Liturgjia e Orëve – 8 shtator – LINDJA E VIRGJËRËS MARI

Written by on September 6, 2018

8 shtator, Lindja e shën Marisë Virgjër
 
Festë
 
Ftesa
 
D  O Zot, hapi buzët e mia.
C  Dhe goja ime do të kumtojë lavdet e tua.
 
Ant. Në ditëlindjen e Virgjrës Mari,
  ta lavdërojmë Krishtin, Birin e saj.
 
  Ejani t’i këndojmë Zotit, *
  t’i brohorasim Hyjit, Shëlbuesit tonë.
T’i dalim para me falënderje, *
  t’i këndojmë këngë hareje!
 
Ant. Në ditëlindjen e Virgjrës Mari,
  ta lavdërojmë Krishtin, Birin e saj.
 
Sepse Hyj i madhërishëm është Zoti, *
  Mbret i madhërueshëm mbi të gjithë  zotat!
Sepse në dorën e tij janë thellësitë e tokës, *
  të tijat janë edhe majat e maleve,
i tiji është deti ‑ ai e krijoi, *
  duart e tija e formuan tokën.
 
Ant. Në ditëlindjen e Virgjrës Mari,
  ta lavdërojmë Krishtin, Birin e saj.
 
Ejani ta adhurojmë, të biem përmbys para tij, *
  të biem në gjunjë para Zotit që na krijoi!
Sepse ai është Hyji ynë,
  ne jemi populli i kullosës së tij, *
  grigja që ai ruan.
 
Ant. Në ditëlindjen e Virgjrës Mari,
  ta lavdërojmë Krishtin, Birin e saj.
 
Oh sikur ta ndienit sot zërin e tij: *
  “Mos e bëni zemrën tuaj gur porsi në Meribë,
porsi në ditë të Masës në shkretëtirë,
  kur etërit tuaj më vunë në sprovë: *
  më provuan megjithëse i kishin parë veprat e mia.
 
Ant. Në ditëlindjen e Virgjrës Mari,
  ta lavdërojmë Krishtin, Birin e saj.
 
Dyzet vjet më mërziti ajo brezni
  e thashë: ‘Popull zemërluhatshëm është ky, *
  që s’i njeh udhët e mia.’
Prandaj u përbetova në hidhërimin tim: *
  ‘Askurrë s’do të hyjnë në prehjen time!’”
 
Ant. Në ditëlindjen e Virgjrës Mari,
  ta lavdërojmë Krishtin, Birin e saj.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Në ditëlindjen e Virgjrës Mari,
  ta lavdërojmë Krishtin, Birin e saj.
 
8 shtator, Lindja e shën Marisë Virgjër
 
Shërbesa e leximeve
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Pason himni i përshtatshëm.
 
  Himni
 
  Toka deti e qielli
  Nderojnë, adhurojnë e shpallin
  atë që sundon tri botërat,
  e mbart n’krahnor Maria.
 
  Atë që i vijnë rreth ndër shekuj
  hëna, dielli e të gjitha,
  për hir të reshur t’qiellit
  Atë Virgjëra nën zemër bart.
 
  E lumja Nënë e ndershme,
  Ndërtuesi hyjnor i botës,
  që mban në grusht tërë rruzullimin,
  është mbyllur n’arkë t’krahnorit.
 
  Zëri i qiellit t’bëri fatbardhë,
  Shpirti i Hyjit të mbuloi,
  Prej teje na erdh Shpëtimtari,
  Që populli e dëshiroi.
 
  Lavdi ty, o Jezus,
  I lindur nga Virgjëra Mari,
  me Atin e me Shpirtin
  e Shenjtë përherë në amshim. Amen.
 
  Ose një himn tjetër, apo një këngë e miratuar nga autoritetet kishtare.
 
Ant. 1 Ti, o Mari, je e bekuar prej Zotit,
  Hyji i shëlbimit të ka shenjtëruar.
 
  Kur psalmi që vijon është thënë në Ftesë, në vend të tij thuhet psalmi 95 /94/ (fq. 544).
 
Psalmi 24 /23/  (1-10)
 
E Zotit është toka dhe gjithçka ajo ka, *
  rruzulli mbarë e të gjithë banorët e tij.
Ai vetë e themeloi mbi dete, *
  dhe e bëri të qëndrueshme mbi lumenj.
 
Kush do të ngjitet mbi malin e Zotit *
  e kush do të qëndrojë në vendin e tij të shenjtë?
 
Ai që duart i ka të pafajshme e zemrën të pastër, †
  ai që nuk e drejtoi shpirtin e vet në kotësi, *
  ai që nuk përbehet në rrenë.
 
Ky do ta marrë bekimin prej Zotit, *
  shfajësimin e Hyjit, Shëlbuesit të vet.
E tillë është breznia e atyre që kërkojnë Zotin, *
  e atyre që kërkojnë fytyrën e Hyjit të Jakobit.
 
»Lartësoni, o dyer, ballnikët tuaj! †
  Lartësohuni, o dyer të amshueshme, *
  që të hyjë Mbreti i lavdisë!«
 
Kush është ky Mbreti i lavdisë? †
  Zoti, i Forti, Ngadhënjyesi! *
  Zoti, Ngadhënjyes në luftë!
 
Lartësoni, o dyer, ballnikët tuaj, †
  lartësohuni, o dyer të amshueshme, *
  që të hyjë Mbreti i lavdisë!
 
»E kush është ky Mbreti i lavdisë? *
  Ai, Zoti i Ushtrive,
  ai vetë është Mbreti i lavdisë!«
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen
 
Ant. 1 Ti, o Mari, je e bekuar prej Zotit,
  Hyji i shëlbimit të ka shenjtëruar.
 
Ant. 2 Hyji i tejetlartë e ka shenjtëruar banesën e vet.
 
Psalmi 46 /45/  (2-12)
 
Hyji është për ne strehim dhe fuqi, *
  ndihmë gjithherë e gatshme në çdo vështirësi.
 
Prandaj as s’do të tutemi edhe nëse lëkundet toka *
  dhe nëse malet do të kapërdihen nga deti!
Le të gjëmojnë e le të përzihen ujërat e tij, *
  le të dridhen malet në furinë e tij!
 
Rrëketë e lumit do ta gëzojnë qytetin e Hyjit, *
  tendat e shenjta të të Lartit Zot.
 
Hyji është brenda nuk do të trandet askurrë, *
  Hyji i ndihmon herët në agim.
Ulëritën popujt, ranë mbretëritë, *
  bubulloi Zoti, toka u shkri!
 
Zoti i Ushtrive është me ne, *
  strehimi ynë, Hyji i Jakobit!
 
Ejani e shikoni veprat e Zotit *
  – mrekullitë që i bëri ai përmbi dhé!
 
Ndalon luftërat deri në skajet e tokës, †
  do t’i thyejë harqet, do t’i copëtojë armët, *
  mburojat në zjarr do t’i djegë.
 
Ndaluni e shihni se unë jam Hyji, *
  i madhërueshëm mbi popuj,
  i madhërueshëm mbi tokë!
 
Me ne është Zoti, Hyji i Ushtrive, *
  strehimi ynë, Hyji i Jakobit.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen
 
Ant. 2 Hyji i tejetlartë e ka shenjtëruar banesën e vet.
 
Ant. 3 Gjëra të mrekullueshme fliten për ty, o Virgjëra Mari!
 
Psalmi 87 /86/  (1-7)
 
Themelet e tij janë mbi malet e shenjta, †
  Zoti i do më shumë dyert e Sionit *
  se të gjitha banesat e Jakobit.
 
Gjëra të mrekullueshme fliten për ty, *
  o Qyteti i Hyjit!
 
»Po përmend Rahabin e Babiloninë
  ndër ato që më njohin; †
  ja, Filisteja, Tiri e Etiopia *
  – edhe ato lindën atje«.
 
Për Sionin do të thuhet: »Të gjithë në të lindën, *
  sepse e forcoi vetë i Tejetlarti!«
 
Zoti do të shkruajë në librin e popujve: *
  »Këta lindën atje!«
Dhe duke hequr valle do të këndojnë: *
  »Të gjitha burimet e mia janë në ty!«
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen
 
Ant. 3 Gjëra të mrekullueshme fliten për ty, o Virgjëra Mari!
 
  D Maria i meditonte në zemrën e vet
  C ndodhitë e mrekullueshme të Birit të saj.
 
  D Maria i meditonte në zemrën e vet
  C ndodhitë e mrekullueshme të Birit të saj.
 
  Leximi i parë
 
  Prej librit të Zanafillës  3, 9-20
 
  Zoti Hyj e thirri njeriun e i tha: »Ku je?« Ky iu përgjigj: »Dëgjova zërin tënd në kopsht e u tremba, sepse jam lakuriq e u fsheha.« Ai i tha: »Kush të tregoi se je lakuriq? A mos hëngre frutat nga pema prej së cilës të kam urdhëruar të mos hash?« Njeriu u përgjigj: »Gruaja që ma dhe për shoqe, ajo më dha fryt prej pemës dhe hëngra«. Atëherë Zoti Hyj i tha gruas: »Pse e bëre këtë?« Gruaja u përgjigj: »Më gënjeu gjarpri dhe hëngra.«
  Atëherë Zoti Hyj i tha gjarprit: »Pasi e bëre këtë gjë qofsh mallkuar ndër të gjitha bagëtitë dhe kafshët e egra! Do të ecësh përmbi barkun tënd dhe do të hash pluhur në të gjitha ditët e jetës sate!
  Armiqësi do të vë ndërmjet teje e gruas, ndërmjet farës sate e farës së saj: fara e saj do të ta ndrydhë kokën, kurse ti do t’ia sulmosh thembrën.«
  E gruas i tha: »Do t’i shtoj mundimet e shtatzënisë sate, në mundime do t’i lindësh fëmijët, dëshirimi yt do të të shtyjë kah burri yt e ai do të sundojë mbi ty.«
  Kurse njeriut i tha: »Pasi e dëgjove zërin e gruas sate dhe hëngre frytin prej pemës që ta pata ndaluar ta hash: Për shkak tëndin qoftë mallkuar toka! Prej saj me mund do ta nxjerrësh kafshatën për çdo ditë të jetës sate.
  Do të të prodhojë ferra e halluga dhe do të ushqehesh me barishte toke.
  Me djersë të ballit tënd do ta hash bukën derisa të mos kthehesh në dhe prej të cilit qe nxjerrë, sepse pluhur je dhe në pluhur do të kthehesh!«
  Njeriu e quajti gruan e vet Evë, sepse ajo është nëna e të gjithë të gjallëve.
 
  Përgjigjja
  C Prej fisit të Davidit lind Virgjëra Mari, e caktuar për të qenë nëna e Shëlbuesit: * jeta e saj e shenjtë e shndrit Kishën.
  D Me fe dhe me gëzim e kremtojmë lindjen e Virgjrës së shenjtë:
  C jeta e saj e shenjtë e shndrit Kishën.
 
Leximi i parë
 
  Prej letrës së Shën Palit apostull drejtuar Galatasëve 3, 22 – 4, 7
  Vëllezër, Shkrimi shenjt gjithçka ndryn nën mëkat që, me anë të fesë në Jezu Krishtin, t’u jepej premtimi atyre që besojnë.
  Para se erdhi feja, ruheshin të ndryrë nën Ligj, për fenë që do të zbulohej. Kështu, pra, Ligji ishte mbikëqyrësi ynë deri që të vinte Krishti që ne të shfajësoheshim me anë të fesë. Por, qysh se erdhi feja, nuk jemi më nën mbikëqyrës.
  Prandaj, të gjithë jeni bijtë e Hyjit në fuqi të fesë në Jezu Krishtin, sepse, gjithsa jeni pagëzuar në Krishtin ‑ me Krishtin jeni veshur.
  Nuk ka më: hebre ‑ grek! Nuk ka më: skllav ‑ i lirë! Nuk ka më: mashkull ‑ femër! Të gjithë ju jeni NJË në Krishtin Jezus!
  Nëse jeni të Krishtit, jeni pasardhësit e Abrahamit, trashëgimtarë në fuqi të premtimit.
  Dua të them: Derisa trashëgimtari është i mitur, nuk dallohet në asgjë nga skllavi edhe pse është pronari i të gjithë pasurisë. Ai është nën kujdestarë e mbarështues deri në atë ditë që ka caktuar i ati. Po kështu edhe ne. Kur ishim të mitur, ishim skllevër të parimeve fillestare të shekullit.
  Por, kur erdhi koha e caktuar, Hyji dërgoi Birin e vet, të lindur prej gruaje, të nënshtruar Ligjit,
  që t’i shpërblente të nënshtruarit e Ligjit, që ne ta fitonim bijësinë në shpirt.
  E, prejse vërtet jeni bij: Hyji e dërgoi në zemrat tona Shpirtin e Birit të vet, i cili gërthet: Abba ‑ o Atë!
  Këndej, më nuk je skllav, por bir; e, mbasi je bir, atëherë, për vullnet të Hyjit, je edhe trashëgimtar.
 
  Përgjigjja  Krh. Gal 4, 4-5; Ef 2, 4; Rom 8, 3
  C Kur erdhi koha e caktuar, Hyji dërgoi Birin e vet, të lindur prej gruaje, të nënshtruar Ligjit, * që t’i shpërblente të nënshtruarit e Ligjit.
  D Në saje të dashurisë së madhe me të cilën na deshi, Hyji e dërgoi Birin e vet në gjendjen e trupit të mëkatit,
  C që t’i shpërblente të nënshtruarit e Ligjit.
 
  Leximi i dytë
 
  Nga “Fjalimet” i shën Andresë nga Kreta, ipeshkëv (Fjal. 1; PG 97, 806-810)
 
  Gjërat e vjetra kanë kaluar,
  ja tani kanë lindur gjërat e reja.
 
  “Ai që i dha fund Ligjit të Moisiut është Krishti” (Rom 10, 4). Le të denjohet ai të na lartësojë drejt shpirtit edhe më shumë se sa të na lirojë nga shkronja dhe nga ligji.
  Në të gjendet e gjithë përsosmëria e ligjit sepse ai është vetë ligjdhënësi, pasi përfundoi gjithçka, e shndërroi shkronjën në shpirt duke përmbledhur gjithçka në vete. Ligji e fitoi jetën nga hiri dhe u vu në shërbimin e tij në një përputhje të harmonishëm dhe të frytshëm. Që të dyja i ruajtën karakteristikat e tyre pa ndryshime dhe pështjellime. Megjithatë ligji, i cili më parë ishte një peshë e rëndë dhe një tiraní, u bë, me anë të veprës së Hyjit, peshë e lehtë dhe burim i lirisë.
  Në këtë mënyrë nuk jemi më “skllevër të parimeve fillestare të shekullit” (Gal 4, 3), siç thotë Apostulli, as nuk jemi më të shtypur nga zgjedha e ligjit, as të burgosur të shkronjës së saj të vdekur.
  Misteri i Hyjit që bëhet njeri, hyjnimi i njeriut i marrë mbi vete nga Fjala, paraqesin të mirën më të madhe që Krishti na ka dhënë, zbulimin e planit hyjnor dhe mposhtjen e çfarëdolloj hamendjeje të vetëmjaftueshmërisë njerëzore. Ardhja e Hyjit mes njerëzve, si dritë shkëlqyese dhe realitet hyjnor i qartë dhe i pashëm, është dhuratë e madhe dhe e mrekullueshme e shpëtimit që na dhurohet.
  Kremtimi i sotëm e nderon lindjen e Nënës së Hyjit. Por kuptimi i vërtetë dhe qëllimi i kësaj ngjarjeje është mishërimi i Fjalës. Vërtet Maria lind, thith qumështin dhe rritet për të qenë Nëna e Mbretit të shekujve, Nëna e Hyjit.
  E lumtura Virgjëra Mari na bën të shijojmë përfitimin e dyfishtë: na lartëson deri tek njohja e së vërtetës, dhe na liron nga sundimi i shkronjës, duke na liruar nga shërbimi i saj. Në ç’mënyrë dhe me cilin kusht? Hija e natës largohet me afrimin e dritës së ditës, dhe hiri na dhuron lirinë në vend të robërimit të ligjit. Festa e pranishme është si një gur i kufirit mes Besëlidhjes së Re dhe Besëlidhjes së Vjetër. Tregon se si në vend të simboleve dhe figurave tani kemi të vërtetën, dhe se si në vend të besëlidhjes së parë tani kemi besëlidhjen e re. I gjithë krijimi, pra, le të këndojë me gëzim, le të galdojë dhe le të marrë pjesë në harenë e kësaj dite. Engjëjt dhe njerëzit le të bashkohen për të marrë pjesë në liturgjinë e sotme. Së bashku le ta festojnë ata që jetojnë mbi tokë dhe ata që gjenden në qiell. Kjo vërtet është dita në të cilën Krijuesi i gjithësisë e ndërtoi tempullin e tij, sot është dita në të cilën, në saje të një projekti të mrekullueshëm, krijesa bëhet banesa e zgjedhur e Krijuesit.
 
  Përgjigjja 
  C Nga trungu i Davidit lind Virgjëra Mari, e paracaktuar për të qenë nëna Shëlbuesit: * jeta e saj e shenjtë e ndriçon Kishën.
  D Me fe dhe me gëzim e kremtojmë lindjen e Virgjërës së shenjtë.
  C Jeta e saj e shenjtë e ndriçon Kishën.
 
  Himni: Te Deum
 
Ty, o Hyj, të lavdërojmë, * ty, o Zot, të dëshmojmë.
  Ty, Atin e amshueshëm * bota mbarë të adhuron.
Ty të gjithë engjëjt, * ty qielli e fuqitë të gjitha,
  ty kerubinët e serafinët, * pa ndërprerë po të këndojnë:
Shenjt, Shenjt, Shenjt, * Zoti, Hyji Sabaot!
Plot qielli e toka janë, * me madhërinë të lumturisë sate.
  Ty i apostujve * kori i lavdishëm,
ty i profetëve, * numri i nderueshëm,
  ty e martirëve * të lëvdon ushtria.
E për rrethin e tokës, * të dëshmon Shenjta Nënë Kishë:
  ty, o Atë, * i madhërisë së pamasë,
dhe të nderueshmin e të vërtetin, * të vetmin tëndin Bir,
  edhe Shenjtin, * Ngushëllues Shpirt.
Ti, o Krisht, * Mbreti i lavdisë.
  Ti që je i Atit, * Bir i amshueshëm.
Ti që, për të marrë mbi vete çlirimin e njeriut, *
  nuk e pate n’iri kraharorin e Virgjërës.
Ti që, pasi e theve thimthin e vdekjes, *
  ua çile besimtarëve Mbretërinë e qiellit.
Ti që rri në të djathtën e Zotit, * në lavdinë e Atit.
  Besojmë se do të vish * porsi Gjykatës
Ty, pra, po të lutemi që t’u ndihmosh shërbëtorëve të tu, *
  të cilët i shpërbleve me gjakun tënd të paçmueshëm.
Bëj që në lumturinë e amshueshme, *
  të numërohemi ndër shenjtër të tu.
˜ Shpëtoje popullin tënd, o Zot, *
  e bekoje trashëgimin tënd!
Ti ata sundoji * e lartësoji deri në amshim.
  Për gjithë ditë të lume, * ne ty të bekojmë.
Dhe emrin tënd e lavdërojmë për jetë, * e jetë të jetës.
  Denjohu, o Zot, në këtë ditë * të na ruajsh pa mëkat.
Ki dhimbë për ne, o Zot, * ki dhimbë për ne!
  Dhembshuria jote qoftë mbi ne, o Zot, *
sikurse po shpresojmë në ty.
  Në ty, o Hyj, shpresova, *
  e kurrë nuk do të turpërohem. 
 
  Lutja
  Na dhuro, o Zot, visarin e hirit tënd: pasi amësia e shën Marisë qe për ne fillimi i shëlbimit, bëj që festa e ditëlindjes së saj të na sjellë paqen e vërtetë. Nëpër Zotin.
 
Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
8 shtator, Lindja e shën Marisë Virgjër
 
Lavdet e mëngjesit
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Pason himni i përshtatshëm.
 
  Himni
 
  O zonja e shenjtë e botës,
  mbretresha e famshme e qiellit,
  o i ndritshmi yll i detit,
  virgjër nëna e mahnitshme.
 
  Shfaqu, o bija e ëmbël,
  shkëlqe tash, virgjëreshë,
  do mbajsh lulen fisnike,
  Krishtin Zot e njeri.
 
  Ja t’bardhën festë vjetore
  kremtojmë të lindjes tënde,
  që nga fis shumë i zgjedhur
  shkëlqeve e lindur botës.
 
  Të lindur nga dheu jemi,
  tash nga ti t’lindur n’qiell,
  paqësorë me paqë fisnike,
  në mënyrë të jashtëzakonshme.
 
  Trinisë i qoftë lavdia
  ndër shekujt e gjithë shekujve,
  për hir të cilës quhesh
  e lumja nënë e Kishës. Amen.
 
  Ose një himn tjetër apo një këngë e miratuar nga autoriteti kishtar.
 
Ant. 1 Lindi e lavdërueshmja Virgjëra Mari,
  pasardhëse e Abrahamit, prej fisit të Judës,
  prej fisit mbretëror të Davidit.
 
  Psalmi 63 /62/  (2-9)  Shpirti i etshëm për Hyjin
 
  Kisha ka etje për Shëlbuesin e vet, me dëshirë që të shuajë etjen në burimin e ujit të gjallë që rrjedh për jetën e pasosur (Krh. Cassiodoro).
 
O Hyj, Hyji im je ti, qysh në agim të kërkoj. *
  Ka etje për ty shpirti im,
ty të dëshiron mishi im, *
  si toka e shkretë, e thatë, e paujë,
 
kështu erdha në Shenjtëroren tënde *
  për ta parë fuqinë tënde e lavdinë tënde.
Sepse më e mirë është dashuria jote se jeta: *
  buzët e mia do të të lavdërojnë.
 
Kështu do të të bekoj në jetën time *
  e në Emrin tënd do t’i lartësoj duart e mia,
do të ngihem si në gosti të shkëlqyeshme, *
  me buzë të hareshme do të të lavdërojë goja ime.
 
Ty do të të kujtoj edhe në shtratin tim, *
  në përgim natën do të mendoj për ty,
sepse ti je bërë ndihma ime, *
  prandaj do të brohoras nën hijen e krahëve të tu!
 
Shpirti im u mbështet në ty, *
  e djathta jote më merr për dore.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen
 
Ant. 1 Lindi e lavdërueshmja Virgjëra Mari,
  pasardhëse e Abrahamit, prej fisit të Judës,
  prej fisit mbretëror të Davidit.
 
Ant. 2 U ndez një dritë në botë në lindjen e Virgjrës:
  i lumtur është fisi, e shenjtë rrënja
  dhe i bekuar fryti i saj.
 
Kënga Dan 3, 57-88. 56
  Çdo krijesë le ta lavdërojë Zotin
 
  Lavdëroni Hyjin tonë, të gjithë shërbëtorët e tij! (Zb 19, 5).
 
Bekojeni, të gjitha veprat e Zotit, Zotin, *
  lëvdojeni dhe madhërojeni në shekuj!
Bekojeni, engjëjt e Zotit, Zotin, *
  bekojeni, o qiej, Zotin.
 
Ujëra që jeni përmbi qiell, bekojeni Zotin, *
  të gjitha ju, o fuqi, bekojeni Zotin.
Diell e hënë, bekojeni Zotin, *
  yjet e qiellit, bekojeni Zotin.
 
Të gjitha shirat e vesa, bekojeni Zotin, *
  të gjitha ju, o erëra, bekojeni Zotin.
Zjarr e nxehtësi, bekojeni Zotin, *
  acar e vapë, bekojeni Zotin.
 
Vesë e brymë, bekojeni Zotin, *
  akull e cegëm, bekojeni Zotin.
Breshra e borëra, bekojeni Zotin, *
  netë e ditë, bekojeni Zotin.
 
Dritë e errësirë, bekojeni Zotin, *
  vetëtima e re, bekojeni Zotin.
Toka e bekoftë Zotin, *
  lëvdojeni e madhërojeni në shekuj!
 
Bekojeni, o male e kodra, Zotin, *
  bekojeni Zotin, të gjitha bimësitë e tokës.
Dete e lumenj, bekojeni Zotin, *
  bekojeni, burime, Zotin.
 
Përbindësh e gjithçka lëviz në ujëra,
  bekojeni Zotin, *
  të gjithë shpendët e qiellit, bekojeni Zotin.
Kafshë të egra e shtëpiake, bekojeni Zotin, *
  bijtë e njeriut, bekojeni Zotin.
 
Bekoje, o Izrael, Zotin, *
  lëvdojeni e madhërojeni në shekuj!
Priftërinjtë e Zotit, bekojeni Zotin, *
  shërbëtorët e Zotit, bekojeni Zotin.
 
Shpirtra e frymë të të drejtëve, bekojeni Zotin, *
  shenjtër e të përvujtë në zemër, bekojeni Zotin.
Anani, Azari, Misael, bekojeni Zotin, *
  lëvdojeni e madhërojeni në shekuj!
 
Të bekojmë Atin e Birin e Shpirtin Shenjt; *
  ta lëvdojmë e ta madhërojmë në shekuj
I bekuar je ti, o Zot, në kupën qiellore, *
  i lavdishëm e i madhërueshëm në shekuj!
 
  Në fund të kësaj kënge nuk thuhet Lavdí Atit.
 
Ant. 2 U ndez një dritë në botë në lindjen e Virgjrës:
  i lumtur është fisi, e shenjtë rrënja
  dhe i bekuar fryti i saj.
 
 Ant. 3 Me gëzim e kremtojmë lindjen tënde, o Mari;
  lute për ne Jezusin Zot.
 
Psalmi 149  (1-9) Festa e miqve të Zotit
 
  Bijtë e Kishës, bijtë e popullit të ri le të galdojnë në mbretin e tyre që është Krishti (Esichio).
 
Këndoni Zotit një këngë të re, *
  këndoni lavdi në mbledhjen e shenjtërve!
Le t’i gëzohet Izraeli Krijuesit të vet, *
  bijtë e Sionit t’i brohorasin Mbretit të vet!
 
Le ta lavdërojnë Emrin e tij në valle, *
  le t’i bien në nder të tij tupanit e citarës,
sepse Zoti kënaqet në popullin e vet, *
  të përvujtët i nderon me shëlbim.
 
Le të galdojnë të drejtët në lumturi, *
  le të brohorasin nga shtrojat e veta!
E paçin lavdinë e Zotit në gojë, *
  e shpatën dytehëshe në dorë!
 
Për të marrë shpagim mbi paganë, *
  për t’u dhënë popujve ndëshkim,
për t’i lidhur mbretërit e tyre në pranga, *
  princat e tyre në zinxhirë të hekurt,
 
për ta zbatuar mbi ta dënimin kaherë të shkruar: *
  – ky është nder për të gjithë besnikët e tij.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen
 
Ant. 3 Me gëzim e kremtojmë lindjen tënde, o Mari;
  lute për ne Jezusin Zot.
 
  Leximi i shkurtër Is 11, 1-3a
  Një pinjoll do të dalë nga trungu i Jeseut, një pip i zgjedhur do të piptojë nga rrënja e tij. Në të do të pushojë shpirti i Zotit, shpirti i urtisë e i dijes, shpirti i këshillave dhe i forcës, shpirti i kuptimit dhe i frikës së Zotit. Kënaqësia e tij do të jetë në frikën e Zotit.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C Zoti të zgjodhi * dhe të parapëlqeu.
  Zoti të zgjodhi dhe të parapëlqeu.
  D Bëri që të banosh nën tendën e vet,
  dhe të parapëlqeu.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  Zoti të zgjodhi dhe të parapëlqeu.
 
  Kënga ungjillore (Benedictus)
  Ant. Lindja jote, o Virgjër Nëna e Zotit,
  i shpalli gëzimin mbarë botës:
  prej teje lindi dielli i drejtësisë,
  Krishti Hyji ynë:
  ai hoqi dënimin dhe solli hirin,
  e mundi vdekjen dhe na dhuroi jetën.
 
Qoftë bekuar Zoti, Hyji i Izraelit, *
  që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet!
 
Ai e ngriti Shpëtimtarin tonë *
  në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet,
 
sikurse premtoi kaherë *
  me gojë të profetëve të tij të shenjtë:
 
se do të na shpëtojë prej armiqve tanë *
  dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë;
 
se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tanë *
  e do t’i bjerë në mend Besëlidhja e tij e shenjtë
 
e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, atit tonë *
  se do të na e bëjë të mundshme t’i shërbejmë pa frikë,
 
të çliruar nga duart e armikut *
  në shenjtëri e drejtësi para tij
  për çdo ditë të jetës sonë.
 
E ti, o djalosh, do të quhesh profet i të Tejetlartit, *
  sepse do të shkosh përpara Zotit
  për t’ia përgatitur udhët,
 
për ta vënë në dijeni popullin e tij *
  se Hyji do ta shëlbojë duke ia falur mëkatet e tija,
 
në saje të zemrës së dashur të Hyjit tonë *
  që do të na e dërgojë në pasi prej qiellit Diellin,
 
për të shndërritur ata që gjenden në errësirë
  dhe në hijen e vdekjes, *
  për t’i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes.“
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen
 
Ant. Lindja jote, o Virgjër Nëna e Zotit,
  i shpalli gëzimin mbarë botës:
  prej teje lindi dielli i drejtësisë,
  Krishti Hyji ynë:
  ai hoqi dënimin dhe solli hirin,
  e mundi vdekjen dhe na dhuroi jetën.
 
  Lutjet e besimtarëve
Ta lëvdojmë Shëlbuesin tonë, i cili u denjua të lindë prej Virgjërës Mari, dhe t’ia drejtojmë lutjen tonë:
 
  Për Marinë, hirplote, dëgjoje lutjen tonë.
 
Fjalë e Amshuar, Marinë e zgjodhe që të jetë arka e pashkatërrueshme e pranisë sate në mesin tonë
  lirona nga shkatërrueshmëria dhe njollosja e mëkatit.
Shëlbuesi ynë, që Marinë Virgjër e bëre tempull të denjë të Shpirti Shenjt,
  na bëj edhe ne tempull të gjallë të Shpirtit tënd.
Mbret i mbretërve, deshe që nëna jote, të ngjitet në qiell me trup dhe shpirt
  drejtoji edhe dëshirat tona kah Jerusalemi qiellor.
Zotërues i qiellit dhe i tokës, Marinë e caktove si mbretëreshë në të djathtën tënde
  na bëj edhe ne pjesëmarrës në trashëgimin e shenjtërve.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroft emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
  Lutja
  Na dhuro, o Zot, visarin e hirit tënd: pasi amësia e shën Marisë qe për ne fillimi i shëlbimit, bëj që festa e ditëlindjes së saj të na sjellë paqen e vërtetë. Nëpër Zotin.
 
Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
8 shtator, Lindja e shën Marisë Virgjër
 
Ora e mesme
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Pason himni i përshtatshëm.
 
Ora e tretë
 
  Himni
 
  Tash për ne, o Shpirti Shenjt,
  me Atin një e me Birin,
  denjohu të ndërhysh i gatshëm
  në kraharorin tonë i shkrirë.
 
  Gojë, gjuhë, mend shqise e forcë,
  ta rrëfejnë me të madhe
  me zjarr dashuria të ndizet
  flakërimi të ngrohë t’afërmit.
 
  Na bëj që ta kuptojmë Atin,
  të njohim edhe Birin,
  të dy edhe ty Shpirtin
  të besojmë në çdo kohë. Amen.
 
Ora e gjashtë
 
  Himni
 
  Mbret i fortë, Hyj i vërtetë,
  që sundon të gjitha sendet,
  me ndriçim pajis mëngjesin
  dhe me zjarr shkëlqen mesditën.
 
  Shuaji flakët e shamatave,
  flake zjarrin e dëmprurësve,
  jepu trupave shërimin,
  dhe të vërtetën paqe zemrave.
 
  Bëj, o Atë tërë drejtësi,
  dhe ti Bir baras me Atin,
  bashkë me Shpirtin Ngushëllimtar
  që mbretëroni ndër gjithë shekujt. Amen.
 
Ora e nëntë
 
  Himni
 
  Hyj i gjithësisë, fuqi e qëndrueshme,
  i patrandur në ty mbahesh,
  kohët e dritës së përditshme
  përcakton me shumë mbarësi.
 
  Dhe gjatë netëve lësho dritën,
  që të mos ndërpritet jeta,
  por çmimi i vdekjes shenjte
  lavdia e përjetshme të jetë.
 
  Bëj, o Atë tërë drejtësi,
  dhe, o Bir, baras me Atin,
  bashkë me Shpirtin Ngushëllimtar,
  të mbretëroni ndër gjithë shekujt. Amen.
 
Ora e tretë
 
Ant. Lind Maria
  dhe jeta e lavdishme e saj e shndrit Kishën.
 
Psalmi 19 /18 B/  (8-13. 15)
 
I përsosur është Ligji i Zotit, *
  shpirtin përtërin;
për t’u besuar është Dëshmia e Zotit, *
  të miturve u jep dijen.
 
Urdhërimet e Zotit janë të drejta, *
  kënaqin zemrën;
urdhri i Zotit është i qartë, *
  dritë u jep syve.
E panjollë është frika e Zotit, *
  nuk ndërron në shekuj të shekujve;
gjyqet e Zotit janë të vërteta, *
  të gjitha njënjë të drejta.
 
Më të çmueshme se ari, *
  se më i pastri ar,
më të ëmbla se mjalti, *
  se hoja që rrjedh mjaltë.
 
Shërbëtori yt me kujdes i mëson: *
  t’i mbash ato është fitesë e madhe.
Porse kush i heton gabimet? *
  Më pastro, o Zot, prej mëkateve të fshehta,
 
Të pëlqefshin, o Zot, *
  fjalët e gojës sime,
edhe mendimi i zemrës sime para teje, *
  o Zot, Ndihmësi im e Shëlbuesi im!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen
 
Ant. Lind Maria
  dhe jeta e lavdishme e saj e shndrit Kishën.
 
Ant. Je e shkëlqyer për prejardhjen tënde mbretërore:
  me zemër të përshpirtshme, o Mari,
  e kërkojmë ndihmën tënde.
 
Psalmi 47 /46/  (2-10)
 
Duartrokitni, o popuj të gjithë, *
  brohoritni Hyjit me zë gëzimi!
Sepse Hyji është i tejetlartë, i tmerrshëm, *
  Mbreti i madh mbi tokën mbarë.
 
Popujt i vuri nën sundimin tonë, *
  paganët nën këmbët tona.
Ai e rizgjodhi trashëgimin tonë për ne, *
  nderin e Jakobit, të dashurit të vet.
 
Ngjitet Hyji me brohori, *
  Zoti me zë trumbete.
 
Këndoni Hyjit, këndoni, *
  këndoni mbretit tonë, këndoni!
Sepse Hyji është mbreti i mbarë tokës: *
  këndoni këngë me mjeshtëri!
 
Hyji mbretëron mbi mbarë popujt, *
  Hyji rri mbi fronin e vet të shenjtë.
 
Princat e popujve paganë bashkohen *
  me popullin e Hyjit të Abrahamit,
sepse Hyjit i përkasin mburojat e botës, *
  Ai është i lartësuar mbi të gjithë.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Je e shkëlqyer për prejardhjen tënde mbretërore:
  me zemër të përshpirtshme, o Mari,
  e kërkojmë ndihmën tënde.
Ant. Në këtë ditë të festës
  gjallërisht t’i këndojmë lavde Krishtit
  për Nënën e tij, Marinë.
 
Psalmi 48 /47/  (2-15)
 
I madhërishëm është Zoti e tejet i lavdishëm, *
  në qytetin e Hyjit tonë!
Mali i tij i shenjtë, kodrinë e bukur, *
  gëzimi i mbarë botës:
 
Mali Sion, në veriun e skajshëm, *
  Qyteti i Mbretit të madh, 
Hyji në pirgjet e tija *
  u tregua kështjellë e pathyeshme.
 
Dhe ja, u bashkuan mbretërit, *
  sulmuan së bashku,
posa panë, u rrudhën, *
  e, të hutuar, ikën praptazi.
 
Aty i kapën të dridhurat *
  si dhimbjet e lindëses,
ishin si stuhia e lindjes *
  që i thyen anijet e Tarsisit.
 
Siç kemi pas dëgjuar, tani po shohim,
  në qytetin e Zotit të Ushtrive, †
  në qytetin e Hyjit tonë *
  – Hyji e themeloi për amshim.
 
Po e kujtojmë, o Hyj, mëshirën tënde *
  në mesin e Tempullit tënd.
 
Sikurse Emri yt, o Hyj, ashtu edhe lavdia jote †
  arrin deri në skajin e botës, *
  e djathta jote është plot drejtësi.
 
Le të galdojë mali i Sionit, †
  le të brohorasin qytetet e Judës *
  për shkak të gjyqeve të tua!
 
Silluni rreth e rreth Sionit,
  përshkojeni kryq e tërthor, *
  numërojani kullat e tija,
 
vëreni mirë muret e tija, †
  vëzhgoni hollë pallatet e tija *
  që të mund t’i tregoni breznisë së ardhshme:
 
Ky është Hyji, Hyji ynë †
  për amshim e në shekuj të shekujve; *
  Ai na prin në amshim.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen
 
Ant. Në këtë ditë të festës
  gjallërisht t’i këndojmë lavde Krishtit
  për Nënën e tij, Marinë.
 
  Leximi i shkurtër Kk 6, 10
  Kush është kjo që ecën hijshëm si agimi kur nis të zbardhë? E bukur sikurse hëna, e shkëlqyeshme porsi dielli, e tmerrshme porsi ushtria e vënë në rreshta për të luftuar?
 
  D  Lum ai që e dëgjon fjalën e Zotit
  dhe e ruan atë në zemër të pastër.
 
Ora e gjashtë
 
  Leximi i shkurtër Jt 13, 18b-19
  Qoftë bekuar Zoti, Hyji ynë, Krijuesi i qiellit e i tokës. Jo, jo, kurrën e kurrës nuk do të shlyhet prej zemrave të njerëzve lavdia jote! Por përgjithmonë do ta përkujtojnë fuqinë e madhe të Hyjit.
 
  D  E lumja ti, o Virgjër Mari!
  C  Ti e barte Birin e të Amshuarit.
 
Ora e nëntë
 
  Leximi i shkurtër  Zb 21, 3
  Ja Tenda e Hyjit me njerëz! Hyji do të banojë me njerëz! Ata do të jenë populli i tij, kurse Ai, vetë Hyji, do të jetë Hyji i tyre.
 
  D  Je më e bekuar se të gjitha gratë,
  C  dhe i bekuar është fryti i kraharorit tënd.
 
  Lutja
  Na dhuro, o Zot, visarin e hirit tënd: pasi amësia e shën Marisë qe për ne fillimi i shëlbimit, bëj që festa e ditëlindjes së saj të na sjellë paqen e vërtetë. Nëpër Zotin.
 
Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
8 shtator, Lindja e shën Marisë Virgjër
 
mbrëmësorja
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Pason himni i përshtatshëm.
 
  Himni
 
  Lindëse e lume e Hyjit,
  shkëlqimi i njerëzimit,
  ne me anë tënde bëhemi
  të lirë e bij të dritës;
 
  Mari, virgjër mbretrore,
  me soj nga mbret Davidi,
  fisnike jo aq nga prindi
  sa nga rëndësia e mugullit.
 
  Ti ne, duke shkulë t’vjetrin,
  mbill me filiz të ri;
  nëpër ty qoftë njerëzimi
  një meshtari mbretërore.
 
  Ti ne nga lidhje t’shenjta
  me lutje na i zgjidh fajet;
  tue nxjerrë meritat tua
  na ço n’çmime të qiellit.
 
  Trinisë i qoftë lavdia,
  o Virgjër tërë fisnike,
  që ty thesar t’madhrishëm
  na jep me dhunti t’veta. Amen.
 
  Ose një himn tjetër apo një këngë e miratuar nga autoriteti kishtar.
 
Ant. 1 Prej trungut të Jeseut lulëzoi Virgjëra,
  që u bë nënë për virtyt të Shpirtit të Hyjit.
 
Ant. 1 Të falem, o Mari, hirplote, Zoti me ty.
 
Psalmi 122 /121/  (1-9)
 
Seç u gëzova kur më thanë: *
  »Eja të shkojmë në Shtëpinë e Zotit!«
Ja, tashmë këmbët tona shkelën *
  në dyert e tua, o Jerusalem!
 
O Jerusalem, qytet i ndërtuar me mjeshtëri, *
  thuaj se i tëri një cope të vetme je!
 
Atje ngjiten fiset, fiset e Zotit, †
  sipas rregullores në Izrael *
  për të kremtuar Emrin e Zotit.
 
Atje janë selitë e gjykatores së drejtësisë, *
  selitë e shtëpisë së Davidit!
 
Lutuni për paqen e Izraelit: *
  »U priftë e mbara atyre që të duan ty!
Mbretëroftë paqja në muret e tua *
  dhe qetësia në pirgjet e tua!«
 
Për dashuri ndaj vëllezërve e miqve të mi *
  do të them: »Paqja me ty!«
Për dashuri ndaj Shtëpisë së Zotit, Hyjit tonë, *
  do të lutem t’i kesh të gjitha të mirat!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Prej trungut të Jeseut lulëzoi Virgjëra,
që u bë nënë për virtyt të Shpirtit të Hyjit.
 
Ant. 2 Sot lindi Virgjëra Mari:
  hirplote, Hyji e shikoi,
  e përvujtë, Hyji e vizitoi.
 
Psalmi 127 /126/  (1-5)
 
Nëse Zoti nuk e ndërton shtëpinë, *
  kot mundohen ata që e ndërtojnë.
Nëse Zoti nuk e ruan qytetin, *
  kot rri zgjuar ai që e ruan.
 
Kot e keni të çoheni para drite *
  dhe vonë të shkoni në pushim,
ju që e hani bukën e mundit: *
  të dashurve të vet u jep edhe në gjumë.
 
Ja: bijtë janë dhuratë e Zotit, *
  fryti i barkut është shpërblimi i tij.
Porsi shigjetat në dorën e trimit *
  të tillë janë djemtë e rinisë.
 
Lum ai burrë që e mbushi kukurrën me të tillë: *
  s’do të turpërohet kur të fjaloset me armiq në log.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Sot lindi Virgjëra Mari:
  hirplote, Hyji e shikoi,
  e përvujtë, Hyji e vizitoi.
 
 Ant. 3 Mari, Virgjëra Nënë e Hyjit,
  e bekuar dhe e denjë për çdo lavdërim,
  ne e kremtojmë lindjen tënde.
  Lute për ne Zotin.
 
Kënga  Krh. Ef 1, 3-10
 
Qoftë bekuar Hyji.*
  Ati i Zotit tonë Jezu Krishtit,
i cili na bekoi me çdo bekim shpirtëror *
  në qiell në Krishtin.
 
Në Të na zgjodhi *
  para krijimit të botës
që të jemi të shenjtë e të papërlyer *
  para Tij në dashuri.
 
Ai na parashënoi për vete *
  të jemi bij në shpirt
në saje të Jezu Krishtit *
  me pëlqimin e vullnetit të vet
 
për nder të lavdisë së hirit të tij *
  me të cilin na pajisi me anë të të Dashurit:
në Të, në saje të gjakut të tij, *
  e fituam shpërblimin;
 
në Të na u falën fajet *
  me anë të begatisë së hirit të tij,
të cilin Hyji e ndikoi në ne *
  bashkë me çdo urti e kuptim.
 
Ai na vuri në dijeni *
  mbi misterin e vullnetit të vet
synim që lirisht kishte vendosur *
  qysh më parë ta kryente në Të
 
kur të plotësohej koha: *
  të vërë çdo gjë
  nën kryesinë e Krishtit,
të gjithë qenësit *
  që janë në qiell e në tokë.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Mari, Virgjëra Nënë e Hyjit,
  e bekuar dhe e denjë për çdo lavdërim,
  ne e kremtojmë lindjen tënde.
  Lute për ne Zotin.
 
  Leximi i shkurtër Rom 9, 4-5
  Këta janë izraelitët! Atyre u përket adoptimi, Lavdia, Besëlidhjet, Ligji, kulti, premtimet; të tyre janë edhe patriarkët, prej tyre, si njeri, është edhe Krishti, i cili është mbi çdo gjë, Hyji i bekuar në shekuj. Amen.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C Të falemi Mari, hirplote, * Zoti me ty.
  Të falemi Mari, hirplote, Zoti me ty.
  D Je më e bekuar se të gjitha gratë
  dhe i bekuar është fryti i kraharorit tënd,
  Zoti me ty.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  Të falemi Mari, hirplote, Zoti me ty.
 
  Kënga ungjillore (Magnificat)
  Ant. Zoti e shikoi përvujtërinë e saj:
  dhe në lajmërimin e engjëllit
  Maria ngjizi Shëlbuesin e botës.
 
Shpirti im e madhëron Zotin, *
  shpirti im me hare i brohorit Hyjit, Shëlbuesit tim,
 
sepse shikoi me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvujtë: *
  qe se, që tani të gjitha breznitë do të më quajnë të lumtur,
 
sepse punë të mëdha bëri për mua Hyji i gjithpushtetshëm *
  ‑ i shenjtë është Emri i tij!
 
Mëshira e tij brezni më brezni *
  për ata që e druajnë.
 
E tregoi fuqinë e krahut të vet: *
  hodhi poshtë qëllimet e krenarëve,
 
i rrëzoi princat prej froneve të tyre *
  i lartësoi të përvujtët.
 
Me të mira i mbushi ata që s’kishin ç’të hanë
  të pasurit i nisi duarthatë.
 
I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet,
  duke e sjellë në mend mëshirën
 
‑ si ua pati premtuar etërve tanë *
  në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Zoti e shikoi përvujtërinë e saj:
  dhe në lajmërimin e engjëllit
  Maria ngjizi Shëlbuesin e botës.
 
  Lutjet e besimtarëve
Hyjin, Atin e gjithëpushtetshëm, ta lavdërojmë, sepse na dha në Marinë një peng të sigurt ngushëllimi dhe shprese. Atij t’ia drejtojmë lutjen e përvuajtur:
 
Ndërmjetësoftë për ne Nëna e Birit tënd.
 
O Hyj, që bën mrekulli, Virgjërën Mari të pamëkat me trup dhe shpirt e bëre pjesëtare të lavdisë së Krishtit,
  drejtoji edhe zemrat e besimtarëve kah lavdia e amshuar.
Marinë na e dhe për Nënë; bëj që, me ndihmën e saj, të shërohen të sëmurët, të pikëlluarit të ngushëllohen, mëkatarët të falen,
  dhe të gjithë ta fitojnë paqen dhe shëlbimin.
Marinë e mbushe me hire,
  bëj që të gjithë të gëzohemi për dhuratat e Shpirtit tënd.
Bëj që Kisha jote të të jetë një zemre e një shpirt në dashuri:
  dhe besimtarët të qëndrojnë në lutje së bashku me Marinë, nënën e Krishtit.
Marinë e kurorëzove për mbretëreshë në qiell
  bëj që të vdekurit në mbretërinë tënde të gëzohen me shenjtërit e tu.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroft emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
  Lutja
  Na dhuro, o Zot, visarin e hirit tënd: pasi amësia e shën Marisë qe për ne fillimi i shëlbimit, bëj që festa e ditëlindjes së saj të na sjellë paqen e vërtetë. Nëpër Zotin.
 
Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
8 shtator, Lindja e shën Marisë Virgjër
 
PASMBRËMËSORJA
Pas lutjes së mbrëmjës II të së dielës dhe të kremteve
 
V. Hyj, më eja në ndihmë!
P. O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
V. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
P. si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. (K. P. aleluja)
 
  Në këtë moment është mirë të mbahet një moment qetësie për të bërë shqyrtimin e ndërgjegjes. Në kremtimet e bashkësive mund të përdoret apo të përshtatet një nga formulat e pendesës që përdoren gjatë meshës. Ose
 
PUNA E PENDIMIT
 
O Zoti im, po më vjen keq me gjithë zemër për të gjitha mëkatet që i kam bërë. Se kam bjerrë parrizin dhe kam merituar ferrin. Por më fort se të kam fyer Ty, o E mira e pambaruar, që kaq fort më ke dashur. Mëshirë, o Zot! Më fal, o Zot! Po të jap fjalën, me ndihmën tënde, që mos të fyej më kurrë. Amen.
 
Himni: njëri prej këtyre që vijon, sipas dëshirës
 
  Himni
 
  Para fundit të dritës,
  ty duam, krijuesi i sendeve,
  me mirësinë e zakontë,
  të na kryesosh në roje.
 
  Ty ëndërrofshin zemrat tona,
  në gjumë të rëndë Ty ndjefshin,
  dhe gjithmonë lavdinë tënde
  këndofshin në ag të dritës.
 
  Na jep jetë të shëndetshme,
  ngrohtësinë tonë përtërije,
  mjegullën e zezë të natës
  ta sqarojë drita jote.
 
  Na jep, Atë fuqiplotë,
  me anë t’Hyjit Jezu Krisht,
  që me ty në amshim
  mbretëron me Shpirtin Shenjt. Amen.
 
Ose:
 
  O Krisht, që tërë shkëlqim e dritë
  zbulon errësitë e natës,
  e ndriçim drite quhesh
  kur dritë u flet të lumëve.
 
  O Hy i Shenjtë të lutemi
  Ti në këtë natë na ruaj;
  në ty të gjejmë pushimin,
  na i bëj të qeta orët.
 
  Nëse sytë i zë gjumi,
  për ty zemra t’rrijë zgjuar;
  të mbrosh me dorën tënde
  besnikët që të duan.
 
  Shiko, o mbrojtësi ynë,
  na ruaj ndër prita e kurthe,
  sundo shërbëtorët tu
  që me gjak tënd shpërbleve.
 
  O Krisht, mbret shumë i drejtë,
  Ty e Atit iu qoftë lavdia,
  me Shpirtin Ngushëllimtar
  ndër shekujt e përhershëm. Amen.
 
Ant. 1  Bano nën hijen e të Gjithëpushtetshmit:
  dhe do të gjesh strehim
  prej ngashënjimeve të së keqes.
 
  Psalmi 91 /90/  (1-16) 
  Lum njeriu që është nën mbrojtjen e të Tejetlartit
 
  Qe, ju dhashë pushtet të shkelni përmbi gjarpërinj e përmbi akrep (Lk 10, 19).
 
Kush banon nën mbrojtjen e të Tejetlartit, *
  do të qëndrojë nën hijen e të Gjithëpushtetshmit.
Do t’i thotë Zotit: »Strehimi im, *
  kështjella ime, Hyji im, do të shpresoj në të.«
 
Sepse Ai do të të çlirojë ty nga laku i gjahtarëve *
  dhe nga fjala dijekeqe.
Do të të bëjë hije me krahët e vet *
  do të strehohesh nën fletët e tija,
 
shqyt e pancir e vërteta e tij. *
  Nuk do të tutesh prej tmerrit të natës,
 
as prej shigjete që fluturon ditën, †
  as prej murtaje që shëtit në errësirë, *
  as prej shfarosjes që shkretëron në mesditë.
 
Le të bien me mijëra rreth teje, †
  dhjetëra mijëra në të djathtën tënde, *
  ty nuk do të të ndodhë asgjë!
 
Porsa ti me sy të vetëtish, *
  shpagimin e mëkatarit do ta shikosh!
Pasi Zoti është mburoja jote *
  dhe e zgjodhe të Tejetlartin për strehimin tënd,
 
e keqe nuk do të të gjejë, *
  dhe frushkull s’do t’i afrohet tendës sate:
sepse engjëjve të vet urdhër u dha *
  të të ruajnë në të gjitha udhët e tua.
Do të të mbartin para duarsh *
  që gand të mos e ndeshësh këmbën tënde për gur.
Do të shkelësh mbi shlligë e kapastrec, *
  do të kalosh mbi luanë e gjarpërinj.
 
»Do ta shpëtoj sepse më do, *
  do ta marr ndore sepse e njeh Emrin tim.
 
Ai do të më thërrasë e unë do t’i ndihmoj, †
  në vështirësi do të jem me të, *
  do ta shpëtoj dhe do ta madhëroj.
 
Do t’i dhuroj jetë të gjatë, *
  do t’ia tregoj shëlbimin tim.«
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen
 
Ant. 1 Bano nën hijen e të Gjithëpushtetshmit:
  dhe do të gjesh strehim
  prej ngashënjimeve të së keqes.
 
  Leximi i shkurtër Zb 22, 4-5
 
  Shërbëtorët e Hyjit do ta shikojnë fytyrën e tij. Emri i tij do të jetë në ballë të tyre. Nuk do të ketë natë as drita e llambës më nuk do të duhet as drita e diellit, sepse Zoti Hyj do të shndrisë mbi ta dhe ata do të mbretërojnë në shekuj të shekujve.
 
Përgjigjja e shkurtër
  C O Zot, * në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  D O Hyj i së vërtetës, ti më ke shëlbuar:
  në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
 
  Ant. Na shpëto, o Zot,  derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe. (K. P. aleluja)
 
  Kënga e Simonit  Lk 2, 29-32
  Krishti, drita e popujve dhe lavdia e Izraelit.
Tani, o Zot, mund të lejosh të vdesë *
  shërbëtori yt në paqe sikurse the ti vetë,
 
sepse me sytë e mi e pashë shëlbimin *
  që ti e bëre gati në sy të të gjithë popujve:
 
Dritën që bën të njohin Ty paganët *
  e që i jep nder popullit tënd, Izraelit.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen
 
Ant. Na shpëto, o Zot, derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe. (K. P. aleluja)
 
  Lutja
  Le të ngritët para teje, o Atë, lutja jonë në fund të kësaj dite, përkujtimore të ringjalljes së Zotit: bëj me hirin tënd që të pushojmë në paqe, të sigurt prej çdo së keqeje, dhe të zgjohemi në gëzim për ta kënduar làvdin tënd.  Nëpër Zotin
 
  Në të kremte:
  Lutja
  Vizito, o Atë, shtëpinë tonë dhe na mbro prej sulmeve të armikut; le të vijnë engjëjt e shenjtë që të na ruajnë në paqe, e bekimi yt le të jetë gjithmonë me ne. Nëpër Zotin
 
  Edhe kur Pasmbrëmësorja thuhet personalisht, vijon bekimi:
  Zoti i gjithëpushtetshëm na dhuroftë një natë të qetë
  dhe një mbarim të mirë.
  C Amen.
 
Të falemi Mbretëreshë, Nëna e mëshirës, jeta, ëmbëlsimi e shpresa jonë, të falemi! Ty të thërrasim ne të shkretët, bijtë e Evës, që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë në këtë shekull plot me lot. Deh pra, pajtorja jonë, ata sy të mëshirshëm të tu silli prej nesh! E Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie na e kallxo. O e dhimbshmja, o e buta, o e ëmbla Virgjëra  Mari! Amen.
 
Nën mbrojtjen tënde po ngasim, o shenjta Nëna e Hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevoja tona, por, o virgjëra e lume dhe e bekuar, na shpëto përherë prej të gjithë rreziqesh, Zoja jonë, dhe ndërmjetëse e jona. Me Birin tënd na pajto, Birit tënd na porosit ndër duar të Birit tënd na lësho.
 
 

Current track

Title

Artist