim 4, 16
  Vërja mendjen vetes dhe mësimit! Të jesh i qëndrueshëm në këto gjëra! Sepse, duke vepruar kështu, do të shëlbosh veten dhe ata që të dëgjojnë.
 
  D Zoti e zgjodhi shërbëtorin e vet,
  C udhëheqës dhe mësues të popullit të vet.
 
Ora e gjashtë
 
  Leximi i shkurtër Krh. 1 Tim 1, 12
  E falënderoj Atë që më dha fuqi ‑ Krishtin Jezus, Zotin tonë ‑ pse më çmoi të besueshëm duke më thirrur në shërbesë.
 
  D Nuk më vjen turp prej Ungjillit:
  C Ai është fuqia e Hyjit për shëlbim.
 
Ora e nëntë
 
  Leximi i shkurtër Krh. 1 Tim 3, 13
  Ata që e kryejnë mirë shërbesën e diakonit, fitojnë shkallë të ndershme dhe siguri të madhe në fe që është në Krishtin Jezus.
 
  D Nëse Zoti nuk e ndërton shtëpinë,
  C kot mundohen ndërtuesit.
 
  O Hyj i gjithëpushtetshëm e i mëshirshëm, ti na dhe në shën Gjonin Vianney, meshtar, një shembull të mrekullueshëm për zell baritor; bëj që, me ndërmjetësinë e tij, t’i fitojmë për Krishtin me dashuri vëllezërit tanë dhe bashkë me ta të arrijmë lumturinë e pasosur. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
4 gusht, Shën Gjon Maria Vianney, meshtar
 
Lutjet e mbrëmjes
 
V. Hyj, më eja në ndihmë!
P. O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
V. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
P. si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Himni
 
  O burrë i lartë, me pamje t’ndritshme
  virtyti, prano himnin,
  që kur me t’drejtë t’lavdëron,
  këndon mrekullitë e Hyjit.
 
  Qe Kryeprift i amshuar
  me Zotin bashkoi sojin
  e njerzve, e me paqë t’re
  e besë për jetë na lidhi.
 
  Ai ty parashikues të bëri
  mbarështues n’shërbesë të vet,
  për t’i dhënë lavdi Atit
  dhe jetë grigjës së vet.
 
  Duke arrijtë lartësirën
  e këtij kulmi mbretëror,
  ti që me fjalë e vepra
  dijetar, meshtar, dhe flije.
 
  Vendosur mes qiellorëve
  kujtoje Kishën shenjte,
  që gjitha dhentë të lypin
  të lumen kullotë të Krishtit.
 
  Lavdi i qoftë Trinisë Shenjte,
  që me dhunti e nderime
  ty për shërbesë të zellshme
  të thurë gëzime të denja. Amen.
 
  Ose një himn tjetër, apo një këngë e miratuar nga autoritetet kishtare.
 
Ant. 1 Hyji më bëri predikues të Ungjillit,
  për shkak të hirit që më dha.
 
Psalmi 15 /14/  (1-5)
 
O Zot, e kush do të guxojë të hyjë në tendën tënde? *
  Kush do të guxojë të banojë në malin tënd të shenjtë?
Vetëm ai që jeton me nder, *
  që vepron me drejtësi
 
e prej zemrës flet të vërtetën, *
  që s’i shpifet kujt me fjalë,
që të afërmin s’e dëmton, *
  që shokun nuk e çnderon:
 
ai që bakeqin e mban për asgjë *
  e i çmon ata që e druajnë Zotin,
 
ai që i përbehet dashamirit të vet
  dhe ia mban fjalën, †
  nuk jep të holla me kamatë *
  e nuk merr ryshfet kundër të pafajshmit.
 
Kush vepron kështu *
  kurrë e për këtë jetë nuk do të luhatet.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. (Ant.)
 
Ant. 1 Hyji më bëri predikues të Ungjillit,
  për shkak të hirit që më dha.
 
Ant. 2 Shërbëtor besnik dhe i urtë:
  Zoti ia besoi familjen e vet.
 
Psalmi 112 /111/  (1-10)
 
Lum ai njeri që e druan Zotin, *
  që kënaqet në urdhërimet e tij.
Fara e tij do të jetë e fortë mbi tokë, *
  do të bekohet breznia e të drejtëve.
 
Pasuri e mirëqenie në shtëpinë e tij, *
  drejtësia e tij qëndron në shekuj të shekujve.
Ka lindur për të drejtët një dritë në errësirë: *
  i butë e i mëshirshëm është njeriu i drejtë.
 
I ëmbël është njeriu që përdëllen e huajon, †
  punët e veta i kryen me ndërgjegje, *
  ai askurrë nuk do të bjerë poshtë.
 
Në kujtim të përhershëm mbetet i drejti, *
  nuk i trembet lajmit të keq.
E patrandshme është zemra e tij me shpresë në Zotin, †
  të fortë e ka zemrën, nuk do të trembet *
  armiqtë e vet i bën asgjë.
 
Është dorëdhënë, u fal skamnorëve; †
  drejtësia e tij qëndron në shekuj të shekujve, *
  balli i tij ngallit për nder.
 
E sheh bakeqi dhe hidhërohet, †
  me dhëmbë kërcëllon e vyshket. *
  Dëshira e mëkatarëve shkon huq.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. (Ant.)
 
Ant. 2 Shërbëtor besnik dhe i urtë:
  Zoti ia besoi familjen e vet.
 
Ant. 3 Delet e mia do ta dëgjojnë zërin tim;
  do të jetë një grigjë e vetme e një barí i vetëm.
 
Kënga  Krh. Zb 15, 3-4
 
Të mëdha dhe të madhërueshme janë veprat e tua, †
  o Zot, Hyj, o i Gjithëpushtetshëm! *
  Të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua,
  o Mbreti i popujve!
 
Kush të mos të druajë ty, o Zot, †
  dhe kush të mos e lavdërojë Emrin tënd?! *
  Ti i vetmi, je Shenjti!
 
Të gjitha kombet do të vijnë †
  dhe do të adhurojnë para Teje, *
  sepse Gjyqet e tua u dëftuan të drejta!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. (Ant.)
 
Ant. 3 Delet e mia do ta dëgjojnë zërin tim;
  do të jetë një grigjë e vetme e një barí i vetëm.
 
  Leximi Leximi i shkurtër Krh. Jak 3, 17-18
  Urtia që vjen prej së larti më së pari është e pastër, pastaj pajtuese, e butë, e përshtatshme, plot mëshirë dhe vepra të mira, e durueshme dhe jo shtijarake. Fryti i drejtësisë mbillet në paqe për ata që punojnë për paqe.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C E shpalli fjalën e Zotit, * në mesin e kuvendit.
  E shpalli fjalën e Zotit, në mesin e kuvendit.
  D Zoti i dha urti dhe dituri
  në mesin e kuvendit.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  E shpalli fjalën e Zotit, në mesin e kuvendit.
 
  Kënga ungjillore (Magnificat)
  Ant. Mbarështues besnik dhe i urtë,
  i vënë prej Zotit si udhëheqës i familjes së tij,
  ti e shpërndave ushqimin e jetës.
 
Shpirti im e madhëron Zotin, *
  shpirti im me hare i brohorit Hyjit, Shëlbuesit tim,
 
sepse shikoi me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvujtë: *
  qe se, që tani të gjitha breznitë do të më quajnë të lumtur,
 
sepse punë të mëdha bëri për mua Hyji i gjithpushtetshëm *
  ‑ i shenjtë është Emri i tij!
 
Mëshira e tij brezni më brezni *
  për ata që e druajnë.
 
E tregoi fuqinë e krahut të vet: *
  hodhi poshtë qëllimet e krenarëve,
 
i rrëzoi princat prej froneve të tyre *
  i lartësoi të përvujtët.
 
Me të mira i mbushi ata që s’kishin ç’të hanë
  të pasurit i nisi duarthatë.
 
I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet,
  duke e sjellë në mend mëshirën
 
‑ si ua pati premtuar etërve tanë *
  në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen
 
  Kënga ungjillore (Magnificat)
  Ant. Mbarështues besnik dhe i urtë,
  i vënë prej Zotit si udhëheqës i familjes së tij,
  ti e shpërndave ushqimin e jetës.
 
  Lutjet e besimtarëve
Lavdi i qoftë Krishtit, të caktuar kryeprift për njerëzit para Hyjit. Të bashkuar në lutjen e mbrëmjes, ta thërrasim emrin e tij:
 
  Shpëtoje popullin tënd, o Zot.
 
Ti që në Kishën tënde zgjove barinj të shenjtë dhe të urtë,
  bëj që bashkësia e krishterë të jetë gjithmonë e udhëhequr prej njerëzve të urtë dhe bujarë.
Ti ia fale mëkatet popullit tënd për shkak të lutjeve të barinjve të shenjtë, që ndërmjetësonin sikurse Moisiu,
  për hir të meritave të tyre pastroje dhe ripërtërije gjithmonë Kishën tënde.
Në mes të vëllezërve i zgjodhe frymëzuesit dhe udhëheqësit e popullit tënd dhe i shugurove me vulën e Shpirtit Shenjt,
  mbushi me dhuratat e tua ata që i vure në udhëheqje të Kishës së shenjtë.
Ti, që je trashëgimi i apostujve dhe i pasardhësve të tyre,
  bëj që mos të birret askush prej atyre që i shëlbove me gjakun tënd.
Ti që nëpërmjet barinjve të Kishës kujdesesh për besimtarët e tu, që askush të mos rrëmbehet prej dorës sate,
  bëj që ipeshkvijtë, meshtarët dhe besimtarët e ndjerë të mblidhen të gjithë në gëzimin e mbretërisë sate.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroft emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
 
  Lutja
  O Hyj i gjithëpushtetshëm e i mëshirshëm, ti na dhe në shën Gjonin Vianney, meshtar, një shembull të mrekullueshëm për zell baritor; bëj që, me ndërmjetësinë e tij, t’i fitojmë për Krishtin me dashuri vëllezërit tanë dhe bashkë me ta të arrijmë lumturinë e pasosur. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
4 gusht, Shën Gjon Maria Vianney, meshtar
 
PASMBRËMËSORJA
Pas lutjes së mbrëmjës II të së dielës dhe të kremteve
 
V. Hyj, më eja në ndihmë!
P. O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
V. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
P. si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. (K. P. aleluja)
 
  Në këtë moment është mirë të mbahet një moment qetësie për të bërë shqyrtimin e ndërgjegjes. Në kremtimet e bashkësive mund të përdoret apo të përshtatet një nga formulat e pendesës që përdoren gjatë meshës. Ose
 
PUNA E PENDIMIT
 
O Zoti im, po më vjen keq me gjithë zemër për të gjitha mëkatet që i kam bërë. Se kam bjerrë parrizin dhe kam merituar ferrin. Por më fort se të kam fyer Ty, o E mira e pambaruar, që kaq fort më ke dashur. Mëshirë, o Zot! Më fal, o Zot! Po të jap fjalën, me ndihmën tënde, që mos të fyej më kurrë. Amen.
 
Himni: njëri prej këtyre që vijon, sipas dëshirës
 
V. Hyj, më eja në ndihmë!
P. O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
V. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
P. si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Himni:
 
  Para fundit të dritës,
  ty duam, krijuesi i sendeve,
  me mirësinë e zakontë,
  të na kryesosh në roje.
 
  Ty ëndërrofshin zemrat tona,
  në gjumë të rëndë Ty ndjefshin,
  dhe gjithmonë lavdinë tënde
  këndofshin në ag të dritës.
 
  Na jep jetë të shëndetshme,
  ngrohtësinë tonë përtërije,
  mjegullën e zezë të natës
  ta sqarojë drita jote.
 
  Na jep, Atë fuqiplotë,
  me anë t’Hyjit Jezu Krisht,
  që me ty në amshim
  mbretëron me Shpirtin Shenjt. Amen.
 
Ose:
 
  O Krisht, që tërë shkëlqim e dritë
  zbulon errësitë e natës,
  e ndriçim drite quhesh
  kur dritë u flet të lumëve.
 
  O Hy i Shenjtë të lutemi
  Ti në këtë natë na ruaj;
  në ty të gjejmë pushimin,
  na i bëj të qeta orët.
 
  Nëse sytë i zë gjumi,
  për ty zemra t’rrijë zgjuar;
  të mbrosh me dorën tënde
  besnikët që të duan.
 
  Shiko, o mbrojtësi ynë,
  na ruaj ndër prita e kurthe,
  sundo shërbëtorët tu
  që me gjak tënd shpërbleve.
 
  O Krisht, mbret shumë i drejtë,
  Ty e Atit iu qoftë lavdia,
  me Shpirtin Ngushëllimtar
  ndër shekujt e përhershëm. Amen.
 
Ant. 1. Bano nën hijen e të Gjithëpushtetshmit:
  dhe do të gjesh strehim
  prej ngashënjimeve të së keqes.
 
  Psalmi 91 /90/  (1-16) 
  Lum njeriu që është nën mbrojtjen e të Tejetlartit
 
  Qe, ju dhashë pushtet të shkelni përmbi gjarpërinj e përmbi akrep (Lk 10, 19).
 
Kush banon nën mbrojtjen e të Tejetlartit, *
  do të qëndrojë nën hijen e të Gjithëpushtetshmit.
Do t’i thotë Zotit: »Strehimi im, *
  kështjella ime, Hyji im, do të shpresoj në të.«
 
Sepse Ai do të të çlirojë ty nga laku i gjahtarëve *
  dhe nga fjala dijekeqe.
Do të të bëjë hije me krahët e vet *
  do të strehohesh nën fletët e tija,
 
shqyt e pancir e vërteta e tij. *
  Nuk do të tutesh prej tmerrit të natës,
 
as prej shigjete që fluturon ditën, †
  as prej murtaje që shëtit në errësirë, *
  as prej shfarosjes që shkretëron në mesditë.
 
Le të bien me mijëra rreth teje, †
  dhjetëra mijëra në të djathtën tënde, *
  ty nuk do të të ndodhë asgjë!
 
Porsa ti me sy të vetëtish, *
  shpagimin e mëkatarit do ta shikosh!
Pasi Zoti është mburoja jote *
  dhe e zgjodhe të Tejetlartin për strehimin tënd,
 
e keqe nuk do të të gjejë, *
  dhe frushkull s’do t’i afrohet tendës sate:
sepse engjëjve të vet urdhër u dha *
  të të ruajnë në të gjitha udhët e tua.
Do të të mbartin para duarsh *
  që gand të mos e ndeshësh këmbën tënde për gur.
Do të shkelësh mbi shlligë e kapastrec, *
  do të kalosh mbi luanë e gjarpërinj.
 
»Do ta shpëtoj sepse më do, *
  do ta marr ndore sepse e njeh Emrin tim.
 
Ai do të më thërrasë e unë do t’i ndihmoj, †
  në vështirësi do të jem me të, *
  do ta shpëtoj dhe do ta madhëroj.
 
Do t’i dhuroj jetë të gjatë, *
  do t’ia tregoj shëlbimin tim.«
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen
 
Ant. 1. Bano nën hijen e të Gjithëpushtetshmit:
  dhe do të gjesh strehim
  prej ngashënjimeve të së keqes.
 
  Leximi i shkurtër Zb 22, 4-5
 
  Shërbëtorët e Hyjit do ta shikojnë fytyrën e tij. Emri i tij do të jetë në ballë të tyre. Nuk do të ketë natë as drita e llambës më nuk do të duhet as drita e diellit, sepse Zoti Hyj do të shndrisë mbi ta dhe ata do të mbretërojnë në shekuj të shekujve.
 
Përgjigjja e shkurtër
  C O Zot, * në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  D O Hyj i së vërtetës, ti më ke shëlbuar:
  në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
 
  Ant. Na shpëto, o Zot,  derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe. (K. P. aleluja)
 
  Kënga e Simonit  Lk 2, 29-32
  Krishti, drita e popujve dhe lavdia e Izraelit.
 
Tani, o Zot, mund të lejosh të vdesë *
  shërbëtori yt në paqe sikurse the ti vetë,
 
sepse me sytë e mi e pashë shëlbimin *
  që ti e bëre gati në sy të të gjithë popujve:
 
Dritën që bën të njohin Ty paganët *
  e që i jep nder popullit tënd, Izraelit.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen
 
Ant. Na shpëto, o Zot, derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe. (K. P. aleluja)
 
  Lutja
  Le të ngritët para teje, o Atë, lutja jonë në fund të kësaj dite, përkujtimore të ringjalljes së Zotit: bëj me hirin tënd që të pushojmë në paqe, të sigurt prej çdo së keqeje, dhe të zgjohemi në gëzim për ta kënduar làvdin tënd.
  Nëpër Zotin
 
  Në të kremte:
  Lutja
  Vizito, o Atë, shtëpinë tonë dhe na mbro prej sulmeve të armikut; le të vijnë engjëjt e shenjtë që të na ruajnë në paqe, e bekimi yt le të jetë gjithmonë me ne. Nëpër Zotin
 
  Edhe kur Pasmbrëmësorja thuhet personalisht, vijon bekimi:
  Zoti i gjithëpushtetshëm na dhuroftë një natë të qetë
  dhe një mbarim të mirë.
  C Amen.
 
Të falemi Mbretëreshë, Nëna e mëshirës, jeta, ëmbëlsimi e shpresa jonë, të falemi! Ty të thërrasim ne të shkretët, bijtë e Evës, që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë në këtë shekull plot me lot. Deh pra, pajtorja jonë, ata sy të mëshirshëm të tu silli prej nesh! E Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie na e kallxo. O e dhimbshmja, o e buta, o e ëmbla Virgjëra  Mari! Amen.
 
Nën mbrojtjen tënde po ngasim, o shenjta Nëna e Hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevoja tona, por, o virgjëra e lume dhe e bekuar, na shpëto përherë prej të gjithë rreziqesh, Zoja jonë, dhe ndërmjetëse e jona. Me Birin tënd na pajto, Birit tënd na porosit ndër duar të Birit tënd na lësho.
 
 

Current track
Title
Artist